Uitspraken en aanklachten komen op gewoon A4-papier

Aan: de onbekende officier van justitie
OM Assen Arrondissementsparket
Postbus 30004
9400 RA Assen
 
Fax: 0592-33 94 85
 
Betreft: ernstig bezwaar tegen de dagvaarding waar geen enkele datum op is waar te nemen en ik niet achter de beschuldigingen sta, omdat  die nergens op zijn gebaseerd, doch alleen worden aangehaald om mij politiek monddood te maken.
 
Deze brief wordt gefaxt, ge-e-maild, per gewone post verstuurd en staat op de website van EuroStaete.
Deze brief is naderhand op een paar punten aangepast ten opzichte van de versie, die naar het OM Assen is gefaxt.
 
Hoorn, 28 oktober 2009
 
Geachte onbekende officier van justitie van het OM Assen,
 
Op zaterdag 24 oktober heb ik kennis genomen van uw dagvaarding, die ik vanaf nu een vodje noem, waarin ik naar ik aan mag nemen door een onbekende officier van justitie wordt gedagvaard wegens smaad. Van dit strafbaar feit ben ik mij niet bewust daar ik de zinnen tussen de aanhalingstekens in het vodje weergegeven niet ken en in de genoemde periode van 30 september tot 5 oktober 2008 geen brief of iets dergelijks naar de gemeenteraad Coevorden heb gestuurd of in Coevorden ben geweest.
 
Om deze redenen en om onderstaande redenen dien ik dan ook ernstig bezwaar in tegen deze dagvaarding met het verzoek deze ogenblikkelijk te vernietigen. Tevens zal ik aangifte doen bij de minister van justitie van misbruik van bevoegdheden en het uiten van lasterlijke beschuldigingen. Ook zal de Vaste Kamercommissie voor Justitie een kopie van deze klacht ontvangen. Met het verzoek een parlementair onderzoek te starten naar gedragingen van officieren van justitie en de mogelijke belangenverstrengeling die daarmee kan samenhangen.
 
In een soortgelijk schrijven van het OM Assen medio april 2007 (bijna 30 maanden geleden) werd ik ook door een onbekende officier van justitie van het OM Assen gedagvaard en hiermee via de pers valselijk beschuldigd van het bedreigen van minister president mr dr J.P. Balkenende. Weer later werd ik voor hetzelfde feit en met dezelfde dagvaarding intern beschuldigd van het feit een brief in Nederland op de post hebben gedaan van een brief aan minister president mr dr J.P. Balkenende. Daar tussen door had de onbekende officier het ook nog over het schenden van artikel 142a, lid 2 Wetboek van strafrecht en artikel 285 lid 1 Wetboek van strafrecht.
 
Heel subtiel verviel tijdens de rechtszitting toen de overtreding van artikel 285 lid 1 Wetboek van Strafrecht om later veroordeeld te worden voor het feit in Nederland een brief op de post te hebben gedaan met aanwijzingen, dat in het buitenland suiker en kunstmest zouden liggen (hetgeen niet het geval was) en dat ik bij het oefenen dit mengsel zou verbranden, wanneer de gemeente Coevorden verder met malversaties op mijn grondgebied, dat in het buitenland gelegen is, door zou gaan. Dit, om aan te geven hoe flexibel het OM Assen met dagvaardingen om gaat om een onschuldige veroordeeld te krijgen, terwijl het OM Assen en ook het OM Leeuwarden dondersgoed weten, dat de ‘gedaagde’ niets te verwijten is.
Tijdens de rechtszittingen bij de rechtbank Assen en het gerechtshof Leeuwarden werd met geen woord meer gerept over de (uit de lucht gegrepen) bedreiging van minister president mr dr J.P. Balkenende en dit onderwerp treft u dan ook niet in de uitspraken aan.

Op het moment van mijn aanhoudingen op basis van een valse aangifte van mr J. Buurman waren op bevel van de officier van justitie mr H. Super van het Arrondissementsparket Drenthe de volgende wetsovertredingen tegen mij ingebracht: artikel 161, artikel 157 lid 1 en artikel 285 lid 1 Wetboek van strafrecht, waarbij de verdachte buiten heterdaad werd aangehouden terzake: BEDREIGING. Dit alles vanwege het schrijven van één brief aan minister president mr dr J.P. Balkenende met name over blunders van de gemeente Coevorden en het feit dat een weg over EuroStaete niet mocht worden aangelegd.
 
De geschiedenis lijkt zich hier te herhalen, maar dan nu in veel ergere vorm.
 
Had ik op 25 september 2006 nog een brief aan minsister president mr dr J.P. Balkenende gestuurd en werd ik daarmee door mr J. Buurman vals beschuldigd om de aangelegde infrastructuur op 27 september 2006 omstreeks 11.00 uur op te blazen, werd ik later hiermee valselijk veroordeeld voor het in Nederland op de post te hebben gedaan van deze brief.
 
Nu wordt ik voor de derde keer op rij wederom valselijk door mr J. Buurman beschuldigd; dit keer vanwege het plegen van smaad jegens hem, terwijl ik hem in de genoemde periode en ook daarbuiten helemaal geen brief heb gestuurd. Waarom zou ik?
Ook de gemeente Coevorden heb ik in de genoemde periode géén brief gestuurd, derhalve is van mij géén brief aanwezig, waarmee mr J. Buurman kan stellen, dat ik hem heb belemmerd in het uitoefenen van zijn functie. Dat belemmeren van zijn belangrijke functie zou namelijk zeer zonde zijn gezien het vele vuile werk dat mr. J. Buurman voor de gemeente Coevorden verricht. Zie in deze de bijlagen.
 
