kobe bryant shoes kobe bryant shoes cheap kobe shoes kobe shoes

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EUROSTAETE WORLD TRADE CENTRE

 1. EuroStaete het kleinste soevereine vasteland in de wereld bemiddelt bankzaken tussen internationale en nationale bedrijven, kleine of middel grote ondernemingen, handelaren en personen, die vrije beroepen uitoefenen op basis van een beproeft marktconcept de Wirtschaft Ring in Zwitserland met als doel, een meeromzet tussen de betrokken leden te realiseren. EuroStaete handelt daarbij onder de commerciële benaming: EuroStaete World Trade Centre. Hieronder verder vermeld als EuroStaete-WTC. De afkorting die ook toegepast mag worden is E-WTC.

 2. De toetreding tot EuroStaete-WTC geldt voor natuurlijke en rechtspersonen, die handelen, produceren en/of een vrij beroep uitoefenen. Bij toetreding moeten alle leden garanderen dat zij met hun handelstransacties uitsluitend sociale, culturele en/of ecologische doelstellingen nastreven. Het niet nastreven van deze doelstellingen kan tot uitsluiting van deelname aan het EuroStaete-WTC systeem leiden. Handelen volgens het sociaal kapitalisme is hierbij verplicht. Dat houdt in dat een zo groot mogelijk aantal uitwoners van de leden profiteert en niet een enkeling. De leden behouden hierbij hun autonomie met de wens samen te werken indien hen dat economisch voordeel brengt in de vorm van onderlinge gunstige handelscondities.

 3. EuroStaete-WTC beoordeelt het aanvaarden of het weigeren van de leden zonder zijn beslissingen te moeten motiveren. De toetreding is slechts effectief mits eenparige goedkeuring door EuroStaete-WTC en na inschrijving in het aandelenregister. Het kandidaat-lid wordt schriftelijk in kennis gesteld van deze goedkeuring of beslissing.

 4. Een andere belangrijke voorwaarde voor de toetreding is de bereidheid van de aanvrager om alle bepalingen van het EuroStaete-WTC-statuut en dit huishoudelijk reglement, die samen een eenheid vormen, te aanvaarden.

 5. EuroStaete-WTC is een coöperatieve vennootschap naar Europees voorbeeld, zijnde een rechtsvorm die grensoverschrijdende samenwerking tussen bedrijven vergemakkelijkt en waarbij 49% van de aandelen rechtstreeks aan de leden toebehoren en 51% van deze aandelen in de kluis van de Centrale Bank EuroStaete liggen opgeslagen. Deze 51% aandelen zijn indirect ook van de leden, doch deze aandelen worden gebruikt als buffer tegen zaken die de leden tijdens de algemene ledenvergadering met meerderheid van de aanwezige stemmen besloten, noodzakelijk achten voor het voortbestaan van EuroStaete-WTC.

 6. De 49% directe EuroStaete-WTC aandelen van de leden zijn onderling verhandelbaar. Deze handel, die volledig transparant is, loopt niet via EuroStaete-WTC. De waarde van een aandeel is afhankelijk van de marktontwikkeling.

 7. EuroStaete-WTC is dualistisch van opbouw waarbij toezicht op het dagelijks bestuur vanuit de Centrale Bank EuroStaete wordt gehouden. Bij dit toezicht zijn altijd vertegenwoordigers van de ECB

 8. EuroStaete-WTC heeft een algemene ledenvergadering, waarin elk lid ongeacht de grootte van zijn/haar bedrijf maar één stem heeft.

 9. De leden bepalen tijdens de algemene ledenvergadering de grootte en de samenstelling van het dagelijks bestuur. Tijdens deze vergadering wordt ook de hoogte van het salaris van het dagelijks bestuur vastgesteld. In dit salaris zitten alle soorten onkosten verwerkt. De gebruikelijke loonregeling is hierbij richting, doch niet maatgevend.

 10. De totale juridische aansprakelijkheid van een bestuurslid voor het verrichten van werkzaamheden voor EuroStaete-WTC wordt hierbij beperkt tot maximaal 1000 euro.

 11. De totale juridische aansprakelijkheid voor een lid tijdens het onderling handeldrijven via EuroStaete-WTC wordt hierbij beperkt tot maximaal 100 euro.

 12. Elke kennisgeving van EuroStaete-WTC aan leden geschiedt per e-mail naar het (de) aangegeven adres(sen) zoals vermeld in de toetredingsovereenkomst van het betrokken EuroStaete-WTC-lid, zoals meegedeeld aan EuroStaete-WTC en/of via publicaties op de website www.EuroStaete.biz . In geval van enige wijziging in contactgegevens, zoals activiteit, vennootschapsvorm, aanstelling nieuwe bestuurders, verbindt het lid zich dit onverwijld schriftelijk of per e-mail aan EuroStaete-WTC mee te delen.

