kobe bryant shoes kobe bryant shoes cheap kobe shoes kobe shoes
Uitnodiging voor het bijwonen van het Mensenrechten Symposium

klik op foto voor persoonlijke uitnodiging voor het programma de aanmelding en het symposium Bewindspersonen | Rijksoverheid.nl

Bewindspersonen

 • Mark Rutte

  Minister-president, minister van Algemene Zaken

  Het functioneren van de rechtsstaat is gebaseerd op de Nederlandse grondwet, op het verdrag van Lissabon en op dat van de Europese rechten van de Mens. Als minister-president hebt u de verantwoordelijkheid om zaken die in strijd zijn met voornoemde verdragen en wetten door uw ministers te laten aanpassen aan de vereiste regelingen. Schendingen van die wetten en regelingen dienen direct te worden aangepakt, zodat onrecht en discriminatie tot het verleden behoren. Het symposium van Eurostaete en Kanata attenderen u op politieke problemen. Er is een discrepantie tussen artikel 120 van de Nederlandse grondwet en het verdrag van Lissabon (toetsing van de rechtspraak aan de grondwet) in strijd met art 6 EVRM, waarbij alle burgers gelijk berechtigd zijn. Veel rechtsprocedures zouden een andere uitkomst hebben gehad als rechterlijke beslissingen getoetst hadden kunnen worden aan de Grondwet. Het lijkt ons dat corruptie in de rechtspraak keihard moet worden afgestraft, omdat daarmee de rechtsstaat om zeep wordt gebracht. Hier een bewijs daarvan op internet gevonden. De Raad van State is ook maar een papieren tijger, zoals het interview met de voorlichtster laat zien. Gewoon dubbel exit rechtsstaat.....!

  Toetsing aan de Grondwet door de rechter

  De Grondwet is de hoogste wet van een land. Het zou dus logisch zijn als een wet die in strijd is met de Grondwet nietig ofwel ongeldig verklaard kan worden. De rechter zou zo'n wet dan kunnen toetsen aan de Grondwet. Anders dan in bijvoorbeeld de Verenigde Staten of de Duitse Bondsrepubliek heeft Nederland een dergelijk toetsingsrecht nooit gekend. Dit omdat men meent dat daarmee het risico bestaat dat de rechter op de stoel van de wetgever gaat zitten, met andere woorden, dat de democratische verkozen Tweede Kamer haar plaats als hoogste wetgevend orgaan verliest. Nederland en Finland zijn de enige twee landen in de EU waar deze toetsing nog verboden is.

  Er zijn steeds meer voorstanders van opheffing van dit verbod.[bron?] Wetten kunnen wel door de rechter aan een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties worden getoetst.[2] Tevens kunnen materiele wetten die geen formele wetten zijn -plaatselijke en provinciale verordeningen, maar ook algemene maatregelen van bestuur (AMvB's)- aan de grondwet worden getoetst. Dit laatste omdat verordeningen en AMvB's geen wetten in formele zin zijn, en het rechterlijk toetsingsverbod alleen het toetsen van wetten in formele zin aan de grondwet verbiedt.[3]

  Op 2 december 2008 is het Wetsvoorstel-Halsema aangenomen door de Eerste Kamer, met een meerderheid van een stem. Er zijn 37 stemmen voor uitgesproken en 36 stemmen tegen.[4] Het Kabinet Balkenende IV adviseerde de senatoren tegen te stemmen. "De voordelen van de grondwetswijziging wegen niet op tegen de nadelen”, stelde minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst in het debat over het wetsvoorstel. Aanvankelijk leek het voorstel bij de stemming te zullen stranden, omdat de PvdA-fractie had aangekondigd geen fractiediscipline te zullen toepassen. Eerste Kamerlid Peter Rehwinkel (PvdA), zelf een verklaard voorstander van het voorstel, kon niet instaan voor het stemgedrag van enkele van zijn fractiegenoten, maar hij bleek hen toch te hebben overgehaald allemaal voor het wetsvoorstel te stemmen.[5]

  Het Wetsvoorstel Halsema behelst de bevoegdheid voor de rechter wetten (in formele zin) beperkt te toetsen aan de grondwet. Wetten in formele zin kunnen na invoering worden getoetst aan de artikelen: 1, 2, derde en vierde lid, 3 tot en met 9, 10, eerste lid, 11 tot en met 17, 18, eerste lid, 19, derde lid, 23, tweede, derde, vijfde, zesde en zevende lid, 54, 56, 99, 113, derde lid, 114, 121 en 129, eerste lid. Het blijft onmogelijk om wetten in formele zin aan de overige artikelen van de grondwet te toetsen.[6] (Nederlandse grondwet).

