Liefdesbrief.

Pas op, wees uitermate voorzichtig met wat u in een brief aan uw geliefde schrijft en u deze brief in Nederland op de post doet.

Schrijft u als voorbeeld, dat u hem/haar in de vakantie in het buitenland tijdens een stoeipartij in bed opeet en legt u daarbij uit, dat u dat via het kussen doet, dan loopt u heden ten dage in het Koninkrijk der Nederlanden een zeer groot risico een taakstraf van 100 uur opgelegd te krijgen, of een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 weken met een proeftijd van 2 jaar.krom recht
Met name de rechtbank Assen, het gerechtshof Leeuwarden en hun Openbare ministeries zijn hierin bedreven ervaringsdeskundigen.

Uw liefje zal in eerste instantie denken, hij/zij houdt van mij. Dat is aldaar mooi meegenomen en het verhoogt de vakantiestemming en de stoeipartij in bed.

Maar wat kan er gebeuren als de liefde over is?

Uw ex-liefje, gefrustreerd doordat u de relatie heeft verbroken, gaat met deze brief naar een veiligheidsmedewerker van de gemeente Coevorden.
Deze overactieve, doch gevaarlijke persoon constateert, dat u bij dit vrijen het gehele bed heeft vernield. Leugens bedenken is namelijk zijn handelsmerk en werkwijze.
Hiervoor stelt hij onmiddellijk allerlei instanties met groot alarm in werking om de schade van het bed in het buitenland op te laten nemen.
Hij doet daarbij aangifte jegens u van vernieling van het bed.

Via de officier van justitie van het OM Assen wordt u onmiddellijk door de politie vervolgd met de aanklacht: vernielingen en openlijke geweldpleging in groepsverband.

Na aanhouding wordt u meteen in de politiecel opgesloten. Niet vanwege de vernielingen en uw geweldpleging. Welnee, u wordt nu aangeklaagd wegens het bedreigen van uw liefje. U heeft namelijk hem/haar gedreigd op te willen eten en u heeft daar het kussen bij gebruikt.
Met uw opmerking, dat u toen smoorverliefd was en dat hier met het kussen alleen het zoenen werd bedoeld, wordt niets gedaan.
Alle kranten en de radio berichten hierbij uw bedreiging van uw liefje in samenhang met uw
volledige naam, functie en soms ook de naam van uw werkgever.

Vervolgens wordt u op transport gezet naar een andere politiecel, alwaar u te horen krijgt, dat de nieuwe aanklacht is: het bed als plaats van delict te hebben aangewezen. De aanklacht openlijke geweldpleging in groepverband blijft gehandhaafd. De rest van de aanklachten vervalt, ook de bedreiging van uw liefje.

Met uw opmerking, dat het bed in het buitenland staat en dat daardoor de Nederlandse overheid niet bevoegd is hier over te oordelen, wordt niets gedaan.

De officier van justitie van het OM Assen laat u vervolgens dagvaarden met een dagvaarding vol met vormfouten, zoals een verkeerd vakantieadres, de afwezigheid van een datum, de afwezigheid van een handtekening en de afwezigheid van de naam van de betreffende officier van justitie op de dagvaarding. De strafbare feiten, waarvoor u voor de politierechter te Assen moet verschijnen zijn: het bed als plaats van delict te hebben aangewezen en openlijke geweldpleging in groepsverband te hebben gepleegd.dit is recht

Tijdens de terechtzitting vergeten de politierechter van de rechtbank Assen en de officier van justitie van het OM Assen stiekem de geweldpleging in groepsverband en veroordelen u voor het op de post hebben gedaan van uw brief, waarin staat dat u naar het bed heeft gewezen alwaar u hem/haar opeet. U krijgt hiervoor een taakstraf van 100 uur.

