Het Openbaar Ministerie Assen en onze beloningen van duizenden euro's

De hoofdoorzaak van de drie affaires van de familie Beukeveld met de overheid is het totaal disfunctioneren van het Openbaar Ministerie Assen (OM Assen) op een dusdanige wijze, dat aldaar gesproken kan worden van een grote criminele organisatie. In ieder geval horen de volgende personen van het OM Assen bij deze organisatie:

 • Mr. D. ten Boer,
 • mevr. Mr. R.S.T. van Rossum-Broos,
 • Mr. D.E. Greive,
 • Mr. M.A.A. van Capelle,
 • Mr. R.B. Meinderts en
 • mevr. Mr. G.C. Bruins-Slot.
 • Mr. H. Super

Vergeleken met zaken, die het OM Assen doelbewust en met voorbedachte rade valselijk vervolgt en hun standaard sepot van alle aangiften jegens corrumperende ambtenaren, levert hun falend handelen meerdere jaren gevangenisstraf op, ware het niet, dat zij zelf hun eigen ernstige en zeer verwijtbare strafbare feiten mogen beoordelen en als onaantastbaren altijd vrijuit gaan. Ten minste, dat denken zij.

Het OM Assen beschermt daarnaast superieurgevoelige ambtenaren van importantie, die met behulp van leugens recidiverend rechtbanken misleiden en eveneens naar het grote geld graaien. De commissaris van de koningin dhr L.A ter Beek en de gedeputeerden drs. S.B. Swierstra en H. Weggemans zijn hier voorbeelden van. Op zijn beurt wordt het OM Assen onvoorwaardelijk door zijn eigen rechtbank Assen, de Raad van State, Ministerie van Justitie, twee ministers van Justitie en twee Nationale ombudsmannen in bescherming genomen. De gewone burger wordt daarbij standaard al zijn rechten ontnomen.

De meeste burgers hebben dit niet door of willen hier absoluut niets van weten, daar zij deze grove schendingen van hun rechten door de gevestigde orde niet bevatten of bewust niet willen weten. Anderen oordelen, dat wereld nu eenmaal zo is en maken zich pas druk als hun eigen belangen worden geschaad. Dat is dan te laat. Deze narcistische ambtenaren gegeven namelijk nooit op. Nooit. Het zijn hun neveninkomsten, die veelal groter zijn dan hun salaris, waar aan wordt getornd en dat mag nu eenmaal niet.

Bij een goed functionerende Trias Politica zou de Politiek hier vanzelfsprekend in moeten grijpen. Omdat de Politiek ook grof aan deze fraude verdient of later gaat verdienen, grijpt zij om deze redenen niet in. Deze Politiek, vanaf het begin door ons van strafbare feiten door hun ambtenaren gepleegd, op de hoogte gebracht, zwijgt, doet via hun politieke partijen actief met het OM Assen mee of kijkt bewust de andere kant op. De burger wordt daarbij met standaardbrieven afgescheept.

Het is deze Politiek, die ook accepteert, dat meer dan 5 % van zijn ambtenaren een scheve schaats rijdt en toelaat, dat meer dan 10% foute bestuurders flink aan goede doelen verdient.

Omdat ook de Media, afhankelijk van de politiek en overheid, het laat af weten, blijft als enige toch weer het verzoek om hulp bij de gewone burgers over. Echter, zoals gemeld, willen deze burgers bijna niets van deze strafbare feiten weten, daar bovenstaande hun bevattingsvermogen te boven gaat en hun gedachtengang over een eerlijke overheid volledig doet verstoren. Zij bevatten en verwachten gewoon niet dat gerenommeerde overheidsinstanties, waaronder het instituut Nationale ombudsman en de Raad van State de grote leugens tot standaard hebben verheven. De reden, dat deze overheidsinstellingen ook door de gewone burgers geen strobreed in de weg worden gelegd en zij rustig met de grote leugens door kunnen gaan. Deze overheidsfunctionarissen verdienen hier, zoals gemeld, grof geld aan. Het is namelijk de grote misdaad die zij bedrijven. Alleen al de fraude met de Wolmanzouten leverde hen al vele miljarden euro's op. Zo ook met het melkgeld, subsidies, projecten, fondsen, vastgoed en ga zo maar door. Omdat deze hoge overheidsfunctionarissen, daarnaast veelal narcistische trekken vertonen, gaan zij als onaantastbaren door, door en door. Bewijs zal worden geleverd.

Toch zijn er in Nederland gelukkig nog mensen, die zich niet bij bovenstaande fraude, corruptie en collusie door overheidsfunctionarissen begaan, neerleggen en zich verdedigen tot de dood er op volgt. Zie als voorbeeld het Platform Herstel Rechtsorde. De familie Beukeveld behoort tot deze categorie. Vandaar onze strijd tegen het OM Assen, waarbij wij hun falen blootleggen en daarnaast een beloning uitschrijven voor tastbaar bewijs over de ware aanleiding van de inval van politie in de discotheek Lord Nelson, leidend tot heropening van de zaak bij de rechtbank Assen.

De beloning is 5.000 euro voor dit tastbaar bewijs, dat anoniem door de familie Beukeveld wordt behandeld.

Ter ondersteuning van uw tasbaar bewijs over de ware aanleiding van de inval in de discotheek Lord Nelson volgt ons bewijs over het totaal disfunctioneren van het OM Assen.

Zoals gemeld spelen (of speelden) de volgende personen van het OM Assen in deze falende organisatie een prominente rol, Mr. D. ten Boer, mevr. Mr. R.S.T. van Rossum-Broos, Mr. D.E. Greive, Mr. M.A.A. van Capelle, Mr. R.B. Meinderts en mevr. Mr. G.C. Bruins-Slot, waarbij Mr. R.B. Meinderts hier als dubieuze spin in het web fungeert. Mr. M.A.A. van Capelle komt ook voor in het boek: Mijn Pleidooi, van Ad van Velsen, alwaar hij ook dubieuze spelletjes speelt. Deze rollen door het OM Assen worden nader toegelicht.

Op 28 mei 1999 valt een politiemacht de discotheek Lord Nelson te Coevorden binnen naar aanleiding van wat later bleek een onjuiste berichtgeving van de politie Heerlen. Let op, dit gegeven uit Heerlen is geheim en deze informatie mag dan ook niet verder worden verteld. De ware aanleiding van de inval in de discotheek Lord Nelson moet namelijk altijd geheim blijven, anders komt een te groot aantal hoge overheidsfunctionarissen van importantie, waaronder ruim 20 liegende leden van de Raad van State, twee Nationale ombudsmannen en de commissaris van de koningin Drenthe in grote problemen. Dat wil (bijna) niemand.

De meineed plegende brigadier H.I. Huizenga van het district Drenthe Zuid, die veranwoordelijk voor deze inval was, kwam zelf met het bericht, dat hij 's avonds na de inval rond 10.00 uur met Heerlen heeft gebeld en hij noemde daarbij zelf de namen van twee officieren. Een van deze personen bleek het hoofd Unit Synthetische Drugs, drs P.J.M. Reijnders te zijn. Opvallend is, dat na een inval van politie, waarvan niemand mag weten waarom de politie die heeft uitgevoerd, een simpele brigadier 's avonds vanuit Coevorden naar Heerlen belt over de uitslag in de discotheek Lord Nelson te Coevorden gevonden. Omdat tijdens deze inval in Coevorden geen drugs zijn gevonden, daar men hier niets mee van doen had, kreeg men in Heerlen een probleem en moest men versneld alsnog daar enkele garageboxen doorzoeken om te kijken of de spullen daar nog lagen.

Zie voor de verspreking van brigadier H.I. Huizenga het eerste en tweede verslag van de sterk bevooroordeelde klachtencommissie van politie onder voorzitterschap van prof Mr. L.C.M. Meijers met als secretaris Mr. H. Hoekstra. Let daarbij ook op de data van handelen. Op 28 mei 1999 is de inval van politie in Coevorden en op 2 juni 1999 worden in Heerlen versneld de garageboxen ontruimd. Let ook op de wijze waarop de klachtencommisie van politie zwijgt over de ware aanleiding van de inval en op het voorval Heerlen. Negen verschillende versies worden er daarna verzonnen, geeneen is de juiste. Duidelijk voorbeeld van niet eenduidig liegen van de overheidsfunctionarissen waaronder rechters en raadsleden.

