Blunders, bommen en granaten

Blunders en fraude van de gemeente Coevorden aangevuld met leugens van de provincie Drenthe en leugens van de Raad van State onderdrukten later mijn persvrijheid richting minister president mr dr J.P. Balkenende.

Herhaalt de geschiedenis zich of wordt het nog erger.

Het wordt nog veel erger, want de provincie Drenthe blundert en fraudeert nu ook en de uitspraak van de Raad van State toe te geven, dat zij eerder doelbewust in rechtelijke uitspraken hebben gelogen zal met ongekende zelfverzekerdheid tot nieuwe leugens leiden. Daarna zal de brenger van deze slechte boodschappen wederom valselijk in diskrediet worden gebracht. Welke valse bommen en granaten zij daar nu voor gebruiken wordt uitgelegd. Zij beginnen met wederom een valse aangifte van mr J. Buurman in de functie van veiligheidmedewerker van de gemeente Coevorden jegens mij, zie deze link waarmee repliek op dit frauderen wordt gegeven.

Waar gaat dit hier over?

In 1999 verdoezelde het hoofd Ruimtelijke ontwikkeling dhr P. Leeuw en burgermeester mr ing. B.P. Jansema van de gemeente Coevorden doelbewust een zienswijze van H.G. Beukeveld. Deze zienswijze, die op tijd in het kader van het bestemmingsplan Heege West 3 was ingediend, werd hierdoor ten onrechte niet in de gemeenteraadsvergadering van 14 december 1999 meegenomen. Na deze zienswijze dood te hebben gezwegen, werden alle paparassen over het bestemmingsbesluit Heege West 3, zoals de wet verplicht, naar de provincie Drenthe verstuurd. Zo kwam aldaar ook de zienswijze van H.G. Beukeveld terecht met daarop de gemeente stempel van Coevorden, als teken van ontvangst.

De provincie Drenthe verzuimde corrigerend richting de gemeente Coevorden op te treden, zoals de wet verplicht, door te melden, dat de gemeente Coevorden de zienswijze van H.G. Beukeveld niet in hun besluitvorming had meegenomen. Integendeel.

Zelfs na de provincie Drenthe via een tweetal bedenkingbrieven attent te maken op het feit dat H.G. Beukeveld in het kader van het bestemmingsplan Heege West 3 een zienswijze had ingediend, die niet door de gemeente Coevorden was behandeld, ging de provincie Drenthe niet op deze klacht in en negeerde de provincie Drenthe in hun besluit eveneens de zienswijze van H.G. Beukeveld.

H.G. Beukeveld kreeg van de provincie Drenthe een tweetal bevestigingen van ontvangst 1 en 2 van de twee bedenkingbrieven en twee verschillende antwoorden. Het bij wet verplicht antwoord van gedeputeerde staten Drenthe op een bedenkingbrief in het kader van een bestemmingsplan zat hier niet bij. Wederom in dit verband een wetsovertreding van de provincie Drenthe jegens H.G. Beukeveld.

H.G. Beukeveld ging hierna in beroep bij de Raad van State en meldde de Raad van State het negeren van zijn zienswijze.

Als antwoord aan de Raad van State meldde wijlen commissaris van de koningin dhr L.A. ter Beek schriftelijk in strijd met de waarheid, dat H.G. Beukeveld in het kader van het bestemmingsplan Heege West 3 geen brieven naar de provincie Drenthe had gestuurd.

In de eerste uitspraak over het bestemmingsplan Heege West 3 meldde de Raad van State valselijk en in strijd met de waarheid, dat H.G. Beukeveld geen brief naar de provincie Drenthe had gestuurd en daardoor niet ontvankelijk was. Hierbij werd naar de brief van commissaris van de koningin L.A. ter Beek verwezen. Het liegend staatslid was hier dr J.C.K.W. Bartel.

Tijdens het mondeling verzet, dat hierop volgde werd staatslid mr R. Cléton duidelijk gemaakt, dat de provincie Drenthe een tweetal bedenkingbrieven van H.G. Beukeveld had ontvangen, hem twee verschillende bevestigingen van ontvangst en twee verschillende antwoorden had gestuurd, waar het bij wet verplicht antwoord van gedeputeerde staten Drenthe niet bij zat. Kopieën van deze twee brieven, de twee bevestigingen van ontvangst en de twee antwoorden van de provincie Drenthe zaten als bijlagen bij de pleitnota over deze kwestie bij de Raad van State. Het staatslid mr R. Cléton is daarnaast tijdens de zitting door mij persoonlijk op deze bewijzen geattendeerd.

Desalniettemin meldde het staatslid mr R. Cléton in strijd met de waarheid en de bewijzen, dat H.G. Beukeveld geen bedenkingbrief naar de provincie Drenthe heeft gestuurd en dus niet ontvankelijk is. Staatslid mr R. Cléton liegt hier even hard mee als wijlen commissaris van de koningin dhr L.A. ter Beek op papier richting de Raad van State heeft gedaan. Ter Beek misleidde de rechtbank, die zich dus graag liet misleiden.

Hautain gedekt door rechtelijke uitspraken en in samenhang met banken, zoals bijv. de RABO en de ABNAMRO, werd de familie Beukeveld verder onder druk gezet om kavels in dit bestemmingsplan te moeten verkopen. Ook een onteigeningsprocedure werd gestart met burgermeester mr ing. B.P. Jansema en de burgermeester van Emlichheim (Duitsland) als directeuren van de exploitatiemaatschappij, die deze kavels moesten ontwikkelingen. Miljoenen euro’s Europese subsidies zijn hier naar toegegaan en daarna in diverse eigen broekzakken verstopt. Tegelijkertijd werden de grondeigenaren voor een appel en een ei in strijd met de Grondwet onteigend.

Dit mislukte door hun blunders, doordat zij bij de gemeente Coevorden een verkeerd kavelnummer hebben genomen.

