EuroStaete, zijn ligging, ontstaan en bereikbaarheid
Video over de grens tussen Nederland, EuroStaete, Duitsland

Onafhankelijkheidverklaring van het soevereine EuroStaete op 23 oktober 2010

De initiatiefgroep van "Platform Herstel Rechtsorde" kwam op 19 april weer bijeen in het conferentiecentrum Dommeldal aan het Achterom 9a in Sint-Oedenrode. Deze vergadering betrof de inhuldiging van de eerste dertig leden als burger van de soevereine staat EuroStaete. Hierbij werden aan deze pioniers hun persoonlijk geregistreerde GuldenMark uitgereikt met een certificaat van echtheid. Zie de video met officiële uitreiking.

Eerder had beeldhouwster Jikke Jager de definitieve serie GuldenMarken getoond die als betaalmiddel op Eurostaete wordt gebruikt. Ca. 30 mensen waren aanwezig waarvan zich 14 spontaan aanmeldden als nieuwe leden van de soevereine staat Eurostaete. Andere deelnemers hadden zich al eerder aangemeld met het aanmeldformulier. Zie videoverslag 127 min.

In de rechter te vergroten figuur is de ligging van EuroStaete, het kleinste vasteland ter wereld, duidelijk te zien, liggend recht onder de stad Coevorden, niet in Duitsland en niet in Nederland, doch precies tussen beide landen in.

Het land met onbegrensde mogelijkheden

De naam EuroStaete is derhalve afgeleid van het feit, dat deze soevereine staat wel in Europa ligt en een essentieel en belangrijk onderdeel van dit werelddeel uitmaakt. Zie de diapresentatie (27 MB, geduld a.u.b.)

Hoe dit kan en waarom EuroStaete uit een ongelijke strijd tegen ambtelijk falen van Nederlandse en Duitse overheidsfunctionarissen is ontstaan, leest u verderop. Aan deze oneerlijke strijd deden naast tientallen stromannen, ook twee ministers van justitie, een Duits ministerie en onze minister-president mee.
Bij deze strijd moet in rekening worden gebracht, dat de kleine familie Beukeveld van oorsprong een eenvoudige en hard werkende boerenfamilie is, die geen tijd heeft voor corruptie, collusie en fraude, laat staan zich hier mee bezig houdt, of ooit heeft gedacht, dat deze feiten op zo'n enorme grote schaal zouden bestaan en nog bestaan. Zie in deze de grote leugen van Hitler, de website van de Sociale Databank Nederland en de duizenden, duizenden andere websites gericht tegen falend Nederlands overheidsbeleid en uitvoering. Hierbij moet worden aangetekend, dat Hitler in oorlogstijd onschuldige personen naar Polen afvoerde. Nederlandse overheidsfunctionarissen doen dit anno 2007 zelfs in vredestijd. Jaap Fischer bracht hetgeen de laatste eeuwen in Nederland geschiedde voortreffelijk ten gehore.

Plotseling dachten falende overheidsfunctionarissen, waaronder diverse rechters, bijna alle staatsleden van de Raad van State, twee Nationale ombudsmannen, een commissaris van de koningin, drie burgemeesters, enkele gedeputeerden van de provincie Drenthe (in totaal ruim meer dan 200 overheidsfunctionarissen) het grote geld van de familie Beukeveld, dat door hard en eerlijk werken was opgebouwd, op te kunnen strijken. Deze strijd begon met de discotheek Lord Nelson te Coevorden en liep via een internationaaal industrieterrein naar een miljarden fraude bij het uitbetalen van het melkgeld. Minimaal drie miljarden zaken aan fraude, corruptie en collusie zijn hier vervolgens uit ontstaan, die een simpele familie, die wij nog altijd beoogen te zijn, niet aan zich voorbij kan laten gaan. U leest het goed. Hier gaat het om miljarden en niet om miljoenen aan fraude en dit zal nader op deze website worden toegelicht.

Reeds in 1801 zijn de contouren van EuroStaete op diverse kaarten zichtbaar, toch duurt het nog ruim 200 jaar alvorens hier een soevereine uit voort komt. EuroStaete, in al zijn bescheidenheid, is daarbij ontstaan uit een sloot rond de rare uitstulping van Duitsland in Nederland. Bij het grensverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Hannover wordt in 1824 bepaald, dat deze sloot rondom de uitstulping geheel Hannoverisch is. Nevenstaande figuur, die is te vergroten, hoort bij dit grensverdrag en deze is op 25 juli 1825 mede door de burgemeester van Coevorden ondertekend. Het is frappant, dat anno 2000 de twee meest recente burgemeesters van de gemeente Coevorden (Mr. ing. B.P. Jansema en B.J. Bouwmeester) rondom deze grens nu juist uiterst dubieuze rollen spelen.

Het grote geld voor eigen broekzak brengt hen schijnbaar in beroering. Grondwetovertredingen, collusies met banken en met justitie, liegen, stelen, vernielen, het plegen van meineed, intimideren, provoceren en een onschuldige in de politiecel op laten sluiten behoren tot hun repertoir om deze sloot en aanpalende stukken grond in het internationaal industrieterrein Europark te Coevorden/Emlichheim (Duitsland) goedkoop en snel in hun bezit te krijgen. Zie voor de oorzaken van de economische en kredietcrisis de lezing van Hank Monrobey, die een soortgelijke oplossing adviseert om de handelsvrijheid van het bedrijfsleven te vergroten naar Zwitsers model, aansluitend op die van EuroStaete zelf.

In 1832 wordt een gedetailleerde tekening van deze grens gemaakt. Zie de tekening hiernaast. Vanwege het hoogteverschil in het terrein wordt de noordoostelijke grenspaal enkele voeten uit de werkelijke grens geplaats. De gehele sloot rondom de uitstulping ligt op dat moment dan nog in het Koninkrijk Hannover.

Bij de strijd om de soevereine staat EuroStaete gaat het, nogmaals gemeld, om deze sloot, die bijna 3000 m2 groot is.

Rond 1995 koopt de familie Beukeveld de gehele uitstulping inclusief de sloot van de Duitse eigenaar, wiens familie daarvoor eeuwen in het bezit van deze kavel is geweest. Het bewerkbare oppervlak van deze kavel is 1,52.01 ha groot en met de sloot wordt het totaal oppervlak 1,80.00 ha. De familie Beukeveld heeft dan aan beide zijden van de grens grond liggen. De meeste grond in de figuur hiernaast afgebeeld is dan van de familie Beukeveld. Let in deze te vergroten figuur vooral ook op de enkelvoudige grenspalen. Dit is voor de uiteenzetting essentieel. In de enige drie traktaten over de chronologische grens van het Koninkrijk der Nederlanden met respectievelijk het Koninkrijk Hannover, het Koninkrijk Pruisen en de Bondsrepubliek Duitsland is hier telkens sprake van een enkelvoudige grenspaal. Dit zijn voor ons de grenspalen met de nummers 142 t/m 144. Dat simpele Nederlandse en Duitse ambtenaren van importantie bij enkelvoudige grenspalen alsnog denken de grens te kunnen normaliseren gaat uit boven de Grondwet en Traktaten en bewijst dat met behulp van fraude met hen van alles mogelijk is.

Zelfs in 2006 zijn de contouren van EuroStaete via Google nog duidelijk in de omgeving waar te nemen. Wat in deze te vergroten figuur opvalt is, dat maar de helft van de weg tussen beide rotonden is aangebracht. De andere helft kan niet worden aangelegd, daar de gemeente Coevorden geen totaal eigenaar van dez grond is. Alles wat groen is boven het rode vierkant is tot aan september 2005 in het bezit van de familie Beukeveld. Halverwege de weg tussen de twee rotonden is in het rode vierkant een witte strook te zien. Dit is het fietspad naast de weg, die eveneens niet kan worden aangelegd, daar deze dan op het terrein van de familie Beukeveld komt. Ook karakterstiek zijn de twee bomen bij de twee grenspalen met hetzelfde nummer 144. Plots staan in het veld nu twee grenspalen zes meter uit elkaar elk met hetzelfde nummer 144. De oude grenspaal met nummer 144, die meer dan tweehonderd jaar op zijn plek heeft gestaan, heeft daarbij de aanleg van de nieuwe weg niet overleeft en is onder verantwoording van de gemeente Coevorden vernield.

Daarna heeft de gemeente Coevorden alle grenspalen in dit gebied laten verwijderen. Waarom de Duitsers de tweede grenspaal met nummer 144 hebben geplaatst, is niet bekend. In de twee rechter figuren is de vernielde grenspaal 144 duidelijk te zien. De twee bomen bij de nieuwe grenspaal met nummer 144 staan achter elkaar waardoor het lijkt of er maar een boom staat. Deze twee bomen evenals de helft van de vernielde en verwijderde grenstenen zijn van EuroStaete.

In 1999 wordt deze grond van Beukeveld een onderdeel van het grensoverschrijdend industrieterrein Europark, waarbij de burgemeester van Coevorden, Mr. ing. B.P. Jansema en de burgemeester van Emlichheim (Duitsland), dhr H. Stegemann, de twee directeuren van een Duitse BV worden om dit terrein te ontwikkelen. Zij krijgen daarvoor miljoenen euro's aan subsidies, o.a. voor hun eigen salarissen. Vrij snel begint de gemeente Coevorden in strijd met artikel 14 van de Grondwet een onteigeningsprocedure. Omdat bij deze onteigening niet het algemeen belang wordt gediend, zoals bij de Grondwet verplicht is, doch hoofdzakelijk het belang van een Duitse GmbH, waarvan burgemeester Mr. ing. B.P. Jansema mededirecteur is, mag artikel 14 Grondwet niet worden toegepast.

Deze bij artikel 14 Grondwet verboden procedure wordt toch tegen de familie Beukeveld ingezet, maar mislukt, doordat de gemeente Coevorden als blunder een verkeerd kavelnummer heeft genomen. Een nieuwe onteigeningsprocedure, die door burgemeester Jansema, als mededirecteur van de Duitse GmbH wordt gestart, kan met behulp van het aantonen van belangenverstrengelingen van burgemeester Jansema en gedeputeerde H. Weggemans worden gepareerd. Gedeputeerde H. Weggemans geeft daarbij vanuit Nederland een buitenlandse ontwikkelingsmaatschappij van grond zeer veel subsidie, waarvan hij tevens de voorzitter van de raad van commissarissen is. Deze goed betaalde nevenfunctie met duidelijke belangenverstrengelingen en gesjoemel met subsidies geeft gedeputeerde H. Weggemans niet op aan de provincie Drenthe, terwijl dit wel bij wet verplicht is. Dit kan, omdat de commissaris van de koningin dhr L.A. ter Beek ook in dit complot zit. Later geven Ter Beek en Weggemans via de NOM, alwaar H. Weggemans ook in het commissariaat zit, via deze kronkel, nogmaals honderduizenden euro's aan subsidie aan de Duitse GmbH van burgemeester Jansema.

Om alsnog snel de grond in handen te krijgen werpt de Rabobank Coevorden zich in de strijd en eist binnen een week de gehele hypotheek van de boerderij van Beukeveld op. Bij de ABN-AMRO te Meppel kunnen wij een nieuwe hypotheek afsluiten. Door omstandigheden komt deze hypotheek bij het ABN-AMRO filiaal Emmen terecht, alwaar de locale directeur Alle de Vries zich er mee gaat bemoeien. Deze directeur kennen wij reeds van de discotheek Lord Nelson, waarbij hij burgemeester Jansema hielp de discotheek Lord Nelson, o.a. met behulp van fraude voortijdig om zeep te brengen. Hetzelfde probeert Alle de Vries als directeur van de ABN-AMRO Emmen nu ook met onze kavels in het Europark. Na het betalen van ruim een half miljoen euro aan rentes, boetes en andere onnodige kosten in de daarop volgende drie jaren, wordt de parate executie van de gehele boerderij op 1 oktober 2005 onvermijdelijk.

De ABN-AMRO dreigt na drie eerdere aanmaningen hier mee te willen beginnen door na analogie van de Rabobank eveneens de gehele hypotheek van de boerderij op te eisen. In deze drie jaren hebben wij de kavels in het Europark driemaal verkocht gehad, ware het niet dat de gemeente Coevorden steeds dwars lag. Uiteindelijk konden wij de kavels alleen aan de gemeente Coevorden verkopen, als verkapt voorkeursrecht gebaseerd op machtsmisbruik en collusies met de banken. Alle andere verkopen werden doelbewust en met voorbedachte rade systematisch door de gemeente Coevorden (lees burgemeester Jansema en later Bouwmeester) tegengewerkt. Deze burgemeesters wisten daarbij, dat zij door de Rabobank, ABN-AMRO te Emmen en later de ABN-AMRO Amsterdam en nevenvestiging Zwolle en twee Duitse banken werden geholpen.

Medio september 2005, drie weken voor de parate executie van de ABN-AMRO, kunnen wij na een strijd van 6 jaren plots de kavels alsnog aan een derde verkopen, die na later bleek, achter de schermen deze kavels meteen dezelfde dag aan de gemeente Coevorden heeft doorverkocht. De Duitse kavel had toen nog een oppervlak van 1,80.00 ha.

Bij de Duitse notaris ra. W.-D. Elste te Emlichheim aangekomen blijkt de grootte van de kavel niet 1,80.00 ha te zijn doch 1,52.01 ha. Hierbij wordt door Duitse notaris ra. W.-D. Elste doelbewust de sloot om de kavel genegeerd. Na hier de Duitse notaris op te hebben gewezen, wordt hij vreselijk boos. De grootte was en blijft daarbij 1,52.01 ha. Let daarbij op de nauwkeurigheid van dit oppervlak, dat tot 1 vierkante meter in rekening werd gebracht. Via bankafschriften is aan te tonen, dat de familie Beukeveld voor 17.996 vierkante meter grond (bijna 1,80.00 ha) aan de Duitse eigenaar heeft betaald. Ook de gemeente Coevorden ging zonder een enkel weerwoord met deze rare verkoop via notaris ra. W.-D. Elste akkoord. Hierbij moet worden aangetekend, dat de gemeente Coevorden daarvoor altijd de grootte van 1,80.00 ha heeft gehanteerd. Daarna werd zoals vermeld meteen onteigend.

Omdat de Duitse notaris ra. W.-D. Elste (Emlichheim) ons al een keer eerder had bedrogen, wist hij toen nog niet, dat dit hem bij ons geen tweede keer lukte. Vier maanden na de gedwongen verkoop betaalt de gemeente Coevorden ons pas uit. In deze tussentijd probeert de ABN-AMRO (filiaal Emmen, hoofdvestiging Amsterdam en Zwolle) en de Oldenburgische Landesbank AG in Oldenburg (Duitsland) ons wederom onder druk te zetten, om ook een andere kavel in het Europark gelegen, eveneens te goedkoop in handen te krijgen. Dit mislukt, waarna de gemeente Coevorden uiteindelijk veel te laat uitbetaalt. Wederom een bewijs van collusie van de gemeente Coevorden met de banken.

Achter de schermen doet de Duitse Oldenburgische Landesbank locatie Oldenburg eveneens hard mee, daar zij ook nauw betrokken is met het industrieterrein Europark. De hypotheek van een hotel in Duitsland van een familielid komt keer op keer onder druk te staan. Tot aan 23 oktober 2007 weten wij hier de parate executie te rekken, waarna wij gelukkig hulp van een Nederlandse bank krijgen. Op het moment dat de soevereine staat Beukeveld werd uitgeroepen, werd directeur Hartmut Lange van de Oldenburgische Landesbank te Oldenburg vreselijk boos en dit liet hij telefonisch aan de hoteleigenaresse weten. Ook heeft deze frauderende bankdirecteur en zijn vorige directeur van de Oldenburger bank Salzbergen een beloofde hypotheek niet ingewilligd, waardoor deze eigenaresse bijna failliet ging. Voor meer informatie kan met Hartmut Lange van de Oldenburgische Landesbank AG worden gemaild zijn emailadres is: hartmut.lange@olb.de . De bedreigingen van Hartmut Lange en zijn vorige collega wisten wij ten kosten van veel geld te voorkomen. Vanwege belangenverstrengelingen en corrupt handelen is de collega van Hartmut Lange plots geheel van het toneel verdwenen en opgevolgd door Hartmut Lange, die deze vuile handelswijze jegens het hotel onverdroten voorzette.