 • Noot: Ir G.A. Koopstra kunt u in de functie van voorzitter van het Productschap Zuivel aan minister president M. Rutte en aan de leden van de Tweede en Eerste Kamer uitleggen, waarom uw medewerker dhr L.J. Koers in de functie hoofd uitvoering Marktregelingen volop meewerkte aan de diefstal van het melkquotum van H.J.M. Beukeveld? Moest hij dit van u doen om hiermee de stelende rechter mr B.R. Tromp van de rechtbank Assen in bescherming te nemen? Als het op een vergissing van uw medewerker dhr L.J. Koers berust, dan kan hij toch gewoon op zijn per abuis genomen besluit, verwoord in de brief van 27 januari 2011, uitsluitend en alleen gericht aan H.J.M. Beukeveld en toevallig niet, eigenlijk vooral niet, aan H.G. Beukeveld gericht terugkomen en alles weer rechtbreien, zodat in deze zaak eindelijk recht geschiedt? Of gaan wij wederom met u de weg van de corruptie en collusie op, zoals met uw andere medewerker dhr mr A.C.R Geelen jegens H.G. Beukeveld geschiedde?


 • Maxime Verhagen

  Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, vice -minister-president

  Uw ministerie dient de belangen van de staat als economische entiteit en daarin die van het bedrijfsleven. Het is aan u om en export waarmee een groot deel van het inkomen van de burgers wordt verdiend zo optimaal mogelijk is, door met name te letten op de concurrentiekracht van ons land en de kostprijs per eenheid product naast de kwaliteit van onze producten en kennis aan de wereldmarkt aan te bieden. Het is dan ook essentieel dat u de kostenplaatsen die de export kunnen belemmeren ter kennis neemt. Ook voor u is een bezoek aan het symposium van groot belang.

  Het is niet verstandig om met bezuinigingen onze economie te laten krimpen, de koopkracht te laten eroderen en daarmee werkgelegenheid af te breken in sectoren die bijna allemaal het welzijn van de burgers bevorderen; en zo de sociale stabiliteit van de kiezers laten verslechteren. Ik herinner mij nog duidelijk de wervende oproep van de VVD: 'Stem op de VVD, dan doen wij geen greep in uw portemonnee' van 28 februari 2010. Weliswaar ligt deze misleiding van de kiezers niet op het bord van het CDA, maar u vormt nu wel met deze VVD een regering die precies het omgekeerde doet van wat beloofd is. Vraag: is dat standaard in de politiek?


 • Uri Rosenthal

  Minister van Buitenlandse Zaken

  U bent als Minister van Buitenlandse Zaken niet alleen opgescheept met een oorlogsmissie in Afghanistan, die om tactische redenen een opleidingsmissie wordt genoemd, maar met deze uitnodiging wordt u ook attent gemaakt op een vorm van genocide die kennelijk tot op de dag van vandaag in Canada plaatsvindt. Dominee Kevin Annett komt naar Nederland om in het symposium aandacht te vragen voor deze schending van de menselijkheid. Uw aanwezigheid klemt m.b.t. de verhouding tot Canada ten zeerste; en wij verwachten u dan ook op het symposium. Dag mag ook wel, want er hangt voor u wel een prijskaartje aan.

 • Piet Hein Donner

  Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • U minister Donner, hebt de breedste ervaring in het binnenlands bestuur, als staatsraad, als minister van Justitie, van Sociale Zaken en nu van Binnenlandse Zaken. U bepleit verhoging van de AOW-leeftijd door vergrijzing en ontgroening. Voorwaar, geen kleine problemen, maar er ontbreekt u nog de ervaring van minister van Financien waardoor u anders zou gaan aankijken tegen ons geldsysteem. Ook wij vragen naar de bron van al die miljarden die de staatsschuld hebben doen oplopen, en of wij wel rente moeten betalen; en aan wie? Er komen geen heldere antwoorden. Daarnaast wordt met de huidige politiek van bezuinigen de koopkracht aangetast, evenals de werkgelegenheid die daarmee samenhangt.