In uw vonnis komt te staan, gestraft vanwege het aanwijzen van de plaats van het delict. Hierbij heeft u de brief in Nederland geschreven en op de post gedaan. Dat is dus strafbaar. In ieder geval bij de zittende en staande magistraten in Assen is dit strafbaar. Later komt ook het gerechtshof Leeuwarden er bij.

Het argument, dat de betreffende magistraten niet bevoegd zijn te oordelen over een bed in het buitenland, wordt genegeerd, evenals het feit, dat u deze zin in deze brief uit pure liefde schreef. Uit de context van de brief is uw liefde af te leiden, doch dit wordt bewust genegeerd. U heeft deze liefde uitgemaakt en daarvoor moet u namelijk hangen, de reden dat zij blind en doof blijven voor uw tegenargumenten. Deze tegenargumenten worden daarom in het vonnis bewust allemaal weggelaten. Uw pleitnota wordt daarnaast compleet verdoezeld evenals de foto van het intacte bed in het buitenland. Daarbij wordt de dagvaarding stiekum met een leugen op de ernstige vormfouten aangepast.

Het woord hangen is hier door u zeer gevaarlijk gekozen, daar u nu met touw en strop dreigt. Nog wel symbolisch doch, zij kennen u, want u bent namelijk een geweldpleger, die openlijk geweld in groepsverband met het kussen niet schuwt. Zie in deze de (valse) dagvaarding. Het woord kussen in plaats van zoenen te hebben geschreven is eveneens gevaarlijk in uw liefdesbrief, daar u heeft kunnen weten, dat niet integere ambtenaren, waaronder rechters en officieren van justitie, elk argument aangrijpen om u veroordeeld te krijgen. Politieke belangen eisen dit namelijk en zij doen hier graag aan mee. Het kussen wordt daardoor uw gehanteerd wapen tijdens de vernielingen door u gebruikt.

Het enige dat rest is hoger beroep.

Een nieuwe officier van justitie van het OM Leeuwarden, die in opleiding tot rechter bij de rechtbank Assen is (ons kent ons) legt bij het hoger beroep in de eis van eerste aanleg uit, dat u de brief in Nederland op de post heeft gedaan, waarin toch duidelijk staat dat u hem/haar opeet.

U als verdachte heeft deze brief thuis geschreven, in Nederland op de post gedaan en daarin verwezen naar de plaats van het delict.

De oorspronkelijke aangifte van de overijverige veiligheidsmedewerker van de gemeente Coevorden, namelijk vernieling van het (intacte) bed, komt in haar eis niet ter sprake. Ook uw bedreiging van uw liefje noemt zij bewust niet. Uw tegenargumenten van tunnelvisie en bewuste misleiding van het gerechtshof Leeuwarden worden compleet genegeerd.

Het argument, dat het bed zich in het buitenland bevindt, is volgens haar niet relevant. U heeft de brief in Nederland op de post gedaan. Daarbij moet u maar aantonen, dat dit bed in het buitenland stond en niet in Nederland.u liegt

Het feit dat u de brief uit pure liefde schreef, wordt door deze officier uit zijn verband gerukt. Duidelijk staat toch geschreven, dat u hem/haar opeet. Naar de andere zinnen in uw brief wordt niet gekeken. Zij kijkt wel uit. Dan vervalt namelijk uw veroordeling en dat is tegen de wil van de politiek, die achter de schermen opdracht heeft gegeven u als schrijver te veroordelen.

De eis van de officier van justitie bij het gerechtshof Leeuwarden is en blijft een taakstraf van 100 uur, die volgens haar, als de gehele situatie in ogenschouw is genomen, nog als mild is te beschouwen.

De voorzitter van het gerechtshof Leeuwarden meldt in zijn vonnis dat u duidelijk het bed als plaats van het delict heeft aangewezen en doet vervolgens voorkomen, alsof dit bed in Nederland staat.