Een dag na het uitbetalen van de kavels roept de familie Beukeveld de soevereine staat Beukeveld uit, die nu de naam EuroStaete draagt, om aan te geven, dat EuroStaete vrij centraal in Europa ligt. Bij dit uitroepen werd verwezen naar artikel 1 en 2 van het Handvest van de Verenigde Naties. Kort samengevat komen deze artikelen hier op neer: heb uw buurlanden lief, bezet deze niet en als deze bezet wordt, dan mogen alle middelen worden aangewend om de bezetter te verjagen.

Omdat de Duitse notaris ra. W.D. Elste doelbewust en met voorbedachte rade verzuimt heeft de betreffende sloot in het Duitse Grundbuch op te nemen, ligt deze sloot daardoor niet in Duitsland.

Vanuit het grensverdrag tussen Nederland en Duitsland loopt de grens tussen Nederland en Duitsland over de oude grensstenen met de nummers 142, 143 en 144. Zie nogmaals de tekening uit 1832 en de tekening uit 1825 voor de huidige grens tussen Nederland en Duitsland die in 1960 tussen beide landen bij traktaat is vastgelegd. Ook artikel 26 van het traktaat uit 1824 door artikel 2 van het traktaat uit 1960 geldig verklaard, is in deze zeer relevant. In tegenstelling tot hoge Duitse en Nederlandse functionarissen beweren, kan bij wet en traktaat geen Nederlands grondgebied voorbij de grenspalen met de nummers 142 tot en met 144 liggen. De claim van Nederlandse en Duitse overheidsfunctionarsissen vanuit Nederland een helft van de sloot voorbij deze grenspalen richting Duitsland te bezitten, gaat dus niet op.

Het is overduidelijk dat deze strook grond, in de vorm van de sloot om de uitstulping, die de gemeente Coevorden doelbewust niet heeft willen kopen, niet in Nederland en niet in Duitsland ligt.

De vanzelfsprekende reden om hier een soevereine staat van te maken, ligt dus voor de hand. Twee jaar na deze oprichting hebben de buurlanden hiertegen geen andere argumenten dan: leugens, diefstal, vernielingen, intimidaties, provocaties, valse aangiften, valse vonnissen en het onschuldig opsluiten in de politiecel. Machtsmisbruik en fraude gelijk aan landen als Birma, Iran en Noord Korea. Wij hebben het dan over Nederland begin 21ste eeuw.

Anno 2007 gebeurt in Nederland het opsluiten van onschuldige Nederlandse burgers in de cel om deze personen monddood, juridisch en/of psychisch en/ of lichamelijk en/of failliet te maken, bij schering en inslag in strijd met de Nederlandse Grondwet, het Europees Verdrag, de Rechten van de Mens en de normale normen en waarden. Met name een strijd tegen frauderende overheidsfunctionarissen werkzaam bij justitie is in Nederland levensgevaarlijk. Pim Fortuyn, die als premier allereerst het Openbaar Ministerie op wilde doeken, heeft deze opmerking niet overleeft. Van Traa die veel dubieuze zaken van het OM aan het licht bracht, is in zijn auto opgeblazen en Ine Dales, die de integriteit voor de ambtenaren wilde introduceren is vergiftigd.

Zonder volledig te zijn wordt als medelotgenoten o.a. verwezen naar Karel de Werd, Robert Hörcher, Wicher Wedzinga, Ad van Velsen, Ruud Rietveld, Gepke de Leef en René van Spanje, die eveneens als onschuldigen door justitie in de cel zijn opgesloten met als enig doel hen monddood te maken en financieel ten gronde te richten. Op de nominatie staat thans ing. Ad van Rooij om als onschuldige te worden opgesloten en failliet te worden gemaakt, daar hij ruim 20 jaar vecht tegen de milieumaffia en thans succes boekt. Hierbij moet worden aangetekend, dat in Nederland de werkelijke misdadigers met hoge functies bij justitie altijd vrijuit gaan. Zie de pedofielen affaire van de hoogste ambtenaren werkzaam bij het OM. In EuroStaete is en blijft iedereen gelijk en vindt geen fraude plaats of worden onschuldig opgesloten.


Laten de Duitsers bij de oude grenspaal met nummer 144 nu zo'n zes meter verderop in Duitsland in de buurt van de twee bomen een nieuwe grenspaal met nummer 144 hebben geplaatst, waardoor het nog duidelijker wordt, dat de litigieuze sloot precies tussen de twee grenspalen met nummer 144 in ligt. Het is nu vanzelfsprekend, dat EuroStaete niet in Duitsland en niet in Nederland ligt, doch in Europa.

Nogmaals deze strook grond heeft de gemeente Coevorden met voorbedachte rade niet van ons willen kopen om samen met de Duitse notaris ra. D.-W. Elste, de burgemeester van Emlichheim, dhr H. Stegemann en de burgemeester van Coevorden, dhr B.J. Bouwmeester een paar honderdduizend euro in hun eigen zakken te kunnen steken.

Het is alleen jammer voor hen, dat de familie Beukeveld op basis van eigendom en logisch beredeneren hier een stokje voorsteekt. Misdaad in EuroStaete loont niet, dat is duidelijk.

Over EuroStaete moet een weg worden aangelegd en de tegenpartijen hebben hierbij grote haast om geen Europese subsidies mis te lopen. Zonder enig bericht begint de gemeente Coevorden, als opdrachtgever, over EuroStaete een weg aan te leggen. Met behulp van een folder weten wij de aandacht op deze dubieuze praktijken te vestigen. Dit helpt niet, al liegend gaat burgemeester B.J. Bouwmeester verder met het aanleggen van de weg. Hierbij vernielt hij de gehele flora en fauna van EuroStaete.

In een brief gericht aan Mr. dr. J.P. Balkenende met als doel, een eind aan deze vernielingen en diefstal van de burgemeester te maken, laat burgemeester B.J. Bouwmeester in samenwerking met de officier van justitie van het Openbaar ministerie Assen de schrijver van deze brief oppakken met als leugen Balkenende te hebben bedreigd. Iedereen kan deze brief lezen en als in deze brief Balkenende wordt bedreigd, dan verneemt de schrijver, dr. G.J.J. Beukeveld, dat graag. Op het politiebureau te Hoorn wordt de schrijver binnen twee minuten vanwege de niet aanwezige bedreiging in de politiecel opgesloten. Uren later wordt hij op transport naar het politiebureau Emmen gebracht, alwaar de aanklacht nu is, het hebben gewezen naar een plek waar explosieven zouden kunnen liggen. In de tussentijd maakten kranten en de radio met volledige naam, functie en soms arbeidsplaats gewag van het feit dat Gerard Beukeveld Balkenende heeft bedreigd. Dat deze handelswijze van de officier van justitie van het OM te Assen en burgemeester B.J. Bouwmeester in strijd is met artikel 3 EVRM en artikel 17 Grondwet, is duidelijk.

In enkele kranten schijnt hij volgens de gemeente Coevorden en het Openbaar ministerie Assen de gehele infrastructuur van het Europark op te willen blazen om aan te geven, dat de Nederlandse overheid de schrijver in diskrediet wilde brengen.

Minister president Mr. dr. J.P. Balkenende schreef als reactie op deze brief dat degenen die bedreigt, zal worden vervolgd.

Minister president Balkenende is dus op de hoogte van commotie rondom deze brief, doch verzuimde als eindverantwoordelijke op de details in te gaan. In de gewraakte brief wordt namelijk haarfijn uiteengezet welke blunders en wetovertredingen de gemeente Coevorden jegens de familie Beukeveld uithaalde. Van een schertsbrief zoals de gemeente Coevorden en de media beweren is dus geen sprake. Later werden de minister president en de minister van justitie op de hoogte gebracht van het feit dat het Openbaar ministerie Assen met behulp van intimidaties nog steeds bezig is om de schrijver monddood te maken. De schrijver moet zich namelijk als verdachte melden bij het reclasseringsbureau te Alkmaar.

Ook hier doet minister president Balkenende niets mee, zelfs niet op de vraag voor welk strafbaar feit de schrijver naar de reclassering moet. De betreffende brief van 25 september 2006 is nu wel een bedreiging voor minister president Balkenende, daar hiermee vast staat, dat hij zijn hoge ambtenaren onverminderd door laat gaan met diefstal, vernielingen, fraude, corruptie, collusie, meineed, het indienen van valse aangiften, het uitspreken van een vals vonnis, intimidaties en provocaties. Het bewust nalaten van handelen waarmee strafbare feiten zijn te voorkomen, is in Nederland strafbaar.

In eerste instantie had de gemeente Coevorden nog respect voor andermans eigendommen, zie het fietspad, waarbij zij van onze grond afbleven, doch door tijdsnood vanwege het mislopen van subsidies ging het als een dolle stier te keer. In de figuur hiernaast, die is te vergroten, is te zien dat zij het fietspad naast de grote weg hebben aangelegd om niet op het grondgebied van de familie Beukeveld te komen. Dit veranderde vrij snel toen burgemeester B.J. Bouwmeester boos werd en de gehele infrastructuur, flora en fauna van EuroStaete vernielde. Merk ook op dat de twee bomen van EuroStaete bij de nieuwe grenssteen 144 zijn omgezaagd. In de verte bij de witte zandbult is ook de bosschage rondom de grenspaal 143 compleet vernield evenals een groot gedeelte van de flora en fauna in de sloot.

Kon burgemeester B.J. Bouwmeester bij een grote fraudezaak in Zaandam nog "naiviteit" met miljoenen euro's aan milieufraude worden verwezen, hier gaat dit niet meer op, omdat hem voldoende informatie is verstrekt, waaruit hij de conclusie kon trekken, dat hij aan het stelen, vernielen, liegen, intimideren en provoceren was.

In de figuur hier naast is duidelijk te zien dat allereerst de gewraakte sloot rond de uitstulping werd uitgegraven en van zand werd ontdaan. Dit zand heeft burgemeester B.J. Bouwmeester aan zijn Duitse betonfabriek verkocht, alwaar hij intensief mee samenwerkt, om gezamenlijk een omstreden afvalcentrale in Nederland en Duitsland te bouwen. Hoezo belangenverstrengelingen?

Bij deze bouw werd door burgemeester B.J. Bouwmeester en de commissaris van de koningin dhr L.A. ter Beek wederom vanwege de grote subsidiekranen bewust en met voorbedachte rade voorbij gegaan aan het feit dat in Nederland geen verbrandingsoven kon worden gebouwd, omdat daar geen vrije kavel meer voor handen was. Deze leugen de derde verbrandingsoven in Nederland te bouwen hebben de provincie Drenthe en de gemeente Coevorden zeer lang in stand gehouden. Op dit moment hangt de fictieve dreiging van een onmogelijke oven op Nederlands grondgebied wederom in de lucht, om hiermee vele fictieve subsidies en in- en uitvoerrechten voor afval en energie binnen te kunnen krijgen. Om ook bij dit toekomstig misbruik van overheidsgelden nogmaals over naiviteit te spreken gaat te ver. Dat het om grote bedragen gaat waaruit zij onrechtmatig willen plukken is hier te lezen. De reden dat B.J. Bouwmeester boos op ons is. Dat is niet zo erg, daar wij hem hier nog tweemaal boos maken.

Allereerst willen wij van Westo (BBE te Emlichheim, Duitsland)en van de gemeente Coevorden ons gestolen zand terug. Ten tweede houden wij in de gaten, dat het geshrederd afvalhout vol met gevaarlijke zware metalen vanuit Emmen niet stiekem in de EVI op het Europark wordt verbrand. De bedoeling was dit gevaarlijke hout op papier in de Nederlandse oven te verbranden. Nu deze fictieve oven er niet komt en ook nooit kon komen, daar er geen vrije bouwruimte in Nederland meer over was, moet het verbranden via uitvoer naar Duitsland gebeuren. Zodra deze exportvergunning voor dit zeer gevaarlijk afvalhout wordt afgegeven, dan weten de burgers van Coevorden en Emlichheim, dat zij door Westo/BBE en de gemeenten Coevorden, Emmen en Emlichheim met kankerstoffen worden vergiftigd. Zie voor achtergrond informatie over Wolmanzouten (de zeer gevaarlijke zware metalen in geïmpregneerd hout) de website van ing. A. van Rooij.

Aan het feit dat EuroStaete geen grensoverschrijdende milieuvervuiling toestaat, conform Europese wet en regelgeving, wordt door B.J. Bouwmeester voorbij gegaan. Zoals gemeld is en blijft EuroStaete alert.

Ook de twee karakteristieke bomen bij de beide grenspalen met nummer 144 werden zoals eerder gemeld omgezaagd. Dit doet niet verlet aan het feit dat EuroStaete gewoon blijft bestaan.

Eens EuroStaete, altijd EuroStaete!

In ieder geval blijft EuroStaete bestaan tot alle leugens uit de alle rechtelijke uitspraken jegens de familie Beukeveld zijn verdwenen en de geleden schades zijn vergoed. Dit zijn constanten.Vele tientallen leugens in rechtelijke uitspraken en een rapport van de Nationale ombudsman moeten daarbij leugenvrij worden gemaakt. Derhalve hebben de rechtbanken te Assen (Emmen), Alkmaar (Hoorn), Leeuwarden, Den Haag (CBB), de Raad van State en de Nationale ombudsman nog het nodige te doen. Het voorstel is hier al vast mee te beginnen.

De schadeclaim voor de discotheek Lord Nelson van 21 mei 2004, via onze minister president, aan de Staat der Nederlanden gericht en waar niets meer van is gehoord, evenals van de claim van september 2003 worden hier als claims wederom ingelast. Hierbij wordt er van uitgegaan dat de Staat der Nederlanden op de hoogte is van de inhoud van deze claims. Na drie, vier jaar zwijgen wordt hier van uitgegaan. Iedereen kan deze claims nu via deze hyperlinks lezen, zodat gesteld kan worden, dat enkele uitwoners van EuroStaete, wonend in het Koninkrijk der Nederlanden, van de inhoud van de claims op de hoogte zijn. Van enige verjaring van de claims kan dan geen sprake meer zijn.

De grootte van de schade mag bij Staat worden opgemaakt.

De bereikbaarheid van EuroStaete

EuroStaete is via de weg, lucht, spoor en water gemakkelijk te bereiken. Zie als voorbeeld de naastgelegen figuur, die is te vergroten. Deze goede bereikbaarheid houdt in, dat EuroStaete zich kan ontwikkelen tot een handelscentrum van wereldformaat. Met name door de volledige afwezigheid van fraude en belasting en een gunstig virtueel vestigingsklimaat moet EuroStaete uit kunnen groeien tot een land van onbegrensde mogelijkheden.

Vanwege de kortste grenzen ter wereld zijn de lucht en de ondergrond van onschatbare waarde en eveneens onbegrensd. Dit is belangrijk vanwege het feit dat onder EuroStaete olie en gas zitten. Deze energiebronnen worden aangeboord op het moment, dat de meeste buitenlandse bronnen aan het uitputten zijn.

De huidige inkomsten genereert EuroStaete uit het heffen van tol vanwege transsport en transit van goederen en personen door EuroStaete, schadeclaims richting het Koninkrijk der Nederlanden, revenuen vanwege eigen basaal onderzoek, bankzaken, casino's, belastingvrije winkels, belastingvrije handel, inwisselen van Europese munten en biljetten, het uitgeven van eigen munten, etc, ect, ect,. Zoals is te lezen onbeperkte en onbegrensde mogelijkheden.

Vanuit deze mogelijkheden verwachten wij veel handelsverkeer, die allen via het Internet en Wireless verbindingen in goede banen worden geleid.

Via contactformulieren, e-mails, telefoon, fax of brief kan elke uitwoner voor activiteiten met EuroStaete openen.

Iedereen zijt Gegroet en Blijft Gelijk.