  Uw aanwezigheid op het symposium is nodig m.b.t. de democratische inbreng van burgers in de politiek en het onnodig beschadigen van burgers door onregelmatigheden binnen de rechtsstructuur. Er komen steeds meer affaires openbaar die 'n beschamend excuus voor overheidsinstellingen opleveren, anders dan oud-premier Balkenende stelde in de Kamer: 'Wij zijn wel verantwoordelijk, maar niet aansprakelijk'. Het gedrag en manipulatie van de landsadvocaat speelt hier een verbijsterende rol, zoals Jhr. Mr. J.G. Reuchlin in zijn boek aantoont.


 • Gerd Leers

  Minister voor Immigratie en Asiel

 • U minister Leers, bent een oude vriend van Paul Quekel die al heel lang voorspelde dat het mis zou gaan met de immigratie en als ziener zag aankomen dat de financiele wereld door woekerpolissen en door fraudes bij banken en verzekeraars de burger uiteindelijk het gelag zou moeten betalen, wat vandaag ook gebeurt; mede door een draconisch bezuinigingsbeleid dat honderdduizenden mensen tot werkloosheid en armoede veroordeelt. Wat betreft de praktijk van de asielcentra valt er veel aan menselijke waardigheid te herstellen. U komt toch ook naar het symposium? Want voor u de vraag: Zijn illegalen wel of niet mensen die binnen de reikwijdte van de grondwet en het EVRM vallen?


 • Ivo Opstelten

  Minister van Veiligheid en Justitie

  Als oud-burgemeester van Rotterdam kent u de problemen van de grote stad. Maar uw voorstel van halfwas agenten was wel een echte miskleun. Uw regering van VVD en CDA met het gedogen van de PVV snijdt overal in non-productieve sectoren als de kunst, zorg en onderwijs, defensie, brandweer, politie, naast en ondanks volumevergroting. In het rechtssysteem waarover u de politiek scepter zwaait is heel veel mis. Steeds grotere groepen mensen die schade opliepen door falende rechtspraak protesteren daartegen. Een tsunami aan klachten rolt uw ministerie binnen, niet in de laatste plaats dat door rechterlijke vonnissen, arresten en uitspraken per jaar ca. 400 mensen een eind aan hun leven maken, naast dat per jaar tot aan hun dood veroordelen van ca. 20.000 personen om in armoede te moeten leven. Uw aanwezigheid is op het symposium heel noodzakelijk. 

  Als verantwoordlijk minister bent u gehouden om de integriteit van het rechtsapparaat te handhaven en bij afwijking te corrigeren. Nu, u hebt een gigantische klus. Het antecedentenregister van de overleden drs. N.C. Burhoven Jaspers geeft velen inzicht in mogelijke belangenverstrengeling binnen het rechtsbedrijf, zoals met het IRM-rapport werd aangekaart, en het ontoelaatbare raadsheer- en rechter-plaatsvervangerschap heel snel beeindigd dient te worden, wat met een voorstel aan PvdA-fractievoorzitter Job Cohen is aangeboden. Bovendien levert dat voor uw begroting minimaal een miljard aan besparing op voor de uitvoerende taak van de dan gesaneerde rechterlijke macht.

  Dat sanering dringend noodzakelijk is in civiele zaken komt mede door de verplichte procesvertegenwoordiging die essentieel is om greep te houden op de uitkomst van een geschil waarbij de overheid schuldenaar is, en daarmee oeverloze juristerij mogelijk wordt om de burger zijn echte recht te onthouden. Bovendien levert juristerij voor alle partijen behalve de burgers die vechten om het been, vele honderden miljoenen aan 'werk' op, zoals (ex)-advocaat Mic van Bremen over de advocatuur bij de Vara verklaarde en uit de advocatuur stapte wegens de graai- en snaaicultuur. Zie de VARA-uitzending met Astrid Joosten in het programma: "Alles draait om geld": http://player.omroep.nl/?aflID=11270165 vanaf: 22.08 minuten. U wordt op het symposium heus wel bijgepraat, vooral over het gedrag van de advocatuur en serviele magistratuur. De koffie staat voor u klaar. Dag mag ook wel, want er hangt voor u wel een prijskaartje aan.