Om later niet door de banken failliet te worden gemaakt, moest alsnog de grond in het betreffende bestemmingsplan veel te goedkoop aan de gemeente Coevorden worden overgedragen. Hiervoor hadden wij deze grond driemaal tegen een veel betere prijs kunnen verkopen ware het niet dat de gemeente Coevorden steeds medewerking geweigerde.

Na de kavels te hebben moeten verkopen probeerde de gemeente Coevorden een sloot te verdoezelen, die voorheen altijd bij de verkoop betrokken was geweest. Na hen hier op te hebben geattendeerd, weigerde de gemeente Coevorden deze sloot te kopen en heeft de gemeente Coevorden deze sloot niet gekocht. Beredeneerd is dat deze sloot niet in Nederland en niet in Duitsland doch wel in Europa ligt en dus een nieuwe soevereine staat vormt, thans met de naam EuroStaete. De gemeente Coevorden negeerde deze soevereine staat en wilde hier illegaal en tegen de wil van de eigenaar een weg over aan leggen om hiermee andere Europese subsidies veilig te kunnen stellen.

Door minister president mr dr J.P. Balkenende per brief te attenderen, dat door blunders van de gemeente Coevorden deze situatie was ontstaan en dat het aanleggen van deze weg in het buitenland gelegen werd geweigerd, besloot de overheid de brenger van deze slechte boodschap in diskrediet te brengen door hem valselijk van het bedreigen van minister president mr dr J.P. Balkenende te beschuldigen en hem daarvoor in de politiecel op te sluiten. Bij een aangifte van bedreiging kan alleen de bedreigde een klacht indienen en dit indien op eigen persoon heeft niet plaats gevonden. Om dit heikel euvel te omzeilen zou hij nu de gehele infrastructuur van het Europark op willen blazen werd toen in de kranten geschreven. Deze valse aangifte kwam van mr J. Buurman een veiligheidsmedewerker van de gemeente Coevorden, die het niet zo nauw met de waarheid en werkelijk nam en neemt.

Ook dit feit werd valselijk door de overheid en de pers en weer later door het gerecht sterk uit zijn verband gerukt. Vanuit de politiek moest de boodschapper  hangen en daar zorgden in samenspraak met het onafhankelijk gerecht op basis van de niet aanwezige trias politica de politiek en het gerecht wel voor. Thans herhaalt deze misselijkmakende ambtenaar dezelfde procedure door wederom met een valse aangifte te komen. Dit keer vanwege vermeende smaad waardoor hij een jaar geleden zijn functie niet naar behoren heeft kunnen uitoefenen. Deze valse aangifte getuigt noch van urgentie of importantie doch van collusie tussen diverse overheidsorganisaties. Deze feiten zijn al meer dan 8 jaar oud en nooit door hem of de gemeenteraad Coevorden bestreden, dus waar.

Via de pers met als onbetrouwbare bron het ANP, dat altijd met de overheid meehuilt en liegt, werden bij de valselijk beschuldiging van het bedreigen van minister president mr dr J.P. Balkenende de volledige naam, het beroep en de werkplaats genoemd van de briefschrijver. Het valselijk zwart maken van de boodschapper ging zover, dat hij door de rechtbank Assen op valse gronden zonder een wet te hebben overtreden tot een taakstraf van 100 uur werd veroordeeld voor de mogelijke feiten, die zich alleen in het buitenland zouden hebben kunnen afgespeeld, als de gemeente Coevorden aldaar verder met zijn wetovertredingen door zou gaan. Deze feiten zijn aldaar niet strafbaar en vloeien voort uit artikel 1 en 2 Handvest van de Verenigde Naties.

In hoger beroep werd door het gerechtshof Leeuwarden hier een voorwaardelijk gevangenisstraf van 6 weken met een proeftijd van 2 jaar van gemaakt. Ook het gerechtshof Leeuwarden negeerde compleet het feit, dat zij als rechters niet bevoegd waren om over zaken, die zich eventueel in het buitenland zouden kunnen afspelen, te mogen oordelen. Aldus veroordeelden zij in strijd met de Nederlandse Grondwet en het Europese Handvest de brenger van de slechte boodschap.

Het verwijt van de rechtbanken was, dat ondergetekende in Nederland deze brief met een “bommelding” (geschreven werd te oefenen met het verbranden van kunstmest en suiker, wanneer de gemeente Coevorden met zijn wetovertredingen op zijn grondgebied in het buitenland door zou gaan) aan minister president mr dr J.P. Balkenende gericht op de post had gedaan, waarin zij en niet de minister president dachten te kunnen lezen, dat ondergetekende minister president mr dr J.P. Balkenende bedreigde. Deze leugenachtige beschuldigen kwamen o.a. van de officier van justitie van het OM Assen mevr. mr G.C. Bruins-Slot en van mevr. mr S.H.G. du Fossé van het OM Leeuwarden, die nu bij de rechtbank Assen in opleiding tot rechter is, waarbij geldt ons helpt ons. Luister deze video af en u hoort haar feitenrelaas, waarvoor ik via de politiek (bij complete afwezigheid van de trias politica, want die geldt niet in Nederland en die heeft nog nooit in Nederland gegolden) moest worden gestraft.
Het lijkt dus verdomd veel op de praktijken in Italië en bijv. Colombia. Via deze link is de gehele zitting bij het gerechtshof te Leeuwarden te volgen. Deze officier van justitie (mevr. mr S.H.G. du Fossé) dacht tevens de bevoegdheid te bezitten over de soevereiniteit van staten te mogen oordelen.
Zat zij nog niet op de stoel van de rechter, al scheelde dat in Leeuwarden niet veel, wederom onbevoegd eigende mevr. mr S.H.G. du Fossé zich het recht van de regering toe om staten wel of niet te mogen erkennen. Een taak die geen enkele rechter in Nederland bezit. Laat staan een officier van justitie (mevr. mr S.H.G. du Fossé), die nu rechter wordt en overduidelijk de innige verstrengeling van de staande en zittende magistraten weergeeft. Op mijn opmerking dat de rechters te Leeuwarden ook niet bevoegd zijn te mogen oordelen over zaken, die zich in het buitenland zouden kunnen afspelen, werd door de rechtbank bewust niet ingegaan. Integendeel in strijd met de waarheid en werkelijkheid werd doelbewust voorgedaan alsof alles zich in Nederland heeft afgespeeld. EuroStaete zou dan via deze beredenering in Nederland moeten liggen. Niets is minder waar. Zes weken voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van 2 jaar voor het in Nederland op de post hebben gedaan van een brief zonder bommelding aan minister president mr dr J.P. Balkenende met het bericht dat een weg over EuroStaete niet mag worden aangelegd, was het gevolg.