Home Frame
Disclaimer Free counter and web stats EuroStaete
EuroStaete, zijn ligging, ontstaan en bereikbaarheid
Video over de grens tussen Nederland, EuroStaete, Duitsland

Onafhankelijkheidverklaring van het soevereine EuroStaete op 23 oktober 2010

De initiatiefgroep van "Platform Herstel Rechtsorde" kwam op 19 april weer bijeen in het conferentiecentrum Dommeldal aan het Achterom 9a in Sint-Oedenrode. Deze vergadering betrof de inhuldiging van de eerste dertig leden als burger van de soevereine staat EuroStaete. Hierbij werden aan deze pioniers hun persoonlijk geregistreerde GuldenMark uitgereikt met een certificaat van echtheid. Zie de video met officiële uitreiking.

Eerder had beeldhouwster Jikke Jager de definitieve serie GuldenMarken getoond die als betaalmiddel op Eurostaete wordt gebruikt. Ca. 30 mensen waren aanwezig waarvan zich 14 spontaan aanmeldden als nieuwe leden van de soevereine staat Eurostaete. Andere deelnemers hadden zich al eerder aangemeld met het aanmeldformulier. Zie videoverslag 127 min.

In de rechter te vergroten figuur is de ligging van EuroStaete, het kleinste vasteland ter wereld, duidelijk te zien, liggend recht onder de stad Coevorden, niet in Duitsland en niet in Nederland, doch precies tussen beide landen in.

Het land met onbegrensde mogelijkheden

De naam EuroStaete is derhalve afgeleid van het feit, dat deze soevereine staat wel in Europa ligt en een essentieel en belangrijk onderdeel van dit werelddeel uitmaakt. Zie de diapresentatie (27 MB, geduld a.u.b.)

Hoe dit kan en waarom EuroStaete uit een ongelijke strijd tegen ambtelijk falen van Nederlandse en Duitse overheidsfunctionarissen is ontstaan, leest u verderop. Aan deze oneerlijke strijd deden naast tientallen stromannen, ook twee ministers van justitie, een Duits ministerie en onze minister-president mee.
Bij deze strijd moet in rekening worden gebracht, dat de kleine familie Beukeveld van oorsprong een eenvoudige en hard werkende boerenfamilie is, die geen tijd heeft voor corruptie, collusie en fraude, laat staan zich hier mee bezig houdt, of ooit heeft gedacht, dat deze feiten op zo'n enorme grote schaal zouden bestaan en nog bestaan. Zie in deze de grote leugen van Hitler, de website van de Sociale Databank Nederland en de duizenden, duizenden andere websites gericht tegen falend Nederlands overheidsbeleid en uitvoering. Hierbij moet worden aangetekend, dat Hitler in oorlogstijd onschuldige personen naar Polen afvoerde. Nederlandse overheidsfunctionarissen doen dit anno 2007 zelfs in vredestijd. Jaap Fischer bracht hetgeen de laatste eeuwen in Nederland geschiedde voortreffelijk ten gehore.

Plotseling dachten falende overheidsfunctionarissen, waaronder diverse rechters, bijna alle staatsleden van de Raad van State, twee Nationale ombudsmannen, een commissaris van de koningin, drie burgemeesters, enkele gedeputeerden van de provincie Drenthe (in totaal ruim meer dan 200 overheidsfunctionarissen) het grote geld van de familie Beukeveld, dat door hard en eerlijk werken was opgebouwd, op te kunnen strijken. Deze strijd begon met de discotheek Lord Nelson te Coevorden en liep via een internationaaal industrieterrein naar een miljarden fraude bij het uitbetalen van het melkgeld. Minimaal drie miljarden zaken aan fraude, corruptie en collusie zijn hier vervolgens uit ontstaan, die een simpele familie, die wij nog altijd beoogen te zijn, niet aan zich voorbij kan laten gaan. U leest het goed. Hier gaat het om miljarden en niet om miljoenen aan fraude en dit zal nader op deze website worden toegelicht.

Reeds in 1801 zijn de contouren van EuroStaete op diverse kaarten zichtbaar, toch duurt het nog ruim 200 jaar alvorens hier een soevereine uit voort komt. EuroStaete, in al zijn bescheidenheid, is daarbij ontstaan uit een sloot rond de rare uitstulping van Duitsland in Nederland. Bij het grensverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Hannover wordt in 1824 bepaald, dat deze sloot rondom de uitstulping geheel Hannoverisch is. Nevenstaande figuur, die is te vergroten, hoort bij dit grensverdrag en deze is op 25 juli 1825 mede door de burgemeester van Coevorden ondertekend. Het is frappant, dat anno 2000 de twee meest recente burgemeesters van de gemeente Coevorden (Mr. ing. B.P. Jansema en B.J. Bouwmeester) rondom deze grens nu juist uiterst dubieuze rollen spelen.

Het grote geld voor eigen broekzak brengt hen schijnbaar in beroering. Grondwetovertredingen, collusies met banken en met justitie, liegen, stelen, vernielen, het plegen van meineed, intimideren, provoceren en een onschuldige in de politiecel op laten sluiten behoren tot hun repertoir om deze sloot en aanpalende stukken grond in het internationaal industrieterrein Europark te Coevorden/Emlichheim (Duitsland) goedkoop en snel in hun bezit te krijgen. Zie voor de oorzaken van de economische en kredietcrisis de lezing van Hank Monrobey, die een soortgelijke oplossing adviseert om de handelsvrijheid van het bedrijfsleven te vergroten naar Zwitsers model, aansluitend op die van EuroStaete zelf.

In 1832 wordt een gedetailleerde tekening van deze grens gemaakt. Zie de tekening hiernaast. Vanwege het hoogteverschil in het terrein wordt de noordoostelijke grenspaal enkele voeten uit de werkelijke grens geplaats. De gehele sloot rondom de uitstulping ligt op dat moment dan nog in het Koninkrijk Hannover.

Bij de strijd om de soevereine staat EuroStaete gaat het, nogmaals gemeld, om deze sloot, die bijna 3000 m2 groot is.

Rond 1995 koopt de familie Beukeveld de gehele uitstulping inclusief de sloot van de Duitse eigenaar, wiens familie daarvoor eeuwen in het bezit van deze kavel is geweest. Het bewerkbare oppervlak van deze kavel is 1,52.01 ha groot en met de sloot wordt het totaal oppervlak 1,80.00 ha. De familie Beukeveld heeft dan aan beide zijden van de grens grond liggen. De meeste grond in de figuur hiernaast afgebeeld is dan van de familie Beukeveld. Let in deze te vergroten figuur vooral ook op de enkelvoudige grenspalen. Dit is voor de uiteenzetting essentieel. In de enige drie traktaten over de chronologische grens van het Koninkrijk der Nederlanden met respectievelijk het Koninkrijk Hannover, het Koninkrijk Pruisen en de Bondsrepubliek Duitsland is hier telkens sprake van een enkelvoudige grenspaal. Dit zijn voor ons de grenspalen met de nummers 142 t/m 144. Dat simpele Nederlandse en Duitse ambtenaren van importantie bij enkelvoudige grenspalen alsnog denken de grens te kunnen normaliseren gaat uit boven de Grondwet en Traktaten en bewijst dat met behulp van fraude met hen van alles mogelijk is.

Zelfs in 2006 zijn de contouren van EuroStaete via Google nog duidelijk in de omgeving waar te nemen. Wat in deze te vergroten figuur opvalt is, dat maar de helft van de weg tussen beide rotonden is aangebracht. De andere helft kan niet worden aangelegd, daar de gemeente Coevorden geen totaal eigenaar van dez grond is. Alles wat groen is boven het rode vierkant is tot aan september 2005 in het bezit van de familie Beukeveld. Halverwege de weg tussen de twee rotonden is in het rode vierkant een witte strook te zien. Dit is het fietspad naast de weg, die eveneens niet kan worden aangelegd, daar deze dan op het terrein van de familie Beukeveld komt. Ook karakterstiek zijn de twee bomen bij de twee grenspalen met hetzelfde nummer 144. Plots staan in het veld nu twee grenspalen zes meter uit elkaar elk met hetzelfde nummer 144. De oude grenspaal met nummer 144, die meer dan tweehonderd jaar op zijn plek heeft gestaan, heeft daarbij de aanleg van de nieuwe weg niet overleeft en is onder verantwoording van de gemeente Coevorden vernield.

Daarna heeft de gemeente Coevorden alle grenspalen in dit gebied laten verwijderen. Waarom de Duitsers de tweede grenspaal met nummer 144 hebben geplaatst, is niet bekend. In de twee rechter figuren is de vernielde grenspaal 144 duidelijk te zien. De twee bomen bij de nieuwe grenspaal met nummer 144 staan achter elkaar waardoor het lijkt of er maar een boom staat. Deze twee bomen evenals de helft van de vernielde en verwijderde grenstenen zijn van EuroStaete.

In 1999 wordt deze grond van Beukeveld een onderdeel van het grensoverschrijdend industrieterrein Europark, waarbij de burgemeester van Coevorden, Mr. ing. B.P. Jansema en de burgemeester van Emlichheim (Duitsland), dhr H. Stegemann, de twee directeuren van een Duitse BV worden om dit terrein te ontwikkelen. Zij krijgen daarvoor miljoenen euro's aan subsidies, o.a. voor hun eigen salarissen. Vrij snel begint de gemeente Coevorden in strijd met artikel 14 van de Grondwet een onteigeningsprocedure. Omdat bij deze onteigening niet het algemeen belang wordt gediend, zoals bij de Grondwet verplicht is, doch hoofdzakelijk het belang van een Duitse GmbH, waarvan burgemeester Mr. ing. B.P. Jansema mededirecteur is, mag artikel 14 Grondwet niet worden toegepast.

Deze bij artikel 14 Grondwet verboden procedure wordt toch tegen de familie Beukeveld ingezet, maar mislukt, doordat de gemeente Coevorden als blunder een verkeerd kavelnummer heeft genomen. Een nieuwe onteigeningsprocedure, die door burgemeester Jansema, als mededirecteur van de Duitse GmbH wordt gestart, kan met behulp van het aantonen van belangenverstrengelingen van burgemeester Jansema en gedeputeerde H. Weggemans worden gepareerd. Gedeputeerde H. Weggemans geeft daarbij vanuit Nederland een buitenlandse ontwikkelingsmaatschappij van grond zeer veel subsidie, waarvan hij tevens de voorzitter van de raad van commissarissen is. Deze goed betaalde nevenfunctie met duidelijke belangenverstrengelingen en gesjoemel met subsidies geeft gedeputeerde H. Weggemans niet op aan de provincie Drenthe, terwijl dit wel bij wet verplicht is. Dit kan, omdat de commissaris van de koningin dhr L.A. ter Beek ook in dit complot zit. Later geven Ter Beek en Weggemans via de NOM, alwaar H. Weggemans ook in het commissariaat zit, via deze kronkel, nogmaals honderduizenden euro's aan subsidie aan de Duitse GmbH van burgemeester Jansema.

Om alsnog snel de grond in handen te krijgen werpt de Rabobank Coevorden zich in de strijd en eist binnen een week de gehele hypotheek van de boerderij van Beukeveld op. Bij de ABN-AMRO te Meppel kunnen wij een nieuwe hypotheek afsluiten. Door omstandigheden komt deze hypotheek bij het ABN-AMRO filiaal Emmen terecht, alwaar de locale directeur Alle de Vries zich er mee gaat bemoeien. Deze directeur kennen wij reeds van de discotheek Lord Nelson, waarbij hij burgemeester Jansema hielp de discotheek Lord Nelson, o.a. met behulp van fraude voortijdig om zeep te brengen. Hetzelfde probeert Alle de Vries als directeur van de ABN-AMRO Emmen nu ook met onze kavels in het Europark. Na het betalen van ruim een half miljoen euro aan rentes, boetes en andere onnodige kosten in de daarop volgende drie jaren, wordt de parate executie van de gehele boerderij op 1 oktober 2005 onvermijdelijk.

De ABN-AMRO dreigt na drie eerdere aanmaningen hier mee te willen beginnen door na analogie van de Rabobank eveneens de gehele hypotheek van de boerderij op te eisen. In deze drie jaren hebben wij de kavels in het Europark driemaal verkocht gehad, ware het niet dat de gemeente Coevorden steeds dwars lag. Uiteindelijk konden wij de kavels alleen aan de gemeente Coevorden verkopen, als verkapt voorkeursrecht gebaseerd op machtsmisbruik en collusies met de banken. Alle andere verkopen werden doelbewust en met voorbedachte rade systematisch door de gemeente Coevorden (lees burgemeester Jansema en later Bouwmeester) tegengewerkt. Deze burgemeesters wisten daarbij, dat zij door de Rabobank, ABN-AMRO te Emmen en later de ABN-AMRO Amsterdam en nevenvestiging Zwolle en twee Duitse banken werden geholpen.

Medio september 2005, drie weken voor de parate executie van de ABN-AMRO, kunnen wij na een strijd van 6 jaren plots de kavels alsnog aan een derde verkopen, die na later bleek, achter de schermen deze kavels meteen dezelfde dag aan de gemeente Coevorden heeft doorverkocht. De Duitse kavel had toen nog een oppervlak van 1,80.00 ha.

Bij de Duitse notaris ra. W.-D. Elste te Emlichheim aangekomen blijkt de grootte van de kavel niet 1,80.00 ha te zijn doch 1,52.01 ha. Hierbij wordt door Duitse notaris ra. W.-D. Elste doelbewust de sloot om de kavel genegeerd. Na hier de Duitse notaris op te hebben gewezen, wordt hij vreselijk boos. De grootte was en blijft daarbij 1,52.01 ha. Let daarbij op de nauwkeurigheid van dit oppervlak, dat tot 1 vierkante meter in rekening werd gebracht. Via bankafschriften is aan te tonen, dat de familie Beukeveld voor 17.996 vierkante meter grond (bijna 1,80.00 ha) aan de Duitse eigenaar heeft betaald. Ook de gemeente Coevorden ging zonder een enkel weerwoord met deze rare verkoop via notaris ra. W.-D. Elste akkoord. Hierbij moet worden aangetekend, dat de gemeente Coevorden daarvoor altijd de grootte van 1,80.00 ha heeft gehanteerd. Daarna werd zoals vermeld meteen onteigend.

Omdat de Duitse notaris ra. W.-D. Elste (Emlichheim) ons al een keer eerder had bedrogen, wist hij toen nog niet, dat dit hem bij ons geen tweede keer lukte. Vier maanden na de gedwongen verkoop betaalt de gemeente Coevorden ons pas uit. In deze tussentijd probeert de ABN-AMRO (filiaal Emmen, hoofdvestiging Amsterdam en Zwolle) en de Oldenburgische Landesbank AG in Oldenburg (Duitsland) ons wederom onder druk te zetten, om ook een andere kavel in het Europark gelegen, eveneens te goedkoop in handen te krijgen. Dit mislukt, waarna de gemeente Coevorden uiteindelijk veel te laat uitbetaalt. Wederom een bewijs van collusie van de gemeente Coevorden met de banken.

Achter de schermen doet de Duitse Oldenburgische Landesbank locatie Oldenburg eveneens hard mee, daar zij ook nauw betrokken is met het industrieterrein Europark. De hypotheek van een hotel in Duitsland van een familielid komt keer op keer onder druk te staan. Tot aan 23 oktober 2007 weten wij hier de parate executie te rekken, waarna wij gelukkig hulp van een Nederlandse bank krijgen. Op het moment dat de soevereine staat Beukeveld werd uitgeroepen, werd directeur Hartmut Lange van de Oldenburgische Landesbank te Oldenburg vreselijk boos en dit liet hij telefonisch aan de hoteleigenaresse weten. Ook heeft deze frauderende bankdirecteur en zijn vorige directeur van de Oldenburger bank Salzbergen een beloofde hypotheek niet ingewilligd, waardoor deze eigenaresse bijna failliet ging. Voor meer informatie kan met Hartmut Lange van de Oldenburgische Landesbank AG worden gemaild zijn emailadres is: hartmut.lange@olb.de . De bedreigingen van Hartmut Lange en zijn vorige collega wisten wij ten kosten van veel geld te voorkomen. Vanwege belangenverstrengelingen en corrupt handelen is de collega van Hartmut Lange plots geheel van het toneel verdwenen en opgevolgd door Hartmut Lange, die deze vuile handelswijze jegens het hotel onverdroten voorzette.