 • Jan Kees de Jager

  Minister van Financien

  Minister van Financien ben je zomaar niet. U doet het goed zegt men. Maar wat is goed, en vooral voor wie? We zien eigenlijk alleen maar dat de boekhouding moet gaan kloppen, en niet zozeer het produceren van welvaart en welzijn voor de bevolking. De bureaucratie spelt de regels en niet de menselijke behoefte. Ben je te laat, te vroeg of op de verkeerde plek geboren, dan heb je levenslang een nadeel t.o.v diegene die als zondagskind werd geboren. Is dat fair? Nee. Daarom moet u uw opwachting maken bij het symposium! Eigenlijk is het heel eenvoudig, we moeten eens gaan praten over de kwaliteit en de capaciteit van onze munt: de euro. Waar die vandaan komt en wie hem maakt. Lastige vragen hoor...!

  Er kan over de geldpolitiek oeverloos gediscussieerd worden, wat bij de Sociale Databank Nederland ook breeduit wordt gedaan. U hebt zelf nog uw mening gegeven op de verkiezingsavond in het Haagse gemeentehuis toen werd gevraagd waar toch al die miljarden vandaan kwamen die de staatsschuld hebben doen oplopen. De meest komische antwoorden kwamen van de lijsttrekkers voor het Europese parlement.

  Henk Hofland, de goeroe van de persvrijheid, zei in een telefoongesprek dit: "Er zijn drie onderwerpen waar je als journalist ver van blijft, dat zijn de bevolkingspolitiek, de grondpolitiek en de geldpolitiek!". Dat is nogal wat excellentie. Aan die (ver)zwijgcultuur moet direct een einde komen. Trouwens, rond de verkiezingen worden ook nooit de innovatieve, nieuwe en kleine partijen uitgenodigd om de kiezers te informeren over wat er beter kan in de politiek, danwel dat over iets gelogen wordt in de verkiezingsdebatten. U wordt op het symposium heus wel bijgepraat; en de koffie staat voor u klaar. Dag mag ook wel, want er hangt voor u wel een prijskaartje aan.


 • Hans Hillen

  Minister van Defensie

  Als minister van Defensie hebt u het niet gemakkelijk gehad. Ik ken u van lang geleden toen u nog voorlichter was op het Ministerie van Financien en ik met dr. W.P Roelfs u een bezoek bracht om te praten over de structuur van het geldsysteem. U was toen zeer geintersseerd, maar we hebben niet gemerkt dat er met die kennis iets gedaan werd. Nu ligt uw beleid onder vuur (typerend voor defensie) om de inkrimping van de krijgsmacht te verhinderen, die alleen maar om de financiele reden wordt uitgekleed. Het defensie-personeel is gekscherend wel voor defensiewatjes neergezet, omdat zij niet de echte oorzaak van de bezuinigingen durven benoemen.

  Zoals ook de bonden inmiddels weten, helpt protesteren tegen bezuinigingen totaal niet; en zeker niet als men met petjes, toeters en muziek wat rondstampt op het Malieveld. Wanneer de strategen bij defensie nu eens gingen kijken naar de bron van alle ellende, dan kunnen ze waarschijnlijk de werkgelegenheid bij de marine en de land- en luchtmacht behouden. Maar dan moeten ze wel de kennis gaan gebruiken die over de monetaire politiek aanwezig is. Er is nog geen schot (!) gelost vanuit de militairen op de bonussencultuur waarvandaan de financiele rotzooi is gekomen. Het graaien gaat gewoon door, alsof er niets gebeurd is. U wordt op het symposium heus wel bijgepraat; en de koffie staat klaar.


 • Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart

  Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Het onderwijs is de laatste tijd een topic in de politiek. Er moet meer en beter onderwijs komen. Alexander Pechtold zwaaide er al langer mee. Maar je praat dan wel over effecten van pas over tien jaar. Voorlopig kost dat miljarden aan investering in de opleidingen van de komende generatie. De begroting wordt daarmee zelfs zwaarder belast, net als door de belastingverlichting voor de multinationals die er geld bijkrijgen en de hoogste inkomens die worden ontzien. Heeft dat iets te maken met jalouzie? Nee hoor, alleen maar met goed kijken naar wat er gebeurt.

  Net als de militairen hebben we de studenten niet kunnen betrappen op het stellen van slimme vragen over de structuur van ons geldsysteem, dat als de bloedsomloop van onze economie fungeert. VVD en uw CDA denken dat de middeleeuwse aderlating (bezuiniging) een oplossing biedt voor de economische malaise die er eigenlijk nog nauwelijks is, maar wel een financiele crisis, waarover de meesten in regering en parlement geen enkele kennis hebben. En dus blijft de openbare discussie over het systeem compleet uit. De prijs die de bevolking daarvoor moet betalen wordt mede veroorzaakt door de ontoereikende aandacht van de massamedia op dit punt. Neem nu ons aanbod aan Job Cohen. U wordt op het symposium heus wel bijgepraat; en de koffie staat klaar. Dag mag ook wel, want er hangt voor u wel een prijskaartje aan.


 • Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

  Minister van Infrastructuur en Milieu

 • Milieu is er Nederland in overvloed van grens tot grens en alles boven en onder de grond. We hebben veel te maken met het milieu buiten onze grenzen. De CO2-uitstoot is daar een van; en de vervuiling van de Sargasso-zee niet minder. Wat op Europees niveau speelt is de aangifte van wetsovertredingen van Nederland m.b.t. de diffuse vergiftiging van het milieu, waarbij ons land alle wetten en regelingen tot aan de Raad van State die negeert, ontwijkt, vervalst en klokkenluiders het leven zuur maakt om aan de consequenties daarvan de ontkomen. Indachtig de uitspraak van oud-premier Balkenende: Wij zijn wel verantwoordelijk, maar niet aansprakelijk (om de schade te vergoeden, red.). Kent u deze informatie?

  Een helder overzicht van hoe Nederland omgaat met de milieuwetten kunt u zien op de verzamelpagina over wolmanzouten als conserveringsstof voor hout. De gevolgen van diffuse verspreiding van arseenzuur en chroom-VI zijn de directe bronnen voor een explosie van kanker die nu al ernstige vormen bij o.a. jeugdigen begint aan te nemen. Zie de documentatie en het archief van Het Echte Nieuws u komt toch ook naar het symposium? u krijgt daar ook een schitterende en goedkope oplossing voor de sanering van vervuilde grond voor een groot deel van de 600.000 plaatsen waar chloorverbindingen en koolwaterstoffen als verontreiniging in de bodem zitten, die nu heel duur en langdurig moeten worden schoongemaakt.


 • Henk Kamp

  Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Uw ministerie gaat over de uitkeringen en de werkgelegenheid, danwel werkloosheid. Werkloosheid is in de geschiedenis altijd een instrument geweest om de werkende klasse in toom te houden. De bonden hebben daaraan wel veel, maar niet alles kunnen doen. Vooral de koopkrachtige vraag naar producten en diensten is bepalend voor de werkgelegenheid. Die hangt samen met de concurrentiekracht in de globaliserende wereldmarkt. Zoals u weet geldt daar maar een enkele wet: die van de jungle. U moet dus de kunst verstaan om als Tarzan met een politieke liaan van de ene toren van prestige naar een andere te slingeren. Maar wat u nu van plan bent is weinig meer dan het omhakken van sociale bescherming, i.p.v. de werkenden en niet-werkenden te beschermen tegen de nukken van de vrije markt. Ik herinner mij uw voorganger die mensen zelfs horizontaal wilde laten werken.