Lang leve het gerecht.

Op zaterdag 3 oktober 2009 hielden duizenden Italianen een protestactie tegen het vervalst zwartmaken van journalisten, die in Italië over onrecht en fraude schrijven en nu politiebescherming nodig hebben.

Waar heeft de Italiaanse politiek deze tactiek van afgekeken. Ik denk dat Berlusconi dit trucje van zijn maatje mr dr J.P. Balkenende heeft afgekeken, die dit bij mij in 2006 bij EuroStaete toepaste. Hierbij was ik in Nederland niet het eerste en daarna zeker niet het laatste slachtoffer, die vervalst zwart werd gemaakt bij het aan de kaak stellen van frauderende overheden en dit met vervlast diskrediet moesten bekopen. Zie in deze Karel de Werd, Robert Hörchner, Micha Kat, vooral Ad van Rooij en de vele duizenden anderen.

Dit als inleiding tot een exacte herhaling van deze geschiedenis.

Let maar op.

In de figuur hieronder staan de contouren van het bestemmingsplan Europark Heege West weergegeven en de grove beschrijving van het bestemmingsplan. In rood is de souvereine staat EuroStaete weergegeven. In blauw de illegaal aangelegde weg over EuroStaete en in groen de plannen van de NAM B.V. om een waterpijp door EuroStaete aan te leggen. Dit is de NAM B.V. verboden.

Letop dat EuroStaete pal naast dit bestemmingsplan is gelegen. De grensafbakening van het Europark Heege West is in de ontwerpnota niet goed beschreven, daar het aangrenzen met EuroStaete niet wordt genoemd. Ten tijde van dit ontwerpplan was men op de hoogte van de soevereine staat EuroStaete en had men de afbakening mee kunnen nemen. Hier heeft de gemeente Coevorden geen rekening mee gehouden en nu moet alles opnieuw. Daarnaast heeft de gemeente Coevorden geen rekening met de grensoverschrijdende milieu-effecten ten opzichte van EuroStaete gehouden en is hun MER, die eerst voor voor geheel Heege West gold nu niet meer rechtsgeldig.

Een ander belangrijk feit is, als ik het in mijn zienswijze, bezwaarbrief en mijn brief aan de Raad van State het over Heege West 3 heb, dan ligt dit deelgebied toch duidelijk in het nieuwe bestemmingsplan Europark Heege West. Deze tekst staat zelfs duidelijk naast de onderstaande figuur vermeld en deze tekst is van de gemeente Coevorden.
Niet integere ambtenaren van de gemeente Coevorden en de provincie Drenthe doen in hun afwijzingen voorkomen, alsof ik het in de drie brieven over een compleet ander gebied heb. Heege West 3 is Heege West 3 net zo als EuroStaete EuroStaete is en blijft.

Door de leugens in de rechtelijk uitspraak over het bestemmingsplan Heege West 3, die vanwege artikel 121 Grondwet moeten worden herzien, heb ik altijd beweerd en blijf ik beweren, dat het bestemmingsplan Heege West 3 niet rechtsgeldig is. Het bestemmingsplan Heege West 3 maakt een essentieel onderdeel uit van het nieuwe bestemmingsplan Europark Heege West. Tegen het voorontwerp Europark Heege West heb ik een bezwaarschrift ingediend en nu proberen niet integere ambtenaren werkzaam bij de gemeente Coevorden en de provincie Drenthe door middel van domme opmerkingen in hun brieven mijn bezwaren te kunnen negeren door mij simpel niet ontvankelijk te verklaren. Hun opmerkingen, dat ik het over een ander bestemmingsgebied dan het onderhavige bestemmingsplan heb is te doorzichtig en deze leugens treffen geen doel. Voor een uitgebreide afbakening van het bestemmingsplan Europark Heege West en de ligging van de soevereine staat EuroStaete meteen aanpalend aan dit bestemmingsplan wordt naar de bovenstaande figuur verwezen.

Via deze figuur is ook te zien op welke wijze de gemeente Coevorden in samenwerking met minister president mr dr J.P. Balkenende de illegale weg over EuroStaete heeft aangelegd (blauwe lijn). Via de groene lijn is te zien dat de NAM in samenwerking met de Nederlandse regering wederom iets illegaals door EuroStaete aan wil leggen. Per brief zijn de NAM en de Nederlandse overheid gemeld, dat zij niet bevoegd zijn in EuroStaete een waterpijp aan te leggen.

De gemeente Coevorden kwam na het goedkeuren van het bestemmingspan Heege West 2 en 3 (de laatste zoals gemeld met behulp van leugens in de brief van de provincie Drenthe en leugens in twee uitspraken van de Raad van State) tot de conclusie, dat deze bestemmingsplannen niet voorzagen in het mogen bouwen van een smeerpijp van 45 meter hoog, die nodig is om giftige stoffen afkomstig van verbrandingsovens voldoende verdund over de omgeving van Coevorden te mogen verspreiden en zocht de gemeente Coevorden wegen om het bestemmingsplan Heege West 3 en het aanpalend bestemmingsplan Heege West 2 te herzien.