Vanwege het ontbreken van een datum, naam en een duidelijke schuldvraag in de eerder genoemde dagvaarding van 2007, evenals de aanwezigheid van andere ernstige tekstuele fouten, werd met het vodje ook door de rechtbank Assen flink gesjoemeld, omdat zij niets hadden om op te richten en werd in de rechtelijke uitspraak in strijd met de waarheid beweerd, dat ik tijdens de rechtszitting een verbeterde vorm van de dagvaarding had ontvangen. Dat bleek niet het geval te zijn. De reden, dat het gerechtshof Leeuwarden alsnog met een schriftelijke verklaring kwam, waarmee ik werd overrompeld door deze van het gerechtshof aan te nemen; en aldus alsnog de foute procedure bij de rechtbank te Assen accepteerde. Dit relaas geeft aan dat ook de rechtbank Assen en het gerechtshof Leeuwarden op aanraden van hun staande magistraten uitermate flexibel met dagvaardingen om gaan. Dit flexibel handelen is ook uit de uitspraak van het gerechtshof af te leiden.

Politiek gezien moest ik hangen en daar zorgende de zittende en staande magistraten wel voor; en werd hiermee de afwezigheid van een trias politica in Nederland overduidelijk geïllustreerd. Deze nieuwe dagvaarding de derde op rij van mr J. Buurman lijkt ook die kant weer op te gaan en is de reden dat ik ook de politiek en de media op de hoogte van deze procedure en de verdere gang van zaken breng.
 
Vanwege de afwezigheid van een naam en functie van de behandelde persoon op de eerdere dagvaarding en de afwezigheid van een datum en andere juiste gegevens, dat een dergelijk document behoort te bevatten, heb ik het betreffende document toen een vodje genoemd. Omdat eind oktober 2009 in de weergave van de onderhavige dagvaarding geen enkele verbetering is opgetreden, eerder verslechteringen gezien de technologische ontwikkelingen op ICT gebied, is dat de reden, dat ik het op 24 oktober 2009 ontvangen document van het OM Assen van de onbekende officier van justitie nu ook een vodje blijf noemen. (Hoe arrogant , brutaal en ongemanierd moet je niet zijn om een dergelijk gedrag te vertonen? Wat rechtsstaat? Wat beschaving?)
 
Het vodje en de meegeleverde envelop bevatten geen datum en de controle dat binnen 8 dagen na het schrijven bezwaar tegen deze dagvaarding moet worden ingediend kan dan ook niet worden gestaafd. Het vodje noemt een persoon J. Buurman zijnde een ambtenaar, die ik te Coevorden tussen 30 september 2008 tot en met 5 oktober 2008 (dus ruim een jaar geleden, als toonbeeld van enorme urgentie en importantie) in het uitoefenen van zijn functie zou hebben aangerand. Enkele zinnen verder blijkt deze ambtenaar mr J. Buurman veiligheidsmedewerker van de gemeente Coevorden te zijn. Als bewijs voor het vermeende aanranden worden in het vodje een paar zinnen genoemd, die niet zijn te achterhalen en die ik niet ken. Deze zinnen moeten op de een of andere manier bij de gemeenteraad van Coevorden terecht zijn gekomen, zo zou uit het vodje moeten zijn af te leiden. Het zij zo.
 
Uit eigen ervaring met het OM Assen en het OM Leeuwarden ben ik van mening dat zij doelbewust zinnen uit hun verband en context halen en deze gericht een geheel eigen leven laten leiden om hiermee lastige mensen veroordeeld te krijgen. Op deze wijze beoordeel ik als ervaringsdeskundige in deze ook deze zinnen in het vodje tussen de betreffende haakjes.
 
Als laatste opmerking wordt in het vodje gemeld, dat de aangehaalde feiten in strijd met de waarheid waren.
 
Wat de waarheid betreft kan en zal worden aangetoond dat alle brieven van mr J. Buurman aan de familie Beukeveld gericht onwaarheden bevatten, kan en zal worden aangetoond, dat hij doelbewust meerdere zittingen bij rechtbanken heeft misleid en dat hij een valse aangifte over het opblazen van de infrastructuur van het Europark op 27 september 2006 omstreek 11.00 uur jegens mij bij de officier van justitie van het OM Assen heeft laten indienen, evenals het feit dat hij een foute factuur bij de rechtbank Assen heeft ingediend die niet gebaseerd is op het werkelijk aantal uren die hij en anderen hier aan hebben besteed.
 
Als verdacht van een strafbaar feit heb ik recht op inzage in mijn dossier en kan ik op verzoek een kopie van mijn geheel dossier krijgen.
Mijn vraag is dat u mij per omgaande een kopie van het gehele dossier toestuurt, zodat ik mij goed op een eerlijk en behoorlijk proces kan voorbereiden. Een proces waarbij mr J. Buurman op de rechtszitting aanwezig moet zijn, zodat hij zijn gevoelens over smaad en laster richting de politierechter naar voren kan brengen en hij uit kan leggen hoe hij op de vreemde gedachte is gekomen, dat ik hem per brief lasterlijk heb bejegend. Degene die eist moet met bewijzen komen.
 
