De wereldmacht

De LaRouche beweging publiceerde onlangs een schokkend artikel over hoe, wat zij noemt, "de slijmzwam" - de geheime verstandhouding tussen de financiële en olie kartels van het Engels-Nederlandse liberale systeem - de wereld aanstuurt op een vermindering van de "relatieve potentiële bevolkingsdichtheid". Dit betekent dat dit wereldwijde kartelsysteem er voor zorgt dat de verschillende economieën in de wereld minder mensen in leven kunnen houden, hetgeen concreet betekent dat er miljoenen mensen zullen sterven. LaRouche wijst er op dat deze "genocide" bewust gepleegd wordt, omdat men van plan is om "de dragende capaciteit van de planeet te reduceren tot ongeveer 1 miljard mensen, zodat de wereld opnieuw een gigantische oligarchische plantage kan worden".

Men baseert zich hierbij onder meer op een officieel Amerikaans memorandum van de hand van Kissinger, NSSM 200, waarin in 1974 de contouren werden geschetst van een heimelijk plan om de bevolkingsgroei in de derde wereld te beperken door geboortebeperking, en ook, impliciet, door oorlog en hongersnoden. De LaRouche beweging publiceert het tijdschrift "Executive Intelligence Review" (EIR) en werd in 1984 door Norman Bailey, voormalig staflid van de National Security Council (NSC), als "één van de beste private intelligence services ter wereld" omschreven.

Vorig jaar beschreef de Russische econoom Stanislav Menshikov LaRouche als zijnde "onder de weinige economen die naar de basis redenen kijkt, en daardoor ziet wat anderen niet kunnen zien". EIR publiceerde verschillende artikelen en een "special report" over de rol van het Wereld Natuur Fonds (WNF) bij met name de genocide in Afrika, waar zo'n 20 jaar geleden met het door Prins Bernhard gefinancierde project "Lock" in de parken van het WNF huurlingen werden opgeleid om onder het mom van "natuurbescherming" het ANC te bestrijden en de apartheid in Zuid Afrika in stand te houden.

Volgens deze artikelen maakt het WNF deel uit van een doelbewust opgezet imperialistisch systeem, dat als een soort private neo-koloniale macht de bevolking in Afrika onder de duim houdt, opdat men het continent voor eigen gewin kan leegroven.   Ook de Groene Amsterdammer berichtte over project "Lock" in het artikel "Het wereld natuur leger" van 5 november 1997, waarin men melding maakt van de financiering van dit project: "OP 7 NOVEMBER 1988 gingen bij veilinghuis Sotheby's in Londen twee schilderijen uit de privécollectie van prinses Juliana en prins Bernhard van de hand.

Het was een gezamenlijke krachtsinspanning van het veilinghuis en een speciaal comité onder leiding van Bernhard en baron H.H. Thyssen-Bornemisza om geld in te zamelen voor het Wereld Natuur Fonds." De grootvader van deze door Koningin Beatrix tot ridder in de orde van Nassau benoemde baron Thyssen-Bornemisza, staalmagnaat Fritz Thyssen, gaat als één van de belangrijkste financiers van Hitler door. Hij publiceerde hierover zijn boek "Ik financierde Hitler". Enkele jaren geleden ontdekte de voormalig Amerikaanse openbaar aanklager inzake Nazi zaken, John Loftus, dat er door de grootvader van George W. Bush, Prescott Bush, miljoenen dollars aan Hitler waren overgemaakt vanuit Amerika, via de in Rotterdam gevestigde Bank voor Handel en Scheepvaart (BHS), onderdeel van het Thyssen concern en belangrijke spil in de Nazi witwasroute van Amerika naar Berlijn en vice versa.