Deze beide bestemmingsplannen Heege West 2 en 3 behelzen nu het nieuwe bestemmingsplan Europark Heege West, zie als bewijs onderstaande figuur met tekst van de gemeente Coevorden waarin dit wordt bevestigd. link van de gemeente Coevorden waarbij zij in een persbericht in de Staatscourant, dit zelf toegeven. Besef hierbij nogmaals dat de soevereine staat EuroStaete toen al was opgericht en niet in de grensafbakening is meegenomen. Dit is dus een duidelijke omissie van de gemeente Coevorden, die dus moet worden herzien.

Als tussenfase kwam de gemeente Coevorden eerst met een gezamenlijke MER voor het gehele gebied Heege West 1 t/m 3. Een MER, die zij in eerste instantie met leugens heeft weten af te houden en deze nieuwe MER vervolgens vol met onwaarheden stoppen. De noodzaak voor een MER voor de hoge smeerpijp van 45 meter nodig voor uitstoot van giftige stoffen bestond toen nog niet. Die noodzaak kwam pas met de komst van de Nederlandse/Duitse vuilverbrander in Duitsland en de leugen, dat met deze bouw ook meteen een vuilverbrander in Nederland zou komen te staan.
Deze leugen, dat met de bouw van een Duitse vuilverbrander hiermee tevens een verbrandingsoven in Nederland kwam te staan, durfden zij in Coevorden en later bij de provincie Drenthe in Assen niet verder uit te bouwen, terwijl zij dat in hun brieven uiterst lang hebben volgehouden. Dus moest een andere weg voor het verbranden van vuil in het Nederlands gedeelte van Europark worden gevonden. Een nieuwe procedure voor een vuilverbrandingsoven werd aldus gestart, zodat daarmee illegaal alle vuil van en naar Nederland en Duitsland kon worden in en uitgevoerd.

Na het goedkeuren van deze MER vol met onjuistheden ontstond onmiddellijk naast dit gebied de soevereine staat EuroStaete. Het is overduidelijk dat deze MER jegens EuroStaete niet in de grensoverschrijdende milieuactiviteiten voorziet en dus niet meer rechtsgeldig is. Dit is wel bij wet verplicht zodat in een MER de grensoverschrijdende milieuvervuilingen vanuit het Europark Heege West richting EuroStaete in kaart moeten worden gebracht. De Europese richtlijn heeft namelijk als hoofddoel de bescherming van het milieu en de kwaliteit van het bestaan. Dit geldt ook vanuit het bestemmingsplan Europark Heege West richting EuroStaete.

Het is overduidelijk dat de begrenzing van het bestemmingplan Europark Heege West, dat de gemeente Coevorden telkens in rechtsgeldige documenten opgeeft, niet meer klopt. Vergeten is namelijk in het projectplan en in andere wettelijke documenten over het bestemmingplan Europark Heege West te melden, dat EuroStaete als goede buur nu direct aanpalend aan de oostkant van Europark Heege West is gelegen en hier dus rekening mee moet worden gehouden.

Als direct belanghebbende van EuroStaete heb ik toen als goede buur betaamt een zienswijze met meerdere argumenten ingediend met het verzoek gehoord te willen worden. Het doel van deze verzoeken was de smeerpijp van 45 meter hoogte in de nabijheid van het schone en reine EuroStaete te voorkomen. Dit horen werd belachelijk gemaakt, omdat de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Algemene wet bestuursrecht hier niet meer in voorzagen. Het overgangsrecht bij wet voor de Wro geregeld werd hierbij bewust en in strijd met de wet door de gemeente Coevorden terzijde geschoven. Later doen de gemeente Coevorden en de provincie Drenthe zelf wel beroep op dit overgangsrecht, omdat het hen dan wel weer veel beter uitkomt. Dus zowel met de nieuwe wetten als met de oude wetten ruimtelijke ontwikkeling, die de gemeente Coevorden willekeurig toepast probeert zij mij niet ontvankelijk te verklaren.

De gemeente Coevorden is daarna in een klachtbrief gemeld, dat zij zo’n smeerpijp niet kan bouwen. Met dit gegeven is niets gedaan en mijn klachten en zienswijze bij de gemeente Coevorden werden niet ontvankelijk verklaard. Ik zou het daarbij om een ander gebied dan bedoeld in het bestemmingsplan Europark Heege West hebben. De provincie Drenthe nam later hetzelfde standpunt in.

Iemand die aldaar is geboren, is opgegroeid en daar een soevereine staat met de naam EuroStaete bezit, zou volgens niet integere ambtenaren van de gemeente Coevorden en de provincie Drenthe het over een ander gebied hebben om hem hiermee niet ontvankelijk te kunnen verklaren. Ook deze leugens gaan niet op, de reden dat uitgebreid op dit bestemmingsgebied en de ligging van de soevereine staat EuroStaete ten opzichte van het bestemmingsplan Europark Heege West te Coevorden wordt ingegaan. Een soevereine staat, die door blunders van de gemeente Coevorden is ontstaan. De exacte ligging van EuroStaete t.o.v. het bestemmingsplan Europark Heege West worden via deze link en met behulp van figuur 1 nogmaals benadrukt.

In de brief van de gemeente Coevorden waarin de argumenten in de zienswijze over het bestemmingsplan Europark Heege West niet ontvankelijk worden verklaard bevestigt de gemeente Coevorden het bestaan van de soevereine staat EuroStaete. Aan deze bevestiging is in dit bestand aandacht geschonken. Daarna zwijgt de gemeente Coevorden conform de politieke afspraak het bestaan van EuroStaete dood, op dezelfde wijze als Brechtold als lijsttrekker van de D66 dit ook doet. Samen stonden wij namelijk op de voorpagina van de Panorama (zie figuur 2).