 13. Het huishoudelijk reglement kan in functie van de evolutie van EuroStaete-WTC worden aangepast. Deze aanpassingen worden door het dagelijks bestuur van EuroStaete voorgesteld en goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Vanaf deze goedkeuring zijn de aanpassingen bindend voor alle leden. Deze wijzigingen staan dan op de website van www.EuroStaete.biz.

 14. EuroStaete-WTC brengt bedrijven en handelaren dichter bij elkaar en zorgt voor een unieke binding. Deze binding wordt mogelijk gemaakt door het gebruik van de interne handelseenheid, de GuldenMark, die dezelfde waarde heeft als de euro. Door deze interne handelseenheid zijn bedrijven/handelaren automatisch gemotiveerd om hun aankopen bij de collega-leden van EuroStaete-WTC te plaatsen.

 15. De GuldenMark is wereldwijd geldig. De GuldenMark kan omgewisseld worden tegen goederen of diensten en te koop aangeboden worden tegen 95% van de normale marktprijs. Bij de omwisseling van de GuldenMarken via de banken van EuroStaete worden kosten in rekening gebracht en gelden de beperkingen, dat maar 1000 GuldenMarken per dag per bedrijf of rechtspersoon kunnen worden omgewisseld tot het maximum aan GuldenMarken, dat ooit door dit bedrijf of deze rechtspersoon bij de banken van EuroStaete is gekocht.

 16. De werking van EuroStaete-WTC is eenvoudig en biedt alle zekerheden. Alle leden kunnen zonder een vastgelegd minimum aankopen bij elkaar verrichten. Bij verkoop dienen EuroStaete-WTC-leden, conform de internationale en nationale fiscale wetgevingen, steeds een factuur op te maken of de bedragen in te brengen in hun kasboeken. De BTW dient steeds - conform de BTW-wetgeving.- aangerekend te worden. EuroStaete-WTC bemoeit zich niet met deze BTW. Handelstransacties die uitsluitend binnen de soevereiniteit van EuroStaete-WTC plaatsvinden en administratief geheel binnen dit rechtsgebied zijn verwerkt, zijn geheel fiscaal vrij gesteld. EuroStaete-WTC handelt hierbij conform de reglementen van de OESO, die stellen dat landen, die geen belasting heffen, omdat zij andere bronnen van inkomsten hebben, maar wel voldoen aan de uitwisseling van gegevens, niet worden gezien als belastingparadijzen om fiscale heffing te ontduiken. Staatssecretaris Jan Kees de Jager van het ministerie van Financiën was daarin op o.a. de verkiezingsavond voor het Europarlement heel duidelijk. (zie http://www.mstsnl.net/video/eu-jan-kees-de-jager.wmv )

 17. De betaling van handelstransacties wordt geheel of gedeeltelijk uitgevoerd in de EuroStaete-WTC-munteenheid GuldenMark. De aanmeldingkosten en transactiekosten zijn in euro’s. De leden mogen zelf bepalen met welke munteenheid zij onderling willen handelen. Voor het betalen van transactiekosten wordt deze munteenheid of worden de verschillende gehanteerde munteenheden omgerekend naar Guldenmarken. Deze omrekening wordt (of deze omrekeningen worden) automatisch door het softwaresysteem omgerekend, dat EuroStaete-WTC voor bankzaken hanteert.

 18. Het autoriseren van betalingen - dit op vertoon van een EuroStaete-WTC-betaalkaart of een EuroStaete-WTC-PLUS kaart - kan door middel van de EuroStaete-WTC Online Banking of via EuroStaete-WTC Phone Banking.

 19. Met de EuroStaete-WTC-betaalkaart kan het EuroStaete-WTC-lid terecht bij alle andere EuroStaete-WTC-leden, met of zonder een betalingsterminal. Bij EuroStaete-WTC-leden met een betalingsterminal gebeurt de transactie automatisch en wordt deze direct verwerkt. Bij EuroStaete-WTC-leden zonder een betalingsterminal dient de verkoper de gegevens van de betaalkaart in te vullen op een aankoopbewijs. Vervolgens laat de verkoper dit aankoopbewijs door de klant ondertekenen. Aankoopbewijzen moeten steeds volledig ingevuld en onmiddellijk geautoriseerd worden. Het zijn de EuroStaete-WTC-deelnemer en verkoper, die gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor het volledig invullen, het laten ondertekenen en het eventueel achteraf voorleggen van het aankoopbewijs.