Hierdoor heeft het strafbaar feit hem/haar op te willen eten in Nederland plaats gevonden en krijgt u hiervoor een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 weken en een proeftijd van 2 jaar. Over de valse bedreiging, smaad, het kussen, het vernielen van het bed en uw openlijk geweldpleging in groepsverband wordt met geen woord meer gerept.

U hangt in hun strop en dat is vanuit politiek en justitioneel oogpunt de bedoeling, daar u niet nederig bent geweest en u zich niet bij deze en hun andere fraude heeft neergelegd.bewijs (31K)

Is dit Kafka?

Nee nog erger en waar gebeurt.

Een soortgelijke situatie, speelde zich op 4 september 2008 om 9.30 uur af bij het gerechtshof Leeuwarden. Zie hiervoor de video van deze zitting te Leeuwarden om u te overtuigen.

Gebeurt dit dan in Nederlandse rechtbanken?

Ja, dagelijks, vele, vele malen.

Want het Openbaar Ministerie is net als alle andere niet integere onaantastbare overheidsorganisaties levensgevaarlijk, als zij met de waarheid, het niet integer handelen, wordt geconfronteerd, dat onvoorwaardelijk door bepaalde rechters wordt gepareerd, veelal in strijd met de waarheid en het recht, ten fafure van de politiek.

Hier is de term levengevaarlijk bewust gehanteerd, daar het Openbaar Ministerie door gaat, totdat de persoon in kwestie stopt, compleet failliet is gemaakt, opgesloten is in een psychiatrische inrichting, zelfmoord pleegt, of wordt vermoord. Vermoord worden in Nederland staat hier duidelijk en voorbeelden zijn aanwezig om dit te staven.
Eerder stoppen dit onaantastbaar openbaar instituut, dat hermetisch voor de buitenwereld is afgesloten en de andere niet integere krom recht overheidsorganisaties niet.
Teveel (overheids)organisties of personen spinnen namelijk voordeel bij zo'n frauduleus instituut, zoals het Openbaar Ministerie. De reden dat zij onaantastbaar zijn en onaantastbaar moeten blijven. Leve de trias politica.

Conclusie: brieven aan geliefden in Nederland op de post gedaan zijn dus gevaarlijk, daar zij in rechtbanken altijd tegen u kunnen worden gebruikt. Let dus op wat tijdens uw liefde u aan uw liefje schrijft.

Dan nu echt over naar het waar gebeurde voorval van fraude, corruptie, collusie en machtsmisbruik, zoals hierboven reeds symbolisch is beschreven.

Vertaal het bed in de infrastructuur en het kussen (zoenen) in het verbranden en dan heeft u mijn affaire EuroStaete over de valse bedreiging van minister-president mr dr J.P. Balkenende, het op willen blazen van de infrastructuur in het Europark te Coevorden, het plegen van brandstichting, openlijke geweldpleging in groepsverband, het vernielen van een waterkering/riolering, het aanwijzen van een plaats (in het buitenland) alwaar explosieven liggen, dat vertaald wordt in het op de post doen van gegevens met het oogmerk een ander ten onrechte te doen geloven, dat ergens in Nederland explosieven liggen, een taakstraf van 100 uur hiervoor bij een bevoegdheid, die niet integere overheidsinstanties zich denken toe te kunnen eigenen en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 weken en een proeftijd van 2 jaar voor een bevoegdheid, die Nederlandse overheidsfunctionarissen, waaronder rechters, raadsleden en officieren van justitie niet zullen bezitten, namelijk het over de landsgrenzen heen kunnen veroordelen van niet strafbare feiten. Beoordelen kunnen zij in Nederland al niet, laat staan over zaken in het buitenland. Valselijk veroordelen gaat hen des te beter af.

