Geld uit Niets

Velen van u kunnen en willen niet geloven dat banken uit het NIETS nieuw geld maken en hier ook nog rente voor mogen vragen.
Uit het Niets als u maar voldoende onderpand heeft. Bij een klein betalingsprobleem pakken de banken meteen uw onderpand af, zodat zij uit het Niets nu Iets tastbaars hebben. Dit tastbaars noemen zij later winst.

Heeft u geen onderpand, dan krijgt u geen geld.
Heeft u wel voldoende onderpand en het leenvoorstel zint de bank niet, dan krijgt u eveneens geen geld.

Thans krijgt niemand geld. De banken geven hun van de overheid gekregen geld liever uit aan hun bonussen dan aan het stimuleren van de economie. Zelfs met 442 miljard euro goedkoop nieuw geld van de Europese Centrale Bank (ECB) geven de banken geen krediet aan het bedrijfsleven. Het is de ECB

die flink aan deze crisisleningen verdient. Bedenk daarbij dat deze ECB van een paar rijke families is.

Om u te overtuigen dat de banken echt uit het Niets geld mogen creeren volgt hier een gedeelte van het Nederlands wetsartikel, waarin staat dat deze geldcreatie bij wet is geregeld.

  • Artikel 8 lid 1 van de Bankwet luidt als volgt:
    "De Bank is bevoegd tot het verrichten van transacties in de financiele markten, daaronder het ontvangen van gelden in rekening-courant van rekeninghouders, het in bewaring nemen van effecten en andere voorwerpen van waarde en het verrichten van krediettransacties voor zover deze gedekt zijn door toereikend onderpand.

In dit wetsartikel en in de gehele Bankwet staat voor het verlenen van krediet geen limiet noch een ratio vermeld. Met de ratio wordt de dekkingsgraad voor het onderpand bedoeld. Deze is geheel vrij en mag varieren van bijv. 1% tot boven de 1000% van het onderpand.
Een ratio van 1000% zal een bank nooit uitvoeren daar het risico om het geld, dat uit het niets kwam, bij verplichte verkoop binnen te krijgen, te gering is.

De hoeveelheid geld die door de banken mag worden gecreeerd is dus onbeperkt, als daar maar onderpand tegenover staat.
Miljarden euro's compleet nieuwe geld creeren de banken dagelijks.
Om te zorgen dat niet teveel geld op de markt komt, worden dagelijks ook miljarden euro's vernietigd.
Dit vernietigen vindt deels plaats bij elke aflossing van een schuld aan de bank. Grotendeels door middel van rente om hiermee geld aan de markt te onttrekken. Hierdoor ontstaat grote geldschaarste en dat is gunstig voor het rentepeil dat hoog moet blijven. Althans gunstig voor de bank.

Uit de markt genomen heet dit vernietigen van geld in vaktermen. Aan de markt onttrokken om bewust geldschaarste te veroorzaken is de harde werkelijkheid.

In de film Money as Debt hier vertaald als Geld door Schulden en in het Nederlands ondertiteld wordt in 47 minuten het gehele geldsysteem uitgelegd. Met deze film is af te leiden, dat de banken en niet de overheid de macht hebben.

Dat gegeven is ook af te leiden uit artikel 8 lid 3 van de Bankwet. Letterlijk staat in dit wetsartikel het volgende:

  • Op verzoek van Onze Minister en in afwijking van het eerste lid verstrekt de Bank aan de Staat, telkens wanneer Onze Minister dit nodig acht voor de ordelijke afwikkeling van betalingen ten laste van de Staat, kredieten in rekening-courant, zonder onderpand en tegen een, tussen Onze Minister en de Bank overeen te komen rentevergoeding. De Staat is verplicht deze kredieten af te lossen op de dag waarop zij zijn verstrekt.

De Nederlandse overheid moet dus voor geld ook bij de bank aankloppen en moet eveneens voor dit compleet nieuw geld rente betalen. Voor deze rente en het aflossen van deze staatsschuld betalen wij belasting.