 20. Bij overschrijvingen, die door de koper dienen te worden uitgevoerd, kan de koper de betreffende overschrijving via de EuroStaete-WTC-Online Bank uitvoeren of kan de koper de betreffende aanvraag tot overschrijving hetzij per fax, per e-mail of per brief bezorgen aan het EuroStaete-WTC-hoofdkantoor. Bij eventuele geschillen tussen verkoper en koper kan het betalingsbewijs door EuroStaete-WTC te allen tijde tot 5 jaar na factuurdatum worden opgevraagd. Indien het gevraagde document niet door de verkoper kan worden voorgelegd, zal de EuroStaete-WTC-transactie onmiddellijk ongedaan worden gemaakt, dit uiteraard inclusief de transactiekosten. Dat wil zeggen EuroStaete-WTC retourneert de gemaakte transactiekosten terug aan de verkoper.

 21. De opdrachten om betalingen in GuldenMarken en/of in andere geldeenheden uit te voeren, kunnen door EuroStaete-WTC alleen gewaarborgd worden, na het verkrijgen van een autorisatienummer via de EuroStaete-WTC-Online Banking, de EuroStaete-WTC-Phone Banking of na het ontvangen van een autorisatienummer via het EuroStaete-WTC-hoofdkantoor. Op het ogenblik van de autorisatie wordt de boeking onmiddellijk uitgevoerd.

 22. EuroStaete-WTC houdt de data van alle EuroStaete-WTC overboekingen bij in haar bestanden. Deze bestanden worden tot 10 jaar na het ontstaan bewaard.

 23. Nogmaals de betaling tussen de leden kan geheel of gedeeltelijk in GuldenMarken geschieden, dit volgens de onderlinge overeenkomst tussen partijen.

 24. Bij toetreding tot EuroStaete-WTC krijgt elk lid eenmalig 1.000 GuldenMarken en een renteloze lening van 3.000 Guldenmarken. Beide bedragen zijn geheel vrij te besteden. De aflossing van de renteloze lening geschiedt lineair in 30 jaar.

 25. Fraude, diefstal en andere onwetmatige geldzaken rondom het EuroStaete-WTC systeem doen de EuroStaete-WTC-leden elkaar niet aan. De hoofddoelstelling van EuroStaete-WTC is zorg te dragen dat alle parijen voordeel hebben bij hun onderlinge handel. Hier hoort geen stelen, bedrog of andere fraude bij.

 26. Van elke fraude wordt aangifte gedaan in het land waar de hoofdzetel van de deelnemende organisatie is gevestigd, waarbij door EuroStaete-WTC domicilie wordt gekozen in een plaats naar keuze.

 27. Daarnaast wordt het vermeende fraudefeit door EuroStaete-WTC geanonimiseerd op www.eurostaete.biz/rechtshulp geplaatst, zodat alle uitwoners via de website eenmalig binnen een bepaalde tijd hun gemotiveerde mening over deze zaak kunnen geven. Hierbij worden alleen de gemotiveerde meningen geteld, die binnen het tijdsbestek zijn ingediend. In sommige gevallen kan uitsluitend via de leden op anonieme wijze binnen een bepaalde tijd besloten worden de uitspraak van het grote publiek in het onderhavig geschil, als bindend tussen de twistende partijen aan te nemen. De twistende partijen zijn verplicht deze uitspraak van de leden te accepteren. Een langdurige, geldverslindende gang naar de rechters wordt hier mee vermeden. De procedure hoe (vermeende) fraudezaken onderling tussen de leden begaan op een transparante, doch geanonimiseerde wijze via EuroStaete-WTC door alle uitwoners en indien nodig door alle leden wordt afgehandeld, staat hier beschreven. Buiten deze procedure staat het elk lid vrij om in zijn/haar vestigingsland aangifte van deze fraude jegens de ander partij in te dienen conform de daar gelden wet en regelgeving. Deze actie komt dan geheel naast de oproep voor rechtshulp via de uitwoners en indien nodig via de leden te staan. Met andere woorden indien een partij aangifte van fraude van een ander lid in zijn/haar eigen land wil uitvoeren dan beide procedures worden gevolgd.