5000 euro beloning voor de ware reden van de inval van politie in de discotheek Lord Nelson op 28 mei 1999.

Bij deze inval van politie in de discotheek Lord Nelson was geen officier van justitie aanwezig, omdat het OM Assen en burgemeester Mr. ing. B.P. Jansema van de gemeente Coevorden niet van te voren van deze inval op de hoogte zijn gebracht. Deze onwetendheid, strijdig met de wet, werd vervolgens in alle toonaarden door de overheid verzwegen, doch hierbij verrieden enkele hoofdpersonen zichzelf met behulp van hun eigen leugens.

Als voorbeeld is volgens de hoofdofficier van justitie mevr. Mr. R.S.T. van Rossem-Broos de aanleiding van de inval gebaseerd op een heterdaad moment (artikel 9 Opiumwet), waarbij de politie de discotheek mag binnentreden. Deze actie was volgens haar dagenlang voorbereid, schreef zij als tegenstrijdigheid op een heterdaad. Omdat de inval snel plaats heeft gevonden was er geen officier van justitie aanwezig, waardoor deze leugen niet op ging. Haar ander groot probleem bij deze grove leugen is: dat op dat moment geen enkele belastende mutatie over de discotheek Lord Nelson en zijn beheerder bij politie of justitie bekend zijn om een dagenlange voorbereiding te rechtvaardigen. Deze twee en nog veel meer schriftelijke leugens van mevr. Mr. R.S.T. van Rossem-Broos gaan dus niet op.

Omdat voor en tijdens de inval geen drugs in de discotheek Lord Nelson zijn gevonden, vervalt derhalve de aanleiding van op heterdaad betrappen van onschuldige discotheekbezoekers en krijgt de politie nu een zeer groot probleem te verwerken.

 • Ten eerste, omdat de vraag moet worden beantwoord, waarom de politie danwel de discotheek Lord Nelson, alwaar bij voorbaat veel onschuldigen aanwezig zijn, voor deze inval heeft uitgekozen.
 • Ten tweede, moet worden beantwoord op basis van welk dossier de inval is uitgevoerd.
 • Ten derde, moet worden verklaard, waarom de officier van justitie en de burgemeester niet van te voren over de inval zijn gewaarschuwd. Had de politie dan zo'n haast bij deze inval?

Belangrijk om zich nogmaals te realiseren is het gegeven, dat over de periode van vˇˇr deze inval geen enkele geldige mutatie met vermelding van strafbare feiten over de discotheek Lord Nelson en zijn beheerder bij de politie Ún justitie aanwezig zijn. Met andere woorden van een (gedegen) dossier over de discotheek en zijn beheerder, waarin strafbare feiten staan vermeld, is geen sprake om een inval van politie bij onschuldige discotheekbezoekers te rechtvaardigen. Zie als bewijs het rapport van de Nationale ombudsman Mr. R. Fernhout en mevr. Mr. J.E.W. van Gestel, die twee RCID mutaties moeten antidateren (blz 8) om enig bewijs van voor de inval aan te kunnen dragen. Hierbij gaan zij ook bewust en met voorbedachte rade voorbij aan het feit dat RICD mutaties niet als bewijs in strafzaken mogen worden aangedragen.

Zonder dossier blijft alleen een heterdaad moment met een aanleiding van elders over, waarbij de politie via de discotheek veel onschuldige bezoekers heeft gedupeerd. De vriendin van de undercover agente (Aaltje Kuipers) is hier een voorbeeld van. Zij heeft daarover een klacht bij de politie ingediend.

Samenvattend, omdat de politie tijdens de inval geen drugs heeft gevonden, vervalt hun heterdaad moment en heeft de politie in strijd met de wet eigenmachtig opgetreden zonder dat de officier van justitie en de burgemeester hiervan op de hoogte waren. Alles wat vanuit de politie dan over de inval naar buiten komt, is dus niet rechtmatig verkregen. Alle overheidsfunctionarissen, die in deze zaak betrokken zijn geraakt en dat zijn er meer dan 200, gaan hier bewust aan voorbij.

Voor de politie Drenthe, het OM Assen, de burgemeester van Coevorden, de commissaris van de koningin Drenthe, de korpsbeheerder van politie Drenthe, de rechtbank Assen, de rechtbank Emmen, de Raad van State en de Nationale ombudsman is dus geen dossier aanwezig over de discotheek Lord Nelson en zijn beheerder om een onmiddellijke inval van politie te rechtvaardigen. Dit blijft een zeer belangrijk vaststaand gegeven en daarom moet na de mislukte inval een nieuwe aanleiding worden verzonnen om de inval wel te kunnen legaliseren.

Om voor zo'n nieuwe aanleiding (een van de negen verschillende) straks het antidateren van de Nationale ombudsman goed uit de verf te laten komen, wordt hier nogmaals gemeld, dat tot aan de inval geen belastende mutaties over de discotheek Lord Nelson aanwezig zijn en toch komt de politie de discotheek Lord Nelson binnen vallen. Waarom?

Omdat de beheerder drugs gebruikt is de eerste reden, die brigadier H.I. Huizenga in het eerste proces verbaal over deze inval opgeeft, als alternatief voor de mislukte heterdaadactie. De sufferd realiseert zich daarbij dan nog niet, dat dit gebruik geen strafbaar feit is. Later maakt brigadier H.I. Huizenga hier handel van en de inval is dan op papier en in de dagelijkse praktijk van de rechtbanken volledig gelegaliseerd.

De inval in de discotheek Lord Nelson is dus door de politie in strijd met de wet uitgevoerd. Alle feiten hiervan afgeleid zijn dan niet rechtsgeldig. Dit feit wordt des te erger als blijkt, dat de politie tijdens de inval ook enkele Grondwetten heeft overtreden. Iedereen, inclusief de beheerder en de vriendin van de aanwezige undercover agente (Aaltje Kuipers), zijn namelijk meteen in de handboeien geslagen. Enkele personen zijn daarnaast inwendig op drugs onderzocht en de politie heeft zonder een machtiging privÚ ruimten betreden. Het is duidelijk, dat de politie systematisch en gericht tot in de kleinste gaatjes naar drugs heeft gezocht en deze niet heeft kunnen vinden. Geen nood dacht de politie, dan bedenken wij wel drugs en een gebruikersruimte waar drugs werden gebruikt. Het nadeel van deze verzonnen gebruikersruimte was de schriftelijke bevestiging van politie, dat zij daarmee illegaal privÚ-ruimten had bezocht. Om deze reden verdween het begrip gebruikersruimte vrij snel weer van het toneel. Over het feit dat deze gebruikersruimte het hoofdargument van de bestuursrechter Mr. H.C.P. Venema was om de discotheek drie maanden te sluiten, werd daarna nooit meer gerept.

 • In totaal 15 gram fictieve coca´ne werd daarbij te voorschijn getoverd op een moment dat je op Schiphol met zes kilo coca´nebezit gewoon huiswaarts werd gestuurd.
 • 15 gram door de politie Drenthe verzonnen coca´ne tegenover 6 kilo eigen coca´ne in je bagage of lichaam, dat is het verschil.

Het verschil in behandeling is levensgroot, want de discotheekbeheerder met zijn gezin van drie opgroeiende kinderen werd met behulp van deze 15 gram door de politie Drenthe zelf verzonnen drugs volledig failliet gemaakt. De anderen op Schiphol kregen met zes kilo coca´ne in hun maag en darmen gratis een ticket huiswaarts.

 • Een ander verschil is het feit, dat Schiphol niet werd gesloten en de discotheek onmiddellijk.

Deze 15 gram verzonnen coca´ne blijkt voor frauderende overheidsfunctionarissen, daarnaast een gouden handgreep te zijn, om daarmee hun vorig en verder disfunctioneren te kunnen verdoezelen.

Naast gebruik, handelt de beheerder in het geheel herzien proces verbaal van bevindingen over de inval, die vier maanden na de inval is opgesteld, nu in ieder geval op papier in drugs.

Hier kunnen wij de beheerder dan ook mee pakken en dat doen wij dan ook. Het drugsgebruik in het eerste proces verbaal was een stomme opmerking van de meineed plegende brigadier H.I. Huizenga, alwaar nooit meer op in wordt gegaan. Zij kijken wel uit.

