Het beheren van een sector op EuroStaete
Beste uitwoners,

Wie wil deze als sector-coördinator verder uitbouwen tot een volwaardige website, waarbij wordt zorg gedragen dat alles wat gratis via deze website wordt aangeboden bij de juiste persoon terecht komt? Neem hiervoor contact op met dhr R.M. Brockhus via zijn e-mailadres.

Gratis vrije energie gedurende 20 jaren voor alle inwoners van de gemeente Coevorden is dat ook een mogelijkheid? Ja zeer zeker, leest u maar verder.

EuroStaete begint eerdaags met onderzoek naar een stormvlieger van 100 MWatt en biedt dan gedurende 20 jaar alle elektriciteit gratis aan alle inwoners van de gemeente Coevorden aan. Deze Coevordenaren kunnen deze elektriciteit onbeperkt toepassen voor verwarming, vervoer, licht en welke andere toepassing dan ook. Hoe EuroStaete dit op een eenvoudige wijze voor de Coevordenaren wil realiseren, wordt uit de doeken gedaan.

De vraag, die als eerste wordt gesteld, is waarom alleen de inwoners van de gemeente Coevorden 20 jaar lang gratis van energie te willen voorzien en niet alle uitwoners. Dat laatst is het streven (zie de Grondwet waarin staat dat iedereen gelijkwaardig is en blijft), doch begonnen wordt met de Coevordenaren, omdat algemeen bekend is, dat deze uitwoners de laatste jaren slechte burgemeesters, wethouders, ambtenaren en domme gemeenteraadsleden hebben gehad. Het is nu tijd voor deze Coevordenaren in het zonnetje te worden gezet. Zij staan namelijk dagelijks bloot aan lawaai en de uitstoot van kankerverwekkende stoffen uit de vuilverbranders, asfaltcentrale en andere energiecentrales op het Europark en dat is geen sinecure.

EuroStaete als goede buur wil deze uitwoners, daarvoor gedurende 20 jaar ten dienste staan, door hen vrij energie gratis te leveren, die zijvoor al hun doen en laten nodig hebben. Coevorden wordt hiermee het Walhalla van het Noorden.

Hoe wil EuroStaete dit financieren en eenvoudig verwezenlijken?

Bekend is dat de gemeente Coevorden vanwege de bezetting van en de vernielingen in EuroStaete vanaf 31 augustus 2006 tot aan heden per dag 50.000 euro boete aan de familie Beukeveld moet betalen. Zonder rente-op-rente door te berekenen, hetgeen wel moet, is dat bedrag tot medio september 2008 opgelopen tot 37 miljoen euro.

Deze 37 miljoen euro wil de familie Beukeveld geheel besteden aan de aanschaf van apparatuur, die vrije energie op kan wekken. Deze vrije energie wordt dan allereerst vanaf EuroStaete gratis aan de inwoners van de gemeente Coevorden aangeboden. De rest van de energie is eveneens geheel gratis, doch voor alle andere uitwoners waar ook ter wereld. De familie Beukeveld hoeft niets en dan ook niets van deze 37 miljoen euro over te houden en wil zelfs de aangeschafte apparatuur niet in bezit hebben. Deze apparaten mogen geheel in het bezit blijven van de gemeente Coevorden, als zij maar met EuroStaete in zee gaat om allereerst de vervelende boete af te lossen en vervolgens deze in zijn geheel in het voordeel te willen wenden aan hun bloedeigen inwoners.

Voor het eerst kan dan gesteld worden, dat alle Coevordenaren van de fraude van hun bestuurders profiteren, hetzij indirect via het buitenland, namens EuroStaete. Deze bestuurders van de gemeente Coevorden kunnen dan met "trots" melden, dat zij voor het eerst iets goeds voor alle inwoners hebben gedaan. Voor het eerst iets ten dienste van, in plaats van nu andersom, ten koste van. Voor het allereerst, het is de Coevordenaren dit gegund.

De kunst is nu hoe op een efficiŰnte wijze zoveel mogelijk vrij energie met deze 37 miljoen euro kan worden opgewekt. Zie hiervoor het bestand welzijn

EuroStaete groeit dermate hard, dat enige structuur en afspraken noodzakelijk zijn, zodat alle doelstellingen, die wij gezamenlijk willen verwezenlijken, in goede banen worden geleid.

Met deze structuur en afspraken weet iedereen waar hij/zij aan toe is, recht op heeft en waar inspanningen voor worden geleverd. Niet gevraagd wordt achter alle doelstellingen van EuroStaete te staan, doch wel met hart en ziel voor minimaal twee te gaan.

De doelstellingen van EuroStaete zijn werken aan:

 • een betere wereld dan de huidige
 • een eerlijke verdeling van onze enorme rijkdommen
 • het ontwikkeling van nieuwe projecten
 • het overbrengen van kennis
 • leugenvrije rechtelijke uitspraken en geschriften,
 • juridische ondersteuning voor hen die hier om vragen.

Altijd moet daarbij in ogenschouw worden genomen, dat: iedereen gelijkwaardig is en blijft.

Deze gelijkwaardigheid houdt in, dat EuroStaete naar een samenleving streeft, waarbij iedereen verzekerd is van de meest basale levensbehoeften. Bij het verwezenlijken van deze doelen mag best winst worden gemaakt, doch deze winst mag niet ten koste gaan van miljarden mensen, zoals nu in de wereld het geval is. Het voorstel is om alle bezigheden van EuroStaete in sectoren op te splitsen, waarbij vanuit redelijk zelfstandige eenheden een zeer breed scala aan activiteiten kan worden ontwikkeld, die met behulp van synergie elkaar versterken.