Zowel de gemeente Coevorden als de provincie Drenthe hebben het nu over een ander gebied hiermee ondubbelzinnig naar EuroStaete verwijzend.

Met de leugens deden de gemeente Coevorden en de provincie Drenthe in onderling overleg en in opdracht van de politiek (zie in deze hun beide brieven aan de Raad van State) voorkomen, dat ik het in de zienswijze en bij het bezwaar over een ander bestemmingsplan gebied zou hebben dan het huidige bestemmingsgebied Europark Heege West, dat in het bestemmingsplan stond beschreven. Deze leugen kon richting de provincie Drenthe worden weerlegd, doch ook de provincie Drenthe hanteerde met gretigheid de eerdere leugen van de gemeente Coevorden om mijn bedenkingbrief ongegrond te kunnen verklaren. Beide niet optimaal functionerende overheidsorganisaties, die in dienst van de burger staan bleven richting de Raad van State in hun onwaarheden volharden, hetgeen aan te merken is als het doelbewust misleiden van de rechtbank. Voor zowel de gemeente Coevorden als de provincie Drenthe zijn dit jegens mij en mijn familie recidiverende handelingen richting de rechtbanken.
Zie als voorbeelden de twee brieven van wijlen A.L. ter Beek in de functie van commissaris van de koningin over het bestemmingsplan Heege West 3 en ook zijn andere leugens over de discotheek Lord Nelson te Coevorden richting de Raad van State.

Als burger wordt je daarna met zulke fouten en onwaarheden in de fuik van de Raad van State door de Raad van State meteen niet ontvankelijk verklaard. Let maar op, dat gebeurt ook met deze zaak.

Voor de overheid gelden bij de Raad van State namelijk andere criteria.

Als deze criteria de Raad van State niet uitkomen en de overheid dreigt te verliezen, dan verzint de Raad van State zelfs zelf wel leugens. Dit soort liegen geldt ook voor het College van beroep voor het bedrijfsleven. Ook hier spreek ik uit eigen ervaring.

Zie als voorbeeld de leugens in de drie uitspraken van 21 juli 2004 waarin ten onrechte door staatslid mr W. van den Brink wordt gemeld, dat de betreffende griffiegelden te laat zijn betaald. Met behulp van bankafschriften is aan te tonen, dat wel op tijd is betaald, doch staatslid mr B.J. van Ettekoven meent nogmaals drie keer te moeten liegen om zijn collega staatslid mr W. van den Brink te beschermen en verklaart in drie verschillende rechtelijke uitspraken van de Raad van State, dat Beukeveld de griffiegelden te laat heeft betaald en dus niet ontvankelijk is. Op deze wijze tracht de Raad van State met behulp van het liegen een drietal beerputten gesloten te kunnen houden, wat hen niet lukt. Want wij hebben Internet. Via deze link is aan te tonen, dat staatslid mr W. van den Brink en staatslid mr B.J. van Ettekoven in hun rechtelijke uitspraken recidiverend liegen. De eerste en tweede beerput gingen over hun fraude en leugens rondom de discotheek Lord Nelson te Coevorden, de derde betrof het liegen rondom het bestemmingplan Heege West 3 eveneens te Coevorden.

Naast deze leugens en bijv. de leugen van mr R. Cléton over het bestemmingsplan Heege West 3 hebben wij nog ruim een tiental rechtelijke uitspraken van der Raad van State waarin doelbewuste leugens staan vermeld. Het wachten is dat op grond van artikel 121 Grondwet en artikel 47 Europees Handvest deze leugens worden herzien. Deze uitspraken en nog een paar andere moeten namelijk op basis van de Grondwet en het Handvest worden herzien

Wederom lang leve het recht.

De reactie op mijn beroepen bij de Raad van State behelst het gehele bestemmingsplan Europark Heege West 2 en 3 daar EuroStaete aan dit gebied grenst.

In het kort worden nu de brief van de gemeente Coevorden van 30 september 2009 en de brief van 6 oktober 2009 van de provincie Drenthe richting de Raad van State gezamenlijk behandeld.

Punten a en e (brief gemeente Coevorden) en 1a en 1e brief provincie Drenthe: Artikel 10,12 Wro in samenhang met Stb. 2008, 227 en Stb. 2009, 365 bevestigen de feiten, dat de deels niet meer te achterhalen artikelen van de oude Wro mogen worden toegepast en voor het digitaliseren van het bestemmingsplan (onnodig) uitstel wordt gegeven. Desalniettemin hanteert de gemeente Coevorden bij het negeren van hoor de nieuwe Wro artikelen, die op dat moment nog niet rechtsgeldig zijn en bij het niet ontvankelijk verklaren de oude Wro artikelen. Dit is niet conform de wet en regelgevingen en berust op misleiding van de burger.

Bij de opmerking b gaat de gemeente Coevorden wel op de MER in doch verzuimt haar tekortkoningen in te willen zien, laat staan deze te willen aanpassen. De MER die geldig voor het bestemmingsplan Europark Heege West zou moeten zijn behelzen niet de grensoverschrijdende milieuactiviteiten ten opzichte van de soevereine staat EuroStaete conform Europese verordeningen en jurisprudentie. Daarnaast klopt de grensafbakening van het gehanteerde bestemmingsplan Europark Heege West niet daar bewust EuroStaete als aanpalende buur is weggelaten. Ook deze ernstige omissie moet worden herzien.

Bij punt 1b ziet de provincie Drenthe niets in en gaat met deze domme zin nergens op in. De provincie Drenthe weigert dus ook de MER aan te passen aan de soevereine staat EuroStaete en overtreedt hiermee de betreffende Europese verordening.