Een goed functionerende OM zou stellen, dat de inval van politie in de discotheek Lord Nelson onwetmatig is geweest en bekent daarnaast schuld niet op de hoogte van de inval te zijn geweest. Na excuses van de politie en het OM en zand over de zaak, gaat iedereen weer over tot de order van de dag met het gegeven lering uit de zaak te hebben getrokken.

Een slecht functionerend OM, zoals die in Assen, helpt de politie met het vervalsen van twee processen verbaal over de inval en doet vervolgens aan vervalste aangiften, daarbij donders goed wetend, dat de beheerder dit feit niet heeft gepleegd. Daarna sluit het OM Assen onschuldigen in de politiecel op om brengers van de slechte boodschap monddood te maken.

Veertien dagen na de inval schreef de officier van justitie Mr. D. ten Boer van het OM Assen vanuit zijn domheid nog geen proces verbaal over de inval in zijn bezit te hebben.

Dom, ontzettend dom is deze opmerking, aangevend niet bij de inval betrokken te zijn geweest en nog niet bij de inval te zijn betrokken. Bij een handeling van politie, waarbij geweld door de politie is toegepast, (zie het rapport van de NO) moet namelijk binnen 48 uur een proces verbaal bij de betreffende officier van justitie aanwezig zijn. Geweld heeft de politie toegepast door iedereen meteen in de handboeien te slaan om daarna deze personen knielend met het hoofd stijf tegen de muur aan te drukken. Klappen bij ongehoorzaamheid zijn er ook gevallen. Zonder een enkele geldige mutatie vooraf dat er verdachten aanwezig zijn een inval in een discotheek en prive-ruimten plaats doen vinden en daarbij iedereen boeien en inwendig fouilleren overtreedt de politie daarmee frequent de Grondwet.

Mr. D. ten Boer van het OM Assen geeft dus met zijn leugen in de brief van 14 juni 1999 aan ook dit proces verbaal nog niet in zijn bezit te hebben. Later moeten zijn hoofdofficieren van justitie te weten: mevr Mr. R.S.T. van Rossem-Broos en Mr. D.F. Greive dit met andere leugens op papier recht breien. Dit lukt niet meer. Hoofdofficier Mr. D.F. Greive komt daarbij dan met de negende versie over de aanleiding van de inval op basis van orderverstoring in de nabije omgeving, de ware aanleiding bewust niet noemend.

 • Deze ligt dus te gevoelig.
 • Negen verschillende versies, bewijzend dat de overheid niet eensluidend liegt.

Een belangrijke nevenaanleiding voor de inval van politie alwaar burgemeester Mr. ing. B.P. Jansema zeer groot misbruik van heeft gemaakt blijkt de locatie van de discotheek Lord Nelson te zijn. Een discotheek, die op een nieuw te plannen weg ligt, moet weg en gaat dus weg of deze discotheek nu wel of niet weg wil. Het lokaal gezag, lees burgemeester Mr. ing. B.P. Jansema, met groot persoonlijk financieel gewin in het vooruitzicht, heeft dit namelijk zo bepaald en dan is er voor de weg geen weg terug en moet de discotheek weg. Deze weg is nodig om zijn nieuw gemeentehuis en een nieuw Rabobank kantoor op de Markt van Coevorden te kunnen bouwen. De bouwtekeningen en de infrastructuurplannen zijn op dat moment hiervoor al gemaakt. Met andere woorden, als de discotheek is gesloopt, kan het nieuwe gemeentehuis op de Markt in Coevorden sneller worden aangelegd. Deze situatietekeningen waarop de discotheek niet meer bestaat zijn op dat moment al klaar. De inval van politie kwam voor burgemeester Mr. ing. B.P. Jansema dan ook als geroepen en deed hij er vervolgens alles aan om de discotheek op te kunnen doeken.

Daarom gaat burgemeester Mr. ing. B.P. Jansema aan de slag om de discotheek gesloten te krijgen met behulp van het vervalst proces verbaal over de inval, waarvan ook hij vanuit zijn functie weet, dat de ware aanleiding van de inval niet klopt met die in het proces verbaal. Met onmiddellijke ingang laat burgemeester Mr. ing. B.P. Jansema de discotheek Lord Nelson voor een periode van drie maanden sluiten. Deze maatregel laat hij vervolgens actief op de scholen rond roepen! De betreffende "bestuursdwangbrief" van 3 juni 1999 voldoet daarbij niet aan de criteria, die de wet aan zo'n brief stelt. Daarnaast is bij deze bestuursdwang een gedegen dossier noodzakelijk, naast de nodige waarschuwingen om te kunnen verbeteren. Deze feiten worden allemaal door de bestuurders, bestuursrechters en leden van de Raad van State genegeerd. Het doel heiligt namelijk de middelen. De discotheek Lord Nelson moet weg voor de aanleg van de weg, zodat het nieuwe gemeentehuis te Coevorden kan worden gebouwd. Burgemeester Mr. ing. B.P. Jansema kan dan samen met zijn Rabobank hier veel geld aan verdienen.

Wij starten een voorlopige voorziening tegen de bestuursdwangbrief van 3 juni 1999 bij de bestuursrechter Mr. H.C.P. Venema, die niet op de bij wet verplichte bestuursdwang criteria en onze argumenten over de vele fouten in het proces verbaal in gaat.

Zeer belangrijk om hier te melden is het feit, dat de gemeente Coevorden ten tijde van de inval geen geldige APV heeft om de discotheek te mogen sluiten. Deze APV wordt pas op 24 juli 1999 door de gemeenteraad Coevorden goedgekeurd. Toch wordt met terugwerkende kracht deze APV op 3 juni 1999 bij de beheerder toegepast (zie de brief van de gemeente Coevorden van 24 augustus 1999 aan de rechtbank Assen, waarin melding wordt gemaakt van de APV 58 lid 4, terwijl drie maanden op de deur de APV 58 lid 2 heeft gehangen. Deze APV 58 lid 2 was door de wet Damocles niet meer geldig.) Mr. H.C.P. Venema gaat als bestuursrechter bewust niet op dit heikel feit in.

Op dit essentieel gegeven, mensen veroordelen op basis van een wet die nog niet bestaat, hetgeen in strijd met de Grondwet Ún de Rechten van de Mens is, hebben wij later de Raad van State meerdere malen zonder enig succes geattendeerd. Bij afwezigheid van een geldige wet of regelgeving wordt zomaar iemand in Nederland, die ook nog onschuldig is, gestraft! Dit laten de rechtbanken, de Raad van State, de Nationale ombudsman en de politiek in Nederland toe!

Bij de voorlopige voorziening over het onmiddellijk sluiten van de discotheek weet het OM Assen, dat brigadier H.I. Huizenga bij het opstellen van het proces verbaal meineed heeft gepleegd. Dit feit hindert Mr. D. ten Boer niet het betreffende proces verbaal naar de bestuursrechter op te sturen. Hiermee misleidde officier Mr. D. ten Boer doelbewust en met voorbedachte rade de Rechtbank.

Nu liet bestuursrechter Mr. H.C.P. Venema zich gemakkelijk misleiden door grote delen van het litigieus proces verbaal over de inval klakkeloos over te nemen, waarvan ook hij vanuit zijn functie wist, dat deze feiten niet met de werkelijkheid en waarheid overeen kwamen, om daarmee tot zijn uitspraak: een terechte sluiting, te komen. De gebruikersruimte, het verzonnen personeel en coca´ne waren slecht drie voorbeelden uit de serie geciteerde leugens.

Na deze vernietigende uitspraak, waarbij wij na disfunctionerende politiefunctionarissen, bestuurders en officieren van justitie nu ook met soortgelijke bestuursrechters te maken gekregen, gingen wij na´ef als wij toen nog waren, in de tegenaanval. Midden augustus 1999 schreven wij een 25tal klachten richting de politie, bestuurders en rechter over de inval in de discotheek Lord Nelson. Voordat deze klachten werden behandeld, vonden eerst nog een paar andere strafbare feiten plaats, begaan door bovengenoemde overheidsfunctionarissen.

