Vervang rente door ‘zakaat’

 


Stan van Houcke citeerde pas een interessant Bijbelvers en gaf er het volgende commentaar op:

In het bijbelboek Jesaja hoofdstuk 5 vers 8 is te lezen:
Wee degene die huis na huis opkoopt, die akker bij akker trekt tot alles hem toebehoort en alleen hij nog bezittingen heeft in het land.
Deze wijze woorden getuigen van een diep inzicht in het menselijk bewustzijn. Niet alleen waarschuwt deze oudtestamentische profeet voor de menselijke begeerte die onverzadigbaar is, maar hij waarschuwt er tevens impliciet voor dat deze begeerte het sociale weefsel van een samenleving vernietigt. En aangezien de mens een sociaal wezen is, vernietigt de begeerte uiteindelijk de mens zelf.
Desondanks is het moderne kapitalisme gebaseerd op de exploitatie en bevordering van de begeerte. Zonder het permanent mobiliseren van de onverzadigbare begeerte is het kapitalistische vooruitgangsgeloof niet houdbaar. Maar ook de parlementaire democratie is door de begeerte-reflex op den duur niet levensvatbaar.
Dat begreep Thomas Jefferson maar al te goed en was de reden voor hem om erop te hameren dat ‘it is not too soon to provide by every possible means that as few as possible shall be without a little portion of land. The small landholders are the most precious part of a state.’
De fundamentele drijfveer van het kapitalisme tot kartelvorming, tot de concentratie van het kapitaal in zo min mogelijk handen leidt onvermijdelijk tot de concentratie van de macht, zo wist de schrijver van van de Amerikaanse Declaration of Independence. Zonder het aan banden leggen van het kapitalisme is er geen democratie mogelijk.
Spiritual Change: De Islam lost het probleem van kapitalisme onder andere op met het elegante Zakaat-systeem. Hierin betalen niet de armen rente aan de rijken, maar betalen mensen met dood kapitaal een verplichte belasting die aan de armen wordt gegeven.
Dit keert de kapitalistische situatie om. Het geld stroomt nu niet meer van de armen naar de rijken, zoals in het rente-systeem, maar juist van de rijken naar de armen. Ik noem de oplossing elegant omdat het ontkomt aan het nationaliseren van bezit en het ontmoedigen van individuele arbeid, zoals dat in het communisme het geval is. Het geheim zit hem dus in het afschaffen van de rente en het juist belasten van dood kapitaal. Denk hier nog eens aan, als u in het midden van de komende crisis bij een lege geldautomaat staat.
Naast het Zakaat-systeem bevordert de Islam gelijkheid door de aanmoedigingen tot barmhartigheid en het ontmoedigen van praal en luxe. De Ahmadiyya gemeenschap voegt daaraan nog eens het
Wassiyyat-systeem toe, waarin leden vrijwillig grote hoeveelheden kapitaal ter beschikking stellen aan gemeenschapsprojecten en educatie. Dit systeem wordt geacht de strijd aan te gaan met de onrechtvaardige voorstellen voor een New World Order, zoals op deze website al aan de orde is gekomen in de stukken uit het boek The New World Order of Islam.

Oorspronkelijk artikel: spiritualchange.blogsome.com

Informatie: Informatie.

Iedere uitwoner die denkt iets nieuws voor EuroStaete te hebben kan contact opnemen via e-mail
eurostaete@eurostaete.eu of info@eurostaete.eu of via de invulformulieren van EuroStaete.

Home Muntstelsel van EuroStaete