Hetzelfde geldt voor de grensafbakening van het onderhavig bestemmingsplan Europark Heege West. Ook deze is niet juist en moet worden aangepast.

Bij de opmerkingen onder punt c in de brief van 30 september 2009 van de gemeente Coevorden aan de Raad van State staat dat Heege West 3 niet aan de orde is. Dit gegeven klopt niet, zie in deze de eigen aankondiging van het betreffende bestemmingsplan van de gemeente Coevorden in de Staatcourant. Deze opmerking van de gemeente Coevorden is dus niet juist en behelst wederom een doelbewuste leugen van hun zijde. Deze foute opmerking betreft dus wederom een bewuste misleiding van de rechtbank.

Nog harder dan de gemeente Coevorden bij punt c liegt, liegt de provincie Drenthe bij punt 1c. In diverse brieven aan de provincie Drenthe is vanaf de rechtelijke uitspraken in het jaar 2000 met onwaarheden over het bestemmingsplan Heege West 3 de ongeldigheid van dit bestemmingsplan aangegeven en tot aan heden continu aangevochten. Zelfs is hier een diepgaande strijd met hun klachtencommissie over gevoerd, die door de helaas te sterke bevooroordeling van de voorzitster mevr. mr E. Mikkers-de Jonge maar door ons is gestaakt. Een keer door haar belazerd te zijn is voldoende niet voordurend, was de reden dat wij voortijdig met haar bevooroordeelde klachtenprocedure zijn gestopt.

In de brief van 17 december 2008 heb ik het niet uitsluitend over het bestemmingsgebied Heege West 3 doch ook over het onderhavige bestemmingsplan Europark Heege West en over EuroStaete dat hier aanpalend aan is komen te liggen. De MER en het bestemmingplan Europark Heege West die deze ligging verplicht moeten weergeven zijn niet aanwezig. Derhalve moet de provincie Drenthe deze MER en het bestemmingsplanonderzoek overdoen. Dat het bestemmingsplan Heege West 3 wel aan de orde is af te leiden uit de bij wet verplichte aankondiging van de gemeente Coevorden in de Staats Courant van 27 maart 2008 en deze onwaarheid moet de provincie Drenthe dan ook herzien. Ook moet excuses worden gemaakt over het bewust misleiden van de rechtbanken.

Dit herzien van onwaarheden en de excuses gelden ook voor de grensafbakeningen die ik volgens de gemeenten Coevorden en de provincie Drenthe verkeerd zou hanteren. Voor alle duidelijkheid wordt nogmaals naar dit bestand verwezen, dat de situaties van allerlei grenzen in onderhavig gebied onomstotelijk vast legt en aantoont dat de provincie wederom aan het raaskallen is.

EuroStaete behelst inderdaad de lus om de Duitse kavel alwaar de gemeente Coevorden met medeweten van de provincie Drenthe en minister president mr dr J.P. Balkenende een illegale weg over hebben aangelegd.

Voor het illegaal aanleggen van de weg eist  EuroStaete van de gemeente Coevorden 50.000 euro per dag of dagdeel. Sneller en gemakkelijker kan niet worden verdiend.

Vreemd blijft het feit, dat de provincie Drenthe ondanks het verwijzen naar de lus niet op het idee komt, dat de gehanteerde grensafbakening van de gemeente Coevorden niet juist is. Daarom doe ik dat wel voor de provincie Drenthe. Inderdaad de juiste grensafbakeningen zijn op de website van EuroStaete te vinden, alwaar de provincie Drenthe terecht naar verwijst (www.eurostaete.eu).

Op enige onrechtmatigheid, afwezig of het niet bestaan de van de soevereine staat EuroStaete gaat de provincie Drenthe niet in en dit is als een zeer, zeer goed teken te beschouwen. Verwijzend naar de spreuk van Gandhi zitten wij nu bij hen in de fase van erkenning. EuroStaete heeft hierbij alle tijd en verdient meer dan 50.000 euro per dag of dagdeel zolang de oplossingen over de discotheek Lord Nelson en de oude bouwplannen in Heege West 3 uitblijven. De rente en de rente op rente nog niet meegerekend. Nogmaals sneller en beter kan niet worden verdient daar deze gelden voor EuroStaete compleet belastingvrij zijn.

Punt d in de brief van de gemeenten Coevorden gaat over de bewuste leugens van gedeputeerde staten Drenthe met name over de twee bedenkingbrieven, (waarvan kopieën bij de Raad van State liggen). Inhoudelijk gaan de gemeente Coevorden en de provincie Drenthe niet op dit heikel onderwerp in. Dit is als overduidelijk bewijs van enige doch niet voldoende bekentenis van schuld op te vaten. Voor de onwaarheden in de rechtelijke uitspraken van de Raad van State, die het bestemmingsplan Heege West 3 niet rechtsgeldig maken en waar de gemeente Coevorden en de provincie Drenthe in hun beantwoorden richting de Raad van State niet op in gaan, wordt hier om teveel herhalingen te voorkomen naar bovenstaande teksten verwezen. Leugens zijn en blijven leugens, totdat deze in de waarheid zijn omgezet. Hierbij geldt dat er maar een waarheid is. Dat is het geluk en dat maakt het werken met de waarheid zo eenvoudig.

Voor de derde keer meld ik hier met name als reactie op de reactie van de provincie Drenthe dat kopieën van deze twee bedenkingbrieven bij de Raad van State liggen. Voor de eerste keer in deze brief meld ik dat de betreffende kopieën op de website van EuroStaete via deze link zijn te vinden. In mijn bedenkingbrief 17 december 2008 naar de provincie Drenthe verwijs ik ook naar deze bedenkingbrieven, bevestigingen van ontvangst, de antwoorden en de twee rechtelijke uitspraken. Deze brieven en rechtelijke uitspraken worden hier ingelast en hun inhouden als bekend verondersteld.