Omdat een sluiting van drie maanden geen sloop van de discotheek Lord Nelson oplevert, verordende burgemeester Mr. ing. B.P. Jansema, dat de twee horecavergunningen, die van de discotheekbeheerster Ún van de beheerder, vanwege het gevaar voor de openbare orde met onmiddellijke ingang moesten worden ingetrokken. Het feit, dat ook deze belangrijke bestuursdwangbrief aan geen der criteria bij wet gesteld, voldeed, maakte ook geen bestuursrechter en onze advocaat Mr. L.R.G. Uneken (Zwolle) zich druk.

Letterlijk schreven Mr. J. Buurman en burgemeester Mr. ing B.P. Jansema op 28 juni 1999 aan de rechtbank Assen het volgende:

 • De gebruikersruimte alsmede de plaatsen waar de coca´ne in de horeca-inrichting is aangetroffen, en het feit dat de pakketjes uit een en dezelfde partij afkomstig zijn, geven mij nog steeds de overtuiging dat er sprake is van een horeca-bedrijf waar drugs verhandeld en gebruikt worden.
 • De inval in "Lord Nelson" was een geplande actie welke een rechtstreeks gevolg was van informatie welke verkregen was uit lopende onderzoeken in het kader van een gerechtelijk vooronderzoek. Dit vooronderzoek, naar de handel in middelen welke voorkomen op lijst I van de Opiumwet is een reactie op het feit dat de afgelopen 2 jaar in Coevorden diverse ernstige geweldsmisdrijven alsmede brandstichtingen zijn gepleegd waarbij naderhand bleek dat de dader(s) coca´ne hadden gebruikt en met name door dat gebruik tot hun daden waren gekomen.
 • Behoudens deze feiten, welke mij zijn aangereikt in het proces-verbaal van 31 mei 1999 van rechercheur verdovende middelen de heer H.I. Huizenga is mij ten aanzien van het Gerechtelijk Vooronderzoek geen nadere informatie bekend.[..]
 • Inmiddels heeft het college van burgemeester en wethouders de raad een voorstel gedaan om de APV aan te passen aan de gewijzigde wet- en regelgeving na de invoering van de wet Damocles.

Zo, zo burgemeester Mr. ing. B.P. Jansema. De gebruikersruimte, gevonden coca´ne uit een en dezelfde partij (omdat deze pakjes volgens burgemeester Jansema allemaal eenzelfde teken hadden), de geplande actie, een gerechtelijk vooronderzoek en de externe gebeurtenissen zijn voorbeelden van leugens, waarmee burgemeester Mr. ing. B.P. Jansema de rechtbank doelbewust en met voorbedachte misleidde Ún de rechtbank zich liet misleiden.

Ook liegt burgemeester Mr. ing. B.P. Jansema over het feit, dat deze informatie in het proces verbaal van 31 mei 1999 staat. Deze informatie komt voor het eerst drie maanden later in het geheel herschreven proces verbaal over de inval te staan, zodat de burgemeester en de brigadier gezamenlijk meineed plegen. De burgemeester geeft toe dat zijn APV niet geldig is en dat hij geen andere mutaties over de discotheek heeft. Van een verplicht gedegen dossier is dus geen sprake.

Ook hier starten wij een voorlopige voorziening, die eveneens door de bestuursrechter Mr. H.C.P. Venema wordt behandeld. Rechter Venema, die inmiddels ook enkele van onze klachten onder ogen heeft gekregen, is nu op onze hand en gelast, dat de discotheek Lord Nelson begin september 1999 weer mag worden geopend. Daarvoor moeten er afspraken met het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden worden gemaakt.

Alleen burgemeester Mr. ing. B.P. Jansema en zijn hulpje Mr. J. Buurman maken eigenmachtig en eenzijdig deze afspraken, die daarna door hen in de prullenbak verdwijnen. Zij laten daarbij in het geniep de door ons met succes aangevochten bestuursdwangbrief van 14 juli 1999 over het intrekken van de horecavergunningen in takt. Ondank het feit, dat de discotheek dicht moet, blijft deze nu open. Hierbij wordt de discotheek wel elke week door de politie van binnen gecontroleerd. Deze interne controle vindt plaats op last van burgemeester Mr. ing. B.P. Jansema!

De geschillenkamer van de provincie Drenthe onder desastreus voorzitterschap van drs S.B. Swierstra steunt later burgemeester Mr. ing. B.P. Jansema onvoorwaardelijk met deze geniepige aanpak. De gemeente Coevorden en de provincie Drenthe negeren gezamenlijk de tweede rechtelijke uitspraak over het onmiddellijk intrekken van de horecavergunningen, dat niet meer mocht. Dit kon gebeuren, omdat wij op dat moment door onze advocaat Mr. L.R.G. Uneken (Zwolle) volledig vogelvrij waren verklaard. Dit kregen wij pas door toen het veel te laat was.

Hun geluk daarbij was het feit, dat de tweede uitspraak van bestuursrechter Mr. H.C.P Venema niet op papier is gekomen, doordat onze advocaat Mr. L.R.G. Uneken (Zwolle) deze voorlopige voorziening eveneens in het geniep en tegen onze wil in bij de bestuursrechter heeft in getrokken. Dit vernamen wij pas maanden later, toen deze uitspraak uitbleef en wij navraag deden.

Door deze misselijke streek van onze advocaat Mr. L.R.G. Uneken (Zwolle) werden wij vogelvrij verklaard voor het OM Assen, de politie Drenthe, bestuurders en later alle rechters.

Dit vogelvrij verklaren had tot gevolg dat de burgemeester Mr. ing. B.P. Jansema de discotheek wekelijks van binnen liet controleren, het OM Assen en de politie met nieuwe leugens kwamen en de geschillenkamer als onwettig orgaan van de provincie Drenthe met vernietigende uitspraken over het onmiddellijk sluiten en het intrekken van de horecavergunningen kwam. Het OM Assen en brigadier H.I. Huizenga kwamen met een vervalsde aangifte van middelenbezit van de beheerder, met een geheel herschreven proces verbaal over de inval en met twee verzonnen RCID mutaties, die vier maanden na de inval zijn opgesteld om iets tastbaars van voor de inval te hebben. Het uiterst dunne dossier wordt met drie niet wettige RCID bewijzen (A, B, C) aangedikt. Twee van deze drie antidateerde de Nationale ombudsman.om gegevens van voor de inval te krijgen. De schoften.

Meteen de eerste avond na de heropening van de discotheek Lord Nelson controleert de politie op last van Mr. ing. B.P. Jansema de discotheek van binnen. Daarna moest, zoals vermeld, de discotheek wekelijks door de politie worden gecontroleerd. In samenhang met bovenstaande is het duidelijk dat wij in een politiestaat leven.

Onze advocaat Mr. L.R.G. Uneken (Zwolle) deed ook hier niets tegen! Integendeel hij deed hier volop aan mee!

Begin september 1999 wilde burgemeester Mr. ing. B.P. Jansema in samenspraak met de klachtencommissie van de politie zelf de ingediende klachten afhandelen. Omdat dit in strijd met de wet is, weten wij hier een stokje voor te steken. Op dat moment hebben wij de zeer grote bevooroordeling van de klachtencommissie van de politie met als voorzitter prof Mr. L.C.M. Meijers en secretaris Mr. H. Hoekstra dan nog niet door. Alles wat heikel is wordt niet behandeld en is volgens prof Mr. L.C.M. Meijers voor de rechter om af te handelen. Welke rechter is ons nog steeds niet bekend.

Op 30 september 1999 moeten wij voor de klachtencommissie van de politie verschijnen.

EÚn dag eerder komen het OM Assen Ún de politie Drenthe op 29 september 1999 met een hernieuwd proces verbaal over de inval en met een tweetal pas geschreven RCID mutaties met verzonnen feiten over de beheerder. Op dat moment wordt ook aangifte gedaan van Coa´nebezit van de beheerder tijdens de inval geconstateerd. Dat hij niet op de lijst met personen stond alwaar spullen (pillen en een stroomstok) van in beslag zijn genomen en er geen foto van hem is gemaakt met coca´ne erop doet hier niets aan af.
Als frauderende overheidsfunctionarissen (van importantie) melden dat je drugs in bezit hebt gehad, dan is dat zo. Althans slechts bij slecht functionerende overheidsfunctionarissen is dat zo. Als hij werkelijk tijdens de inval coca´ne in zijn bezit heeft gehad, dan hadden zij dit vanaf het begin wel van de daken geschreeuwd en stond dit in alle kranten. Dit was niet het geval de reden dat het OM Assen (lees Mr. D. ten Boer) en de brigadier (lees H.I. Huizenga) het vier maanden later nu op een geniepige wijze doen.