Een dag na het uitbetalen van de kavels roept de familie Beukeveld de soevereine staat Beukeveld uit, die nu de naam EuroStaete draagt, om aan te geven, dat EuroStaete vrij centraal in Europa ligt. Bij dit uitroepen werd verwezen naar artikel 1 en 2 van het Handvest van de Verenigde Naties. Kort samengevat komen deze artikelen hier op neer: heb uw buurlanden lief, bezet deze niet en als deze bezet wordt, dan mogen alle middelen worden aangewend om de bezetter te verjagen.

Omdat de Duitse notaris ra. W.D. Elste doelbewust en met voorbedachte rade verzuimt heeft de betreffende sloot in het Duitse Grundbuch op te nemen, ligt deze sloot daardoor niet in Duitsland.

Vanuit het grensverdrag tussen Nederland en Duitsland loopt de grens tussen Nederland en Duitsland over de oude grensstenen met de nummers 142, 143 en 144. Zie nogmaals de tekening uit 1832 en de tekening uit 1825 voor de huidige grens tussen Nederland en Duitsland die in 1960 tussen beide landen bij traktaat is vastgelegd. Ook artikel 26 van het traktaat uit 1824 door artikel 2 van het traktaat uit 1960 geldig verklaard, is in deze zeer relevant. In tegenstelling tot hoge Duitse en Nederlandse functionarissen beweren, kan bij wet en traktaat geen Nederlands grondgebied voorbij de grenspalen met de nummers 142 tot en met 144 liggen. De claim van Nederlandse en Duitse overheidsfunctionarsissen vanuit Nederland een helft van de sloot voorbij deze grenspalen richting Duitsland te bezitten, gaat dus niet op.

Het is overduidelijk dat deze strook grond, in de vorm van de sloot om de uitstulping, die de gemeente Coevorden doelbewust niet heeft willen kopen, niet in Nederland en niet in Duitsland ligt.

De vanzelfsprekende reden om hier een soevereine staat van te maken, ligt dus voor de hand. Twee jaar na deze oprichting hebben de buurlanden hiertegen geen andere argumenten dan: leugens, diefstal, vernielingen, intimidaties, provocaties, valse aangiften, valse vonnissen en het onschuldig opsluiten in de politiecel. Machtsmisbruik en fraude gelijk aan landen als Birma, Iran en Noord Korea. Wij hebben het dan over Nederland begin 21ste eeuw.

Anno 2007 gebeurt in Nederland het opsluiten van onschuldige Nederlandse burgers in de cel om deze personen monddood, juridisch en/of psychisch en/ of lichamelijk en/of failliet te maken, bij schering en inslag in strijd met de Nederlandse Grondwet, het Europees Verdrag, de Rechten van de Mens en de normale normen en waarden. Met name een strijd tegen frauderende overheidsfunctionarissen werkzaam bij justitie is in Nederland levensgevaarlijk. Pim Fortuyn, die als premier allereerst het Openbaar Ministerie op wilde doeken, heeft deze opmerking niet overleeft. Van Traa die veel dubieuze zaken van het OM aan het licht bracht, is in zijn auto opgeblazen en Ine Dales, die de integriteit voor de ambtenaren wilde introduceren is vergiftigd.

Zonder volledig te zijn wordt als medelotgenoten o.a. verwezen naar Karel de Werd, Robert Hörcher, Wicher Wedzinga, Ad van Velsen, Ruud Rietveld, Gepke de Leef en René van Spanje, die eveneens als onschuldigen door justitie in de cel zijn opgesloten met als enig doel hen monddood te maken en financieel ten gronde te richten. Op de nominatie staat thans ing. Ad van Rooij om als onschuldige te worden opgesloten en failliet te worden gemaakt, daar hij ruim 20 jaar vecht tegen de milieumaffia en thans succes boekt. Hierbij moet worden aangetekend, dat in Nederland de werkelijke misdadigers met hoge functies bij justitie altijd vrijuit gaan. Zie de pedofielen affaire van de hoogste ambtenaren werkzaam bij het OM. In EuroStaete is en blijft iedereen gelijk en vindt geen fraude plaats of worden onschuldig opgesloten.


Laten de Duitsers bij de oude grenspaal met nummer 144 nu zo'n zes meter verderop in Duitsland in de buurt van de twee bomen een nieuwe grenspaal met nummer 144 hebben geplaatst, waardoor het nog duidelijker wordt, dat de litigieuze sloot precies tussen de twee grenspalen met nummer 144 in ligt. Het is nu vanzelfsprekend, dat EuroStaete niet in Duitsland en niet in Nederland ligt, doch in Europa.

Nogmaals deze strook grond heeft de gemeente Coevorden met voorbedachte rade niet van ons willen kopen om samen met de Duitse notaris ra. D.-W. Elste, de burgemeester van Emlichheim, dhr H. Stegemann en de burgemeester van Coevorden, dhr B.J. Bouwmeester een paar honderdduizend euro in hun eigen zakken te kunnen steken.

Het is alleen jammer voor hen, dat de familie Beukeveld op basis van eigendom en logisch beredeneren hier een stokje voorsteekt. Misdaad in EuroStaete loont niet, dat is duidelijk.

Over EuroStaete moet een weg worden aangelegd en de tegenpartijen hebben hierbij grote haast om geen Europese subsidies mis te lopen. Zonder enig bericht begint de gemeente Coevorden, als opdrachtgever, over EuroStaete een weg aan te leggen. Met behulp van een folder weten wij de aandacht op deze dubieuze praktijken te vestigen. Dit helpt niet, al liegend gaat burgemeester B.J. Bouwmeester verder met het aanleggen van de weg. Hierbij vernielt hij de gehele flora en fauna van EuroStaete.

In een brief gericht aan Mr. dr. J.P. Balkenende met als doel, een eind aan deze vernielingen en diefstal van de burgemeester te maken, laat burgemeester B.J. Bouwmeester in samenwerking met de officier van justitie van het Openbaar ministerie Assen de schrijver van deze brief oppakken met als leugen Balkenende te hebben bedreigd. Iedereen kan deze brief lezen en als in deze brief Balkenende wordt bedreigd, dan verneemt de schrijver, dr. G.J.J. Beukeveld, dat graag. Op het politiebureau te Hoorn wordt de schrijver binnen twee minuten vanwege de niet aanwezige bedreiging in de politiecel opgesloten. Uren later wordt hij op transport naar het politiebureau Emmen gebracht, alwaar de aanklacht nu is, het hebben gewezen naar een plek waar explosieven zouden kunnen liggen. In de tussentijd maakten kranten en de radio met volledige naam, functie en soms arbeidsplaats gewag van het feit dat Gerard Beukeveld Balkenende heeft bedreigd. Dat deze handelswijze van de officier van justitie van het OM te Assen en burgemeester B.J. Bouwmeester in strijd is met artikel 3 EVRM en artikel 17 Grondwet, is duidelijk.

In enkele kranten schijnt hij volgens de gemeente Coevorden en het Openbaar ministerie Assen de gehele infrastructuur van het Europark op te willen blazen om aan te geven, dat de Nederlandse overheid de schrijver in diskrediet wilde brengen.

Minister president Mr. dr. J.P. Balkenende schreef als reactie op deze brief dat degenen die bedreigt, zal worden vervolgd.

Minister president Balkenende is dus op de hoogte van commotie rondom deze brief, doch verzuimde als eindverantwoordelijke op de details in te gaan. In de gewraakte brief wordt namelijk haarfijn uiteengezet welke blunders en wetovertredingen de gemeente Coevorden jegens de familie Beukeveld uithaalde. Van een schertsbrief zoals de gemeente Coevorden en de media beweren is dus geen sprake. Later werden de minister president en de minister van justitie op de hoogte gebracht van het feit dat het Openbaar ministerie Assen met behulp van intimidaties nog steeds bezig is om de schrijver monddood te maken. De schrijver moet zich namelijk als verdachte melden bij het reclasseringsbureau te Alkmaar.

Ook hier doet minister president Balkenende niets mee, zelfs niet op de vraag voor welk strafbaar feit de schrijver naar de reclassering moet. De betreffende brief van 25 september 2006 is nu wel een bedreiging voor minister president Balkenende, daar hiermee vast staat, dat hij zijn hoge ambtenaren onverminderd door laat gaan met diefstal, vernielingen, fraude, corruptie, collusie, meineed, het indienen van valse aangiften, het uitspreken van een vals vonnis, intimidaties en provocaties. Het bewust nalaten van handelen waarmee strafbare feiten zijn te voorkomen, is in Nederland strafbaar.

In eerste instantie had de gemeente Coevorden nog respect voor andermans eigendommen, zie het fietspad, waarbij zij van onze grond afbleven, doch door tijdsnood vanwege het mislopen van subsidies ging het als een dolle stier te keer. In de figuur hiernaast, die is te vergroten, is te zien dat zij het fietspad naast de grote weg hebben aangelegd om niet op het grondgebied van de familie Beukeveld te komen. Dit veranderde vrij snel toen burgemeester B.J. Bouwmeester boos werd en de gehele infrastructuur, flora en fauna van EuroStaete vernielde. Merk ook op dat de twee bomen van EuroStaete bij de nieuwe grenssteen 144 zijn omgezaagd. In de verte bij de witte zandbult is ook de bosschage rondom de grenspaal 143 compleet vernield evenals een groot gedeelte van de flora en fauna in de sloot.

Kon burgemeester B.J. Bouwmeester bij een grote fraudezaak in Zaandam nog "naiviteit" met miljoenen euro's aan milieufraude worden verwezen, hier gaat dit niet meer op, omdat hem voldoende informatie is verstrekt, waaruit hij de conclusie kon trekken, dat hij aan het stelen, vernielen, liegen, intimideren en provoceren was.

In de figuur hier naast is duidelijk te zien dat allereerst de gewraakte sloot rond de uitstulping werd uitgegraven en van zand werd ontdaan. Dit zand heeft burgemeester B.J. Bouwmeester aan zijn Duitse betonfabriek verkocht, alwaar hij intensief mee samenwerkt, om gezamenlijk een omstreden afvalcentrale in Nederland en Duitsland te bouwen. Hoezo belangenverstrengelingen?

Bij deze bouw werd door burgemeester B.J. Bouwmeester en de commissaris van de koningin dhr L.A. ter Beek wederom vanwege de grote subsidiekranen bewust en met voorbedachte rade voorbij gegaan aan het feit dat in Nederland geen verbrandingsoven kon worden gebouwd, omdat daar geen vrije kavel meer voor handen was. Deze leugen de derde verbrandingsoven in Nederland te bouwen hebben de provincie Drenthe en de gemeente Coevorden zeer lang in stand gehouden. Op dit moment hangt de fictieve dreiging van een onmogelijke oven op Nederlands grondgebied wederom in de lucht, om hiermee vele fictieve subsidies en in- en uitvoerrechten voor afval en energie binnen te kunnen krijgen. Om ook bij dit toekomstig misbruik van overheidsgelden nogmaals over naiviteit te spreken gaat te ver. Dat het om grote bedragen gaat waaruit zij onrechtmatig willen plukken is hier te lezen. De reden dat B.J. Bouwmeester boos op ons is. Dat is niet zo erg, daar wij hem hier nog tweemaal boos maken.

Allereerst willen wij van Westo (BBE te Emlichheim, Duitsland)en van de gemeente Coevorden ons gestolen zand terug. Ten tweede houden wij in de gaten, dat het geshrederd afvalhout vol met gevaarlijke zware metalen vanuit Emmen niet stiekem in de EVI op het Europark wordt verbrand. De bedoeling was dit gevaarlijke hout op papier in de Nederlandse oven te verbranden. Nu deze fictieve oven er niet komt en ook nooit kon komen, daar er geen vrije bouwruimte in Nederland meer over was, moet het verbranden via uitvoer naar Duitsland gebeuren. Zodra deze exportvergunning voor dit zeer gevaarlijk afvalhout wordt afgegeven, dan weten de burgers van Coevorden en Emlichheim, dat zij door Westo/BBE en de gemeenten Coevorden, Emmen en Emlichheim met kankerstoffen worden vergiftigd. Zie voor achtergrond informatie over Wolmanzouten (de zeer gevaarlijke zware metalen in geïmpregneerd hout) de website van ing. A. van Rooij.

Aan het feit dat EuroStaete geen grensoverschrijdende milieuvervuiling toestaat, conform Europese wet en regelgeving, wordt door B.J. Bouwmeester voorbij gegaan. Zoals gemeld is en blijft EuroStaete alert.

Ook de twee karakteristieke bomen bij de beide grenspalen met nummer 144 werden zoals eerder gemeld omgezaagd. Dit doet niet verlet aan het feit dat EuroStaete gewoon blijft bestaan.

Eens EuroStaete, altijd EuroStaete!

In ieder geval blijft EuroStaete bestaan tot alle leugens uit de alle rechtelijke uitspraken jegens de familie Beukeveld zijn verdwenen en de geleden schades zijn vergoed. Dit zijn constanten.Vele tientallen leugens in rechtelijke uitspraken en een rapport van de Nationale ombudsman moeten daarbij leugenvrij worden gemaakt. Derhalve hebben de rechtbanken te Assen (Emmen), Alkmaar (Hoorn), Leeuwarden, Den Haag (CBB), de Raad van State en de Nationale ombudsman nog het nodige te doen. Het voorstel is hier al vast mee te beginnen.

De schadeclaim voor de discotheek Lord Nelson van 21 mei 2004, via onze minister president, aan de Staat der Nederlanden gericht en waar niets meer van is gehoord, evenals van de claim van september 2003 worden hier als claims wederom ingelast. Hierbij wordt er van uitgegaan dat de Staat der Nederlanden op de hoogte is van de inhoud van deze claims. Na drie, vier jaar zwijgen wordt hier van uitgegaan. Iedereen kan deze claims nu via deze hyperlinks lezen, zodat gesteld kan worden, dat enkele uitwoners van EuroStaete, wonend in het Koninkrijk der Nederlanden, van de inhoud van de claims op de hoogte zijn. Van enige verjaring van de claims kan dan geen sprake meer zijn.

De grootte van de schade mag bij Staat worden opgemaakt.

De bereikbaarheid van EuroStaete

EuroStaete is via de weg, lucht, spoor en water gemakkelijk te bereiken. Zie als voorbeeld de naastgelegen figuur, die is te vergroten. Deze goede bereikbaarheid houdt in, dat EuroStaete zich kan ontwikkelen tot een handelscentrum van wereldformaat. Met name door de volledige afwezigheid van fraude en belasting en een gunstig virtueel vestigingsklimaat moet EuroStaete uit kunnen groeien tot een land van onbegrensde mogelijkheden.

Vanwege de kortste grenzen ter wereld zijn de lucht en de ondergrond van onschatbare waarde en eveneens onbegrensd. Dit is belangrijk vanwege het feit dat onder EuroStaete olie en gas zitten. Deze energiebronnen worden aangeboord op het moment, dat de meeste buitenlandse bronnen aan het uitputten zijn.

De huidige inkomsten genereert EuroStaete uit het heffen van tol vanwege transsport en transit van goederen en personen door EuroStaete, schadeclaims richting het Koninkrijk der Nederlanden, revenuen vanwege eigen basaal onderzoek, bankzaken, casino's, belastingvrije winkels, belastingvrije handel, inwisselen van Europese munten en biljetten, replica het uitgeven van eigen munten, etc, ect, ect,. Zoals is te lezen onbeperkte en onbegrensde mogelijkheden.

Vanuit deze mogelijkheden verwachten wij veel handelsverkeer, die allen via het Internet en Wireless verbindingen in goede banen worden geleid.

Via contactformulieren, e-mails, telefoon, fax of brief kan elke uitwoner voor activiteiten met EuroStaete openen.

Iedereen zijt Gegroet en Blijft Gelijk.