Hij die het geld heeft, heeft de macht en dat realiseerde de familie Rothschild zich maar al te goed. Zij zijn nu de rijkste familie op de wereld, waarbij meer dan de helft van alle bezitten in de wereld, zoals banken en multinationals hen toebehoren.
Geef mij het beheer over het geld en het maakt mij niet uit wie de wetten maakt, was de lijfspreuk van de oprichter van de Rothschildbank. Hier heeft deze familie eeuwen naar gehandeld. Daarna hebben zij tot aan heden aan elke oorlog verdiend en willen zij nog veel meer aan oorlogen verdienen. Zij hebben namelijk nog niet de absolute macht.

Hoe met geld en vooral met rente in 10 stappen de wereld kan worden veroverd, laat deze Duitse film in drie delen (deel 1) over het creeren van geld en het innen van rente (Zins) zien.
Het innen van rente op geleend nieuw geld (deel 2) wordt in deze film goed beschreven leidend en lijdend tot wereldwijde economische slavernij (deel 3) van ongekende orde.

Een Nederlands interview maakt eveneens overduidelijk melding van het feit dat banken compleet nieuw geld mogen maken.

Prof. dr M. Kennedy die al ruim 25 jaar met geldsystemen bezig is, meldde dat het haar 5 minuten kostte om het geldsysteem te begrijpen en jaren om deze zwendel mentaal te kunnen verwerken.
Het dramatisch effect van de rente op rente doorberekeningen, dat de banken via exponentiele groei ons bij schulden opleggen, wordt door haar goed uitgelegd.


Zie nevenstaande figuur. Elke exponentiele functie in de natuur en economie loopt uit de hand en moet door chaos of een crisis worden gecorrigeerd. Dat is dus ook met ons geldsysteem het geval. De afgelopen jaren hebben een paar honderd geldcrisissen plaats gevonden.

Het moeizaam verwerken van dit gruwelijk geldsysteem gaat voor de meesten van ons op. Het huidige geldsysteem zit namelijk zo eenvoudig in elkaar, dat men niet kan begrijpen, dat het zoveel ellende op de wereld moet veroorzaken. De reden dat de geest dit systeem niet verwerpt.

Deze ellende wordt ons door slechts een paar families, dat alle (nationale) banken en multinationals bezitten veroorzaakt. Deze ellende veroorzaken zij al eeuwen en thans zijn zij met een inhaalslag bezig. Plotselinge verhogingen van de olie- en voedselprijzen zijn hier voorbeelden van. Big Brother is watching Us is een ander voorbeeld, dat gaande is. De huidige in scene gezette geldcrisis van 2008 en die van 1907, 1920 en de grote beurscrisis van 1929 zijn hier ook voorbeelden van.

Voor een andere goede uitleg over het dramatisch effect van exponentiele functies op onze wereld wordt naar deze video verwezen.
Bij een exponentiele groei is na elke verdubbeling in de laatste periode meer verbruikt dan ooit daarvoor.
Als voorbeeld: in de thans geldende verdubbelingperiode van 10 jaar voor olie wordt in de laatste 10 jaar meer olie verbruikt, dan alle miljoenen jaren daarvoor bij elkaar opgeteld. En deze verdubbeling blijft maar doorgaan en doorgaan.
Deze exponentiele groei wordt op een nette manier verplichte economische groei genoemd, doch is in het leven geroepen om iedereen economische slaaf van het huidige geldsysteem te maken. Niemand ontkomt aan dit systeem, of toch wel?

Als u daarentegen uw oor te luister legt over de grote rampen, die onvermijdelijk op ons afkomen, wanneer deze verplichte economische groei niet wordt gehaald, dan zijn massa ontslagen en hongersnoden daar nog niets bij. Op zijn minst stort de gehele economie in en is de wereld vergaan. Niets is minder waar. Laat het huidige geldsysteem instorten en ga met renteloos geld verder. Alles wordt dan meer dan 40% goedkoper en de menselijkheid komt in de economie terug.