Onze advocaat Mr. L.R.G. Uneken (Zwolle) bracht eveneens niets tegen deze verzonnen bevindingen van de politie in. Integendeel hij stuurde ons gepeperde rekeningen voor werkzaamheden, waarmee hij ons flink heeft belazerd. Zelfs de valse aangifte liet hij gewoon aan zich voorbij gaan.

Dat deze feiten in de RCID mutaties gelogen zijn, is duidelijk af te leiden uit het gegeven, dat een Benjamin met blauwe ogen als mededader naar voren werd geschoven. Politieagenten en rechters weten, dan dat deze gegevens niet serieus moeten worden genomen. Bij niet integere overheidsfunctionarissen, zoals bij ons het geval is, worden deze mutaties, die vier maanden na de inval werden opgesteld, heilig verklaard.

De Nationale ombudsman antidateerde zelfs deze grijze RCID mutaties om belastbare gegeven van vˇˇr de inval op papier te krijgen. Zelf met deze antidatering van een jaar waren deze grijze mutaties niet meer geldig. Ook hier ging de frauderende ombudsman Mr. R. Fernhout, mevr. Mr. S.J.E. Horstink-von Meyenfeldt en mevr. Mr. J.E.W. van Gestel aan voorbij.

Ja, de Nationale ombudsman, Mr. R. Fernhout, antidateerde doelbewust en met voorbedachte rade deze twee mutaties, zodat hij gegevens van voor de inval over de discotheek had.

Wij hebben hem gewaarschuwd dit niet te doen, doch Mr. R. Fernhout, Mr. S.J.E. Horstink-von Meyenfeldt en Mr. J.E.W. van Gestel negeerden ons compleet, omdat zij kost wat kost een aanleiding voor de inval nodig hadden, waarbij de Nationale ombudsman niet op de ware aanleiding in hoefde te gaan.

Zoals gezegd ligt de ware aanleiding voor de inval namelijk te gevoelig. Alles van de inval afgeleid zou dan niet rechtsgeldig meer zijn en dit wilde men voorkomen.

Dit ligt zelfs zo gevoelig, dat de Nationale ombudsman in zijn rapport met nummer 337 jaargang 2003 en begeleidende brief meer dan 25 keer heeft moeten liegen om zijn agenten en officieren van justitie in te kunnen dekken. Meer dan 25 leugens van de Nationale ombudsman, dat is geen sinecure.

Voor elke nieuwe leugen meer dan deze 25 van de Nationale ombudsman in dit rapport en begeleidende brieven wordt door ons 1000 euro beloning uitgedeeld.

De 25 ons bekende zijn de leugens van de Nationale ombudsman, Mr. R. Fernhout en zijn bende staan in de bijlage.

Het nieuwe proces verbaal van 29 september 1999 over de inval in de discotheek Lord Nelson, vier maanden na de inval opgesteld, wordt nu de definitieve versie. Hierin handelt nu de beheerder en zijn personeel in cocaine. Iedereen weet op dat moment, dat hij geen pesoneel in dienst heeft. Echter, met zijn personeel erbij lijkt het feit erger. De reden, dat hij er gratis personeel bij krijgt.

Dit nieuwe proces verbaal verschijnt later niet bij de bestuursrechter, omdat dan duidelijk wordt, dat er twee verschillende versies over de inval in de discotheek aanwezig zijn. Twee verschillende processen verbaal over hetzelfde feitencomplex, waarbij in beide sprake is van meineed.

Nee, het OM Assen stuurt dus niet de definitieve versie naar de bestuursrechter, doch alleen de voorlopige versie, zoals zij die nu noemen. De definitieve versie blijft dus in de lade van het OM Assen.

Wij sturen bestuursrechter Mr. T.F. Bruinenberg beide op, om hier de meineed uit te kunnen distilleren, die uit beide citeert en daarna de definitieve versie compleet negeert. Dit komt hem namelijk met zijn leugens in zijn twee uitspraken beter uit.

Vermeld moet worden dat ook deze bestuursrechter (Mr. T.F. Bruinenberg) zich geheel gemakkelijk liet misleiden. De twee enveloppen met inhoud, die bestuursrechter Mr. T.F. Bruinenberg onmiddellijk na afloop van de zitting van de gemeente Coevorden via Mr. J. Buurman overhandigd kreeg, waren waarschijnlijk hier mede debet aan.

Ook deze rechtsgang bij de rechtbank Assen verstoort het OM Assen doelbewust en met voorbedachte rade.

Met het OM Assen zijn wij er nog niet want zij overtraden zoals eerder gemeld op 29 september 1999 andermaal de wet door een valse aangifte jegens de beheerder in te dienen over zijn coca´ne bezit tijdens de inval.

U leest het goed, eerst gebruikt de beheerder, daarna handelt hij en nu heeft hij van het OM Assen tijdens de inval ook nog coca´ne in zijn bezit.

Hetzelfde OM schreef, daarna dat zij geen gerechtelijk analytisch rapport over de in beslag genomen spullen hebben.

Daarnaast was, zoals vermeld, geen officier van justitie tijdens de inval aanwezig.

Een analytisch gerechtelijk rapport is bij wet verplicht om te kunnen stellen dat er sprake van coca´ne.

Als tijdens de inval geen drugs in beslag zijn genomen, dan is zo'n analytisch gerechtelijk onderzoek moeilijk uit te voeren, dat is te begrijpen. Dan kan dus niet over coca´ne worden geschreven, daar dit er niet was en niet volgens wettelijke normen is vast gesteld.

Bij de beheerder gebeurde dit wel via allerlei leugens op papier, als de overbekende truc van het OM Assen om de beheerder juridisch monddood te maken.

Kwaadwillende overheidsfunctionarissen van importantie vinden dit coca´ne bezit voldoende onderbouwd.

Zie in deze weer onze commissaris van de koningin A.L. ter Beek, die naar de Raad van State schreef, dat via de officier van justitie voldoende is bewezen, dat de beheerder in bezit van drugs is geweest. A.L. ter Beek in de functie van commissaris van de koningin misleidde hier dus bewust Ún met voorbedachte rade de Rechtbank. Reeds rond midden augustus 1999 hebben wij hem persoonlijk medegedeeld, dat hier meineed in het spel was. A.L. ter Beek doet hier dus doelbewust en met voorbedachten rade aan deze meineed mee, aan het indienen van een valse aangifte wetend dat de persoon het feit niet heeft gepleegd en aan misleiding van de rechtbank.

In de ander affaire jegens ons misleidde A.L. te Beek ook de Raad van State door schriftelijk te liegen. Bij ons staat A.L. ter Beek dus als liegend recidivist bekend, die bewust en met voorbedachte rade procedures bij de Raad van State misleidde.

Ook hoofdofficier mevr. Mr. R.T.S. van Rossem-Broos schreef valselijk naar de rechtbank Leeuwarden, dat de beheerder tijdens de inval enkele grammen coca´ne in zijn bezit heeft gehad.

Haar collega mevr. Mr. A.H. Bronvoort bevestigde schriftelijke deze bewuste misleiding van de rechtbank Leeuwarden.

De rechtbank Leeuwarden omzeilde deze problematiek door te stellen, dat de verdachte geen belanghebbende is en verkrachte daarmee op hun standaardwijze wederom een "artikel 12" procedure. Hun score bleef daarbij op ruim 99% aan geseponeerde artikel 12 procedures.

De Raad van State ging ook dankbaar op deze valse aangifte van Mr. D. ten Boer van het OM Assen in.

Zelfs de Nationale ombudsman (Mr. R. Fernhout) en mevr. Mr. J.E.W. van Gestel vonden voldoende onderbouwd, dat de beheerder tijdens de inval coca´ne in zijn bezit heeft gehad. Dit is dan een van meest kwalijke van hun meer dan 25 leugens.Van de Nationale ombudsman en medewerkers mag worden verwacht dat zij deze rotstreek van het OM Assen in strijd met de wet niet zouden tolereren. Het tegendeel is waar. De Nationale ombudsman loog volop mee.