Natuurlijk werkt een verzonnen aanklacht ook andersom, want het OM staat zelf ook niet boven de wet en zeker niet boven de wetten op EuroStaete waar de rechtspraak leugenvrij dient te zijn. Een valse aanklacht van uw zijde moet onverbiddelijk leiden tot een gegronde aanklacht tegen uw persoon.
 
Met kritische groet.
 
Dr G.J.J. Beukeveld
Renoirhof 161
1628 XC Hoorn
 
Bijlagen behorend bij het bezwaarschrift aan het OM Assen van 28 oktober 2009 in verband met de tweede valse aangifte van mr J. Buurman jegens dr G.J.J. Beukeveld (Beukeveld). Gerard Beukeveld kietelt hierbij een beetje terug.
 
Voor de buitenstaanders die bovenstaande brief willen begrijpen, volgen hier een paar belangrijke bijlagen, zodat zelfs een leek kan inzien welke gemene spelletjes door de Nederlandse overheid jegens ondergetekende en de familie Beukeveld worden gespeeld.
 
Allereerst wil ik, dr G.J.J. Beukeveld, mr J. Buurman in de functie van veiligheidsmedewerker van de gemeente Coevorden van harte danken voor de derde valse aangifte op rij in deze serie.. Zonder dit vodje zou de frauduleuze overheidsaffaire Lord Nelson te Coevorden, gerommel om het bestemmingsplan Heege West 3 te Coevorden en de grote melkgeldaffaire in de vergeethoek geraken en dat hebben zulke belangrijke frauduleuze overheidsaffaires niet verdiend.

Thans hebben meer dan 300 hoge ambtenaren zich met deze zaken bemoeid met als enig doel deze zaken in de doofpot te krijgen en hierbij onschuldigen te veroordelen. Gelukkig rakelt mr J. Buurman de zaak Lord Nelson en de twee andere zaken weer op en roeren wij nu in de drie beerputten.

Zonder mr J. Buurman zou nooit deze frauduleuze overheidsaffaire Lord Nelson er zijn geweest en dat moet ook worden gerealiseerd, daar hij naast een grote fraudeur ook een zeer grote initiator en katalysator in deze grote fraudeleuze overheidsaffaire is geweest.
Met mr J. Buurman blijft het dus altijd interessant rondom de drie valse aangiften jegens dr G.J.J. Beukeveld, omdat je nooit weet met welke leugens mr J. Buurman nu weer komt.
Doch gelukkig geldt: al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt hem wel.
 
Zo’n beetje de gehele Raad van State heeft zich via leugens met deze Lord Nelson zaak en de twe ander zaken bemoeid alsmede de rechtbank Assen, het gerechtshof Leeuwarden, hun openbare ministeries, het CBB en honderden andere ambtenaren tot en met het OM van de procureurs generaal en hun procureurs-generaal aan toe. Ook de Nationale ombudsman presteerde het om rondom de zaak Lord Nelson met ruim 25 leugens in hun rapport over het omdoen van handboeien in de discotheek Lord Nelson te komen. Leugens, sepots en valse aangiften zijn hierbij schering en inslag.
 
Liegen en bedriegen zijn ook de lusten en het leven van mr J. Buurman in de functie van veiligheidsmedewerker van de gemeente Coevorden en dat zal in onderstaande bijlagen beperkt worden aangetoond. Een uitgebreide versie wordt in de pleitnota van 18 december 2009 verwerkt, die om 14.00 uur door Beukeveld tijdens de zitting bij de rechtbank Assen zal worden voorlezen. Iedereen is hierbij uitgenodigd bij deze zitting aanwezig te zijn, want mr J. Buurman is ook op deze zitting aanwezig.
 
Wie goed doet heeft niets te vrezen, gaat anno 2009 in Nederland niet meer op. Je krijgt zo allerlei processen en dagvaardingen aan je broek en je wordt zo maar via vodjes veroordeeld voor het op de post hebben gedaan van een brief om maar iets simpels te noemen.
 
Bijlage 1. Via deze link is de dagvaarding van medio april 2007 in te zien. Op dit vodje zult u geen datum, naam of functionaris vinden. Let ook op de wetsartikelen, die Beukeveld zou hebben overtreden. De aangifte openlijke geweldpleging in groepsverband vervalt hierna zo maar zonder redenen. Geen rechter gaat daarna meer in op deze aangfite en op een eerdere aangifte; de bedreiging van minister president mr dr J.P Balkenende.

Bijlage 2. Via deze link is een gedeelte van de valse beschuldiging van mr J. Buurman jegens Beukeveld te lezen, die naar het vodje in bijlage 1 leidt. Let u vooral op het feit dat Beukeveld op 27 september 2006 omstreeks 11.00 uur de aangelegde infrastructuur van het Europark op gaat blazen. Dit zijn de foute woorden van mr J. Buurman tijdens de eerste aangifte jegens Beukeveld bij de politie, terwijl hij op dat moment weet, dat Beukeveld deze handeling nooit heeft beschreven laat staan uitvoert. Mr J. Buurman zocht op dat moment bewust de valse aandacht op, die hij met gretigheid kreeg.

Bijlage 3 bevat de betreffende brief aan minister president mr dr J.P. Balkenende van 25 september 2006. Gevraagd wordt uit deze brief het opblazen van de aangelegde infrastructuur op 27 september 2006 rond 11.00 uur te willen halen. In deze brief staan naast de blunders van de gemeente Coevorden, dat geoefend wordt met het verbranden van suiker en kunstmest. Het opblazen van een huis is bijvoorbeeld iets geheel anders dan het in brand steken van een huis. Door niet integere overheidsfunctionarissen, die een onschuldige vanuit de politiek moeten laten hangen, wordt alleen maar naar het opblazen gerefereerd, terwijl door Beukeveld over het mogelijk verbranden van kunstmest en suiker in het buitenland wordt geschreven, waarbij CO2, N2, H2O en warmte vrij komen.