Alles moet nu wijken voor deze economische groei, die vanwege de moderne slavernij fictief in het leven is geroepen en waar alle menselijkheid uit is verdwenen.
Deze menselijkheid moet zoals gemeld weer terug.

In Duitsland betaalde men in 2006, dus voor de crisis van 2008, 2 miljard euro per dag aan rente om de economische groei in stand te houden. Op jaarbasis is dat ruim 730 miljard euro. Dit bedrag is even groot als het nationaal bruto inkomen van Nederland. Hoe groot dit rentebedrag na de crisis is, is niet bekend, doch het moet hier een veelvoud van zijn. In Amerika betaalt men nog veel meer rente en als alle rente van de 20 rijkste landen in de wereld wordt bekeken op wat voor een enorm bedrag komen wij dan uit?

Waar gaat al deze rente naar toe?
Deze rente gaat naar de banken, die van een paar families zijn. Wie deze families zijn wordt in dit document besproken.
Nu eerst de grote prangende vraag waar de rente, die men moet betalen vandaan moet komen?

Waar komt deze rente vandaan?
Voor het kunnen betalen van deze enorme hoeveelheden rente moeten enerzijds wederom leningen bij deze banken worden afgesloten, die ook dit geld uit het niets creeren en hier weer rente voor krijgen. Zo blijft dit systeem zich exponentieel versterken.
Andere bronnen waar geld voor rente uit vrij kan worden gemaakt zijn verliezen en faillissementen.
In de eerder aangehaalde Duitse film Das Geld deel 2 wordt dit haarfijn uitgelegd.
Het kleine beetje geld waarmee de armen gelukkig kunnen zijn is voor de rijken peanuts. Blijven dit paar families deze gigantische hoeveelheden geld vernietigen dan is er sprake van zinloos geweld op zo'n enorme schaal, dat hier een eind aan moet komen. Want deze rijken hebben dit kleine beetje geld niet meer nodig. Zij hoeven maar 1 dag geen geld te vernietigen en de derde wereld is uit haar schulden. Doe het twee dagen niet en de derde wereld kan zich zelf ontwikkelen.
Dat dit zelf ontwikkelen al eeuwen niet gebeurt, is tekenend voor de enorme arrogantie van deze rijken jegens de mensheid.

Iets meer over rente
Rente jaagt op, creeert schaarste, is een belasting van arm voor rijk, laat schulden en tegoeden exponentieel groeien, vormt een belemmering voor kwaliteit, duurzaamheid, lange termijn denken en projecten, leidt tot slavernij, tot onnodig hoge prijzen, leed, misere en tot zelfmoord, is de basis van een gelegaliseerd piramidespel en is een gruwelijk systeem voor de moderne economie omdat het zo ontwrichtend werkt.
Schaf de rente af en de menselijkheid komt weer terug.
Dat dit niet gebeurt ligt aan de paar zeer rijken, die alleenheerschap over de aarde willen met een paar honderd miljoen mensen, die als vee volledig zijn te controleren en zijn te beheren.

"In de politiek is niets ‘toevallig'.... Als er iets gebeurt, wees er maar van overtuigd dat het ook zo door de banken gepland is....

Alle grote banken en de meeste nationale banken zoals die van Amerika, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Japan en Europa zijn in handen van een paar families. De Nederlandse bank is van het volk doch het bestuur is een klein clubje voortgekomen uit de grootaandeelhouders. Het volk heeft hier maar 1 zetel en minder dan 10% inbreng in. Onze koningin heeft via prins Willem Alexander ook een zetel in onze nationale bank en zij behoort via de Bilderberggroep tot deze paar zeer rijken, die al eeuwen ook het Nederlandse volk voor eigen gewin uitmoord.

Bron: www.AchterGeslotenDeuren.Punt.NL

Enkele belangrijke bronnen zijn verder:

Iedere uitwoner die denkt iets nieuws voor EuroStaete te hebben kan contact opnemen via e-mail
naar eurostaete@eurostaete.eu of info@eurostaete.eu of via de invulformulieren met EuroStaete.

Home Muntstelsel van EuroStaete