Voor degene die bovenstaande verhaal niet wil geloven, niet wil accepteren of niet wil bevatten, dat bovenstaande dagelijks als routine veelvuldig in Nederlandse rechtbanken plaats vindt, volgt hier enige bewijsvoering uit eigen ervaring. Hierbij beperk ik mij tot slechts 1 geval.
Zelf kan ik gemakkelijk uit eigen ervaring met meer dan twintig soortgelijke drogredenen en leugens in rechtelijke uitspraken komen. 25 leugens en doelbewuste antidateringen in het rapport van de Nationale ombudsman rondom het om doen van handboeien heb ik ook tot mijn beschikking en zelf meegemaakt.

Via deze link is de gewraakte brief van 25 september 2006 aan minister-president mr dr J.P. Balkenende te lezen. Uit deze brief wordt een zin doelbewust door alle tegenpartijen volledig uit zijn verband getrokken. Deze zin luidt: "Dit houdt in dat ik allereerst de illegaal aangelegde riolering op mijn grondgebied op blaas."
Met mijn grondgebied wordt hier de soevereine staat EuroStaete bedoeld, die niet in Nederland en niet in Duitsland ligt.
Minister-president mr dr J.P. Balkenende is in deze brief uitgelegd, dat ik zo'n soevereine staat bezit. Dit bezit geeft op basis van een onrechtmatige bezetting, hetgeeen het geval is, de bevoegdheid mij te verdedigen met alle middelen, die mij in EuroStaete ter beschikking staan. Deze bevoegdheid vloeit voort uit het Handvest van de Verenigde Naties. Deze zelfverdediging vindt pas plaats, als de gemeente Coevorden door gaat met geweld tegen mij op mijn eigen grondgebied in mijn soevereine staat EuroStaete.

De gemeente Coevorden is hierbij het eerst aan zet, vanwege het als/dan principe, dat overduidelijk in de brief is gehanteerd.
Bij een krom recht integere gemeente Coevorden zou in gezamenlijk overleg over deze kwestie worden gesproken om de gerezen problemen op te lossen. Een niet integere gemeente Coevorden, zoals hier het geval is, gaat door met zijn wetsovertredingen, waaronder diefstal en vernielingen van bezittingen van een Nederlandse burger in het buitenland gelegen.

Via deze brief doet mr J. Buurman als veiligheidsmedewerker van de gemeente Coevorden in opdracht van zijn burgemeester dhr B.J. Bouwmeester en zijn wethouders een valse aangifte met de valse mededeling, dat op 27 september 2006 om 11.00 uur de infrastructuur van het Europark door mij zal worden geëxplodeerd. Daarna gaat de gemeente Coevorden gewoon weer door met het illegaal vernielen van de flora en fauna in EuroStaete en met het stelen van mijn zand uit EuroStatee.

De officier van justitie mr H. Super van het OM Assen vertaalt deze valse aangifte naar het willen plegen van brandstichting, openlijke geweldpleging in groepsverband en het vernielen van een waterkering/riolering en laat mij als verdachte op grond van een niet heterdaad actie onmiddellijk door de politie in geheel Nederland vervolgen. Hier staan de verschillende wetsartikelen die daarbij zijn gehanteerd vermeld.

Als de verdachte zich volgens afspraak de andere ochtend op het politiebureau meldt, is niet de aanklacht brandstichting, vernieling van de waterkering/riolering en openlijke geweldpleging in groepsverband, doch het feit minister-president mr dr J.P. Balkenende te hebben bedreigd.
Vermeende verdachte haalt hierbij diverse nationale dagbladen en radiozenders. De officier van het Openbaar Ministerie Assen mr H. Super is de schuldige aan deze ersntige vorm van smaad. krom recht

Een verplicht transport in een boevenwagen naar een ander politiebureau levert een nieuwe en een oude aanklacht op. De bedreiging van minister-president mr dr J.P. Balkenende verdwijnt voorgoed van het toneel, daar deze zo vals als maar mogelijk is. Daar wordt door de overheid nooit meer met een woord over gesproken of geschreven. De reden dat ondergetekende dit maar doet.