Bijlage 4 bevat de opdracht van de officier van justitie mr H. Super Beukeveld in geheel Nederland aan te houden. Let u hierbij op de wetsartikelen die Beukeveld zou hebben overtreden op basis van de brief van 25 september 2006 aan minister president mr dr J.P. Balkenende (bijlage 3). Hierbij moet ook artikel 5 Grondwet in ogenschouw worden genomen. Dit Grondwetartikel staat de burger toe een brief naar de overheid te sturen.

Bijlage 5 bevat een afschrift van de aanhouding van Beukeveld op het politiebureau te Hoorn alwaar hij zich volgens afspraak op vrijdag 28 september 2006 rond 8.00 uur meldde. Twee minuten later zat Beukeveld aldaar vanwege de BEDREIGING van minister president mr dr J.P. Balkenende in de politiecel. Let u vooral op de compleet andere wetsartikelen, die Beukeveld nu zou hebben overtreden en vooral op de reden van zijn aanhouding: BEDREIGING. De opdracht voor Beukeveld in geheel Nederland aan te houden op grond van de BEDREIGING van minster president mr dr J.P. Balkenende kwam dus van de officier van justitie mr H. Super van het Arrondissementsparket Assen.

Nogmaals; dit bevel van mr H. Super over het aanhouden van Beukeveld als verdachte voor de BEDREIGING van minister president mr dr J.P. Balkenende is naar aanleiding van de valse aangifte van mr J. Buurman in de functie van veiligheidsmedewerker van de gemeente Coevorden in opdracht werkend voor zijn burgermeester (B.J. Bouwmeester) en wethouders tot stand gekomen om de flexibiliteit en vindingrijkheid van beide heren te weerspiegelen. Het zal duidelijk zijn dat dit gevaarlijke typen zijn.

Bijlage 6 bevat de pleitnota van Beukeveld tijdens de zitting bij de rechtbank Assen op de rechtszitting van 8 juni 2007 ingediend en verkort voorgelezen, die in zijn geheel niet in het vonnis wordt weergegeven of zelfs wordt aangehaald.

Bijlage 7 bevat de uitspraak van de rechtbank Assen over de zitting van 8 juni 2007. Let u hierbij op de pleitnota van Beukeveld die niet in de uitspraak aan de orde komt en vooral op een nieuw strafbaar feit namelijk: het hebben aangewezen van een plaats alwaar explosieven liggen (in het buitenland zijn zij bij de rechtbank Assen ook bewust vergeten te melden). Heeft u ook de pleitnota van Beukeveld niet in de uitspraak van de rechtbank Assen kunnen vinden? Ik ook niet. Daarom zal de pleitnota van Beukeveld die tijdens de zitting van 8 juni 2007 beperkt is voorgelezen wel niet in de uitspraak van de rechtbank Assen staan en niet in de uitspraak zijn verwerkt daar de bevooroordeling van de rechter mr J.J. Schoemaker hier niet mee overweg kon.

Bijlage 8 bevat de pleitnota van Beukeveld voor het hoger beroep bij het gerechtshof te Leeuwarden.

Bijlage 9 bevat het afwijzen van een essentiële getuige in deze zaak, namelijk de burgermeester van Coevorden, dhr. B.J. Bouwmeester. Hij had opdracht gegeven tegen Beukeveld een valse aangifte in te dienen (zie bijlage 2) en hij heeft opdracht gegeven een illegale weg over EuroStaete aan te leggen. Vanwege zijn leugen goed maatjes met de familie Beukeveld te zijn leek het aannemelijk dat hij op de zitting van het hoger beroep te Leeuwarden aanwezig zou zijn om een en ander te verklaren. Zij en hij durfden dit niet aan.

Bijlage 10 bevat het videofragment waarbij mevr. mr S.H.G. du Fossé van het OM Leeuwarden Beukeveld tijdens de zitting bij het gerechtshof Leeuwarden d.d. 2 september 2007 veroordeelde voor het in Nederland op de post hebben van de brief aan minister president mr dr J.P. Balkenende (zie bijlage 3).

Bijlage 11 bevat de video-opname van de gehele rechtszitting bij het gerechtshof Leeuwarden d.d. 4 september 2008. De rechter aldaar is de vriendelijkheid hem zelve en het is daarom uitermate betreurenswaardig en uitermate teleurstellend, dat hij Beukeveld hiermee heeft belazerd. Dat is uitermate en voor de vierde keer uitermate dom van hem, want als vermoedelijke Fries kent hij de Drent in Beukeveld nog niet. Een Drent kun je maar één keer belazeren, dat is voor iedereen het grote probleem. Als je dat wilt doen, doe het dan in een keer goed, want een tweede kans wordt je namelijk niet geboden. Benader je een Drent correct dan staat de gehele wereld voor je open. Wordt bij oprechte berouw de gemaakte fouten toegegeven, dan is het wederom koek en ei.