 28. Alle onenigheden tussen twee of meerdere leden over een zaak, waarbij EuroStaete-WTC betrokken raakt, worden geanonimiseerd op de website www.eurostaete.biz/probleemtjes afgehandeld waarbij de uitspraak van de uitwoners binnen een vaste gesteld tijd uitgebracht bindend is voor de strijdende partijen. Nadat het geschil geanominiseerd op het Internet is geplaatst hebben de uitwoners precies drie maanden de tijd om een gemotiveerde stem over deze zaak uit te brengen. Niet gemotiveerde uitspraken zijn ongeldig, evenals alle dubbel uitgebrachte stemmen. Na een periode van 3 maanden wordt de balans opgemaakt en wordt het bindend advies via EuroStaete-WTC aan de partijen door gegeven. Alle correspondentie over deze zaak inclusief alle uitgebrachte uitspraken blijven gedurende een periode van 10 jaar na de einduitspraak op de website van EuroStaete-WTC staan.

 29. Aan ieder aanvaard lid kan bij toetreding tot EuroStaete-WTC een basis GuldenMarken aankoopkrediet worden toegekend. Dit wil zeggen, dat het lid aankopen kan verrichten via het EuroStaete-WTC-banksysteem zelfs alvorens verkocht te hebben. Door ondertekening van de toetredingsovereenkomst verklaart het EuroStaete-WTC-lid zich akkoord met de algemene voorwaarden verbonden aan dit basis GuldenMarken aankoopkrediet. In principe is dit handelskrediet geldig voor de ganse duur van het EuroStaete-WTC-lidmaatschap.

 30. Na goedkeuring van de toetreding ontvangt het EuroStaete-WTC-lid per brief of per email de bevestiging van het bedrag van het basis EuroStaete-WTC-handelskrediet. Dit bedrag staat in beginsel op 4000 GuldenMarken, zijnde de eenmalige schenking van 1000 GuldenMarken vanuit EuroStaet-WTC en de 3000 GuldenMarken in de vorm van de renteloze lening die in 30 jaar lineair moet worden afbetaald. Het nieuwe bedrag van het basis EuroStaete-WTC-handelskrediet, zijnde de genoemde 4000 GuldenMarken plus het toegekend kredietbedrag, wordt bepaald volgens een aantal normen vastgelegd door de Centrale Bank van EuroStaete. Het totaal bedrag van het EuroStaete-WTC-handelskrediet kan ook, al dan niet voor een bepaalde periode, worden verhoogd. Hiervoor wordt dan een afzonderlijke overeenkomst opgemaakt. Bij misbruik of bij niet-naleving van de richtlijnen kunnen de normen en het bedrag van dit basis EuroStaete-WTC-handelskrediet op elk ogenblik worden gewijzigd. Het EuroStaete-WTC-lid wordt hiervan steeds op de hoogte gebracht.

 31. Het basisbedrag EuroStaete-WTC-handelskrediet is in EuroStaete-WTC niet kosteloos. Bij een overschrijding van < 500 GuldenMarken wordt een eenmalige administratieve post van 25 GuldenMarken in rekening gebracht. Bij een overschrijding van > 500 tot een maximum van 1000 GuldenMarken bedraagt deze administratieve kostenpost 50 euro. Deze bedragen zijn zonder BTW, want in EuroStaete-WTC geldt soeverein recht.

 32. Onder bepaalde voorwaarden kunnen supplementaire EuroStaete-WTC-kredieten (met maandelijkse of periodieke terugbetalingen in GuldenMarken) worden toegestaan. Hiervoor wordt een afzonderlijke kredietovereenkomst opgemaakt.

 33. Voor het toekennen van een supplementair EuroStaete-WTC-krediet (met maandelijkse of periodieke terugbetalingen in GuldenMarken) wordt een administratieve kostpost aangerekend. Bij een supplementair EuroStaete-WTC-krediet tot 5000 GuldenMarken bedraagt de toekenning 100 Euro (geen GuldenMarken), bij een supplementaire EuroStaete-WTC-krediet van 5001 tot 20.000 GuldenMarken bedraagt deze vergoeding 250 Euro en voor kredieten boven 20.000 GuldenMarken wordt deze kost verhoogd tot 500 Euro. De administratieve kostpost dient contant betaald te worden (bedragen zijn zonder BTW, want soeverein recht).