Herhaalt de geschiedenis zich en gaat de Raad van State wederom met hun niet adequaat functionerende ambtenaren in zee en gaat de Raad van State wederom liegen, door bijv. mij als ontvankelijke niet ontvankelijk te verklaren, dan meld ik in dit kader voor de compleetheid en een exacte herhaling van deze geschiedenis nog het volgende.

Wederom heb ik minister president mr dr J.P. Balkenende (dit keer vanuit Duitsland) een brief geschreven nu met de mededeling, dat de waterpijp van de NAM niet door EuroStaete mag worden aangelegd. Het wachten in deze is dan op het wel illegaal aanleggen van deze waterpijp in het buitenland en het wederom in diskrediet brengen van de brenger van de slechte boodschapper, jegens falende overheidsfunctionarissen, zoals in Nederland en in Italië te frequent het geval is.

Voor een exact kopie van herhalingen van de geschiedenis rondom de fraude en blunders van de gemeente Coevorden, nu ook die van de provincie Drenthe, de leugens van de Raad van State en het doodzwijgen van de politiek komt hier nog een paar duidelijke overeenkomsten van toen en nu bij. Vlak voor het illegaal aanleggen van de weg over EuroStaete vroeg ik diverse instanties waaronder de Eerste en Tweede Kamer, de gemeente Coevorden en de provincie Drenthe om herzieningen van de rechtelijke uitspraken met leugens. Zo ook nu vlak voor het moment dat de NAM met het aanleggen van de illegale waterpijp door EuroStaete wil beginnen.

Per brief heb ik de NAM de toestemming om door EuroStaete deze waterpijp aan te leggen geweigerd en vraag ik ook nu weer leugenvrije gerechtelijke uitspraken te beginnen met die over het bestemmingsplan Europark Heege West alwaar het bestemmingsplan Heege West 3 dat niet rechtsgeldig is een onderdeel van uit maakt. Artikel 47 van het Europese Handvest en artikel 121 Nederlandse Grondwet geven mij deze garantie. Nu maar afwachten.

Artikel 5 Grondwet houdt daarnaast in dat een burger met de overheid mag corresponderen, zo ook naar de minister president. Dit artikel is mij door de rechtbank Assen en het gerechtshof Leeuwarden door middel van leugens en andere onrechtmatigheden tijdelijk afgepakt. In deze toch, lang leve de persvrijheid, vrijheid van meningsuiting, de vrijheidsparade, de Grondwet (waaronder artikel 5, 14 en 121) en het Europees Handvest.

Via een valse aangifte van mr J. Buurman in de functie van veiligheidsfunctionaris van de gemeente Coevorden en de officier van justitie van het OM Assen mr H. Super valselijk beschuldigd te worden minister president Balkenende te hebben bedreigd werd ik door de politie Hoorn binnen twee minuten na mij aldaar op het politiebureau te hebben gemeld in de politiecel opgesloten en later op transport naar het politiebureau te Emmen gezet om daar te worden verhoord.

Via de tweede valse aangifte van mr J. Buurman via het OM Assen medio oktober 2009 ontvangen met de mededeling hem te hebben beledigd, zodat hij een jaar daarvoor zijn werk niet kon uitoefenen is ook een bewijs dat de geschiedenis zich herhaalt. Deze aangifte begon met een andere frauduleuze aangifte op politieniveau, dat bij wet is verboden.

Midden januari 2009 moest ik mij voor een aangifte bij het politiebureau te Hoorn melden. Wie die aangifte had ingediend was niet bekend, zie deze bijlage. Ook dit keer betrof het een valse aangifte van mr J. Buurman in de functie van  veiligheidsmedewerker van de gemeente Coevorden wegens het plegen van smaad jegens hem. Ik zou zijn eer en goede naam bij het uitoefenen van zijn functie hebben aangerand.

Omdat ik van de politie Hoorn geen inzage in mijn dossier over dit onderwerp kreeg heb ik geen vragen beantwoord, niets ondertekend en mijn proces verbaal van verhoor niet gelezen. Als vrij man mocht ik toen het politiebureau verlaten. Later op de avond werd het proces-verbaal van verhoor mij alsnog toegezonden, doch heb ik van deze inhoud bewust geen kennis genomen.

Deze gang van zaken heb ik in een klachtenprocedure richting de korpsbeheerder van Alkmaar beschreven. Bij het in den minne schikken van deze klacht werd door een hoge politiefunctionaris te Hoorn gemeld, dat de opdracht van het verhoor niet van het OM Assen kwam, doch rechtstreeks van de politie te Coevorden, die hun collega’s te Hoorn daartoe verzochten.

Opgemerkt moet worden dat de politie niet bevoegd is dit onderzoek eigenmachtig te mogen starten en mogen uitvoeren en dat de vrouwelijke collega te Hoorn, dit gegeven compleet negerde en daarnaast lak had aan een scala aan andere rechten behorend bij een verdachte van een strafbaar feit.

Mijn aangiften over het indienen van valse aangiften door mr J. Buurman van de gemeente Coevorden verwoord in de klachtenbrief aan de korpsbeheerder van Alkmaar werden door de politie Drenthe geseponeerd met een afschrift naar het OM Assen. Dit als duidelijk voorbeeld van een locale politiestaat aangestuurd door ambtenaren, zoals mr J. Buurman die onbeperkt de wetten mogen overtreden.

Thans heeft het OM Assen zelf de valse aangifte van smaad jegens mr J. Buurman gehonoreerd, als tweede op rij en moet ik mij op 8 december 2009 om 14.00 uur bij de politierechter te Assen melden.

Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd bij deze zitting aanwezig te willen zijn.