Net na de oorlog lagen de eigendomspapieren van het Thyssen concern - met het daarbij behorende eigendom van de bankrekeningen waarop de oorlogswinsten die men behaald had in de slavenwerkkampen in o.a. Auschwitz geparkeerd waren – namelijk in een kluis in de Oostelijke, Russische sector van Berlijn. Deze werden vervolgens met de geheime, door reserve-ritmeester der cavalerie mr. J. Coert jr. uitgevoerde "operatie Juliana" naar Nederland gesmokkeld, zodat het Thyssen concern formeel Nederlandse eigendom was en het door de geallieerden niet als oorlogsbuit in beslag genomen kon worden. Saillant detail hierbij is dat net na de oorlog Koningin Wilhelmina als grootaandeelhouder van de Nederlandsche Handels Maatschappij een belang had in de BHS, zo blijkt uit het artikel "Operatie Juliana" in de NRC van 1 juni 1991, hetgeen impliceert dat ook zij, evenals grootvader Bush, verdiend moet hebben aan de slavenarbeid in Auschwitz.

Een ander interessant detail is dat het smeergeld dat Prins Bernhard bij de Lockheed-affaire aannam volgens hem niet voor zichzelf bedoeld was, maar voor het WNF. Hieronder de vertaling van het genoemde LaRouche artikel: Stervende? Geen benzine? Wijt het aan Londen. Aan de vooravond van de Voedsel en Landbouw Organisatie (FAO)'s crisis conferentie in Rome (3-5 juni), wees Lyndon LaRouche de geheime verstandhouding aan tussen de financiële en olie kartels van het Engels-Nederlandse liberale systeem die samenwerkt om een "voedselprijs hongersnood" te veroorzaken die miljoenen mensen in de derde wereld met een op handen zijnde dood bedreigt.

In recente artikelen, hebben we verkend hoe de prijzen voor olie en voedsel beheerst worden door financiële markten, die zelf creaties zijn van het in Londen gecentreerde kartel systeem. Speculatie op voedsel en energie door deze imperialistische kartels jaagt wereldwijd hongersnood aan, te beginnen bij wat de eugenicisten zien als de donkerder gekleurde "rassen" in Afrika, Latijns-Amerika en Azië, maar ook om "overpopulatie" in de Verenigde Staten en Europa te reduceren.

Als het om genocide gaat, dan is de pen machtiger dan het zwaard, in die zin dat als je miljarden mensen wilt vermoorden, dat veel gemakkelijker te doen is met politiek dan met geweld. Reduceer hun voedsel inname, beroof ze van medische hulp, reduceer hun inkomen dusdanig dat hun middelen onvoldoende zijn om in de minimale levensbehoeften te voorzien, en mensen zullen beginnen te sterven. Als je dit met opzet doet, dan ben je mensen aan het vermoorden, net zo zeker als wanneer je ze één voor één dood zou schieten.

LaRouche ontwikkelde het concept van relatieve potentiële bevolkingsdichtheid als een maat voor de effectiviteit van een economie. Wanneer je de productiecapaciteit van menselijke arbeid vergroot door nieuwe technologie, dan vergroot je het potentieel van een economie om meer mensen te onderhouden; de levensstandaard verbetert, en de populatie groeit. Maar, als je dit proces in z'n achteruit gooit, en de productiecapaciteit van menselijke arbeid vermindert, dan verminder je het aantal mensen dat de economie kan onderhouden. Wanneer de potentiële relatieve bevolkingsdichtheid kleiner wordt dan de bestaande bevolkingsdichtheid, dan beginnen mensen te sterven.

Dit is het monsterlijke geheim achter de voedsel en olie manipulaties, en achter de biobrandstof en globale opwarming zwendel. Het plan is om de dragende capaciteit van de planeet te reduceren tot ongeveer 1 miljard mensen, zodat de wereld opnieuw een gigantische oligarchische plantage kan worden, met net genoeg slaven en managers om de mensen in het Grote Huis van onrechtvaardig verkregen winsten en overvloedige luxe te blijven voorzien. [Precies, die VOC-slavendrijvermentaliteit die onze Minister President enige tijd geleden weer in ere wilde herstellen.]

De Slijmzwammen

LaRouche heeft de Engels-Nederlandse Liberale financiers oligarchie vergeleken met een slijmzwam, omdat het op vrijwel dezelfde manier werkt. De oligarchische slijmzwam is zeer oud, heeft millennia lang rondgezworven, van het oude Babylon, naar Rome en Venetië, en toen dwars door Europa naar Nederland en Engeland. Venetië was een stads-staat, haar macht gebaseerd op haar beheersing van financiën en handel, geregeerd door een doge (hertog) en machtige raden, en is in veel opzichten zoals de manier waarop het Engelse Keizerrijk vandaag de dag werkt, achter de façade van de monarchie en gekozen regering.