 34. Een EuroStaete-WTC-lid is steeds op persoonlijke titel gebonden, de door hem of de door de vennootschap, waarvoor hij optreedt, aangegane EuroStaete-WTC-kredieten (met maandelijkse of periodieke terugbetalingen in GuldenMarken door levering van producten of diensten aan derden/leden, danwel in betaling in euro’s) om tekorten aan te zuiveren in GuldenMarken door overboeking van een spaarrekening bij de Vermogensbank van EuroStaete. Dit wil zeggen dat de tegenwaarde steeds dient terug geleverd te worden in goederen of diensten. Het is duidelijk dat de goederen of diensten dienen te worden geleverd tegen de normale verkoopprijzen en dat de goederen aanvaard moeten zijn door EuroStaete-WTC. Indien dit niet mogelijk blijkt, binnen de voorziene termijn van 3 maanden of een andere overeengekomen termijn, dient de tegenwaarde van het bedrag voldaan te worden in euro’s.

 35. Bij overschrijding van een EuroStaete-WTC-krediet of een EuroStaete-WTC-kaskrediet heeft EuroStaete-WTC te allen tijde het recht geen autorisatienummer toe te kennen en bijgevolg de EuroStaete-WTC-overboeking te weigeren.

 36. EuroStaete-WTC kan in bepaalde gevallen, na ondertekening voor aanvaarding van de aan de waardebonnen gebonden voorwaarden, EuroStaete-WTC-waardebonnen uitbrengen op naam van een handelszaak. De tegenwaarde in GuldenMarken van deze EuroStaete-WTC-waardebonnen, in Euro uitgedrukt, wordt onmiddellijk op de EuroStaete-WTC-rekening van het EuroStaete-WTC-lid gestort. Het EuroStaete-WTC-lid aanvaardt alle voorwaarden voorzien voor de verhandeling van deze waardebonnen. EuroStaete-WTC heeft te allen tijde het recht om deze waardebonnen terug te bezorgen en de EuroStaete-WTC-rekening van het lid te debiteren voor een zelfde bedrag.

 37. Alle EuroStaete-WTC administratie wordt exclusief behandeld door Accounting EuroStaete-WTC, EuroStaete-WTC-laan 1,1000 AA EuroStaete-WTC City, EuroStaete-WTC. Postbus 0001, Gretha Muller-Beukeveld, Salzbergen Duitsland.

 38. Elke maand waarin een transactie plaatsgrijpt, krijgt het EuroStaete-WTC-lid per e-mail een rekeninguittreksel verzonden met de stand van zijn EuroStaete-WTC-rekening, met vermelding van de details van alle transacties in GuldenMarken gedurende de voorbije maand. Dit document is voor de boekhouding van het EuroStaete-WTC-lid bestemd. Alle transacties kunnen evenwel door alle EuroStaete-WTC-leden online worden gevolgd via EuroStaete-WTC Online Banking.

 39. Voor iedere EuroStaete-WTC-transactie - zowel verkoop als aankoop - wordt een transactiekost aangerekend van 2,5 % op de waarde van de transactie in EuroStaete-WTC-GuldenMarken. Deze transactiekosten wordt door Accounting EuroStaete-WTC, EuroStaete-WTC-laan 1, 1000 AA EuroStaete City, EuroStaete-WTC. Postbus Gretha Muller-Beukeveld, Salzbergen Duitsland gefactureerd en moet voor 1,5 % in euro en voor 1 % in GuldenMarken betaald worden. De facturen zijn contant betaalbaar. Voor bepaalde sectoren of zéér grote omzetten/bedragen zijn eventueel andere tarieven mogelijk.

 40. In geval van te late betaling zal, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, incassokosten verschuldigd zijn van één procent per maand te rekenen vanaf de factuurdatum. Bovendien zal elke, na aanmaning, onbetaald gebleven factuur verhoogd worden met een conventioneel schadebeding van 15 % (met een minimum van 62 euro). Te late betalingen worden vooreerst aangerekend op de verschuldigde rekenrente van 5 procent, vervolgens op het conventioneel schadebeding en tenslotte op het oorspronkelijke factuurbedrag.

 41. De transactiekosten op de EuroStaete-WTC-transacties kunnen pas door EuroStaete-WTC worden gewijzigd na goedkeuring van de Algemene Vergadering.

 42. Bij inschrijving van bedrijven wordt een vaste bijdrage van 200 euro verlangd (zonder BTW, want die heft EuroStaete niet) om dat te storten op de inschrijvingsrekening van Eurostaete, plus € 50 voor de bij het lidmaatschap behorende GuldenMark-munt in tin of € 100 voor brons (ook zonder BTW). Hierin is begrepen de deelname aan het EuroStaete-WTC-garantiefonds ten bedrage van 30 GuldenMarken zonder BTW). De 50 GuldenMarken worden jaarlijks automatisch van iedere EuroStaete-WTC-rekening afgeboekt of dienen te worden voldaan na ontvangst van de e-mail voor de jaarlijkse contributie in euro's.