Ook de rechtbank Emmen vond het coca´nebezit van de beheerder voldoende bewezen en hief hiermee het huurcontract van de discotheek op.

Eigen opgestelde valse aangiften van het OM Assen worden standaard door dit OM geseponeerd om daarmee niet voor een rechter te moeten verschijnen. Zoals blijkt, doet dit type sepot het bij kwaadwillende overheidsfunctionarissen beter zonder dan met een uitspraak van een rechter. Dat is ook hun bedoeling.

Hoe gaat nu het OM Assen om met externe aangiften van echte werkelijke strafbare feiten, zoals bijvoorbeeld onze aangiften tegen bovenstaande strafbare feiten, waaronder meineed?

U raadt het al.

Al deze strijdigheden met de wet en Grondwet worden systematisch geseponeerd. Hier is het OM Assen geen uitzondering in. Alle OM's in Nederland doen dit.

Onze eerste aangiften, waaronder meineed, waren gericht tegen brigadier H.I. Huizenga, burgemeester Mr. ing. B.P. Jansema en het hoofd RCID A Vries en H.I. Huizenga.

Het sepot van hoofdofficier Mr. R.S.T. van Rossem-Broos en van Mr. D.F. Greive volgden vrij snel.

Onze verbouwereerde reactie op het eerste sepot staat onder anderen op de website van de Sociale Databank Nederland.

Omdat het OM Assen overduidelijk aan klassenjustitie doet, worden niet alle aangiften geseponeerd.

Een brief met de waarheid over het dubieus handelen van burgemeester mr. ing. B.P. Jansema inzake de discotheek Lord Nelson en het bestemmingsplan Heege West 3 te Coevorden leidde onvoorwaardelijk tot een aangifte van smaad met een onmiddellijke vervolging door het OM Assen, waarbij de schrijver uiteindelijk voor de rechter moest verschijnen. Het invoegen in deze zaak werd de avond voor de zitting telefonisch door het OM Assen geweigerd. Deze vuile truc pasten zij daarna vaker bij ons toe. Door deze weigering van het OM Assen te negeren mocht toch partieel worden ingevoegd.

De zitting werd door ons gewonnen en de burgemeester moest tegen een stootje kunnen. Wij schreven immers de waarheid en niets dan de waarheid, zoals ook hier.

Aangiften over huisvredebreuk, misleiding van rechtenbanken, verkrachting, meineed, inbreuk op de privacy en enkele andere strafbare zaken werden wederom standaard door het OM Assen geseponeerd.

Na deze sepots zochten wij naarstig naar nieuwe feiten en bewijzen om de procedures bij de Raad van Sate opnieuw te kunnen starten en wij vonden deze. De klachtencommissie van politie ging eind september 1999 bewust op een groot aantal klachten van ons niet in daar deze typisch voor de rechter zijn. Via de Nationale ombudsman konden wij een tweede zitting bij de klachtencommissie afdwingen, waarbij nog een paar eigenaardigheden over de inval boven water kwamen. Allereerst de vele diverse soorten processen verbaal, die er mogen bestaan. Dan de contactpersonen uit Heerlen, waarvan brigadier H.I. Huizenga vrijwillig tijdens de eerste zitting melding maakte, die nu werden afgezwakt. De misleiding van politie in het eerste proces verbaal neemt de klachtencommissie de politie kwalijk. De commissie gaat daarbij bewust niet in op de inhoud van het tweede proces verbaal, dat eveneens op meineed is gebaseerd. Via de korpsbeheerder worden deze klacht eveneens gegrond verklaard. Zelfs de hoofdofficier van justitie mevr. Mr. R.S.T. van Rossem-Broos geeft via een sepotbrief over de meineed plegende brigadier H.I. Huizenga enkele fouten toe. Het toegeven van fouten doet ook de politie in een persbericht. Daarnaast meldt de Nationale ombudsman, dat het omdoen van handboeien tijdens de inval onbehoorlijk is geweest.

Met deze nieuwe gegevens nu voor het eerst op papier van anderen gaan wij begin 2002 weer naar de Raad van State. De uitspraak aldaar is simpel, geen nieuwe feiten ingebracht en het verzet is ongegrond. De Raad van State hoopt daarmee het boek der leugens te kunnen sluiten.

Dat is te simpel.

Wij beginnen gewoon opnieuw bij de gemeente Coevorden en provincie Drenthe.

Wij bestrijden de foute bestuursdwangbrieven van de gemeente Coevorden, de geschillenkamer van de provincie Drenthe, die onwetmatig was en de afwezigheid van een nieuw besluit over het onmiddellijk intrekken van de horecavergunningen, door onrechtmatig met het oude besluit verder te gaan, die door rechtelijke tussenkomst nietig was verklaard.

Via de klachtencommissie van de provincie Drenthe werden vervolgens diverse vuile pogingen en allerlei gemene trucs in werking gesteld om deze procedures te frustreren en te doen stranden.

Al deze vuile pogingen en gemene trucs, een klachtencommissie onwaardig, alwaar de commissaris van de koningin A.L. ter Beek trost op was en volledig achter bleef staan, weten wij te pareren.

Tenslotte stellen wij dat de klachtencommissie van de provincie Drenthe niet meer ontvankelijk is, daar zij fatale tijdslimieten heeft overschreden. De rol van de "voorzitter" mevr. Mr. F. Mikkers-de Jonge in deze zaak is daarbij dermate lachwekkend, bevooroordeeld en eigenlijk zeer betreurenswaardig, dat hier een film over zou moeten worden gemaakt om voor buitenstaanders geloofwaardig over te kunnen komen. Volstrekt corrupt handelen kan zo'n klachtencommissie van de provincie Drenthe onder voorzitterschap van mevr. Mr. F. Mikkers-de Jonge worden verweten. Handelend volledig passend in de doofpottencultuur, die in het provinciehuis Drenthe heerst, zodat men aldaar door kan blijven gaan met het grote graaien naar geld.

Niets hielp de provincie Drenthe op andere gedachten te brengen en zij bleken een nog dikker laag boter op hun hoofd te hebben, dan voorheen tijdens de niet rechtmatige geschillenkamer, die in strijd met de wet uitspraak over de horecavergunningen deed. Als voorzitter van de geschillenkamer loog drs S.B. Swierstra in zijn uitspraak en ook daarna richting gedeputeerde staten Drenthe. GS Drenthe hierop attenderend hielp niet, daar zij wederom Oost-Indisch doof bleven.

Voor de gemeente Coevorden en zijn twee klachtencommissies gold hetzelfde. Als voorbeeld meldde de voorzitter Mr. J.H.A. Hazelhoff, dat hij niet bevoegd was over een schadeklacht te kunnen oordelen. Vervolgens bracht hij richting de gemeente Coevorden een pagina's dik verslag uit over een geheel ander onderwerp met de eindconclusie de klacht ongegrond te verklaren. Deze eindconclusie wordt daarna klakkeloos door de gemeente Coevorden overgenomen. Het is duidelijk dat Mr. J.H.A. Hazelhoff per gelogen pagina is uitbetaald en dat hij daarbij flink aan zijn leugens heeft verdiend.

Tegen de besluiten van de gemeente Coevorden en provincie Drenthe werden beroepen bij de rechtbank Assen ingediend. De rechtbank Assen acht zich niet bevoegd of heeft het ook over een ander onderwerp om dit met weer een ander onderwerp ongegrond te verklaren. Hierbij is de bestuursrechter Mr. J.S. Barstra de grote liegende boosdoener. Met deze uitspraken gaan wij in beroep bij de Raad van State. De Raad van State beweert in strijd met de waarheid, dat wij de griffiegelden niet op tijd hebben betaald en verklaart daarmee de beroepen niet ontvankelijk.