Deze slijmzwam overleeft omdat het flexibel is, nieuwe elementen toevoegt, zich ontdoet van datgene dat het niet langer nodig heeft, en beweegt als dat nodig is. Hoewel het ten dage geografisch gecentreerd is in de stad Londen, heeft het tentakels en steunpunten over de hele wereld. Wat het samen houdt is een ideologie, een historisch gevoel dat het superieur is aan de rest van de mensheid en het recht heeft de wereld te regeren. Het ziet zichzelf als een ras afgescheiden van, en te boven staand van, de enorme kudde van gewone mensen, met het recht om die kudde te cultiveren [Engels: "to cull" : te plukken, te selecteren en/of dieren uit te kudde te verwijderen] wanneer het dat nodig acht. De slijmzwam leeft grotendeels in organisaties – banken, bedrijven, denktanks, universiteiten, en overheden – haar macht verspreidend over allerlei fronten om haar controlerende hand onzichtbaar te houden.

De oligarchische families beheersen de banken, de banken beheersen de bedrijven, en de bedrijven besturen de wereld, beschermd en verdedigd door corrupte overheden. Universiteiten trainen studenten om de tandwielen in de machine te zijn, de juristen treden op als handhavers. Iedereen die er op wijst hoe het systeem echt werkt wordt aan de kaak gesteld als een samenzweringstheoreticus, en daarom, als een vreemd figuur.   

Dit slijmzwam systeem – het ware gezicht van het Britse Koninkrijk – is hetgeen genocide pleegt. Aan de top, het financiële kartel, het olie kartel, het graan kartel en de overigen, is het allemaal één klont. Wat de Koninklijke Nederlandse Shell en de BAE bestuurt is niet te onderscheiden van wat Lazard en Rothschild en de Royal Bank of Scotland bestuurt.

De belangrijkste oliebedrijven van het olie kartel beheersen de oliehandel in de wereld, terwijl de daaraan gelieerde banken de financiële markten beheersen waar olie wordt verhandeld. Ze treden gezamenlijk op om de prijs van olie op te drijven, hetgeen de prijs van zo ongeveer alles opdrijft, inclusief voedsel. Toenemende productie kosten, zoals extra kosten voor brandstof om de machines op de boerderijen te laten draaien en voor kunstmest, drijven de kosten voor boeren op. De toegenomen kosten om het voedsel te verwerken en naar de supermarkten te distribueren drijven de kosten voor de consument op. Boven dit alles op, komt de ethanol zwendel, dat zowel de kosten opdrijft als landbouwgrond uit de voedselproductie haalt. Hoe hoger de prijs van olie wordt, hoe meer geld gespendeerd wordt om landbouwgrond te gebruiken voor het verbouwen van graan, dat in brandstof kan worden omgezet. Deze speculatie op landbouwgrond drijft de grondprijzen voor boeren op, en drijft de prijzen op voor niet-graan gewassen waarvan de productie wordt opgeofferd voor de graanproductie.

Als de bestuurders van oliebedrijven voor het [Amerikaanse] Congres verschijnen en zeggen dat ze de marktprijs voor olie niet kunnen beheersen, dan liegen ze. Als de speculanten voor het [Amerikaanse] Congres verschijnen en zeggen dat de handelsmarkten een bruikbare service verlenen aan de natie, dan liegen ze. Ze zijn integrale onderdelen van dezelfde machine, en die machine is met opzet mensen aan het vermoorden.

Depopulatie    

Hoewel eerlijke en betekenisvolle statistieken moeilijk te krijgen zijn in deze tijden van beroering, misleiding, en economische incompetentie, zijn er enkele brede trends die te dramatisch zijn om te verbergen. Eén van de meest opvallende is het niveau van werknemers in de maakindustrie: We zijn terug op het niveau van jaren de 1940 in termen van het aantal werknemers; en terug naar 1840 – vóór de Amerikaanse burgeroorlog – in maak-werknemers per hoofd van de bevolking. Het mid-westen, eens het centrum van de wereldwijde maakindustrie, is gereduceerd tot het verschuiven van papier en het verlenen van diensten, waarbij grote stadswijken in de belangrijkste steden in armoede leven. In de landbouwgebieden, is de familieboer aan het uitsterven en maakt plaats voor, en wordt bedreigd door, grootschalige landbouw. Voor de familieboer, is boeren een manier van leven, terwijl voor de grootschalige bedrijven, het slechts business is, en, in toenemende mate, slechts speculatie.