Home Frame
Disclaimer Free counter and web stats EuroStaete
EuroStaete, zijn ligging, ontstaan en bereikbaarheid
Video over de grens tussen Nederland, EuroStaete, Duitsland

Onafhankelijkheidverklaring van het soevereine EuroStaete op 23 oktober 2010

De initiatiefgroep van "Platform Herstel Rechtsorde" kwam op 19 april weer bijeen in het conferentiecentrum Dommeldal aan het Achterom 9a in Sint-Oedenrode. Deze vergadering betrof de inhuldiging van de eerste dertig leden als burger van de soevereine staat EuroStaete. Hierbij werden aan deze pioniers hun persoonlijk geregistreerde GuldenMark uitgereikt met een certificaat van echtheid. Zie de video met officiële uitreiking.

Eerder had beeldhouwster Jikke Jager de definitieve serie GuldenMarken getoond die als betaalmiddel op Eurostaete wordt gebruikt. Ca. 30 mensen waren aanwezig waarvan zich 14 spontaan aanmeldden als nieuwe leden van de soevereine staat Eurostaete. Andere deelnemers hadden zich al eerder aangemeld met het aanmeldformulier. Zie videoverslag 127 min.

In de rechter te vergroten figuur is de ligging van EuroStaete, het kleinste vasteland ter wereld, duidelijk te zien, liggend recht onder de stad Coevorden, niet in Duitsland en niet in Nederland, doch precies tussen beide landen in.

Het land met onbegrensde mogelijkheden

De naam EuroStaete is derhalve afgeleid van het feit, dat deze soevereine staat wel in Europa ligt en een essentieel en belangrijk onderdeel van dit werelddeel uitmaakt. Zie de diapresentatie (27 MB, geduld a.u.b.)

Hoe dit kan en waarom EuroStaete uit een ongelijke strijd tegen ambtelijk falen van Nederlandse en Duitse overheidsfunctionarissen is ontstaan, leest u verderop. Aan deze oneerlijke strijd deden naast tientallen stromannen, ook twee ministers van justitie, een Duits ministerie en onze minister-president mee.
Bij deze strijd moet in rekening worden gebracht, dat de kleine familie Beukeveld van oorsprong een eenvoudige en hard werkende boerenfamilie is, die geen tijd heeft voor corruptie, collusie en fraude, laat staan zich hier mee bezig houdt, of ooit heeft gedacht, dat deze feiten op zo'n enorme grote schaal zouden bestaan en nog bestaan. Zie in deze de grote leugen van Hitler, de website van de Sociale Databank Nederland en de duizenden, duizenden andere websites gericht tegen falend Nederlands overheidsbeleid en uitvoering. Hierbij moet worden aangetekend, dat Hitler in oorlogstijd onschuldige personen naar Polen afvoerde. Nederlandse overheidsfunctionarissen doen dit anno 2007 zelfs in vredestijd. Jaap Fischer bracht hetgeen de laatste eeuwen in Nederland geschiedde voortreffelijk ten gehore.

Plotseling dachten falende overheidsfunctionarissen, waaronder diverse rechters, bijna alle staatsleden van de Raad van State, twee Nationale ombudsmannen, een commissaris van de koningin, drie burgemeesters, enkele gedeputeerden van de provincie Drenthe (in totaal ruim meer dan 200 overheidsfunctionarissen) het grote geld van de familie Beukeveld, dat door hard en eerlijk werken was opgebouwd, op te kunnen strijken. Deze strijd begon met de discotheek Lord Nelson te Coevorden en liep via een internationaaal industrieterrein naar een miljarden fraude bij het uitbetalen van het melkgeld. Minimaal drie miljarden zaken aan fraude, corruptie en collusie zijn hier vervolgens uit ontstaan, die een simpele familie, die wij nog altijd beoogen te zijn, niet aan zich voorbij kan laten gaan. U leest het goed. Hier gaat het om miljarden en niet om miljoenen aan fraude en dit zal nader op deze website worden toegelicht.

Reeds in 1801 zijn de contouren van EuroStaete op diverse kaarten zichtbaar, toch duurt het nog ruim 200 jaar alvorens hier een soevereine uit voort komt. EuroStaete, in al zijn bescheidenheid, is daarbij ontstaan uit een sloot rond de rare uitstulping van Duitsland in Nederland. Bij het grensverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Hannover wordt in 1824 bepaald, dat deze sloot rondom de uitstulping geheel Hannoverisch is. Nevenstaande figuur, die is te vergroten, hoort bij dit grensverdrag en deze is op 25 juli 1825 mede door de burgemeester van Coevorden ondertekend. Het is frappant, dat anno 2000 de twee meest recente burgemeesters van de gemeente Coevorden (Mr. ing. B.P. Jansema en B.J. Bouwmeester) rondom deze grens nu juist uiterst dubieuze rollen spelen.

Het grote geld voor eigen broekzak brengt hen schijnbaar in beroering. Grondwetovertredingen, collusies met banken en met justitie, liegen, stelen, vernielen, het plegen van meineed, intimideren, provoceren en een onschuldige in de politiecel op laten sluiten behoren tot hun repertoir om deze sloot en aanpalende stukken grond in het internationaal industrieterrein Europark te Coevorden/Emlichheim (Duitsland) goedkoop en snel in hun bezit te krijgen. Zie voor de oorzaken van de economische en kredietcrisis de lezing van Hank Monrobey, die een soortgelijke oplossing adviseert om de handelsvrijheid van het bedrijfsleven te vergroten naar Zwitsers model, aansluitend op die van EuroStaete zelf.

In 1832 wordt een gedetailleerde tekening van deze grens gemaakt. Zie de tekening hiernaast. Vanwege het hoogteverschil in het terrein wordt de noordoostelijke grenspaal enkele voeten uit de werkelijke grens geplaats. De gehele sloot rondom de uitstulping ligt op dat moment dan nog in het Koninkrijk Hannover.

Bij de strijd om de soevereine staat EuroStaete gaat het, nogmaals gemeld, om deze sloot, die bijna 3000 m2 groot is.

Rond 1995 koopt de familie Beukeveld de gehele uitstulping inclusief de sloot van de Duitse eigenaar, wiens familie daarvoor eeuwen in het bezit van deze kavel is geweest. Het bewerkbare oppervlak van deze kavel is 1,52.01 ha groot en met de sloot wordt het totaal oppervlak 1,80.00 ha. De familie Beukeveld heeft dan aan beide zijden van de grens grond liggen. De meeste grond in de figuur hiernaast afgebeeld is dan van de familie Beukeveld. Let in deze te vergroten figuur vooral ook op de enkelvoudige grenspalen. Dit is voor de uiteenzetting essentieel. In de enige drie traktaten over de chronologische grens van het Koninkrijk der Nederlanden met respectievelijk het Koninkrijk Hannover, het Koninkrijk Pruisen en de Bondsrepubliek Duitsland is hier telkens sprake van een enkelvoudige grenspaal. Dit zijn voor ons de grenspalen met de nummers 142 t/m 144. Dat simpele Nederlandse en Duitse ambtenaren van importantie bij enkelvoudige grenspalen alsnog denken de grens te kunnen normaliseren gaat uit boven de Grondwet en Traktaten en bewijst dat met behulp van fraude met hen van alles mogelijk is.

Zelfs in 2006 zijn de contouren van EuroStaete via Google nog duidelijk in de omgeving waar te nemen. Wat in deze te vergroten figuur opvalt is, dat maar de helft van de weg tussen beide rotonden is aangebracht. De andere helft kan niet worden aangelegd, daar de gemeente Coevorden geen totaal eigenaar van dez grond is. Alles wat groen is boven het rode vierkant is tot aan september 2005 in het bezit van de familie Beukeveld. Halverwege de weg tussen de twee rotonden is in het rode vierkant een witte strook te zien. Dit is het fietspad naast de weg, die eveneens niet kan worden aangelegd, daar deze dan op het terrein van de familie Beukeveld komt. Ook karakterstiek zijn de twee bomen bij de twee grenspalen met hetzelfde nummer 144. Plots staan in het veld nu twee grenspalen zes meter uit elkaar elk met hetzelfde nummer 144. De oude grenspaal met nummer 144, die meer dan tweehonderd jaar op zijn plek heeft gestaan, heeft daarbij de aanleg van de nieuwe weg niet overleeft en is onder verantwoording van de gemeente Coevorden vernield.

Daarna heeft de gemeente Coevorden alle grenspalen in dit gebied laten verwijderen. Waarom de Duitsers de tweede grenspaal met nummer 144 hebben geplaatst, is niet bekend. In de twee rechter figuren is de vernielde grenspaal 144 duidelijk te zien. De twee bomen bij de nieuwe grenspaal met nummer 144 staan achter elkaar waardoor het lijkt of er maar een boom staat. Deze twee bomen evenals de helft van de vernielde en verwijderde grenstenen zijn van EuroStaete.

In 1999 wordt deze grond van Beukeveld een onderdeel van het grensoverschrijdend industrieterrein Europark, waarbij de burgemeester van Coevorden, Mr. ing. B.P. Jansema en de burgemeester van Emlichheim (Duitsland), dhr H. Stegemann, de twee directeuren van een Duitse BV worden om dit terrein te ontwikkelen. Zij krijgen daarvoor miljoenen euro's aan subsidies, o.a. voor hun eigen salarissen. Vrij snel begint de gemeente Coevorden in strijd met artikel 14 van de Grondwet een onteigeningsprocedure. Omdat bij deze onteigening niet het algemeen belang wordt gediend, zoals bij de Grondwet verplicht is, doch hoofdzakelijk het belang van een Duitse GmbH, waarvan burgemeester Mr. ing. B.P. Jansema mededirecteur is, mag artikel 14 Grondwet niet worden toegepast.

Deze bij artikel 14 Grondwet verboden procedure wordt toch tegen de familie Beukeveld ingezet, maar mislukt, doordat de gemeente Coevorden als blunder een verkeerd kavelnummer heeft genomen. Een nieuwe onteigeningsprocedure, die door burgemeester Jansema, als mededirecteur van de Duitse GmbH wordt gestart, kan met behulp van het aantonen van belangenverstrengelingen van burgemeester Jansema en gedeputeerde H. Weggemans worden gepareerd. Gedeputeerde H. Weggemans geeft daarbij vanuit Nederland een buitenlandse ontwikkelingsmaatschappij van grond zeer veel subsidie, waarvan hij tevens de voorzitter van de raad van commissarissen is. Deze goed betaalde nevenfunctie met duidelijke belangenverstrengelingen en gesjoemel met subsidies geeft gedeputeerde H. Weggemans niet op aan de provincie Drenthe, terwijl dit wel bij wet verplicht is. Dit kan, omdat de commissaris van de koningin dhr L.A. ter Beek ook in dit complot zit. Later geven Ter Beek en Weggemans via de NOM, alwaar H. Weggemans ook in het commissariaat zit, via deze kronkel, nogmaals honderduizenden euro's aan subsidie aan de Duitse GmbH van burgemeester Jansema.

Om alsnog snel de grond in handen te krijgen werpt de Rabobank Coevorden zich in de strijd en eist binnen een week de gehele hypotheek van de boerderij van Beukeveld op. Bij de ABN-AMRO te Meppel kunnen wij een nieuwe hypotheek afsluiten. Door omstandigheden komt deze hypotheek bij het ABN-AMRO filiaal Emmen terecht, alwaar de locale directeur Alle de Vries zich er mee gaat bemoeien. Deze directeur kennen wij reeds van de discotheek Lord Nelson, waarbij hij burgemeester Jansema hielp de discotheek Lord Nelson, o.a. met behulp van fraude voortijdig om zeep te brengen. Hetzelfde probeert Alle de Vries als directeur van de ABN-AMRO Emmen nu ook met onze kavels in het Europark. Na het betalen van ruim een half miljoen euro aan rentes, boetes en andere onnodige kosten in de daarop volgende drie jaren, wordt de parate executie van de gehele boerderij op 1 oktober 2005 onvermijdelijk.

De ABN-AMRO dreigt na drie eerdere aanmaningen hier mee te willen beginnen door na analogie van de Rabobank eveneens de gehele hypotheek van de boerderij op te eisen. In deze drie jaren hebben wij de kavels in het Europark driemaal verkocht gehad, ware het niet dat de gemeente Coevorden steeds dwars lag. Uiteindelijk konden wij de kavels alleen aan de gemeente Coevorden verkopen, als verkapt voorkeursrecht gebaseerd op machtsmisbruik en collusies met de banken. Alle andere verkopen werden doelbewust en met voorbedachte rade systematisch door de gemeente Coevorden (lees burgemeester Jansema en later Bouwmeester) tegengewerkt. Deze burgemeesters wisten daarbij, dat zij door de Rabobank, ABN-AMRO te Emmen en later de ABN-AMRO Amsterdam en nevenvestiging Zwolle en twee Duitse banken werden geholpen.

Medio september 2005, drie weken voor de parate executie van de ABN-AMRO, kunnen wij na een strijd van 6 jaren plots de kavels alsnog aan een derde verkopen, die na later bleek, achter de schermen deze kavels meteen dezelfde dag aan de gemeente Coevorden heeft doorverkocht. De Duitse kavel had toen nog een oppervlak van 1,80.00 ha.

Bij de Duitse notaris ra. W.-D. Elste te Emlichheim aangekomen blijkt de grootte van de kavel niet 1,80.00 ha te zijn doch 1,52.01 ha. Hierbij wordt door Duitse notaris ra. W.-D. Elste doelbewust de sloot om de kavel genegeerd. Na hier de Duitse notaris op te hebben gewezen, wordt hij vreselijk boos. De grootte was en blijft daarbij 1,52.01 ha. Let daarbij op de nauwkeurigheid van dit oppervlak, dat tot 1 vierkante meter in rekening werd gebracht. Via bankafschriften is aan te tonen, dat de familie Beukeveld voor 17.996 vierkante meter grond (bijna 1,80.00 ha) aan de Duitse eigenaar heeft betaald. Ook de gemeente Coevorden ging zonder een enkel weerwoord met deze rare verkoop via notaris ra. W.-D. Elste akkoord. Hierbij moet worden aangetekend, dat de gemeente Coevorden daarvoor altijd de grootte van 1,80.00 ha heeft gehanteerd. Daarna werd zoals vermeld meteen onteigend.

Omdat de Duitse notaris ra. W.-D. Elste (Emlichheim) ons al een keer eerder had bedrogen, wist hij toen nog niet, dat dit hem bij ons geen tweede keer lukte. Vier maanden na de gedwongen verkoop betaalt de gemeente Coevorden ons pas uit. In deze tussentijd probeert de ABN-AMRO (filiaal Emmen, hoofdvestiging Amsterdam en Zwolle) en de Oldenburgische Landesbank AG in Oldenburg (Duitsland) ons wederom onder druk te zetten, om ook een andere kavel in het Europark gelegen, eveneens te goedkoop in handen te krijgen. Dit mislukt, waarna de gemeente Coevorden uiteindelijk veel te laat uitbetaalt. Wederom een bewijs van collusie van de gemeente Coevorden met de banken.

Achter de schermen doet de Duitse Oldenburgische Landesbank locatie Oldenburg eveneens hard mee, daar zij ook nauw betrokken is met het industrieterrein Europark. De hypotheek van een hotel in Duitsland van een familielid komt keer op keer onder druk te staan. Tot aan 23 oktober 2007 weten wij hier de parate executie te rekken, waarna wij gelukkig hulp van een Nederlandse bank krijgen. Op het moment dat de soevereine staat Beukeveld werd uitgeroepen, werd directeur Hartmut Lange van de Oldenburgische Landesbank te Oldenburg vreselijk boos en dit liet hij telefonisch aan de hoteleigenaresse weten. Ook heeft deze frauderende bankdirecteur en zijn vorige directeur van de Oldenburger bank Salzbergen een beloofde hypotheek niet ingewilligd, waardoor deze eigenaresse bijna failliet ging. Voor meer informatie kan met Hartmut Lange van de Oldenburgische Landesbank AG worden gemaild zijn emailadres is: hartmut.lange@olb.de . De bedreigingen van Hartmut Lange en zijn vorige collega wisten wij ten kosten van veel geld te voorkomen. Vanwege belangenverstrengelingen en corrupt handelen is de collega van Hartmut Lange plots geheel van het toneel verdwenen en opgevolgd door Hartmut Lange, die deze vuile handelswijze jegens het hotel onverdroten voorzette.