De valse beschuldiging minister-president mr dr J.P. Balkenende te hebben bedreigd is valselijk door de officier van justitie mr H. Super OM Assen samen met de veiligheidsmedewerker van de gemeente Coevorden mr J. Buurman en zijn burgemeester dhr B.J. Bouwmeester in scene gezet om vermeende verdachte in diskrediet te brengen. Dit is eventjes geluk, waarna dit ernstig misdrijf vanuit overheidszijde in de doofpot moet blijven. Welnu dit lukt nooit meer, daar wij nu Internet hebben.

De valse aangifte van mr H. Super, mr J. Buurman en burgemeester B.J. Bouwmeester wordt nu via World Wide Webhosting War for Justice (W4-Justice) flink verspreid. Dit moet wel, daar aangiften van strafbare feiten door deze ambtenaren begaan, al voortijding door het college van procureurs-generaal met als voorzitter mr H.N Brouwer en zijn medewerkers mw. mr J.C. Jarigsma en mr P.A. Timmerman worden geseponeerd en compleet worden afgedekt, nog voordat het beloofd tastbaar bewijs, dat ruimschoots voor handen is, is ingediend. Zie voor het voortijdig afdekken van erstige strafber feiten deze link.

Daarnaast wordt ook een per volmacht ingediende aangifte over vernielingen en diefstal jegens de gemeente Coevorden resoluut geweigerd.
Hier staat schril tegenover dat de valse aangifte van de veiligheidsmedewerker van de gemeente Coevorden (mr J. Buurman) onmiddelijk tot een arrestatie door de politie leidt. Is dit klassenjustitie?

Op het nieuwe politiebureau wordt de beschuldiging van openlijke geweldpleging in groepsverband (artikel 285 Strafrecht) uitgebreid met het aan hebben gewezen van een plaats waar explosieven liggen (artikel 142a Strafrecht). Hierbij wordt bewust niet vermeld, dat deze plaats alleen maar in het buitenland kan liggen.
Deze tactiek van het bewust weglaten van ontlastende informatie wordt vanaf nu continue herhaald.
Het negeren van de plaats van het delict in het buitenland en net doen voorkomen alsof deze in Nederland ligt, levert eerst een taakstraf van 100 uur op, die wordt veranderd in een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 weken en een proeftijd van 2 jaar. Zie hierbij de beide vonnissen en het proces verbaal van de uitspraak, die dit uiterst subliem weergeven. De plaats van het delict is Coevorden, terwijl iedereen van de zittende en staande magistraten weet dat ik op die dag in Terneuzen zat en daarnaast uitsluitend naar mijn soevereine staat, thans met de naam EuroStaet, niet gelegen in Nederland verwees.

Let op, dat in het eerste vonnis de ingediende pleitnota compleet is weggelaten en daarnaast valselijk wordt gemeld, dat de goedgekeurde dagvaarding tijdens de terechtzitting is overhandigd.
De pleitnota, die bewust door de politierechter mr J.J. Schoemaker en zijn griffier H. van Veen (rechtbank Assen) zijn genegeerd kunt u via deze link lezen.

De politierechter, die tot een taakstraf van 100 uur kwam vanwege het op de post hebben gedaan van de brief naar minister-president mr dr J.P. Balkenende was mr J.J. Schoemaker en de officier van het OM Assen, die als eerste met deze geknutselde beschuldiging en eis kwam was mevr. mr G.C. Bruins-Slot.
Let ook op dat de brandstichting (artikelen 157 en 161 Strafrecht), de bedreiging van Balkenende en het opblazen van de infrastructuur te Coevorden om 11.00 uur op 27 september 2006 (artikel 285 Strafrecht) niet in het vonnis worden genoemd. Deze laatste vervolging staat wel nadrukkelijk in mijn dagvaarding.

De valse aangifte van mr J. Buurman als eerste aanleg wordt dus geheel buiten beschouwing gelaten en omgetoverd tot het in Nederland op de post hebben gedaan van de brief aan minister-president mr dr J.P. Balkenende.