De omstelling van industriële productie naar informatie, papier schuiven, en detailhandelsverkoop van producten die elders gemaakt zijn, heeft de levensstandaard in de Verenigde Staten kapot gemaakt. Onze infrastructuur is verwaarloosd: wat we hebben, mocht in verval raken, en wat we hadden moeten bouwen, is niet gedaan, tot het punt dat veel van onze wegen, bruggen, water- en rioolsystemen, elektriciteitsnetwerken en dergelijke, zijn versleten, en vervangen moeten worden. Ter compensatie voor de welvaart die we niet langer produceren, en om de goederen te kopen die onze inkomens niet veroorloven, hebben we ons steeds maar dieper in de schulden gestoken, tot het punt dat onze schuldenlast – huishoudens, bedrijven, en overheid – overweldigend is, en om de zaak nog slechter te maken, is de schuldenmachine die al die nieuwe schulden financierde bezweken.    

Al deze punten wijzen op een scherpe daling en relatieve potentiële bevolkingsdichtheid, hetgeen onvermijdelijk gevolgd moet worden door een scherpe inkrimping van de bevolking. Als dit zich afspeelt in "het rijkste land in de wereld", dan kan men zich voorstellen wat er gebeurt in de derde wereld, waar hongersnood en voedselrellen alledaags beginnen te worden. Depopulatie is geen theorie, maar realiteit. Het is reeds begonnen.

Geen tijd te verliezen

De mensheid wordt geconfronteerd met een grimmige keuze. Als we doorgaan de slijmzwam en haar genocide te tolereren, dan zal de wereld snel afdalen in nieuwe Middeleeuwen. Armoede en hongersnood veroorzaken broeinesten van ziektes; steden die nu al onleefbaar zijn voor sommigen, zullen een hel voor allen worden, als voedsel transport onderbroken wordt door een economische ineenstorting. We zijn afhankelijk van de continue stroom van goederen en services tussen steden en over de hele wereld, en we hebben niets om op terug te vallen als die stroom faalt. Het kan, erg snel, erger worden dan je je voor kunt stellen.

Sommige landen vechten al terug. Rusland, China, en India hebben allen laten weten dat ze niet bereid zijn zichzelf op te offeren op het Engelse altaar, en andere landen voegen zich bij hen. De Verenigde Staten moeten ook aan dit gevecht gaan deelnemen. We hebben geen behoefte aan vier meer Bush jaren, noch hebben we behoefte aan vier jaar van holle "verandering." Waar we, hoognodig, behoefte aan hebben is een terugkeer naar de aanpak van Franklin D. Roosevelt, waarbij het welzijn van de gewone man op de eerste plaats komt en de macht van de "economische koningen" gecontroleerd wordt. We moeten de politiek die ons vermoord laten gaan, en terugkeren naar de filosofie die onze natie groot heeft gemaakt. Wijs Adam Smith het gat van de deur, en breng Alexander Hamilton terug.

De macht van het Britse Rijk, en de slijmzwam die het representeert, moeten vernietigd worden. Franklin Roosevelt begreep dat, en zei een Winston Churchill met een neiging tot een beroerte dat na de oorlog, het Britse Rijk haar kolonies op moest geven, en haar achttiende-eeuwse methoden op moest geven. Churchill beschuldigde FDR ervan dat hij probeerde het Britse Rijk weg te werpen, en hij had gelijk. FDR wist dat vrede nooit gegarandeerd zou kunnen worden zo lang imperialistische machten geoorloofd waren om zwakkere naties uit te buiten, hen van hun grondstoffen te ontdoen en hun inwoners in virtuele slaven te veranderen. Maar FDR stierf, en wij hebben hem in de steek gelaten, en zijn geworden wat we eens verachtten. Laten we die fout herstellen, nu we daar nog de tijd voor hebben.