Worden gemaakte fouten niet toegegeven, dan heb je pech, daar je altijd gaat verliezen. Dit hoeft niet erg te zijn, als je maar op een bepaald moment toegeeft, dat je fouten hebt gemaakt. Dan worden deze je vergeven. Geef je deze fouten niet toe, dan heb je een zeer (in het Drents een verrekt) groot probleem, want je wint het niet, hoe groot de tegenkracht en macht ook is.
Dit is volgens de mening van Beukeveld nu Buurmans Syndroom, die als hulpje van zijn burgermeesters en wethouders via het behalen van witte voetjes Beukeveld voor de tweede keer moet dagvaarden vanwege door hem verzonnen feiten en een brief, die Beukeveld niet heeft verstuurd.
 
Ach beste Jan, ook al heb je honderden bekende en onbekende officieren van justitie, duizenden rechters achter de hand, die je actief mee helpen en zo als nu de gehele gecensureerde pers op je hand, het lukt je niet, want je bent geen Drent en je bezit daardoor niet de gave om te winnen. Een echte Drent is al meer dan vier stappen verder en wordt alleen eventjes door het frauduleus handelen opgehouden om dat te pareren. Wat die stappen zijn verneem je nog, hou daar maar vast rekening mee. (P.S. Dit is geen BEDREIGING, doch alleen maar een mededeling om je te helpen in te zien dat je verliest.)
 
Beste Jan, even een persoonlijke moot. Zonder jouw frauduleus handelen en jouw vele leugens richting Nederlandse rechtbanken, die gretig werden gehonoreerd zou mijn leven nooit die vele verdieping hebben gekregen, die het thans mede door jouw onrechtmatig handelen bezit en daar wil ik jouw voor danken. Hartelijk is hier weggelaten, daar je zelf ook wel beseft wat voor een grote ellende jij ons en vele anderen met jouw handelen hebt veroorzaakt. Zonder jouw leugens richting de rechtbanken zou ik waarschijnlijk nooit achter het feit zijn gekomen, dat de Nederlands rechtstaat niet bestaat en nooit heeft bestaan. Een gegeven dat mij dermate aan het denken heeft gezet, dat ik hier meld dat ik dat nooit zal tolereren.

Mijn persoonlijke mening is, dat zonder jouw blunders, hielenlikkerei, hautain gedrag, arrogantie, leugens en nog een aantal diskwalificaties, zoals het vergiftigen van twee honden en een konijn op een en dezelfde dag, het overhandigen van twee enveloppen aan een bestuursrechter meteen na afloop van de rechtszitting en de voorkennis een vonnis al een week voor de rechterlijke uitspraak inhoudelijk te kennen, zou ik nooit regent van een soevereine staat met de naam EuroStaete zijn geworden en daar ben ik jouw ook dankbaar voor.

Jan hoe zat dat ook weer met je zelf verzonnen gebruikersruimte boven de discotheek Lord Nelson en je zelf verzonnen cocaïne pakjes alwaar een en hetzelfde teken op zaten en dus voor de handel bestemd waren. Waar zijn deze door jouw verzonnen gebruikersruimte en deze door jouw bedachte cocaïne pakjes zo plots gebleven, daar zij zo snel van het toneel verdwenen zijn, dat hier niet meer mee kon worden geschermd. Je wist dat door deze door jouw verzonnen gebruikersruimte en door deze pakjes de bestuurtrechter niet anders kon oordelen, dan dat handel in de discotheek plaats heeft gevonden en dat was ook jouw bedoeling. Daarna kon je de vergunningen illegaal intrekken en dat was ook jouw bedoeling.

Waarom voldeden de door jouw opgesteld bestuursdwang brieven niet aan de eisen die de wet hier aan stelt en waarom was het APV artikel 58 lid 2 niet meer geldig en gebruikte jij hem toch om de discotheek hier onrechtmatig mee gesloten te krijgen zijn een paar prangende vragen naast de ware aanleiding van de inval van politie alwaar ik graag van jouw een antwoord op wil hebben. Zou dat tijdens de zitting van 18 december 2009 rond 14.00 uur te Assen aan de politierechter mede kunnen delen. Je bent er dan toch. Daarna kun je met een gerust hart op Kerstvakantie.
 
Beste Jan, nu nog even de illegaal aangelegde weg door EuroStaete afbreken en er voor zorg dragen dat de waterpijp van de NAM niet door EuroStaete wordt aangelegd en dan zouden wij goed maatjes kunnen worden, als alle geleden en de nog te lijden schades mede door jouw frauduleus handelen veroorzaakt, zijn vergoed.

De coördinaten van het grondgebied EuroStaete, die jij mij per brief vroeg op te willen geven, hebben wij jouw per kerende post mede gedeeld, doch hier heb je nooit meer op gereageerd. Vermoedelijk liggen deze coördinatiepunten buiten het gerechtelijk aandachtsgebied van de Nederlandse overheid en zijn de Nederlandse rechters niet bevoegd te oordelen over zaken, die zich in EuroStaete afspelen. Gezien de rechtelijke uitspraken zijn Nederlandse rechters en diverse officieren van justitie een andere mening toebedeeld en doen zij voorkomen alsof EuroStaete in Nederland ligt. Ik hoop dat jij mij hier binnenkort uitsluitsel over kunt geven. Vermoedelijk kan je dan wederom bij hen scoren door voor hen een gunstig oordeel over de betreffende coördinatoren mede te delen en hen vertelt waar EuroStaete nu echt ligt. Een leugen meer of minder maakt mij niet uit.