De definitie van een sector hier is: een groep van personen met gelijke bedoelingen of belangen, die daartoe en als zodanig een lichaam vormen, zoals een groep, club, vereniging of gezelschap. Een sector in EuroStaete bevat al die facetten van het lichaam, die nodig zijn om sturing en ruling te geven aan het verwezenlijken van het thema en de doelstelling(en).

Eindverantwoordelijke van een sector is een co÷rdinator. Hij/zij wordt door de uitwoners bij meerderheid van stemmen naar voren gedragen zonder op een kandidatenlijst te hebben gestaan of een geschikte persoon meldt zichzelf aan. De co÷rdinator is de enige leidinggevende functionaris binnen de sector. Hij/zij is belast met het opzetten en instandhouden van zijn sector, het geven van adviezen, het vervullen van taken richting EuroStaete en hij/zij draagt zorg dat zijn/haar sector aan de doelstelling(en) voldoet. Hij/zij kan daarbij allerlei taken delegeren.

Elk sector heeft een naar eigen inzicht in te richten subdomein in EuroStaete en een eigen e-mailadres.

Deze sub-website, die rechtstreeks is te bereiken, bevat veel achtergrondinformatie over het hoofdthema. Dit naar inzicht van de co÷rdinatoren o.a. door het aandragen en aanreiken van gegevens van de uitwoners. Voldoet een sub-website niet aan de gestelde doeleinden, dit schriftelijk vastgesteld door drievierde deel van alle co÷rdinatoren, dan moet de sub-website worden aangepast, zodat deze wel aan de gestelde eisen voldoet. Blijft de betreffende co÷rdinator in gebreke, dan verandert de voorzitter de website persoonlijk.

Hoe gaat het vormen van een sector in zijn werk?

Stel nieuwe duurzame en dus goedkopere energiesystemen moeten in kaart worden gebracht, om hiermee een zichzelf voorziene samenleving op te kunnen bouwen. Hiervoor kan een sector worden opgericht met bijv. de naam: nieuwe energiesystemen, of alternatieve energiesystemen naast de reeds bestaande sector vrije energie. Voor dit oprichten zijn 10 uitwoners nodig, die dit bij EuroStaete via een e-mail aankaarten. Voor deze sectoren moeten daarna co÷rdinatoren worden gevonden.

Alle ruim 6 miljard uitwoners van EuroStaete kunnen tot een bepaalde datum hiervoor via e-mail gemotiveerd geschikte kandidaten bij EuroStaete aandragen, die als potentieel co÷rdinator van deze sector deze kar kunnen trekken. De beste kandidaat wordt dan in stilte vanuit EuroStaete de vraag gesteld deze zware taak op zich te willen nemen. Geschikte kandidaten kunnen zichzelf ook aanmelden.

Is de kandidaat daartoe bereid, dan wordt hij voor onbepaalde tijd voor deze taak aangesteld, tot het moment, dat meer dan 500 uitwoners melden, dat zij unaniem een betere kandidaat hebben, die de sector gaat leiden. Op dat moment vindt onherroepelijk via EuroStaete stuivertje wisseling plaats. De nieuwe kandidaat treedt dan in functie van de huidige. Deze aanpak zorgt dat de co÷rdinator alert blijft, hetgeen gunstig is voor alle uitwoners.

Alle stappen in deze procedure zijn en blijven transparant, doch geschieden met de nodige omzichtigheid om alle mensen, die kandidaat zijn gesteld of co÷rdinator zijn in waarde te laten. Per slot is en blijft iedereen gelijkwaardig. Leiding geven aan een sector is geen sinecure. Co÷rdinatoren worden daarvoor vanuit EuroStaete dan ook belastingvrij beloond. EuroStaete kent namelijk geen belastingheffing. De vergoedingen voor deze werkzaamheden komen uit de projecten en het GuldenMark-systeem. Het aantal sectoren in EuroStaete is onbeperkt, waarbij zorg wordt gedragen overlap te voorkomen.

  Hoe komen de uitwoners aan een sector?
 • Simpel door hiervoor een voorstel bij EuroStaete in te dienen.
 • Consensus vanuit een groep 10 uitwoners bepaalt of zoĺn sector relevant is.
 • De aangestelde co÷rdinator van die sector draagt, daarna zorg voor de inhoud en voortgang van die sector.
 • Voor de bank, munten en projecten gelden bovenstaande afspraken niet.
 • Volg voor informatie hiervoor deze hyperlinken.

Om snel enige structuur aan EuroStaete te geven worden de sectoren voorgesteld, die rechts op de webpagina staan gepresenteerd. Zit uw sector hier niet bij, zoek dan negen medestanders en een co÷rdinator op en meldt de nieuwe sector aan EuroStaete. Via deze rechterkant kan van de ene sector naar de andere worden overgeschakeld, waarbij dan álinks de belangrijkste documenten in deze sector zijn aan te klikken.

Linksboven staan de verschillende talen waarin EuroStaete informatie aan wil dragen. Hij/zij die artikelen in een bepaalde taal wil publiceren kan zich hiervoor eveneens bij EuroStaete aanmelden. Het e-mailadres hiervoor is Mail to Eurostaete.eu

Iedere uitwoner die denkt iets nieuws voor EuroStaete te hebben kan contact opnemen via e-mail
naar eurostaete@eurostaete.eu of info@eurostaete.eu of via de invulformulieren met EuroStaete.

Home Overzicht sectoren