====================
Nadere informatie
====================
 
Starving? No Gas? Blame London
http://larouchepub.com/eiw/public/2008/2008_20-29/2008_20-29/2008-23/pdf/22-23_3523.pdf
 
EIR Special report - "The coming fall of the house of Windsor"
http://www.tuks.nl/docs/EIR__The_coming_fall_of_the_house_of_Windsor__WWF.pdf
"Het wereld natuurleger" http://www.groene.nl/1997/45/rz_wnf.html
"Operatie Juliana" NRC andelsblad - June 1, 1991
http://www.tuks.nl/docs/Operatie_Juliana_NRC.pdf
 
"In 1984, LaRouche's research staff was described by Norman Bailey, a former senior staffer of the National Security Council, as "one of the best private intelligence services in the world". In 2008, Russian economist Stanislav Menshikov described LaRouche as being "among those few economists who look at the root causes, and therefore see what others cannot see".
http://en.wikipedia.org/wiki/Lyndon_LaRouche
 
Kleintje Muurkrant nr 336, 24 september 1999 "Er zijn mensen vermoord onder de cover van natuurbescherming" http://www.stelling.nl/kleintje/336/Wilgers.htm "De Northrop-affaire" http://www.nederlandtransparant.nl/index.php/alle-dossiers/42-de-northrop-affaire/78-de-northrop-affaire "Herhaaldelijk heeft Bernhard geschermd met het argument dat hij Lockheed geen geld wilde aftroggelen voor zichzelf, maar voor het Wereldnatuurfonds (WNF)."
World Wildlife Fund's Genocide in Africa
http://ftp.larouchepub.com/eiw/public/2008/2008_40-49/2008_40-49/2008-45/pdf/28-29_4435.pdf
 
Kissinger's 1974 Plan for Food Control Genocide:
http://www.larouchepub.com/other/1995/2249_kissinger_food.html
 
Optellen en afschieten http://home.tiscali.nl/~leeuwlp/WNFoptafsch.html http://www.groene.nl/1997/51-52/rz_wnf.html "Het Wereld Natuur Fonds is een milieu-multinational die nog altijd almaar groeit. Maar de panda en de neushoorn hebben daar weinig van gemerkt. Wel verkrijgen de rijken der aarde via het WNF fijne fiscale aftrekposten. Ook prinses Juliana en prins Bernhard." Hoe staalbaron Thyssen en grootvader Bush Hitler groot maakten. http://thebiggestsecret.online.fr/secret_societies/bushnazis1.htm
The Cartel `Experts' Decide Who Eats
http://www.larouchepub.com/other/1995/2249_brown_and_avery.html
 
World Food Shortages Crisis Follows Decades of Imposed Import Dependency
http://www.larouchepub.com/other/1995/2249_import_dependency.html
 
The Windsors' Global Food Cartel - Instrument for Starvation
http://www.larouchepub.com/other/1995/2249_windsor_food.html
 
Control by the Food Cartel Companies: Profiles and Histories
http://www.larouchepub.com/other/1995/2249_cartel_companies.html
 
Control by the Food Cartel Companies: Profiles and Histories
http://www.larouchepub.com/other/1995/2249_cartel_companies.html
 
Why London Created Africa's Game Parks
http://ftp.larouchepub.com/eiw/public/2008/2008_40-49/2008_40-49/2008-
45/pdf/30-31_4435.pdf
 
Put Britain on List Of Terrorist Sponsors
http://www.larouchepub.com/eiw/public/2008/2008_50-52/2008-50/pdf/11-18_3548.pdf
 
The New Environmentalist Eugenics: Al Gore's Green Genocide
http://larouchepub.com/eiw/public/2007/2007_10-19/2007-13/pdf/36-46_713_ainsworth.pdf

 

Iedere uitwoner die denkt iets nieuws voor EuroStaete te hebben kan contact opnemen via e-mail
naar eurostaete@eurostaete.eu of info@eurostaete.eu of via de invulformulieren met EuroStaete.

Home Muntstelsel van EuroStaete