 43. Jaarlijks dient door elk zakelijk lid 50 euro in het EuroStaete-WTC garantiefonds te worden gestort. Voor particulieren is dat € 10 per jaar, wat automatisch van de GM-rekening wordt afgeboekt

 44. De stabiliteit van het EuroStaete-WTC systeem wordt gewaarborgd door het garantiefonds. Dit garantiefonds heeft uitsluitend tot doel om niet-verhaalbare negatieve saldi op EuroStaete-WTC-rekeningen in te dekken. Het garantiefonds wordt gevoerd door de jaarlijkse ledenbijdragen van 50 euro en door de vervallen EuroStaete-WTC-tegoeden. De op het EuroStaete-WTC-garantiefonds gestorte bijdragen blijven eigendom van EuroStaete-WTC.

 45. Het EuroStaete-WTC-garantiefonds wordt beheerd door de Raad van Bestuur van EuroStaete-WTC. Op de jaarlijkse Algemene Vergadering verschaft de Raad van Bestuur duidelijkheid over de aanwending van het garantiefonds in het voorbije jaar.

 46. De bedragen gestort door de leden op dit EuroStaete-WTC-garantiefonds blijven onvervreemdbaar eigendom van EuroStaete-WTC.

 47. Bij gebrek aan betaling van de facturen kan een EuroStaete-WTC-rekening geblokkeerd worden tot de achterstallige facturen vereffend zijn.

 48. De leden hebben het recht uit te treden in de eerste zes maanden van het kalenderjaar, dat trouwens samenvalt met het boekjaar van EuroStaete-WTC, mits een schriftelijke opzegtermijn van een maand in acht wordt genomen. De betekening van de uittreding dient schriftelijk, en gericht aan de Raad van Bestuur van EuroStaete-WTC, te gebeuren. De Raad van Bestuur mag de uittreding weigeren ingeval het lid verplichtingen tegenover, of overeenkomsten met EuroStaete-WTC heeft.

 49. Iedere vennoot kan om gegronde reden of om een andere in de statuten vermelde oorzaak worden uitgesloten. De Raad van Bestuur van EuroStaete-WTC spreekt de uitsluiting uit. Eén maand voor de vergadering waarop over deze uitsluiting wordt beslist, wordt het lid hiervan per aangetekend schrijven in kennis gesteld, met opgave van de redenen waarop het voornemen tot uitsluiting is gebaseerd en met verzoek zijn opmerkingen schriftelijk te kennen te geven aan de Raad van Bestuur van EuroStaete-WTC. Elke beslissing tot uitsluiting wordt vastgelegd in het aandelenregister van EuroStaete-WTC.

 50. De overeenkomst wordt beëindigd door:
  • Uittreding door het lid, onder de hiervoor beschreven modaliteiten;
  • Uitsluiting van het lid, onder de hiervoor beschreven modaliteiten en wegens een gegronde reden.

 51. Als gegronde reden wordt de beëindiging weerhouden, zonder dat deze opsomming enigszins limitatief zou zijn:
  • elke inbreuk op de statuten of op dit huishoudelijk reglement;
  • niet-naleving van beslissingen van de Algemene Vergadering of van de Raad van Bestuur;
  • wanprestatie binnen EuroStaete-WTC van een lid tegenover een ander lid;
  • stopzetting van de handelsactiviteiten, buiten de gevallen van beëindiging van rechtswege;
  • overschrijding van het EuroStaete-WTC-handelskrediet;
  • niet-naleving van de EuroStaete-WTC-kredietovereenkomst (met maandelijkse of periodieke terugbetalingen in EuroStaete-WTC-GM);
  • misbruik van EuroStaete-WTC-betaalkaarten;
  • niet-hanteren van de normale gangbare marktprijzen bij EuroStaete-WTC-transacties.
  • De beëindiging geschiedt van rechtswege in geval van:
  • voor natuurlijke personen: overlijden, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen;
  • voor rechtspersonen: ontbinding, aanvraag gerechtelijk uitstel van betaling, ondercuratelestelling, faillissement;

 52. Een positief EuroStaete-WTC euro saldo kan door een EuroStaete-WTC-lid in geen enkel geval worden opgeëist in buitenlands geld.?

 53. Het is toegestaan om EuroStaete-WTC-GuldenMarken te verhandelen of te koop aan te bieden tegen Euro’s of munten van andere complementaire geldsystemen.?