Beste Jan, zou jij ook zorg kunnen dragen, dat ik binnen kort een groot gedeelte van de 50.000 euro per dag of dagdeel, die ik de gemeente Coevorden vanaf 31 augustus 2006 tot aan heden heb opgelegd op mijn rekening krijg gestort?
Daarna bereken ik zelf de rente op rente wel voor je uit, zodat je hier niet druk over hoeft te maken. Gezien het aantal valse aangiften heb je het al druk genoeg.

Jan even nog een serieuze noot. Zolang niet via een dialoog op basis van gelijkwaardigheid en transparantie over de zaak Lord Nelson en het bestemmingplan Heege West 3 kan worden gesproken en de veroorzaakte schades door de veroorzakers zonder interventies van frauderende derden, zoals verzekeringmaatschappijen worden vergoed zal EuroStaete door gaan, tot wij winnen. Ruim zes en half miljard uitwoners, die allen gelijkwaardig zijn en straks onbeperkt gratis vrije energie krijgen, naast renteloze leningen, leugenvrij rechtelijke uitspraken, een twintigurige werkweek en een basisinkomen begrijp je en moet je inzien, dat jij hen allen tekort doet door op bovenstaande wijze door te gaan is mijn persoonlijke mening richting jouw.

Bijlage 12 bevat een sepot van onze vele aangiften jegens mr J. Buurman.

Bijlage 13 bevat eveneens een sepot van de valse aangiften van mr J. Buurman. Voor achtergrond informatie wordt naar deze klachtbrief richting de korpsbeheerder van Noord Holland verwezen.

Bijlage 14 bevat nog een aangifte jegens mr J. Buurman die standaard werd geseponeerd, waaruit in samenhang met de vorige en vele andere sepots (Beukeveld heeft er nog veel meer) en de twee vodjes de conclusies kunnen worden getrokken, dat ambtenaren altijd valse aangiften mogen indienen en de burger nooit aangiften kunnen doen over strafbare zaken door ambtenaren, waaronder rechters en officieren van justitie en advocaten begaan.

Bijlage 15 bevat als voorproefje op de vele leugens van mr J. Buurman richting de Raad van State dit bestand over de locale verordening APV artikel 58 lid 2 die drie maanden op de deur van de discotheek Lord Nelson te Coevorden heeft gehangen, waarmee deze discotheek op basis van een brief van toen nog J. Buurman en burgermeester mr ing. B.P. Jansema met onmiddellijk ingang vanaf 3 juni 1999 voor een periode van drie maanden moest worden gesloten. Deze APV artikel 58 lid 2 was op grond van de invoering van artikel 13b Opiumwet niet meer rechtsgeldig en dat wisten beide heren dondersgoed. De reden dat zij versneld deze APV door de gemeenteraad Coevorden lieten aanpassen.

Deze aanpassingen werden op 24 juli 1999 door de gemeenteraad Coevorden goedgekeurd. Hierbij wist toen de gehele gemeenteraad van Coevorden, inclusief burgermeester mr ing. B.P. Jansema, als ook zijn wethouders en zeer zeker ook J. Buurman, dat de discotheek Lord Nelson in strijd met de Grondwet onrechtmatig werd gesloten, omdat voor dit sluiten op 3 juni 1999 geen geldige plaatselijke verordening aanwezig was.
J. Buurman liet door allerlei listige misleidingen de plaatselijke verordening artikel 58 lid 2 aanpassen door hier een tweetal nieuwe artikelen aan toe te voegen, zodat op grond van de Opiumwet horecagelegenheden konden worden gesloten. In dat kader schreef hij richting de Raad van State de volgende brief met leugens over APV artikel 58 lid 2 te Coevorden. Aldus de rechtbank wederom bewust en met voorbedachten rade misleidend, die zich liet misleiden, daar ons verweer, die deze leugens boven tafel brachten, werden genegeerd. In de brief van 3 juni geven J. Buurman en burgermeester mr ing. B.P. Jansema zelf toe dat zij geen geldige APV hebben.


Bijlage 16 bevat de betreffende brief van 3 juni 1999 van J. Buurman en burgermeester mr ing. B.P. Jansema waarin beiden van mening zijn, dat de discotheek Lord Nelson voor een periode van drie maanden moet worden gesloten. Van J. Buurman is bekend, dat hij als veiligheidmedewerker van de gemeente Coevorden in politiedossiers kijkt om hiermee burgers te benadelen. Zo kent op 2 juni 1999 J. Buurman de ware aanleiding van de inval van politie in de discotheek Lord Nelson en weet hij dat deze inval onrechtmatig is. Ook weet J. Buurman op 2 juni 1999 dat geen analytisch technisch rapport van de politie aanwezig is over de in beslag genomen spullen en dat tijdens de inval geen cocaïne is gevonden. Mede hierom, maar meer voor het verdoezelen van het feit, dat alle aanwezigen in strijd met de Grondwet door de politie zijn geboeid, heeft de officier van justitie mr D. ten Boer de foto’s van de inval laten vernietigen. Zou op de foto’s maar een kruimeltje cocaïne zijn aangetroffen dan was dat bewijs genoeg geweest om de inval te hebben mogen plegen. Helaas heeft de politie dit bewijs tijdens een lopende procedure zelf vernietigd. Het vernietigen van tastbaar bewijs tijdens een lopende procedure is strafbaar.