Het staatslid dat hierbij het meest evident liegt is Mr. B.J. van Ettekoven. Tegen deze uitspraken gaan wij in verzet en daarbij willen wij gehoord worden. Tijdens ons verzet tonen wij met duidelijke tastbare bewijzen aan wel op tijd de griffiegelden te hebben betaald. Vervolgens liegt de Raad van State via staatslid Mr. B.J. van Ettekoven recidiverend over het niet op tijd te hebben betaald van de griffiegelden en het verzet wordt ongegrond verklaard. Met deze leugens tracht van Mr. B.J. van Ettekoven de zaken in de doofpot te houden. Dit lukt hem niet.
Omdat de rechtelijke uitspraken over de discotheek Lord Nelson uitsluitend leugens bevatten en dus niet voldoen aan artikel 121 Grondwet starten wij opnieuw procedures bij de Raad van State. Voor deze procedures moet wederom worden betaald en hierbij stuurt de Raad van State vier uitspraken voor rectificatie naar de Rechtbank Assen terug. Dit laatste is een unicum, doch haalt aldaar ook niets uit daar de rechtbank Assen wederom blijft liegen. Eeens een leugenaar altijd een leugenaar.

De betalingen aan de Raad van State worden door ons geweigerd door enerzijds te melden, dat op tijd betalen bij hen toch tot liegen leidt en anderzijds wij niet betalen voor het rectificeren van hun eigen leugens. Aangekaard wordt tevens het feit dat de Grondwet derogeert aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb), hetgeen inhoudt dat niet op gronden vermeld in Awb leugens in rechtelijke uitspraken mogen blijven staan.

Hier hebben de staatsleden en bestuursrechters geen boodschap aan en zij verheffen zich boven de Grondwet. Als onaantasbaren gelijk het OM en de rechtbank Assen staan zij dus boven de Grondwet en handelen zij hier na.

Zowel de rechtbank Assen als de leden van de Raad van State beroepen zich op oneigenlijke gronden en verklaren de verzetten over de leugens in de rechtelijke uitspraken als niet ontvankelijk. Dat hierbij de leugens in de uitspraken blijven staan deert hun dus niet.

Einde exercitie?

Nee nog lang niet.

Na zoveel jaren strijd met diverse overheidsorganisaties, vanwege het totaal disfunctioneren van het OM Assen, zint de overheid en met name het OM Assen, de rechtbank Assen en de gemeente Coevorden op wraak.

Een briefwisseling met de minister-president dr. J.P Balkenende over de soevereine staat Beukeveld wordt daarvoor door het OM Assen en de gemeente Coevorden (lees de nieuwe burgemeester dhr B.J. Bouwmeester van Coevorden en zijn hulpje Mr. J. Buurman) misbruikt. Voor achtergrondinformatie over de soevereine staat Beukeveld, die nu EuroStaete heet, wordt naar de website www.eurostaete.eu verwezen.

Via de pers laat het OM Assen in strijd met de waarheid in geheel Nederland in allerlei kranten publiceren, dat Gerard Beukeveld minister-president Balkenende heeft bedreigt en dat hij daarvoor door de politie is opgesloten. Hierbij laat het OM Assen in de kranten de volledige naam, beroep en soms ook zijn werkplaats vermelden. Via het politiebureau Hoorn, alwaar de aanklacht de bedreiging is, op het politiebureau te Emmen aangekomen, is de beschuldiging niet de bedreiging van Balkenende, doch een plaats te hebben aangewezen waar explosieven zouden liggen. De bedoelde plaats, waar suiker en kunstmest zouden liggen, ligt niet in Nederland en het OM Assen heeft hier geen zeggenschap over. Zonder een officier van justitie van het OM Assen te hebben gezien en daar aan hem/haar te zijn voorgeleid, of te hebben gesproken wordt Beukeveld dezelfde middag huiswaarts gestuurd. Van een bedreiging richting Balkenende is dan geen sprake meer en deze is er ook nooit geweest. Alleen kwaadwillende narsistische overheidsfunctionarissen van gevaarlijk alure bijv. werkzaam bij het OM Assen en de gemeente Coevorden dachten wederom misbruik van valse aangiften te kunnen maken. Als geluk voor hen lieten de kranten en radio zich hier wederom voor gebruiken.

Dezelfde dag weer vrij te zijn gelaten toont alleen al aan geen bedreiging voor Balkenende te zijn geweest, noch een bedreiging richting Balkenende te hebben geuit. De desbetreffende brief aan dr. J.P. Balkenende is hier bijgevoegd om zelf te kunnen beoordelen of van een bedreiging richting Balkenende sprake is geweest.

Iedereen die in deze brief een bedreiging jegens Balkenende ziet mag dit schriftelijk bij ons kenbaar maken.

Nu is deze brief wel een bedreiging voor de minister president dr. J.P. Balkenende, daar hij nu kennis heeft van dubieuze gangen van zaken rondom het industrieterrein Europark en de discotheek Lord Nelson en minister president dr. J.P. Balkenende zijn ondergeschikten gewoon door laat gaat met frauduleus handelen, zonder in te grijpen. Zou hij maar ÚÚn kik richting zijn ondergeschikten hebben gegeven, om er voor zorg te dragen met deze freaude en corruptie op te houden, zou dit al een voldoende signaal richting zijn overheidsfunctionarissen zijn geweest. Integendeel. Een signaal om er in Coevorden en Assen mee te stoppen heeft minister president dr. J.P. Balkenende nagelaten, want het OM Assen en de gemeente Coevorden gingen met hun wetsovertredingen jegens de familie Beukeveld gewoon door.

Het is duidelijk, dat het OM Assen en de huidige burgemeester van Coevorden te weten dhr B.J. Bouwmeester er niet voor schuwden onschuldige burgers monddood te maken door hen door politie in de politiecel op te laten sluiten. Zij worden immers door hoge politici beschermd.

Ook hun actieve publiciteit getuigt van een groot gevaar voor de samenleving. Hierbij werd hen geen strobreed in de weg gelegd en anticipeerden de kranten en radio gretig op deze sensationele berichtgeving, waarvan een leek kon begrijpen, dat het om een wraakactie ging.

Vervolgens geeft het OM Assen de reclasseringdienst Alkmaar begin maart 2007 de opdracht de achtergrond van de verdachte van strafbare feiten in kaart te brengen. Met brieven aan de eindverantwoordelijken (dr J.P. Balkenende, Mr. dr. E. Hirsch Ballin en Mr. H. Brouwer) en brieven aan het OM Assen en het OM Den Haag werden aangiften van strafbare feiten ingediend en werd verwezen naar de aangiften van de recente strafbare feiten, door burgemeester B.J. Bouwmeester jegens ondergetekende begaan.

Het OM Assen en het OM Den Haag reageerden zoals verwacht. Alles werd geseponeerd.

Op antwoorden van de eindverantwoordelijken zoals die van dr. J.P. Balkenende, Mr. dr. E. Hirsch Ballin en Mr. H. Brouwer wordt nog steeds gewacht. Zodra deze binnen zijn, worden deze gepubliceerd. Heb hierbij wel veel geduld tot u bijvoorbeeld een ons weegt.

Met bovenstaande is overduidelijk bewezen, dat het OM Assen voor gewone onschuldige burgers een zeer gevaarlijke organisatie is.

De nieuwe hoofdofficier Mr. M.A.A. van Capelle, die in januari 2007 is aangetreden, heeft hier geen verandering in aan gebracht, integendeel hij doet actief mee, zie zijn sepot Ún de vervolging, die op de schrijver van frauderend handelen van de gemeente Coevorden aan Balkenende mede door hem werd ingesteld via een dagvaarding zonder ondertekening van een officier van justitie en datum.

Deze dagvaarding wordt provocerend door de politie aan huis afgeleverd, waarbij de twee politie agenten niets wordt verweten, doch het OM Assen wel. Machtsmisbruik van de ergste categorie.

Zoals gemeld had ook de rechtbank Assen nog een appeltje met de familie Beukeveld te schillen en werd de brenger van frauderend handelen van gemeente Coevorden veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur voor een mogelijke gebeurtenis, die in het buitenland zou moeten plaats vinden, mits de gemeente Coevorden door zou gaan met het stelen en vernielen van zijn bezitting in het buitenland.De rechter in deze was Mr. J.J. Schoemaker. De macht van frauderende mensen werkzaam bij het OM Assen en de rechtbank Assen strekt zich uit tot voorbij de Nederlandse grens en stijgt, zoals eerder vermeld, uit boven de Grondwet.

Alleen de frauderende overheidsfunctionarissen hebben het pech, dat zij ons niet bang maken. Integendeel. Als boerenfamilie gaan wij er van uit, dat hoe dikker het graan is des te meer kan worden gemaait en worden geoogst.