 54. Bij beëindiging van het lidmaatschap is het lid ertoe gehouden: bij een positief saldo, dit saldo binnen de 3 maanden na beëindiging van het lidmaatschap te verbruiken bij andere leden van EuroStaete-WTC. Dit saldo zal slechts beschikbaar zijn zodra het EuroStaete-WTC-lid de erop verschuldigde transactiekosten zal hebben aangezuiverd. Na verloop van drie maanden vervallen de niet-gebruikte EuroStaete-WTC-tegoeden automatisch aan het garantiefonds voorzien in dit huishoudelijk reglement. In dit laatste geval worden de met deze vervallen tegoeden overeenstemmende provisies terugbetaald aan het voormalige EuroStaete-WTC-lid. Bij een negatief saldo, binnen het EuroStaete-WTC netwerk aanvaardbare en goedgekeurde goederen te leveren tegen normale marktprijzen voor de tegenwaarde van het negatieve saldo. Indien dit negatieve saldo op deze wijze niet binnen één maand na de beëindiging is aangezuiverd, is het voormalige lid ertoe gehouden de tegenwaarde in euro’s te voldoen op de bankrekening van EuroStaete-WTC.

 55. Om alle misverstanden en misnoegdheid te vermijden dient het geadverteerde aanvaarde EuroStaete-WTC-percentage in GuldenMarken gehandhaafd te worden tot de verschijning van de volgende editie van de betreffende EuroStaete-WTC-publicatie, waarin het verschenen is, tenzij in de advertentie duidelijk een einddatum van de aanbieding vermeld staat. Als algemene regel wordt gesteld dat een EuroStaete-WTC-lid minstens 1 maand vooraf moet verwittigen, indien hij vanaf een bepaald ogenblik een ander EuroStaete-WTC-percentage wenst te ontvangen.

 56. Het EuroStaete-WTC-lid verbindt zich er toe steeds de normale gangbare marktprijzen te hanteren. Het is in geen enkel geval toegelaten verkoopprijzen te verhogen. Bij misbruik van deze regel kan de Raad van Bestuur van EuroStaete-WTC het lid onmiddellijk uitsluiten en zijn EuroStaete-WTC-lidmaatschap verbreken.

 57. Om alle misverstanden bij transacties te vermijden wordt aangeraden op iedere prijsofferte, bestelbon en factuur de EuroStaete-WTC-betalingsvoorwaarden duidelijk te vermelden.

 58. Bij beëindiging (om het even welke reden) van het lidmaatschap blijft de toetredingsvergoeding verworven ten gunste van EuroStaete-WTC.

 59. Bij toetreding wordt voor het EuroStaete-WTC-lid een hoofdrekening geopend.

 60. Indien een lid meerdere filialen heeft, dan bestaat de mogelijkheid om hiervoor één of meerdere bijkomende rekeningen (= B-rekeningen) te openen. Hiervoor dient een éénmalige kostprijs van 50 Euro per bijkomende rekening betaald te worden. Het lid betaalt jaarlijks een bijdrage van 12,5 Euro + 12,5 GuldenMarken per B lid. Deze B-rekeningen worden niet geactiveerd, maar enkel wordt het adres bij EuroStaete-WTC van het verkoopspunt gepubliceerd.

 61. De mogelijkheid bestaat om een EuroStaete-WTC privérekening te openen. Deze rekening staat op naam van een natuurlijke persoon en is onafhankelijk van een EuroStaete-WTC-hoofdrekening. Deze EuroStaete privérekening kan gecrediteerd worden door stortingen vanaf de EuroStaete-WTC-hoofdrekening. De EuroStaete privérekening beschikt niet over een EuroStaete-WTC-handelskrediet. Bij gebruik van de EuroStaete privérekening worden eveneens transactiekosten gefactureerd. Enkel op de overdrachten van de EuroStaete-WTC-hoofdrekening naar de EuroStaete privérekening worden geen kosten aangerekend.

 62. De leden "privérekening" betalen een éénmalige toetredingsvergoeding van 50 Euro en nadien een jaarlijkse bijdrage van 12.5 Euro + 12.5 GuldenMarken. Van deze éénmalige toetredingsvergoeding wordt 12,5 Euro aangewend ter inschrijving op naam van het lid van één aandeel type B van EuroStaete-WTC.

 63. De houder van de EuroStaete-WTC-hoofdrekening en de houder van de privérekening (subrekening) zijn hoofdelijk en solidair aansprakelijk voor de aanzuivering van de privérekening. Een negatief EuroStaete saldo op de privérekening wordt bij elke maandafsluiting aangezuiverd door de EuroStaete-WTC-hoofdrekening van het lid. De beëindiging van het lidmaatschap van de EuroStaete-WTC hoofdrekening, om welke reden ook, brengt van rechtswege de beëindiging van de privérekening met zich mee. In dergelijk geval treedt van rechtswege compensatie in tussen de EuroStaete-WTC-hoofdrekening - en de privérekening.