Ook over de vervalste aanhouding van mr H. Super van het OM Assen wordt met geen woord in het vonnis gerept.

Artikel 5 Grondwet staat het schrijven van zo'n brief toe.
Dit Grondwetartikel en de vrijheid van meningsuiting werden als tegenargumenten tijdens beide zittingen in de rechtbanken genoemd, doch systematisch door de officieren van justitie, de politierechter en raadsleden genegeerd. De eigenaar van de soevereine staat EuroStaete moest namelijk om politieke redenen hangen en daar werd zorg voor gedragen. Iedereen begrijpt dan dat hiervoor Grondwetten mogen en moeten worden overtreden.
De raadsheren en dame, die in Leewarden tot deze veroordeling over gingen door valselijk voor te doen, dat alles te Coevorden heeft plaats gevonden zijn: mr G. Dam, voorzitter, mr K.M. Makkinga en mr L.T. Wemes.


Het geluk van deze leugens in beide vonnissen is dat op grond van artikel 121 Grondwet beide vonnissen nietig zijn, daar zij niet de gronden bevatten, die met de werkelijkheid en waarheid overeen komen.
Omdat deze rechters niet aan enige zelfreflectie doen, geen zelfreinigend vermogen bezitten, zij daarnaast het te druk hebben met het bij elkaar in bed kruipen en nergens in de Grondwet staat hoe leugens uit rechtelijke vonnissen moeten worden verwijderd, daar deze er niet in mogen zitten, verklaar ik deze vonnissen zelf maar als zijnde nietig.

Om tot een rechtszitting te komen moet verdachte eerst worden gedagvaard. Dit gebeurt met een vodje papier alwaar de betreffende tekst in de brief van 25 september 2006 gericht aan minister-president mr dr J.P. Balkenende volledig uit zijn context is gehaald. Dat moet ook wel wil men tot een veroordeling komen.

Verbazingwekkend is daarnaast het feit aan welke beperkte eisen zo'n vodje, in juridische termen een dagvaarding genoemd, moet voldoen. Alles is hierbij geoorloofd, als het doel, de verdachte veroordeeld te krijgen, maar wordt gehaald. Zie in deze de uitspraak van het gerechtshof Leeuwarden over de onderhavige dagvaarding. Daarbij laten zij bewust enkele criteria weg, die eveneens tot nietigheid zouden moeten leiden. Deze zijn de afwezigheid van een datum, naam van de functionaris en een handtekening.

Omdat op een dagvaarding geen datum aanwezig hoeft te zijn, kan zo'n dagvaarding zelfs alvast een geruime tijd voor het plaatsvinden van het strafbaar dilect worden geschreven, of bijvoorbeeld dagen na het uitspreken van het eindvonnis. Enige controle wanneer en door wie zo'n dagvaarding is geschreven is volgens het gerechthof Leeuwarden namelijk niet noodzakelijk.

Het voorstel in deze is dat u zelf met het schrijven van dagvaardingen begint, zodat hiermee alle niet integere ambtenaren, waaronder rechters en officieren van justitie, voor het gerecht kunnen worden gedaagd.
Een naam en een functie hoeven namelijk niet onder uw dagvaarding te staan. U kunt daardoor uw dagvaarding geheel anoniem zonder een datum erop versturen. Een rechtelijke uitspraak met behulp van onwaarheden van de zijde van het OM zijn daarbij gegarandeerd.

Een ander voorstel in deze is deze procedure te oefenen bij de rechtbank Assen en het gerechtshof Leeuwarden, daar zij aldaar de meeste ervaring met soortgelijke papieren vodjes hebben. Deze vodjes leiden vanwege hun groot aantal vormfouten daar niet tot nietigheid en altijd tot een straf en dat is uw geluk bij zulke niet integere ambtenaren.