(Mr D. ten Boer in de functie van officier van justitie van het OM Assen kennen wij in sterk negatieve zin ook zeer goed vanwege zijn valse aangifte van cocaïnebezit van mijn broer F.J. Beukeveld tijdens de inval van politie in zijn discotheek Lord Nelson leidend tot een technisch sepot om hem hiermee monddood te maken. Niet integere ambtenaren waaronder andere officieren van justitie, diverse staatsleden en rechters en de commissaris van de koningin wijlen dhr L.A ter Beek maakten hier dankbaar misbruik van. Via dit bestand (in bewerking) kan dieper op deze materie worden ingezoomd. In de pleitnota van 18 december 2009 wordt dit onderwerp als voorbeeld van een recidief en standaardpatroon van het OM Assen nader uitgewerkt.)

J. Buurman weet ook op 2 juni 1999 dat tijdens de inval van politie in de discotheek Lord Nelson geen officier van justitie aanwezig is geweest.
J. Buurman weet op 2 juni 1999 beter dan wie dan ook dat het proces verbaal van bevindingen die door brigadier H.J. Huizenga over deze inval is opgesteld vals is en van ernstige meineed getuigt.

(Na een jaren lange strijd hierover krijgen wij gelijk dat meerdere onderwerpen in het eerste en ook het tweede proces-verbaal van bevindingen over de inval vals zijn. Via een andere website (in bewerking) wordt hier dieper op deze meineed van brigadier H.I. Huizenga ingegaan.)
Als u nu met deze gegevens de brief van 3 juni 1999 gericht aan mijn broer F.J. Beukeveld leest dan beseft u dat door de vuile en pertinente leugens van J. Buurman en burgermeester mr ing. B.P. Jansema de discotheek Lord Nelson onterecht voor een periode van drie maanden is gesloten. Als u zich ook beseft dat deze bestuursdwangbrief niet aan alle criteria voldoet, die hier bij wet aan wordt gesteld en u zich realiseert dat beide heren in de brief zelf toegeven dat zij geen geldige APV hebben om de zaak te sluiten, dan moet het voor een goede advocaat een fluitje van een cent zijn om in een kortgeding over het onmiddellijk sluiten van de discotheek Lord Nelson te winnen.

Advocaat mr L.R.G. Uneken (Zwolle) liet het op een groot aantal fronten afweten en burgermeester mr ing. B.P. Jansema loog tijdens de rechtszitting tegen de bestuursrechter, dat tegen mijn broer een gerechtelijk vooronderzoek liep. Het kortgeding verloren wij bij afwezigheid van een geldig rechtsartikel op basis waarvan de discotheek Lord Nelson mocht worden gesloten. De meineed van brigadier H.I. Huizenga en van burgermeester mr ing. B.P. Jansema werden eerder geloofd dan onze tegenargumenten.

De discotheek moest ruimte maken voor een nieuw te bouwen gemeentehuis te Coevorden de reden dat burgermeester mr ing. B.P. Jansema voor de rechter loog over het gerechtelijk vooronderzoek om hiermee de zaak gesloten te houden en later de discotheek gesloopt te krijgen.
In de brief van 23 juni 1999 gaan J. Buurman en burgermeester mr ing. B.P. Jansema dieper op dit gerechtelijk vooronderzoek in, dat nooit heeft bestaan.

Via dit bestand zijn alle leugens in de brief van 3 juni 1999 door middel van een muisklik diepgaander te volgen. Omdat het een groot aantal leugens betreft kost het u even de tijd. Ruim 10 keer wordt valselijk het woord cocaïne gebruikt, de door mr J. Buurman verzonnen gebruikersruimte komt met twee alinea’s goed uit de verf en de door mr j. Buurman verzonnen pakjes cocaïne zijn bijna niet te tellen.

Bijlage 17 in de brief van 23 juni 1999 hebben J. Buurman en burgermeester mr ing. B.P. Jansema het over het gerechtelijk vooronderzoek dat volgens hen de aanleiding tot de inval van politie in de discotheek is geweest. Officier van justitie mr D. ten Boer bevestigt later per brief dat van een gerechtelijk vooronderzoek geen sprake is geweest en meldt vervolgens dat met de valse aangifte van cocaïnebezit van de discotheekbeheerder bezig is.

Het aantal leugens in deze brief van 23 juni 1999 is ook enorm en deze brief wordt als pleitnota gebruikt voor het kortgeding dat voor het onrechtmatig sluiten is aangespannen. Ook hier komt het gerechtelijk vooronderzoek en de gebruikersruimte duidelijk naar voren. Besef dat deze valse informatie uit brein van mr J. Buurman is gekomen. Dit kortgeding vindt eind juni 1999 plaats en de uitspraak is op 13 juli 1999. bekijk een in deze uitspraak hoeveel onzin er uit het proces verbaal van bevindingen over is genomen, terwijl iedereen wist dat de inval van politie onrechtmatig was en er geen geldige APV voorhanden was. Frappant is te melden dat dhr J. Buurman al een week voor deze rechtelijk uitspraak weet te melden wat de inhoud van het vonnis is, zie hiervoor deze memo.

J. Buurman en burgermeester mr ing. B.P. Jansema zijn namelijk bezig om op grond van illegale inval van politie de horecavergunningen van de discotheekbeheerde en discotheekhoudster af te pakken.
J. Buurman en burgermeester mr ing. B.P. Jansema realiseren zich dat bij het heropenen van de discotheek Lord Nelson het pand niet kan worden gesloopt en dat daardoor de nieuwbouw van het gemeentehuis in gevaar komt.
Derhalve schrijven zij een nieuwe bestuursdwangbrief die een dag na de uitspraak op 14 juli 1999 wordt verstuurd en waarin wordt gemeld dat de horecavergunningen voor een periode van 5 jaar wordt ingetrokken.