 64. De mogelijkheid bestaat tevens om een EuroStaete-WTC-medewerkersrekening te openen. Deze rekening staat op naam van een natuurlijk persoon/medewerker en is afhankelijk van de EuroStaete-WTC-hoofdrekening van de werkgever of principaal. De EuroStaete-WTC-medewerkersrekening kan alleen maar gecrediteerd worden door stortingen van de hoofdrekening en kan nooit een negatief EuroStaete-WTC-saldo vertonen. De medewerker dient zijn uitdrukkelijk akkoord te verlenen om bepaalde bedragen uitbetaald te krijgen in Euro/GuldenMarken.

 65. De werkgever is volledig aansprakelijk voor al de kosten verbonden aan de door hem geopende EuroStaete-WTC-medewerkersrekening als ook voor de bedragen uitgeschreven door zijn medewerker. Per EuroStaete-WTC-medewerkersrekening wordt een éénmalig toetredingsbedrag van 50 Euro gerekend en nadien een jaarlijkse bijdrage van 12,5 Euro + 12,5 GuldenMarken. Van deze instapvergoeding wordt 12,5 Euro aangewend ter inschrijving op naam van het lid van één aandeel type B van EuroStaete-WTC.

 66. EuroStaete-WTC treedt niet in de rechten en verplichtingen van de leden. In geen geval is het stelsel van de lastgeving of bij beslaglegging van toepassing op de verhouding tussen partijen.

 67. EuroStaete-WTC aanvaardt in geen enkel opzicht enige aansprakelijkheid voor goederen of diensten, die door bemiddeling van EuroStaete-WTC verhandeld of verricht worden, noch voor verlies, misbruik, namaak of schriftvervalsing van de EuroStaete-WTC-aankoopbewijzen. De algemene rechtsregels, behorend bij de overeenkomst tussen lid-verkoper en lid-koper, zijn onverkort van toepassing. Bij klachten moet EuroStaete-WTC in kennis hiervan gesteld worden.

 68. De datum van de aanvaarding, de uittreding, de uitsluiting en de beëindiging van rechtswege moeten in het vennoten register ingeschreven worden. De leden machtigen de raad van bestuur van EuroStaete-WTC om voor hen het vennoten register te ondertekenen bij aanvaarding, uittreding of uitsluiting of bij beëindiging van rechtswege.

 69. De oproepingen van alle algemene ledenvergaderingen geschieden middels publicatie van de oproepingsbrief op de website van de vennootschap en/of per e-mail, ten minste vijftien dagen voor de datum van de algemene vergadering. De oproepingsbrief vermeldt de agenda van de vergadering. De Raad van Bestuur kan bij de uitnodiging een strook voegen en in de uitnodiging haar beslissing meedelen dat de leden of hun gevolmachtigden met deze strook bij een gewone brief te richten aan de vennootschap, vooraf kennis moeten geven van hun voornemen om deel te nemen aan de vergadering of hun belet moeten aanzeggen. De Raad van Bestuur kan ook in de uitnodiging bepalen dat de strook bij de uitnodiging vertoond moet worden als ingangsbewijs tot de vergadering.

 70. Tegen voorlegging van de strook en eventueel de volmacht kan het lid of zijn gevolmachtigde de aanwezigheidslijst ondertekenen. Elk lid mag zich door een ander lid laten vertegenwoordigen met dien verstande dat één lid niet bij volmacht voor meer dan één ander lid kan optreden.?

 71. De Raad van Bestuur kan de leden opdelen in ledenkringen volgens hun woonplaats/zetel naar een geografische gebied. De Raad van Bestuur kan de werking van de ledenkringen nader bepalen.

 72. Bij niet nakoming van de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement of van de beslissingen van de Algemene Vergadering of van de Raad van Bestuur, kan de Raad van Bestuur sancties toepassen.?

Dit reglement is uitsluitend onderworpen aan het recht van EuroStaete. Veel van dit recht is nog in wording. Bij grote problemen wordt allereerst de uitwoners geraadpleegd gemotiveerd mee te willen beslissen. Vooraf staat gemeld of het eindoordeel van de uitwoners binden of niet binden is. Veelal is deze bindend.

Home - Aanmelden lidmaatschap - Reglement

Disclaimer Free counter and web stats