Volgt u voor uw aangiften tegen deze niet integere personen de wettelijke route, dan worden uw aangiften standaard geseponeerd en bij het gerechtshof via een artikel 12 Wetboek van strafvorderingsprocedure onherroepelijk niet ontvankelijk verklaart. Via het vodje omzeilt u deze standaard procedure van seponeren.

Als u nu bijvoorbeeld een affaire heeft, waarbij u iemand een hak wil zetten, dan kunt u het beste, als een ander voorstel, daarvoor contact opnemen met de burgemeester van Coevorden, te weten dhr B.J. Bouwmeester. Hij geeft dan zijn veiligheidsmedewerkers mr J. Buurman opdracht een valse aangifte in te dienen. Liegen is namelijk zijn lust en zijn leven en dat is hier mooi meegenomen.
Deze valse aangifte wordt vervolgens door de officieren justitie van het OM Assen vertaald tot een opsporingsbevel. Mr H. Super, mr D. ten Boer en mevr. mr G.C. Bruins-Slot van het OM Assen zijn hier meesters in.
Hun hoofdofficieren mevr. mr R.S.T. van Rossum-Broos, mr D.E. Greive en mr M.A.A. van Capelle steunen deze acties tot in het absurde en het voordeel hierbij is, dat uw slachtoffer altijd negatieve publiciteit krijgt. Zij kennen hiervoor de weg naar de Media.

Via de Reclasseringsdienst, die ook aan het werk moet worden gehouden, belandt uw zaak vanzelfsprekend bij de politierechter mr J.J. Schoemaker. Samen met de officier van justitie zoals bijvoorbeeld mevr. mr G.C. Bruins-Slot, die fel tegen uw slachtofffer gaat pleiten, bent u verzekerd van strafvervolging van uw slachtoffer.
Over het strafbaar feit hoeft u zich geen zorgen te maken, die bedenken zij wel voor u.
Gaat uw slachtoffer in hoger beroep, dan vindt bij het gerechtshof Leeuwarden een herhaling van zetten plaats. Mevr. mr S.G.H. du Fossé met een deftige functie van procueur-generaal voor een gewone officier van justitie, die toevallig ook in opleiding tot rechter bij de rechtbank Assen is en de raadsheer mr G. DAM verdraaien het vonnis uit Assen een beetje, zodat recht lijkt wat krom is en krom blijft.
Voor uw slachtoffer is er geen ontkomen meer en uw bedje is gespreid, want u heeft zonder al te veel problemen weer iemand geelimineerd.

Bovenstaande illustreert haarfijn wat een brief, die doelbewust door de overheid uit zijn verband wordt gerukt, te weeg kan brengen.
De politiek, lees o.a. ook minister-president mr dr J.P. Balkenende, heeft bevolen, dat de schrijver als klokkenluider moest hangen en de officieren van justitie en rechters zorgen daar dan voor. Zo zit de Nederlandse trias politica nu eenmaal in elkaar.krom recht

Brieven die zonder succes naar het OM Leewarden zijn verzonden kunt u hiern aanvinken, brief 1, brief 2 en brief 3.
De brief die naar de griffier van de rechtbank Assen is gestuurd en niets heeft opgeleverd kunt u hier aanvinken.
De brieven die naar diverse overheden en naar diverse instanties van de reclassseringdienst zijn verzonden, hebben ook niets ogeleverd en die kunt u hierna aanvinken brief 1, brief 2, brief 3, brief 4 en brief 5.
Een telefoontje met het OM Leeuwaarden, waarbij enkele administratieve medewerkers om informatie uit mijn dossier werd gevraagd, leverde wel de nodige informatie op.
De conclusie die hieruit kan worden getrokken is dat hoe hoger de functionarsissen zijn des te crimineler zij handelen.

Dr G.J.J. Beukeveld
EuroStaete

Home Info

Disclaimer Free counter and web stats