Een dag na het uitbetalen van de kavels roept de familie Beukeveld de soevereine staat Beukeveld uit, die nu de naam EuroStaete draagt, om aan te geven, dat EuroStaete vrij centraal in Europa ligt. Bij dit uitroepen werd verwezen naar artikel 1 en 2 van het Handvest van de Verenigde Naties. Kort samengevat komen deze artikelen hier op neer: heb uw buurlanden lief, bezet deze niet en als deze bezet wordt, dan mogen alle middelen worden aangewend om de bezetter te verjagen.

Omdat de Duitse notaris ra. W.D. Elste doelbewust en met voorbedachte rade verzuimt heeft de betreffende sloot in het Duitse Grundbuch op te nemen, ligt deze sloot daardoor niet in Duitsland.

Vanuit het grensverdrag tussen Nederland en Duitsland loopt de grens tussen Nederland en Duitsland over de oude grensstenen met de nummers 142, 143 en 144. Zie nogmaals de tekening uit 1832 en de tekening uit 1825 voor de huidige grens tussen Nederland en Duitsland die in 1960 tussen beide landen bij traktaat is vastgelegd. Ook artikel 26 van het traktaat uit 1824 door artikel 2 van het traktaat uit 1960 geldig verklaard, is in deze zeer relevant. In tegenstelling tot hoge Duitse en Nederlandse functionarissen beweren, kan bij wet en traktaat geen Nederlands grondgebied voorbij de grenspalen met de nummers 142 tot en met 144 liggen. De claim van Nederlandse en Duitse overheidsfunctionarsissen vanuit Nederland een helft van de sloot voorbij deze grenspalen richting Duitsland te bezitten, gaat dus niet op.

Het is overduidelijk dat deze strook grond, in de vorm van de sloot om de uitstulping, die de gemeente Coevorden doelbewust niet heeft willen kopen, niet in Nederland en niet in Duitsland ligt.

De vanzelfsprekende reden om hier een soevereine staat van te maken, ligt dus voor de hand. Twee jaar na deze oprichting hebben de buurlanden hiertegen geen andere argumenten dan: leugens, diefstal, vernielingen, intimidaties, provocaties, valse aangiften, valse vonnissen en het onschuldig opsluiten in de politiecel. Machtsmisbruik en fraude gelijk aan landen als Birma, Iran en Noord Korea. Wij hebben het dan over Nederland begin 21ste eeuw.

Anno 2007 gebeurt in Nederland het opsluiten van onschuldige Nederlandse burgers in de cel om deze personen monddood, juridisch en/of psychisch en/ of lichamelijk en/of failliet te maken, bij schering en inslag in strijd met de Nederlandse Grondwet, het Europees Verdrag, de Rechten van de Mens en de normale normen en waarden. Met name een strijd tegen frauderende overheidsfunctionarissen werkzaam bij justitie is in Nederland levensgevaarlijk. Pim Fortuyn, die als premier allereerst het Openbaar Ministerie op wilde doeken, heeft deze opmerking niet overleeft. Van Traa die veel dubieuze zaken van het OM aan het licht bracht, is in zijn auto opgeblazen en Ine Dales, die de integriteit voor de ambtenaren wilde introduceren is vergiftigd.

Zonder volledig te zijn wordt als medelotgenoten o.a. verwezen naar Karel de Werd, Robert Hörcher, Wicher Wedzinga, Ad van Velsen, Ruud Rietveld, Gepke de Leef en René van Spanje, die eveneens als onschuldigen door justitie in de cel zijn opgesloten met als enig doel hen monddood te maken en financieel ten gronde te richten. Op de nominatie staat thans ing. Ad van Rooij om als onschuldige te worden opgesloten en failliet te worden gemaakt, daar hij ruim 20 jaar vecht tegen de milieumaffia en thans succes boekt. Hierbij moet worden aangetekend, dat in Nederland de werkelijke misdadigers met hoge functies bij justitie altijd vrijuit gaan. Zie de pedofielen affaire van de hoogste ambtenaren werkzaam bij het OM. In EuroStaete is en blijft iedereen gelijk en vindt geen fraude plaats of worden onschuldig opgesloten.


Laten de Duitsers bij de oude grenspaal met nummer 144 nu zo'n zes meter verderop in Duitsland in de buurt van de twee bomen een nieuwe grenspaal met nummer 144 hebben geplaatst, waardoor het nog duidelijker wordt, dat de litigieuze sloot precies tussen de twee grenspalen met nummer 144 in ligt. Het is nu vanzelfsprekend, dat EuroStaete niet in Duitsland en niet in Nederland ligt, doch in Europa.

Nogmaals deze strook grond heeft de gemeente Coevorden met voorbedachte rade niet van ons willen kopen om samen met de Duitse notaris ra. D.-W. Elste, de burgemeester van Emlichheim, dhr H. Stegemann en de burgemeester van Coevorden, dhr B.J. Bouwmeester een paar honderdduizend euro in hun eigen zakken te kunnen steken.

Het is alleen jammer voor hen, dat de familie Beukeveld op basis van eigendom en logisch beredeneren hier een stokje voorsteekt. Misdaad in EuroStaete loont niet, dat is duidelijk.

Over EuroStaete moet een weg worden aangelegd en de tegenpartijen hebben hierbij grote haast om geen Europese subsidies mis te lopen. Zonder enig bericht begint de gemeente Coevorden, als opdrachtgever, over EuroStaete een weg aan te leggen. Met behulp van een folder weten wij de aandacht op deze dubieuze praktijken te vestigen. Dit helpt niet, al liegend gaat burgemeester B.J. Bouwmeester verder met het aanleggen van de weg. Hierbij vernielt hij de gehele flora en fauna van EuroStaete.

In een brief gericht aan Mr. dr. J.P. Balkenende met als doel, een eind aan deze vernielingen en diefstal van de burgemeester te maken, laat burgemeester B.J. Bouwmeester in samenwerking met de officier van justitie van het Openbaar ministerie Assen de schrijver van deze brief oppakken met als leugen Balkenende te hebben bedreigd. Iedereen kan deze brief lezen en als in deze brief Balkenende wordt bedreigd, dan verneemt de schrijver, dr. G.J.J. Beukeveld, dat graag. Op het politiebureau te Hoorn wordt de schrijver binnen twee minuten vanwege de niet aanwezige bedreiging in de politiecel opgesloten. Uren later wordt hij op transport naar het politiebureau Emmen gebracht, alwaar de aanklacht nu is, het hebben gewezen naar een plek waar explosieven zouden kunnen liggen. In de tussentijd maakten kranten en de radio met volledige naam, functie en soms arbeidsplaats gewag van het feit dat Gerard Beukeveld Balkenende heeft bedreigd. Dat deze handelswijze van de officier van justitie van het OM te Assen en burgemeester B.J. Bouwmeester in strijd is met artikel 3 EVRM en artikel 17 Grondwet, is duidelijk.

In enkele kranten schijnt hij volgens de gemeente Coevorden en het Openbaar ministerie Assen de gehele infrastructuur van het Europark op te willen blazen om aan te geven, dat de Nederlandse overheid de schrijver in diskrediet wilde brengen.

Minister president Mr. dr. J.P. Balkenende schreef als reactie op deze brief dat degenen die bedreigt, zal worden vervolgd.

Minister president Balkenende is dus op de hoogte van commotie rondom deze brief, doch verzuimde als eindverantwoordelijke op de details in te gaan. In de gewraakte brief wordt namelijk haarfijn uiteengezet welke blunders en wetovertredingen de gemeente Coevorden jegens de familie Beukeveld uithaalde. Van een schertsbrief zoals de gemeente Coevorden en de media beweren is dus geen sprake. Later werden de minister president en de minister van justitie op de hoogte gebracht van het feit dat het Openbaar ministerie Assen met behulp van intimidaties nog steeds bezig is om de schrijver monddood te maken. De schrijver moet zich namelijk als verdachte melden bij het reclasseringsbureau te Alkmaar.

Ook hier doet minister president Balkenende niets mee, zelfs niet op de vraag voor welk strafbaar feit de schrijver naar de reclassering moet. De betreffende brief van 25 september 2006 is nu wel een bedreiging voor minister president Balkenende, daar hiermee vast staat, dat hij zijn hoge ambtenaren onverminderd door laat gaan met diefstal, vernielingen, fraude, corruptie, collusie, meineed, het indienen van valse aangiften, het uitspreken van een vals vonnis, intimidaties en provocaties. Het bewust nalaten van handelen waarmee strafbare feiten zijn te voorkomen, is in Nederland strafbaar.

In eerste instantie had de gemeente Coevorden nog respect voor andermans eigendommen, zie het fietspad, waarbij zij van onze grond afbleven, doch door tijdsnood vanwege het mislopen van subsidies ging het als een dolle stier te keer. In de figuur hiernaast, die is te vergroten, is te zien dat zij het fietspad naast de grote weg hebben aangelegd om niet op het grondgebied van de familie Beukeveld te komen. Dit veranderde vrij snel toen burgemeester B.J. Bouwmeester boos werd en de gehele infrastructuur, flora en fauna van EuroStaete vernielde. Merk ook op dat de twee bomen van EuroStaete bij de nieuwe grenssteen 144 zijn omgezaagd. In de verte bij de witte zandbult is ook de bosschage rondom de grenspaal 143 compleet vernield evenals een groot gedeelte van de flora en fauna in de sloot.

Kon burgemeester B.J. Bouwmeester bij een grote fraudezaak in Zaandam nog "naiviteit" met miljoenen euro's aan milieufraude worden verwezen, hier gaat dit niet meer op, omdat hem voldoende informatie is verstrekt, waaruit hij de conclusie kon trekken, dat hij aan het stelen, vernielen, liegen, intimideren en provoceren was.

In de figuur hier naast is duidelijk te zien dat allereerst de gewraakte sloot rond de uitstulping werd uitgegraven en van zand werd ontdaan. Dit zand heeft burgemeester B.J. Bouwmeester aan zijn Duitse betonfabriek verkocht, alwaar hij intensief mee samenwerkt, om gezamenlijk een omstreden afvalcentrale in Nederland en Duitsland te bouwen. Hoezo belangenverstrengelingen?

Bij deze bouw werd door burgemeester B.J. Bouwmeester en de commissaris van de koningin dhr L.A. ter Beek wederom vanwege de grote subsidiekranen bewust en met voorbedachte rade voorbij gegaan aan het feit dat in Nederland geen verbrandingsoven kon worden gebouwd, omdat daar geen vrije kavel meer voor handen was. Deze leugen de derde verbrandingsoven in Nederland te bouwen hebben de provincie Drenthe en de gemeente Coevorden zeer lang in stand gehouden. Op dit moment hangt de fictieve dreiging van een onmogelijke oven op Nederlands grondgebied wederom in de lucht, om hiermee vele fictieve subsidies en in- en uitvoerrechten voor afval en energie binnen te kunnen krijgen. Om ook bij dit toekomstig misbruik van overheidsgelden nogmaals over naiviteit te spreken gaat te ver. Dat het om grote bedragen gaat waaruit zij onrechtmatig willen plukken is hier te lezen. De reden dat B.J. Bouwmeester boos op ons is. Dat is niet zo erg, daar wij hem hier nog tweemaal boos maken.

Allereerst willen wij van Westo (BBE te Emlichheim, Duitsland)en van de gemeente Coevorden ons gestolen zand terug. Ten tweede houden wij in de gaten, dat het geshrederd afvalhout vol met gevaarlijke zware metalen vanuit Emmen niet stiekem in de EVI op het Europark wordt verbrand. De bedoeling was dit gevaarlijke hout op papier in de Nederlandse oven te verbranden. Nu deze fictieve oven er niet komt en ook nooit kon komen, replica horloges daar er geen vrije bouwruimte in Nederland meer over was, moet het verbranden via uitvoer naar Duitsland gebeuren. Zodra deze exportvergunning voor dit zeer gevaarlijk afvalhout wordt afgegeven, dan weten de burgers van Coevorden en Emlichheim, dat zij door Westo/BBE en de gemeenten Coevorden, Emmen en Emlichheim met kankerstoffen worden vergiftigd. Zie voor achtergrond informatie over Wolmanzouten (de zeer gevaarlijke zware metalen in geïmpregneerd hout) de website van ing. A. van Rooij.

Aan het feit dat EuroStaete geen grensoverschrijdende milieuvervuiling toestaat, conform Europese wet en regelgeving, wordt door B.J. Bouwmeester voorbij gegaan. Zoals gemeld is en blijft EuroStaete alert.

Ook de twee karakteristieke bomen bij de beide grenspalen met nummer 144 werden zoals eerder gemeld omgezaagd. Dit doet niet verlet aan het feit dat EuroStaete gewoon blijft bestaan.

Eens EuroStaete, altijd EuroStaete!

In ieder geval blijft EuroStaete bestaan tot alle leugens uit de alle rechtelijke uitspraken jegens de familie Beukeveld zijn verdwenen en de geleden schades zijn vergoed. Dit zijn constanten.Vele tientallen leugens in rechtelijke uitspraken en een rapport van de Nationale ombudsman moeten daarbij leugenvrij worden gemaakt. Derhalve hebben de rechtbanken te Assen (Emmen), Alkmaar (Hoorn), Leeuwarden, Den Haag (CBB), de Raad van State en de Nationale ombudsman nog het nodige te doen. Het voorstel is hier al vast mee te beginnen.

De schadeclaim voor de discotheek Lord Nelson van 21 mei 2004, via onze minister president, aan de Staat der Nederlanden gericht en waar niets meer van is gehoord, evenals van de claim van september 2003 worden hier als claims wederom ingelast. Hierbij wordt er van uitgegaan dat de Staat der Nederlanden op de hoogte is van de inhoud van deze claims. Na drie, vier jaar zwijgen wordt hier van uitgegaan. Iedereen kan deze claims nu via deze hyperlinks lezen, zodat gesteld kan worden, dat enkele uitwoners van EuroStaete, wonend in het Koninkrijk der Nederlanden, van de inhoud van de claims op de hoogte zijn. Van enige verjaring van de claims kan dan geen sprake meer zijn.

De grootte van de schade mag bij Staat worden opgemaakt.

De bereikbaarheid van EuroStaete

EuroStaete is via de weg, lucht, spoor en water gemakkelijk te bereiken. Zie als voorbeeld de naastgelegen figuur, die is te vergroten. Deze goede bereikbaarheid houdt in, dat EuroStaete zich kan ontwikkelen tot een handelscentrum van wereldformaat. Met name door de volledige afwezigheid van fraude en belasting en een gunstig virtueel vestigingsklimaat moet EuroStaete uit kunnen groeien tot een land van onbegrensde mogelijkheden.

Vanwege de kortste grenzen ter wereld zijn de lucht en de ondergrond van onschatbare waarde en eveneens onbegrensd. Dit is belangrijk vanwege het feit dat onder EuroStaete olie en gas zitten. Deze energiebronnen worden aangeboord op het moment, dat de meeste buitenlandse bronnen aan het uitputten zijn.

De huidige inkomsten genereert EuroStaete uit het heffen van tol vanwege transsport en transit van goederen en personen door EuroStaete, schadeclaims richting het Koninkrijk der Nederlanden, revenuen vanwege eigen basaal onderzoek, bankzaken, casino's, belastingvrije winkels, belastingvrije handel, inwisselen van Europese munten en biljetten, replica het uitgeven van eigen munten, etc, ect, ect,. Zoals is te lezen onbeperkte en onbegrensde mogelijkheden.

Vanuit deze mogelijkheden verwachten wij veel handelsverkeer, die allen via het Internet en Wireless verbindingen in goede banen worden geleid.

Via contactformulieren, e-mails, telefoon, fax of brief kan elke uitwoner voor activiteiten met EuroStaete openen.

Iedereen zijt Gegroet en Blijft Gelijk.