Vanuit dit oogpunt moest J. Buurman de uitspraak van het kort geding weten en heeft hij vast even met de bestuursrechter gebeld. Zodoende kende hij de uitspraak al een week van te voren en kon J. Buurman in alle rust het intrekken van de horecavergunningen voorbereiden.
Bijlage 18 bevat de brief van 14 juli 1999 van de gemeente Coevorden waarin met onmiddellijke ingang de horecavergunningen worden ingetrokken. Een kortgeding over dit intrekken winnen wij van de bestuursrechter doch deze procedure wordt door het vieze spel van advocaat mr R.L.G. Uneken (Zwolle) ingetrokken en wordt pas anderhalf jaar later de horecavergunningen alsnog met onmiddellijke ingang ingetrokken op grond van het grote gevaar voor de omgeving.

De bestuursrechter die in deze uitspraak loog was mr T.F. Bruinenberg, die ook de twee enveloppen met inhoud na afloop van de rechtszitting van mr J. Buurman en zijn advocaat mr W. Sleijfer aannam. Even voor de duidelijkheid het was mr J. Buurman in de functie van veiligheidsmedewerker van de gemeente Coevorden, die samen met de advocaat van de gemeente Coevorden dhr mr W. Sleijfer twee enveloppen aan bestuursrechter mr T.F. Bruinenberg overhandigde na afloop van de zitting over het onrechtmatig sluiten van de discotheek en het onrechtmatig intrekken van de horecavergunningen.

Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar deze link en tijdens de zitting van 18 december 2009 wordt diepgaander op dit onderwerp het beïnvloeden van een rechter door mr J. Buurman en de advocaat van de gemeente Coevorden mr W. Sleijfer ingegaan.
Belangrijk is hier te melden is dat de familie Beukeveld hetzelfde advocatenbureau in een viertal verschillende zaken rondom de discotheek bijna op hetzelfde moment tegen kwam en dat deze advocaten het daarbij niet zo nauw met de waarheid hebben genomen.

Bijlage 19 bevat als voorbeeld de dagvaarding van het advocatenbureau voor het opzeggen van de huur van de discotheek met meerdere onwaarheden, die dit advocatenbureau richting de rechtbanken durfde te sturen, waarbij sprake is van misleiding van de rechtbank.
Bij het huurprobleem rondom de discotheek Lord Nelson kwamen wij ook een groot aantal onwaarheden van dit advocatenbureau richting de rechtbank tegen. Naast de verhuurster van de discotheek kwamen wij dit advocatenbureau gelijktijdig tegen bij de gemeente Coevorden, bij vermeende smaad tegen mr J. Buurman en bij vermeende smaad tegen burgermeester mr ing. B.P. Jansema. Beukeveld is benieuw of deze thuisadvocaat op 8 december 2009 ook aanwezig is en zal bijzonder goed opletten dat geen onwaarheden richting de rechtbank worden ingebracht. De andere brieven van mr J. Buurman die hij de familie Beukeveld heeft gestuurd zullen ook tijdens de zitting van 18 december 2009 aan de orde komen om aan te tonen dat de waarheid is geschreven.
 
Het voordeel van de waarheid is dat er maar één waarheid is. Dat geld niet voor leugens. Een ander voordeel van de waarheid is al eerder aangehaald namelijk zijn snelheid. Als is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt hem wel.
 
Bijlage 20 bevat het vodje dat Beukeveld rondom 24 oktober 2009 van het OM Assen heeft gekregen. Ook op dit vodje staat geen datum, naam en handtekening. Voor de vraag of de betreffende beschuldigen richting mr J. Buurman juist zijn wordt naar de bovenstaande bijlagen verwezen.
 
Bijlage 21 bevat de dagvaarding van het politiebureau Coevorden aan het politiebureau Hoorn met het verzoek Beukeveld als verdachte wegens smaad te verhoren. Mr J. Buurman schijnt hier te zijn aangerand. Inzage in de stukken werd geweigerd de reden dat niet op deze zaak kan worden ingegaan.
 
Via e-mail wordt deze brief ook aan een groot aantal personen gestuurd en komt deze brief met bijlagen op de website van EuroStaete te staan. het vodje
 
Als laatste wil ik mr J. Buurman dit keer wel hartelijk danken voor de gelegenheid mij gegeven om de drie beerputten over de discotheek Lord Nelson, Heege West 3 en de grote melkgeldfraude verder open te kuunen houden.
Best Jan, zou jij aan je naaste collega dhr P. Leeuw willen vragen of hij mij vanwege de affaire op het Europark ook jegens mij aangifte wil doen, zodat ik bij de rechter ook op dit onderwerp Heege West te Coevorden diepgaander in kan gaan? Een voorproefje vind je via deze link.
 
Dr G.J.J. Beukeveld
Renoirhof 161
1628 XC Hoorn
EuroStaete
 
Voor meer achtergrondinforamtie verwijs ik naar het OM Assen. communicatie.assen@rechtspraak.nl.

Iedere uitwoner die denkt hierover iets anders te willen beweren, kan dit via e-mail bij EuroStaete indienen.
eurostaete@eurostaete.eu of info@eurostaete.eu of via invulformulieren contact met EuroStaete opnemen.

Home Justitie en Openbaar Ministerie Drielandenland