De initiatiefgroep van "Platform Herstel Rechtsorde" kwam op 8 maart bijeen in het conferentiecentrum Dommeldal aan het Achterom 9a in Sint-Oedenrode. Beeldhouwster Jikke Jager toonde de definitieve serie GuldenMarken die als betaalmiddel op Eurostaete wordt gebruikt. Ca. 30 mensen waren aanwezig waarvan zich 14 spontaan aanmeldden als nieuwe leden van de soevereine staat Eurostaete. Andere deelnemers hadden zich al aangemelde met aanmeldformulier. Zie videoverslag 127 min.

Introductie van de soevereine staat EuroStaete

Op een dag werd besloten tussen de Staat der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland een grensoverschijdend industrieterrein aan te leggen. De locatie was gelegen tussen de Nederlandse gemeente Coevorden en de Duitse gemeente Emlichheim (zie de landkaart). De beide burgemeesters werden hierbij de dik betaalde directeuren van de Exploitatiemaatschappij Europark GmbH (Duitse BV), die dit industrieterrein moesten ontwikkelen.

Meteen na deze oprichting stuurde de gemeente Coevorden het op onteigeningsprocedures aan om de gronden in dit gebied gelegen goedkoop in eigendom te verkrijgen. Dat gebeurde dus ook met de gronden van de familie Beukeveld, die zowel in Nederland als in Duitsland kavels had liggen. Deze Nederlandse onteigening in strijd met de Grondwet mislukte, doordat de gemeente Coevorden bij de familie Beukeveld een verkeerd kavelnummer heeft genomen.

Meteen zette de burgemeester van Coevorden een nieuwe onteigeningsprocedure in, doch die kon door het aantonen van belangenverstrengelingen van deze burgemeester en een gedeputeerde van de provincie Drenthe worden tegengehouden. De Duitse gemeente Emlichheim onteigende niet en hield zich wel aan de Grondwet. Nederlandse en Duitste banken namen achter de schermen deze strijd van de beide gemeenten tegen de familie Beukeveld over, waardoor de familie enkele jaren later, zowel Nederlandse als Duitste kavels goedkoop aan de gemeeente Coevorden moesten overdragen, wilden zij niet geheel failliet gaan. Bij deze strijd werd met voorbedachte rade een fundamentele fout begaan, die het ontsaan van de soevereine staat EuroStaete tot gevolg had.

Hoe ging dat in zijn werk?

In de grondwet van de Staat der Nederlanden wordt het begrip 'grond' omschreven als een gebied waarvan de grens met een ander land ligt tot aan het midden van een grenspaal of een water, rivier, plas of sloot indien een water de grens markeert. In de Duitse grondwet wordt het begrip 'grond' anders gedefinieerd. Namelijk tot aan een water, rivier, beek, plas of sloot. Dus niet tot aan het midden van een water. Grond is in de Duitse definitie de bodem waarop je kunt lopen of waar je gewassen op kunt verbouwen. Alleen voor deze grond moet belasting worden betaald.

Medio 1990 kocht de familie van de Duitste eigenaar een aan Nederland aanpalend stuk grond in Duitsland. Hierbij werd het te verbouwen oppervlak als ook de sloot om dit oppervlak gekocht. Een Duitse notaris wonend in Emlichheim, die al een keer eerder de familie Beukeveld had bedrogen, dacht dit nog een keer te kunnen doen en schreef alleen het te verbouwen oppervlak in het Duitse Grundbuch in en hield de sloot bewust achter.

Bij de verplichte verkoop van de kavels door de banken in touw gezet is nadrukkelijk door de familie Beukeveld gesteld dat ook de sloot van hen was. De notaris deed alsof hij boos werd en weigerde de sloot te kopen. Uiteindelijk is die sloot dan ook niet verkocht en gekocht. Na betaling van de kavels is door de familie Beukeveld gesteld, dat de sloot niet in Duitsland ligt, daar deze niet in het Grundbuch staat ingeschreven en niet in Nederland ligt daar de juiste grens precies over de eeuwenoude grenspalen loopt en niet halverwege de sloot, zoals naderhand werd beweerd.
Een strook van ca. 500 meter lang en 6 meter breed bleef buiten de verkoop en is nog steeds onvervreemdbaar eigendom van de familie Beukeveld. Hier ligt de bron van een grensdispuut, omdat de grensstenen historisch ca. 6 meter uit elkaar stonden; en volgens het tractaat tussen de Staat der Nederlanden en het Koninkrijk Hannover nog steeds moeten staan, ook al zijn deze op onwettige wijze verwijderd.

Het toeval wil dat deze sloot precies tussen grenspalen met hetzelfde nummer ligt. Duitsland houdt op bij de nieuwe grenspaal en Nederland bij de oude. EuroStaete ligt hier precies tussen in. Vanwege conflicten bij andere zaken met de gemeente Coevorden werd besloten om de soevereine Staat EuroStaete uit te roepen, die niet afgescheiden is van enig ander land, maar als historisch en onafhankelijk gebied in Europa als natie wordt benoemd. Daaruit volgt onverkort dat op de soevereine staat EuroStaete andere wetten en regelingen gelden dan in de omringende landen. Daarom nodigen de beheerders van Eurostaete goedwillende mensen uit om invulling te geven aan een maatschappij die duurzaam en rechtvaardig is.

Meldt u daarvoor aan bij Bas Heijmen van het secretariaat van het 'Platform Herstel Rechtsorde': 040-2550734 in Eindhoven

Iedere uitwoner die denkt iets anders te willen beweren, kan dit via e-mail bij EuroStaete indienen.
eurostaete@eurostaete.eu of info@eurostaete.eu of via invulformulieren contact met ons opnemen.

Home Aanvraag informatie Eurostaete