Home Frame
Disclaimer Free counter and web stats EuroStaete
EuroStaete, zijn ligging, ontstaan en bereikbaarheid
Video over de grens tussen Nederland, EuroStaete, Duitsland

Onafhankelijkheidverklaring van het soevereine EuroStaete op 23 oktober 2010

De initiatiefgroep van "Platform Herstel Rechtsorde" kwam op 19 april weer bijeen in het conferentiecentrum Dommeldal aan het Achterom 9a in Sint-Oedenrode. Deze vergadering betrof de inhuldiging van de eerste dertig leden als burger van de soevereine staat EuroStaete. Hierbij werden aan deze pioniers hun persoonlijk geregistreerde GuldenMark uitgereikt met een certificaat van echtheid. Zie de video met officiële uitreiking.

Eerder had beeldhouwster Jikke Jager de definitieve serie GuldenMarken getoond die als betaalmiddel op Eurostaete wordt gebruikt. Ca. 30 mensen waren aanwezig waarvan zich 14 spontaan aanmeldden als nieuwe leden van de soevereine staat Eurostaete. Andere deelnemers hadden zich al eerder aangemeld met het aanmeldformulier. Zie videoverslag 127 min.

In de rechter te vergroten figuur is de ligging van EuroStaete, het kleinste vasteland ter wereld, duidelijk te zien, liggend recht onder de stad Coevorden, niet in Duitsland en niet in Nederland, doch precies tussen beide landen in.

Het land met onbegrensde mogelijkheden

De naam EuroStaete is derhalve afgeleid van het feit, dat deze soevereine staat wel in Europa ligt en een essentieel en belangrijk onderdeel van dit werelddeel uitmaakt. Zie de diapresentatie (27 MB, geduld a.u.b.)

Hoe dit kan en waarom EuroStaete uit een ongelijke strijd tegen ambtelijk falen van Nederlandse en Duitse overheidsfunctionarissen is ontstaan, leest u verderop. Aan deze oneerlijke strijd deden naast tientallen stromannen, ook twee ministers van justitie, een Duits ministerie en onze minister-president mee.
Bij deze strijd moet in rekening worden gebracht, dat de kleine familie Beukeveld van oorsprong een eenvoudige en hard werkende boerenfamilie is, die geen tijd heeft voor corruptie, collusie en fraude, laat staan zich hier mee bezig houdt, of ooit heeft gedacht, dat deze feiten op zo'n enorme grote schaal zouden bestaan en nog bestaan. Zie in deze de grote leugen van Hitler, de website van de Sociale Databank Nederland en de duizenden, duizenden andere websites gericht tegen falend Nederlands overheidsbeleid en uitvoering. Hierbij moet worden aangetekend, dat Hitler in oorlogstijd onschuldige personen naar Polen afvoerde. Nederlandse overheidsfunctionarissen doen dit anno 2007 zelfs in vredestijd. Jaap Fischer bracht hetgeen de laatste eeuwen in Nederland geschiedde voortreffelijk ten gehore.

Plotseling dachten falende overheidsfunctionarissen, waaronder diverse rechters, bijna alle staatsleden van de Raad van State, twee Nationale ombudsmannen, een commissaris van de koningin, drie burgemeesters, enkele gedeputeerden van de provincie Drenthe (in totaal ruim meer dan 200 overheidsfunctionarissen) het grote geld van de familie Beukeveld, dat door hard en eerlijk werken was opgebouwd, op te kunnen strijken. Deze strijd begon met de discotheek Lord Nelson te Coevorden en liep via een internationaaal industrieterrein naar een miljarden fraude bij het uitbetalen van het melkgeld. Minimaal drie miljarden zaken aan fraude, corruptie en collusie zijn hier vervolgens uit ontstaan, die een simpele familie, die wij nog altijd beoogen te zijn, niet aan zich voorbij kan laten gaan. U leest het goed. Hier gaat het om miljarden en niet om miljoenen aan fraude en dit zal nader op deze website worden toegelicht.

Reeds in 1801 zijn de contouren van EuroStaete op diverse kaarten zichtbaar, toch duurt het nog ruim 200 jaar alvorens hier een soevereine uit voort komt. EuroStaete, in al zijn bescheidenheid, is daarbij ontstaan uit een sloot rond de rare uitstulping van Duitsland in Nederland. Bij het grensverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Hannover wordt in 1824 bepaald, dat deze sloot rondom de uitstulping geheel Hannoverisch is. Nevenstaande figuur, die is te vergroten, hoort bij dit grensverdrag en deze is op 25 juli 1825 mede door de burgemeester van Coevorden ondertekend. Het is frappant, dat anno 2000 de twee meest recente burgemeesters van de gemeente Coevorden (Mr. ing. B.P. Jansema en B.J. Bouwmeester) rondom deze grens nu juist uiterst dubieuze rollen spelen.

Het grote geld voor eigen broekzak brengt hen schijnbaar in beroering. Grondwetovertredingen, collusies met banken en met justitie, liegen, stelen, vernielen, het plegen van meineed, intimideren, provoceren en een onschuldige in de politiecel op laten sluiten behoren tot hun repertoir om deze sloot en aanpalende stukken grond in het internationaal industrieterrein Europark te Coevorden/Emlichheim (Duitsland) goedkoop en snel in hun bezit te krijgen. Zie voor de oorzaken van de economische en kredietcrisis de lezing van Hank Monrobey, die een soortgelijke oplossing adviseert om de handelsvrijheid van het bedrijfsleven te vergroten naar Zwitsers model, aansluitend op die van EuroStaete zelf.

In 1832 wordt een gedetailleerde tekening van deze grens gemaakt. Zie de tekening hiernaast. Vanwege het hoogteverschil in het terrein wordt de noordoostelijke grenspaal enkele voeten uit de werkelijke grens geplaats. De gehele sloot rondom de uitstulping ligt op dat moment dan nog in het Koninkrijk Hannover.

Bij de strijd om de soevereine staat EuroStaete gaat het, nogmaals gemeld, om deze sloot, die bijna 3000 m2 groot is.

Rond 1995 koopt de familie Beukeveld de gehele uitstulping inclusief de sloot van de Duitse eigenaar, wiens familie daarvoor eeuwen in het bezit van deze kavel is geweest. Het bewerkbare oppervlak van deze kavel is 1,52.01 ha groot en met de sloot wordt het totaal oppervlak 1,80.00 ha. De familie Beukeveld heeft dan aan beide zijden van de grens grond liggen. De meeste grond in de figuur hiernaast afgebeeld is dan van de familie Beukeveld. Let in deze te vergroten figuur vooral ook op de enkelvoudige grenspalen. Dit is voor de uiteenzetting essentieel. In de enige drie traktaten over de chronologische grens van het Koninkrijk der Nederlanden met respectievelijk het Koninkrijk Hannover, het Koninkrijk Pruisen en de Bondsrepubliek Duitsland is hier telkens sprake van een enkelvoudige grenspaal. Dit zijn voor ons de grenspalen met de nummers 142 t/m 144. Dat simpele Nederlandse en Duitse ambtenaren van importantie bij enkelvoudige grenspalen alsnog denken de grens te kunnen normaliseren gaat uit boven de Grondwet en Traktaten en bewijst dat met behulp van fraude met hen van alles mogelijk is.

Zelfs in 2006 zijn de contouren van EuroStaete via Google nog duidelijk in de omgeving waar te nemen. Wat in deze te vergroten figuur opvalt is, dat maar de helft van de weg tussen beide rotonden is aangebracht. De andere helft kan niet worden aangelegd, daar de gemeente Coevorden geen totaal eigenaar van dez grond is. Alles wat groen is boven het rode vierkant is tot aan september 2005 in het bezit van de familie Beukeveld. Halverwege de weg tussen de twee rotonden is in het rode vierkant een witte strook te zien. Dit is het fietspad naast de weg, die eveneens niet kan worden aangelegd, daar deze dan op het terrein van de familie Beukeveld komt. Ook karakterstiek zijn de twee bomen bij de twee grenspalen met hetzelfde nummer 144. Plots staan in het veld nu twee grenspalen zes meter uit elkaar elk met hetzelfde nummer 144. De oude grenspaal met nummer 144, die meer dan tweehonderd jaar op zijn plek heeft gestaan, heeft daarbij de aanleg van de nieuwe weg niet overleeft en is onder verantwoording van de gemeente Coevorden vernield.

Daarna heeft de gemeente Coevorden alle grenspalen in dit gebied laten verwijderen. Waarom de Duitsers de tweede grenspaal met nummer 144 hebben geplaatst, is niet bekend. In de twee rechter figuren is de vernielde grenspaal 144 duidelijk te zien. De twee bomen bij de nieuwe grenspaal met nummer 144 staan achter elkaar waardoor het lijkt of er maar een boom staat. Deze twee bomen evenals de helft van de vernielde en verwijderde grenstenen zijn van EuroStaete.

In 1999 wordt deze grond van Beukeveld een onderdeel van het grensoverschrijdend industrieterrein Europark, waarbij de burgemeester van Coevorden, Mr. ing. B.P. Jansema en de burgemeester van Emlichheim (Duitsland), dhr H. Stegemann, de twee directeuren van een Duitse BV worden om dit terrein te ontwikkelen. Zij krijgen daarvoor miljoenen euro's aan subsidies, o.a. voor hun eigen salarissen. Vrij snel begint de gemeente Coevorden in strijd met artikel 14 van de Grondwet een onteigeningsprocedure. Omdat bij deze onteigening niet het algemeen belang wordt gediend, zoals bij de Grondwet verplicht is, doch hoofdzakelijk het belang van een Duitse GmbH, waarvan burgemeester Mr. ing. B.P. Jansema mededirecteur is, mag artikel 14 Grondwet niet worden toegepast.

Deze bij artikel 14 Grondwet verboden procedure wordt toch tegen de familie Beukeveld ingezet, maar mislukt, doordat de gemeente Coevorden als blunder een verkeerd kavelnummer heeft genomen. Een nieuwe onteigeningsprocedure, die door burgemeester Jansema, als mededirecteur van de Duitse GmbH wordt gestart, kan met behulp van het aantonen van belangenverstrengelingen van burgemeester Jansema en gedeputeerde H. Weggemans worden gepareerd. Gedeputeerde H. Weggemans geeft daarbij vanuit Nederland een buitenlandse ontwikkelingsmaatschappij van grond zeer veel subsidie, waarvan hij tevens de voorzitter van de raad van commissarissen is. Deze goed betaalde nevenfunctie met duidelijke belangenverstrengelingen en gesjoemel met subsidies geeft gedeputeerde H. Weggemans niet op aan de provincie Drenthe, terwijl dit wel bij wet verplicht is. Dit kan, omdat de commissaris van de koningin dhr L.A. ter Beek ook in dit complot zit. Later geven Ter Beek en Weggemans via de NOM, alwaar H. Weggemans ook in het commissariaat zit, via deze kronkel, nogmaals honderduizenden euro's aan subsidie aan de Duitse GmbH van burgemeester Jansema.

Om alsnog snel de grond in handen te krijgen werpt de Rabobank Coevorden zich in de strijd en eist binnen een week de gehele hypotheek van de boerderij van Beukeveld op. Bij de ABN-AMRO te Meppel kunnen wij een nieuwe hypotheek afsluiten. Door omstandigheden komt deze hypotheek bij het ABN-AMRO filiaal Emmen terecht, alwaar de locale directeur Alle de Vries zich er mee gaat bemoeien. Deze directeur kennen wij reeds van de discotheek Lord Nelson, waarbij hij burgemeester Jansema hielp de discotheek Lord Nelson, o.a. met behulp van fraude voortijdig om zeep te brengen. Hetzelfde probeert Alle de Vries als directeur van de ABN-AMRO Emmen nu ook met onze kavels in het Europark. Na het betalen van ruim een half miljoen euro aan rentes, boetes en andere onnodige kosten in de daarop volgende drie jaren, wordt de parate executie van de gehele boerderij op 1 oktober 2005 onvermijdelijk.

De ABN-AMRO dreigt na drie eerdere aanmaningen hier mee te willen beginnen door na analogie van de Rabobank eveneens de gehele hypotheek van de boerderij op te eisen. In deze drie jaren hebben wij de kavels in het Europark driemaal verkocht gehad, ware het niet dat de gemeente Coevorden steeds dwars lag. Uiteindelijk konden wij de kavels alleen aan de gemeente Coevorden verkopen, als verkapt voorkeursrecht gebaseerd op machtsmisbruik en collusies met de banken. Alle andere verkopen werden doelbewust en met voorbedachte rade systematisch door de gemeente Coevorden (lees burgemeester Jansema en later Bouwmeester) tegengewerkt. Deze burgemeesters wisten daarbij, dat zij door de Rabobank, ABN-AMRO te Emmen en later de ABN-AMRO Amsterdam en nevenvestiging Zwolle en twee Duitse banken werden geholpen.

Medio september 2005, drie weken voor de parate executie van de ABN-AMRO, kunnen wij na een strijd van 6 jaren plots de kavels alsnog aan een derde verkopen, die na later bleek, achter de schermen deze kavels meteen dezelfde dag aan de gemeente Coevorden heeft doorverkocht. De Duitse kavel had toen nog een oppervlak van 1,80.00 ha.

Bij de Duitse notaris ra. W.-D. Elste te Emlichheim aangekomen blijkt de grootte van de kavel niet 1,80.00 ha te zijn doch 1,52.01 ha. Hierbij wordt door Duitse notaris ra. W.-D. Elste doelbewust de sloot om de kavel genegeerd. Na hier de Duitse notaris op te hebben gewezen, wordt hij vreselijk boos. De grootte was en blijft daarbij 1,52.01 ha. Let daarbij op de nauwkeurigheid van dit oppervlak, dat tot 1 vierkante meter in rekening werd gebracht. Via bankafschriften is aan te tonen, dat de familie Beukeveld voor 17.996 vierkante meter grond (bijna 1,80.00 ha) aan de Duitse eigenaar heeft betaald. Ook de gemeente Coevorden ging zonder een enkel weerwoord met deze rare verkoop via notaris ra. W.-D. Elste akkoord. Hierbij moet worden aangetekend, dat de gemeente Coevorden daarvoor altijd de grootte van 1,80.00 ha heeft gehanteerd. Daarna werd zoals vermeld meteen onteigend.

Omdat de Duitse notaris ra. W.-D. Elste (Emlichheim) ons al een keer eerder had bedrogen, wist hij toen nog niet, dat dit hem bij ons geen tweede keer lukte. Vier maanden na de gedwongen verkoop betaalt de gemeente Coevorden ons pas uit. In deze tussentijd probeert de ABN-AMRO (filiaal Emmen, hoofdvestiging Amsterdam en Zwolle) en de Oldenburgische Landesbank AG in Oldenburg (Duitsland) ons wederom onder druk te zetten, om ook een andere kavel in het Europark gelegen, eveneens te goedkoop in handen te krijgen. Dit mislukt, waarna de gemeente Coevorden uiteindelijk veel te laat uitbetaalt. Wederom een bewijs van collusie van de gemeente Coevorden met de banken.

Achter de schermen doet de Duitse Oldenburgische Landesbank locatie Oldenburg eveneens hard mee, daar zij ook nauw betrokken is met het industrieterrein Europark. De hypotheek van een hotel in Duitsland van een familielid komt keer op keer onder druk te staan. Tot aan 23 oktober 2007 weten wij hier de parate executie te rekken, waarna wij gelukkig hulp van een Nederlandse bank krijgen. Op het moment dat de soevereine staat Beukeveld werd uitgeroepen, werd directeur Hartmut Lange van de Oldenburgische Landesbank te Oldenburg vreselijk boos en dit liet hij telefonisch aan de hoteleigenaresse weten. Ook heeft deze frauderende bankdirecteur en zijn vorige directeur van de Oldenburger bank Salzbergen een beloofde hypotheek niet ingewilligd, waardoor deze eigenaresse bijna failliet ging. Voor meer informatie kan met Hartmut Lange van de Oldenburgische Landesbank AG worden gemaild zijn emailadres is: hartmut.lange@olb.de . De bedreigingen van Hartmut Lange en zijn vorige collega wisten wij ten kosten van veel geld te voorkomen. Vanwege belangenverstrengelingen en corrupt handelen is de collega van Hartmut Lange plots geheel van het toneel verdwenen en opgevolgd door Hartmut Lange, die deze vuile handelswijze jegens het hotel onverdroten voorzette.