Alle leugens van mr J. Buurman zullen worden behandeld, zodat gesteld kan worden dat hij in alle brieven gericht aan de familie Beukeveld altijd liegt. Een aantal brieven van mr J. Buurman gericht aan rechtbanken en de Raad van State zullen worden besproken, waarmee is aan te tonen dat hij doelbewust en met voorbedachte de rechtbanken misleidt, die zich lieten misleiden daar zij op geen enkel tegenargument de waarheid dienend en uitsluitend de waarheid dienend ingaan. Bij mr J. Buurman zal worden aangetoond, dat hij al een week voor de rechtelijke uitspraak op de hoogte van het vonnis is. Ook zal worden aangetoond, dat hij na afloop van een rechtszitting een tweetal enveloppen aan de bestuursrechter overhandigde, die beide enveloppen aannam. Het aantal leugens van mr J. Buurman over de discotheek Lord Nelson is zo enorm en als dan iemand (niet ik) meldt dat mr J. Buurman liegt, dan pleegt deze volgens het OM Assen smaad en kan mr J. Buurman zijn functie als veiligheidsmedewerker van de gemeente Coevorden niet goed uitoefenen.

Voor mr J. Buurman hebben wij ook nog een APV die niet rechtsgeldig is en waarmee hij de zaak Lord Nelson flink heeft belazerd. De twee honden en een konijn gedood op een en dezelfde dag kan ook beter worden uitgezocht, zodat wij ook dichter bij mr J. Buurman uitkomen.

Zo’n dagvaarding van het OM gaat anno 2009 geheel zonder een datum en zonder een naam van de officier van justitie die dit afhandelt.

Bij mijn vorige veroordeling bij de rechtbank Assen en het gerechtshof Leeuwarden door het schrijven van een brief aan minister president mr dr J.P. Balkenende op basis van een soortgelijke verordening noemde ik zo’n dagvaarding vanwege dezelfde omissies en andere fouten een vodje. Gezien het feit, dat in deze tussentijd bij het OM Assen niets is veranderd blijf ik ook nu het betreffende document een vodje noemen. De uitgifte van zo’n vodje is een overheidsinstantie zoals een OM compleet en dan ook compleet onwaardig.

Onderaan dit vodje staat vrij vertaald het volgende.

Omdat ik als verdachte wist dat dit (deze) ten laste gelegde feit(en) tegen mr J. Buurman over leugens, meineed, valsheid in geschriften en het indienen van valse aangiften in strijd met de waarheid was(waren) pleegde ik volgens de onbekend officier van Justine van het OM Assen ruim een jaar geleden smaad en laster jegens mr J. Buurman. De urgentie, ernst, triestheid doch ook het grote gevaar van deze zaak weerspiegelend. De overheid wil mij als boodschapper zien hangen en dan moet zo’n hielenlikker voor zorg dragen, zodat hij als beloning en het feit dat hij zijn mond houdt nog meer carrière kan maken en nog meer mensen kan duperen, dan hij thans heeft gedaan, is mijn persoonlijke en dan ook zeer persoonlijke mening in deze.

Wat is het dan eenvoudiger en mooier om aan te tonen dat mr J. Buurman in de functie van veiligheidsmedewerker van de gemeente Coevorden in alle brieven aan de familie Beukeveld gericht, in enkele brieven gericht aan de rechtbanken en in andere  officiële stukken liegt, zodat over de waarheid en uitsluitend de waarheid wordt gesproken.

De valse aangifte over het opblazen van de gehele infrastructuur om 10.00 uur op 27 september 2006 te Coevorden van mr J. Buurman vindt u hier. Dit gegeven heeft hij afgeleid van de brief aan minister president mr dr J.P. Balkenende alwaar de gemeente Coevorden een afschrift van heeft gekregen. Op dat moment zat ik vanwege mijn werk in Terneuzen om maar iets over enig gevaar te melden.

Misleidingen van rechtbanken waaronder de Raad van State door mr J. Buurman in de functie van veiligheidsmedewerker van de gemeente Coevorden worden in dit bestand nader uitgewerkt.

De waarheid voor mr J. Buurman kan dan zeer doen, doch besef dat leugens duizenden malen meer bezeren.

Het mooie van deze herhaling van de geschiedenis dat je nu als ervaringsdeskundige sommige dingen aan ziet komen en je hier al bij voorbaat maatregelen tegen kunt treffen.

Dit bestand is hier een voorbeeld van.

Ik kan namelijk nu als een gek pleitnota’s richting de Raad van State gaan schrijven in de hoop dat zij mij dit keer niet bedonderen, doch dat heeft geen zin.Beter is om dan maar vooraf iedereen te attenderen dat het recht in Nederland niet recht is en men daar op voorberied moet zijn.

Als Disclaimer wordt gemeld, dat dit bestand op de website van EuroStaete aan alle uitwoners van EuroStaete is gericht, die naar eigen wijsheid over deze inhoud mogen oordelen en deze mogen beoordelen en veroordelen met de Grondwettelijke verplichting van EuroStaete, dat iedereen gelijkwaardig is en blijft.

Minster president mr dr J.P. Balkenende krijgt van mij geen brief, noch enig bericht over bovenstaande zaken, daar jurisprudentie dit vanuit de rechtstaat Nederland niet toestaat. Hij mag van mij verder in deze zaak ontwetend blijven, als hij maar zorgt dat de NAM B.V. geen waterpijp door EuroStaete aanlegt.

Als is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt hem wel. 

Dr G.J.J. Beukeveld
Renoirhof 161
1628 XC Hoorn
EuroStaete

Het is duidelijk dat de grenspaal 142 behoorlijk in de weg ligt en dus weg moet.
Iedere uitwoner, die weet waar de oude grenspalen met de nummers BR 9 en 142 is
gebleven, kan dit via e-mail ons bekend maken. Wij zullen dan voor herplaatsing zorgdragen.
(eurostaete@eurostaete.eu of info@eurostaete.eu) of via invulformulieren contact opnemen.

Home grenspalen 142 en 144 kaart