De schriftelijke uitspraak van de politierechter Mr. J.J. Schoemaker van de rechtbank Assen over de 100 uur taakstraf omdat in het buitenland iets zou worden verbrand, als de gemeente Coevorden met fraude, vernielen en stelen door zou gaan, is tot op dit moment nog niet ontvangen. Tegen de mondelinge uitspraak is tijdens de zitting beroep aangetekend. Ook hier in nog niets van gehoord.

De mondelinge uitspraak heeft de politierechter Mr. J.J. Schoemaker overduidelijk gezamenlijk met zijn officier van justitie mevr. Mr. G.C. Bruins-Slot bekokstooft, hiermee de belangenverstrengelingen van de onafhankelijke rechtspraak te hebben aangetoond.

Zij zijn daarbij de eerste politierechter en officier van justitie, die gezamenlijk denken buiten de grenzen van het Koninkrijk der Nederlanden iets over een soevereine staat te mogen oordelen. Zoals aangegeven stonden zij al boven de Grondwet nu dus ook nog buiten de landsgrenzen, bewijzend dat hun macht oneindig is. Tenminste dat denken zij, doch wij maken hier een einde aan door deze informatie aan de burgers kenbaar te maken en de burgers te laten zien hoe hun politici en overheidsfunctionarissen functioneren tegen personen die eerlijkheid, rechtvaardigheid en gelijkheid propaganderen en hier voor strijden tot de dood er op volgt.

Let in de brieven van frauderende overheidsfunctionarissen vooral op de randfiguren, die de betreffende brieven opstellen. Het zijn deze randfiguren, die deze criminele organisaties, als spinnen in het web staande en gaande houden. Anderen, veelal hoger geplaatsen profiteren van deze simpele, doch ondergeschikte randfiguren der misdaad.

Voor het OM Assen is zo┤n randfiguur dhr Mr. R.B. Meinderts, voor de gemeente Coevorden zijn dat Mr. J. Buurman, Mr. H.W.J. Jonker, J. Dijkstra, G. Metselaar en P. Leeuw. Voor de provincie Drenthe zijn dat o.a. mevr Mr. A.M. Brouwer, Mr. J. de Ruiter, E.J. Gernaat en voor het college van Procureurs generaal is dat Mr. J. Hoekman.

De diverse klachtencommissies van de Overheid om het frauderen in stand te houden, kunnen alleen maar functioneren met behulp van deze "randfiguren", die ten koste van het systeem medogenloos zijn. In deze strijd zijn wij tientallen randfiguren tegen gekomen gezamenlijk met de hoofdverdachten staan zij in de tabel met ruim 200 disfunctionerende overheidspersonen.

Deze spinnen in het web, veelal meesters in de rechten, kennen als hielenlikkers van hun superieuren teveel fouten van hun superieuren, waardoor zij vrijwel vrijspel krijgen in het belazeren van de gewone burger. Het pedofielenfeit van hoger functionarissen werkzaam bij Justitie, waaronder PG, NO, OM en het ministerie zelf heeft zelfs internationale percusies, doch blijft door de onderlinge kennis der strafbare feite intact en strijd als afleiding tegen de kleine criminaliteit om hun eigen grote criminaliteit af te leiden.

Samen steunen deze ondergeschikte randfiguren doelbewust en met voorbedachte rade het falend beleid bij het OM Assen, waardoor gesteld kan worden, dat ook deze likkende randfiguren onderdeel uitmaken van deze grote criminele organisatie te Assen. Wiens brood men eet is hier niet aan de orde en niet voldoende. Wiens strafbare feiten men kent, dekt, indekt en afdekt meer de lading.

Omdat het frauderendsyteem tegen de familie Beukeveld in stelling gesteld slecht een van de vele is, kan gesteld worden dat meer dan 5% van de overheidsfunctionarissen, bijna alle raadsleden van de Raad van State, een groot aantal bestuursrechters van de rechtbank Assen en bijna alle officieren van justitie van het OM Assen currupt zijn.

Dit laten wij als volk toe of wordt de familie Beukeveld geholpen om hier een eind aan te maken, zodat rechtvaardigheid en gelijkheid voor iedereen geld?

Hoe nu verder?

Wij loven beloningen uit voor het tastbaar bewijs over de ware aanleiding van de inval van politie in de discotheek Lord Nelson, voor de extra leugens bij de Nationale ombudsman en voor het tastbaar bewijs dat door middel van bankoverschrijving bewezen kan worden dat de vier griffiegelden wel voor of op 9 juli 2006 op de rekening van de Raad van State zijn overgemaakt. Al deze gegevens worden ter bescherming van de burger behandeld.

Voor achtergrond informatie wordt verwezen naar het bestand over de liegende leden van de Raad van State.

Het zeer grote voordeel van Internet is, dat de namen van frauderende personen, waartoe in ieder geval bovengenoemde overheidsfunctionarissen behoren, werkzaam bij het Koninkrijk der Nederlanden, daartoe nu voor eeuwig en dan ook eeuwig, vast zijn komen te liggen. Zoals zij ons momentaan hebben achtervolgd en onwetmatig hebben vernederd, zo zullen wij hen hiermee eeuwig, eeuwig en dan ook voor eeuwig en niet tijdig, zoals bij ons, achtervolgen en blijven achtervolgen. Opa of oma, was dat niet onze pappa of mamma, die deze ernstige fouten hebben gemaakt? Jonge of meisje bekijk het zelf maar via Internet en een zoekmachine. Zoek zelf maar uit wat je wilt weten en trek zelf maar daaruit je eigen conclusie. Ik wil het op dit moment niet weten en ik heb het ook niet willen weten. Opa of oma waren Pappa of Mamma dan fout? Eeuwig blijft dit nu beklijven.

Als je nu meer onafhankelijke achtergrondinformatie over je broer, zus, vader, moeder, opa, oma, neef, nicht, oom, tante, buurman, buurvrouw of naaste buur wilt hebben, zoek dan op het Internet via een onafhankelijke zoekmachine naar uw persoon en schrik daarbij niet van hetgeen over hem en haar boven water komt. Trek hierbij gegeven de omstandigheden jouw eigen conclusie. Besef wel, dat deze gegevens nu voor eeuwig vast liggen. Hierbij wordt in het onderhavige verwezen naar o.a. ambtenaren werkzaam te Coevorden, provincie Drenthe, het OM Assen, de rechtbank Assen (dependance Emmen), rechtbank Leeuwarden, rechtbank Alkmaar (dependance Hoorn), OM te Den Haag en andere rechtbanken, de Raad van State met zijn (recidiverende en ) liegende raadsleden, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, het ministerie van Justitie, minsterie van Algemene zaken en honderden andere ambtenaren, die in deze drie fraude zaken jegens ons mee hebben gehuild met de wolven in het bos.

Via WorldWideWebhostingWar for Justice (W4Justice) hoopt EuroStaete kondt aan elke fraude, waar ook ter wereld, van welke orde van grootte te kunnen geven, zodat elke overheidsfunctionaris, volledig in dienst van het volk, zoals het hoort, zich bij enige strijdigheid aan welke burger dan ook, zich bedenkt en onvoorwaardelijk voor deze burger op komt, ongeacht de hierarchische positie, juistheid, gelijkheid, waarheid, rechtvaardigheid of status van deze burger. Een simpele boodschap, die indruist met macht, geld of onrechtvaardigheid zoals door Machiavelli beschreven (De heerser of IL principe), of staan in de 48 wetten van de macht zijn in Europa en in EuroStaete niet aan de orde. Deze machtsmisbruik wordt belachelijk gemaakt via de wetten van Parkinson en de boeken van George Orwell. Lees deze en doe goed.

Hij of Zij, die op durft te komen voor de zwaksten heeft respect.

Niet hij/zij die meehuilt met de wolven in het bos.

Artikel 1 Grondwet EuroStaete luidt als volgt: iedereen is en blijft gelijk. Hier past geen fraude bij.

OM Assen bekeer en realiseer dat met Internet niets meer onder het vloerkleed kan worden geveegd, ook al is de leugen nog zo snel.

Iedere uitwoner die denkt hierover iets anders te willen beweren, kan dit via e-mail bij EuroStaete indienen.
eurostaete@eurostaete.eu of info@eurostaete.eu of via invulformulieren contact met EuroStaete opnemen.

Home Justitie en Openbaar Ministerie