Een dag na het uitbetalen van de kavels roept de familie Beukeveld de soevereine staat Beukeveld uit, die nu de naam EuroStaete draagt, om aan te geven, dat EuroStaete vrij centraal in Europa ligt. Bij dit uitroepen werd verwezen naar artikel 1 en 2 van het Handvest van de Verenigde Naties. Kort samengevat komen deze artikelen hier op neer: heb uw buurlanden lief, bezet deze niet en als deze bezet wordt, dan mogen alle middelen worden aangewend om de bezetter te verjagen.

Omdat de Duitse notaris ra. W.D. Elste doelbewust en met voorbedachte rade verzuimt heeft de betreffende sloot in het Duitse Grundbuch op te nemen, ligt deze sloot daardoor niet in Duitsland.

Vanuit het grensverdrag tussen Nederland en Duitsland loopt de grens tussen Nederland en Duitsland over de oude grensstenen met de nummers 142, 143 en 144. Zie nogmaals de tekening uit 1832 en de tekening uit 1825 voor de huidige grens tussen Nederland en Duitsland die in 1960 tussen beide landen bij traktaat is vastgelegd. Ook artikel 26 van het traktaat uit 1824 door artikel 2 van het traktaat uit 1960 geldig verklaard, is in deze zeer relevant. In tegenstelling tot hoge Duitse en Nederlandse functionarissen beweren, kan bij wet en traktaat geen Nederlands grondgebied voorbij de grenspalen met de nummers 142 tot en met 144 liggen. De claim van Nederlandse en Duitse overheidsfunctionarsissen vanuit Nederland een helft van de sloot voorbij deze grenspalen richting Duitsland te bezitten, gaat dus niet op.

Het is overduidelijk dat deze strook grond, in de vorm van de sloot om de uitstulping, die de gemeente Coevorden doelbewust niet heeft willen kopen, niet in Nederland en niet in Duitsland ligt.

De vanzelfsprekende reden om hier een soevereine staat van te maken, ligt dus voor de hand. Twee jaar na deze oprichting hebben de buurlanden hiertegen geen andere argumenten dan: leugens, diefstal, vernielingen, intimidaties, provocaties, valse aangiften, valse vonnissen en het onschuldig opsluiten in de politiecel. Machtsmisbruik en fraude gelijk aan landen als Birma, Iran en Noord Korea. Wij hebben het dan over Nederland begin 21ste eeuw.

Anno 2007 gebeurt in Nederland het opsluiten van onschuldige Nederlandse burgers in de cel om deze personen monddood, juridisch en/of psychisch en/ of lichamelijk en/of failliet te maken, bij schering en inslag in strijd met de Nederlandse Grondwet, het Europees Verdrag, de Rechten van de Mens en de normale normen en waarden. Met name een strijd tegen frauderende overheidsfunctionarissen werkzaam bij justitie is in Nederland levensgevaarlijk. Pim Fortuyn, die als premier allereerst het Openbaar Ministerie op wilde doeken, heeft deze opmerking niet overleeft. Van Traa die veel dubieuze zaken van het OM aan het licht bracht, is in zijn auto opgeblazen en Ine Dales, die de integriteit voor de ambtenaren wilde introduceren is vergiftigd.

Zonder volledig te zijn wordt als medelotgenoten o.a. verwezen naar Karel de Werd, Robert Hörcher, Wicher Wedzinga, Ad van Velsen, Ruud Rietveld, Gepke de Leef en René van Spanje, die eveneens als onschuldigen door justitie in de cel zijn opgesloten met als enig doel hen monddood te maken en financieel ten gronde te richten. Op de nominatie staat thans ing. Ad van Rooij om als onschuldige te worden opgesloten en failliet te worden gemaakt, daar hij ruim 20 jaar vecht tegen de milieumaffia en thans succes boekt. Hierbij moet worden aangetekend, dat in Nederland de werkelijke misdadigers met hoge functies bij justitie altijd vrijuit gaan. Zie de pedofielen affaire van de hoogste ambtenaren werkzaam bij het OM. In EuroStaete is en blijft iedereen gelijk en vindt geen fraude plaats of worden onschuldig opgesloten.

.


Laten de Duitsers bij de oude grenspaal met nummer 144 nu zo'n zes meter verderop in Duitsland in de buurt van de twee bomen een nieuwe grenspaal met nummer 144 hebben geplaatst, waardoor het nog duidelijker wordt, dat de litigieuze sloot precies tussen de twee grenspalen met nummer 144 in ligt. Het is nu vanzelfsprekend, dat EuroStaete niet in Duitsland en niet in Nederland ligt, doch in Europa.

Nogmaals deze strook grond heeft de gemeente Coevorden met voorbedachte rade niet van ons willen kopen om samen met de Duitse notaris ra. D.-W. Elste, de burgemeester van Emlichheim, dhr H. Stegemann en de burgemeester van Coevorden, dhr B.J. Bouwmeester een paar honderdduizend euro in hun eigen zakken te kunnen steken.

Het is alleen jammer voor hen, dat de familie Beukeveld op basis van eigendom en logisch beredeneren hier een stokje voorsteekt. Misdaad in EuroStaete loont niet, dat is duidelijk.

Over EuroStaete moet een weg worden aangelegd en de tegenpartijen hebben hierbij grote haast om geen Europese subsidies mis te lopen. Zonder enig bericht begint de gemeente Coevorden, als opdrachtgever, over EuroStaete een weg aan te leggen. Met behulp van een folder weten wij de aandacht op deze dubieuze praktijken te vestigen. Dit helpt niet, al liegend gaat burgemeester B.J. Bouwmeester verder met het aanleggen van de weg. Hierbij vernielt hij de gehele flora en fauna van EuroStaete.

In een brief gericht aan Mr. dr. J.P. Balkenende met als doel, een eind aan deze vernielingen en diefstal van de burgemeester te maken, laat burgemeester B.J. Bouwmeester in samenwerking met de officier van justitie van het Openbaar ministerie Assen de schrijver van deze brief oppakken met als leugen Balkenende te hebben bedreigd. Iedereen kan deze brief lezen en als in deze brief Balkenende wordt bedreigd, dan verneemt de schrijver, dr. G.J.J. Beukeveld, dat graag. Op het politiebureau te Hoorn wordt de schrijver binnen twee minuten vanwege de niet aanwezige bedreiging in de politiecel opgesloten. Uren later wordt hij op transport naar het politiebureau Emmen gebracht, alwaar de aanklacht nu is, het hebben gewezen naar een plek waar explosieven zouden kunnen liggen. In de tussentijd maakten kranten en de radio met volledige naam, functie en soms arbeidsplaats gewag van het feit dat Gerard Beukeveld Balkenende heeft bedreigd. Dat deze handelswijze van de officier van justitie van het OM te Assen en burgemeester B.J. Bouwmeester in strijd is met artikel 3 EVRM en artikel 17 Grondwet, is duidelijk.

In enkele kranten schijnt hij volgens de gemeente Coevorden en het Openbaar ministerie Assen de gehele infrastructuur van het Europark op te willen blazen om aan te geven, dat de Nederlandse overheid de schrijver in diskrediet wilde brengen.

Minister president Mr. dr. J.P. Balkenende schreef als reactie op deze brief dat degenen die bedreigt, zal worden vervolgd.

Minister president Balkenende is dus op de hoogte van commotie rondom deze brief, doch verzuimde als eindverantwoordelijke op de details in te gaan. In de gewraakte brief wordt namelijk haarfijn uiteengezet welke blunders en wetovertredingen de gemeente Coevorden jegens de familie Beukeveld uithaalde. Van een schertsbrief zoals de gemeente Coevorden en de media beweren is dus geen sprake. Later werden de minister president en de minister van justitie op de hoogte gebracht van het feit dat het Openbaar ministerie Assen met behulp van intimidaties nog steeds bezig is om de schrijver monddood te maken. De schrijver moet zich namelijk als verdachte melden bij het reclasseringsbureau te Alkmaar.

Ook hier doet minister president Balkenende niets mee, zelfs niet op de vraag voor welk strafbaar feit de schrijver naar de reclassering moet. De betreffende brief van 25 september 2006 is nu wel een bedreiging voor minister president Balkenende, daar hiermee vast staat, dat hij zijn hoge ambtenaren onverminderd door laat gaan met diefstal, vernielingen, fraude, corruptie, collusie, meineed, het indienen van valse aangiften, het uitspreken van een vals vonnis, intimidaties en provocaties. Het bewust nalaten van handelen waarmee strafbare feiten zijn te voorkomen, is in Nederland strafbaar.

In eerste instantie had de gemeente Coevorden nog respect voor andermans eigendommen, zie het fietspad, waarbij zij van onze grond afbleven, doch door tijdsnood vanwege het mislopen van subsidies ging het als een dolle stier te keer. In de figuur hiernaast, die is te vergroten, is te zien dat zij het fietspad naast de grote weg hebben aangelegd om niet op het grondgebied van de familie Beukeveld te komen. Dit veranderde vrij snel toen burgemeester B.J. Bouwmeester boos werd en de gehele infrastructuur, flora en fauna van EuroStaete vernielde. Merk ook op dat de twee bomen van EuroStaete bij de nieuwe grenssteen 144 zijn omgezaagd. In de verte bij de witte zandbult is ook de bosschage rondom de grenspaal 143 compleet vernield evenals een groot gedeelte van de flora en fauna in de sloot.

Kon burgemeester B.J. Bouwmeester bij een grote fraudezaak in Zaandam nog "naiviteit" met miljoenen euro's aan milieufraude worden verwezen, hier gaat dit niet meer op, omdat hem voldoende informatie is verstrekt, waaruit hij de conclusie kon trekken, dat hij aan het stelen, vernielen, liegen, intimideren en provoceren was.

In de figuur hier naast is duidelijk te zien dat allereerst de gewraakte sloot rond de uitstulping werd uitgegraven en van zand werd ontdaan. Dit zand heeft burgemeester B.J. Bouwmeester aan zijn Duitse betonfabriek verkocht, alwaar hij intensief mee samenwerkt, om gezamenlijk een omstreden afvalcentrale in Nederland en Duitsland te bouwen. Hoezo belangenverstrengelingen?

Bij deze bouw werd door burgemeester B.J. Bouwmeester en de commissaris van de koningin dhr L.A. ter Beek wederom vanwege de grote subsidiekranen bewust en met voorbedachte rade voorbij gegaan aan het feit dat in Nederland geen verbrandingsoven kon worden gebouwd, omdat daar geen vrije kavel meer voor handen was. Deze leugen de derde verbrandingsoven in Nederland te bouwen hebben de provincie Drenthe en de gemeente Coevorden zeer lang in stand gehouden. Op dit moment hangt de fictieve dreiging van een onmogelijke oven op Nederlands grondgebied wederom in de lucht, om hiermee vele fictieve subsidies en in- en uitvoerrechten voor afval en energie binnen te kunnen krijgen. Om ook bij dit toekomstig misbruik van overheidsgelden nogmaals over naiviteit te spreken gaat te ver. Dat het om grote bedragen gaat waaruit zij onrechtmatig willen plukken is hier te lezen. De reden dat B.J. Bouwmeester boos op ons is. Dat is niet zo erg, daar wij hem hier nog tweemaal boos maken.

Allereerst willen wij van Westo (BBE te Emlichheim, Duitsland)en van de gemeente Coevorden ons gestolen zand terug. Ten tweede houden wij in de gaten, dat het geshrederd afvalhout vol met gevaarlijke zware metalen vanuit Emmen niet stiekem in de EVI op het Europark wordt verbrand. De bedoeling was dit gevaarlijke hout op papier in de Nederlandse oven te verbranden. Nu deze fictieve oven er niet komt en ook nooit kon komen, replica horloges daar er geen vrije bouwruimte in Nederland meer over was, moet het verbranden via uitvoer naar Duitsland gebeuren. Zodra deze exportvergunning voor dit zeer gevaarlijk afvalhout wordt afgegeven, dan weten de burgers van Coevorden en Emlichheim, dat zij door Westo/BBE en de gemeenten Coevorden, Emmen en Emlichheim met kankerstoffen worden vergiftigd. Zie voor achtergrond informatie over Wolmanzouten (de zeer gevaarlijke zware metalen in geïmpregneerd hout) de website van ing. A. van Rooij.

Aan het feit dat EuroStaete geen grensoverschrijdende milieuvervuiling toestaat, conform Europese wet en regelgeving, wordt door B.J. Bouwmeester voorbij gegaan. Zoals gemeld is en blijft EuroStaete alert.

Ook de twee karakteristieke bomen bij de beide grenspalen met nummer 144 werden zoals eerder gemeld omgezaagd. Dit doet niet verlet aan het feit dat EuroStaete gewoon blijft bestaan.

Eens EuroStaete, altijd EuroStaete!

In ieder geval blijft EuroStaete bestaan tot alle leugens uit de alle rechtelijke uitspraken jegens de familie Beukeveld zijn verdwenen en de geleden schades zijn vergoed. Dit zijn constanten.Vele tientallen leugens in rechtelijke uitspraken en een rapport van de Nationale ombudsman moeten daarbij leugenvrij worden gemaakt. Derhalve hebben de rechtbanken te Assen (Emmen), Alkmaar (Hoorn), Leeuwarden, Den Haag (CBB), de Raad van State en de Nationale ombudsman nog het nodige te doen. Het voorstel is hier al vast mee te beginnen.

De schadeclaim voor de discotheek Lord Nelson van 21 mei 2004, via onze minister president, aan de Staat der Nederlanden gericht en waar niets meer van is gehoord, evenals van de claim van september 2003 worden hier als claims wederom ingelast. Hierbij wordt er van uitgegaan dat de Staat der Nederlanden op de hoogte is van de inhoud van deze claims. Na drie, vier jaar zwijgen wordt hier van uitgegaan. Iedereen kan deze claims nu via deze hyperlinks lezen, zodat gesteld kan worden, dat enkele uitwoners van EuroStaete, wonend in het Koninkrijk der Nederlanden, van de inhoud van de claims op de hoogte zijn. Van enige verjaring van de claims kan dan geen sprake meer zijn.

De grootte van de schade mag bij Staat worden opgemaakt.

De bereikbaarheid van EuroStaete

EuroStaete is via de weg, lucht, spoor en water gemakkelijk te bereiken. Zie als voorbeeld de naastgelegen figuur, die is te vergroten. Deze goede bereikbaarheid houdt in, dat EuroStaete zich kan ontwikkelen tot een handelscentrum van wereldformaat. Met name door de volledige afwezigheid van fraude en belasting en een gunstig virtueel vestigingsklimaat moet EuroStaete uit kunnen groeien tot een land van onbegrensde mogelijkheden.

Vanwege de kortste grenzen ter wereld zijn de lucht en de ondergrond van onschatbare waarde en eveneens onbegrensd. Dit is belangrijk vanwege het feit dat onder EuroStaete olie en gas zitten. Deze energiebronnen worden aangeboord op het moment, dat de meeste buitenlandse bronnen aan het uitputten zijn.

De huidige inkomsten genereert EuroStaete uit het heffen van tol vanwege transsport en transit van goederen en personen door EuroStaete, schadeclaims richting het Koninkrijk der Nederlanden, revenuen vanwege eigen basaal onderzoek, bankzaken, casino's, belastingvrije winkels, belastingvrije handel, inwisselen van Europese munten en biljetten, replica het uitgeven van eigen munten, etc, ect, ect,. Zoals is te lezen onbeperkte en onbegrensde mogelijkheden.

Vanuit deze mogelijkheden verwachten wij veel handelsverkeer, die allen via het Internet en Wireless verbindingen in goede banen worden geleid.

Via contactformulieren, e-mails, telefoon, fax of brief kan elke uitwoner voor activiteiten met EuroStaete openen.

Iedereen zijt Gegroet en Blijft Gelijk.

Home Frame
Disclaimer Free counter and web stats