  Onze mensen moeten opboksen tegen de productiviteit in bijv. India, Filippijnen en China, waar dankzij de wisselkoersen de arbeid voor het rijke westen spotgoedkoop is. China probeert nog steeds zijn munt ondergewaardeerd te laten om de export te bevorderen en de werkgelegenheid voor producten met 'Made in China' te behouden. Dat heeft repercussies voor onze eigen werkgelegenheid, wanneer de koopkracht op de wereld onvoldoende is om de wereldproductie te absorberen. Het afbreken van koopkracht in eigen land met het bezuinigen is het paard achter de wagen spannen. Dat weet men wel, maar er zijn krachten achter de façade van de politiek die dat offer wel door anderen dan zijzelf willen laten brengen. Het is met het binnenlaten van Poolse en Bulgaarse arbeiders tegen een onderbetaald loon niet verwonderlijk dat onze werklozen voor een schijntje niet willen en zelfs kunnen werken, in bijv. de tuinbouw of slachterijen. U zou dat, heel zeker weten, ook nooit doen. Maar niets houdt u tegen om zelf een voorbeeld te stellen voor 7 euro per uur. Het UWV laat soms grote steken vallen. U komt natuurlijk ook naar het symposium!


 • Edith Schippers

  Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Volksgezondheid klinkt zo mooi, alsof dat een geschenk is van de overheid. Maar er zijn mensen die toch bezwaren hebben tegen bijvoorbeeld het vaccinatieprogramma. Dat kan zijn om religieuze redenen, maar ook om wetenschappelijke gronden zoals bijvoorbeeld bij de Mexicaanse griep is gebeurd. Er zijn zelfs mensen overleden aan de goedbedoelde injecties met een vaccin waarvan de samenstelling geheim moest blijven. Zelf rechtszaken zijn niet voldoende geweest om de oekaze van de overheid en het Gezondheidsraad af te stoppen. Maar ook vanuit Belgi?werden waarschuwingen gegeven dat de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) supranationale besluiten kan opleggen aan de landen die het verdrag hebben ondertekend en de spuit zonder invloed van de eigen regering er in ging en gaat.

  Maar ook in de jeugdzorg zijn kwalijke ontwikkelingen te zien waar kinderen van jonge leeftijd in isoleercellen worden opgesloten wanneer zij eenmaal een stigma van lastpost hebben geplakt gekregen. Wordt u niet lastig wanneer er met u gesolt wordt? Me dunkt. U kunt op het symposium? mensen ontmoeten die precies weten waar de schoen wringt en waar de miljarden aan worden uitgegeven, al dan niet productief. Infomatie over misstanden in de jeugdzorg. In een symposium in Amsterdam over de jeugdzorg waar prominenten als de Nationale Ombudsman, Tweede Kamerleden en een kinderrechter hun inbreng leverden kunt u terugzien op de website bij de Sociale Databank Nederland.


 • Ben Knapen

  Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

 • Als staatssecretaris van buitenlandse Zaken komt u niet zo op de voorgrond. Niettemin komt ook voor u een klemmend onderwerp ter tafel. Namelijk het grensconflict tussen de soevereine staat EuroStaete, gelegen tussen Nederland en Duitsland onder Coevorden. De Nederlandse overheid probeert het probleem weg te poetsen door volstrekt niet relevante kadastergegevens in te brengen om de werkelijke grenzen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Hannover niet te respecteren. Men denkt in Den Haag dat de overmacht voldoende is om het kleine EuroStaete als buitenlandse mogendheid te kunnen bezetten en het grondgebied te laten schenden door de Nederlandse Aardolie Maatschappij met het illegaal aanleggen van een pijpleiding. Sommigen vinden het ludiek en menen dat daarmee de traktaten van twee landen genegeerd kunnen worden. Gebeurt dat andersom, dan is het geschreeuw niet van de lucht. U wordt uitgenodigd om de internationale regels m.b.t. de grenzen na te leven en verwijzen u naar de website van EuroStaete waar een tribunaal in voorbereiding is om onjuiste en onzuivere rechtspraak in met name Nederland tegen het licht te houden en mogelijk te veroordelen. Juist vanwege het internationaal recht bent u welkom bij het symposium!


 • Henk Bleker

  Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

 • U als staatssecretaris van economische zaken hebt uw wortels in de agrarische wereld. U bent zelfs dol op paarden. Zoals al uw minister is verteld, is het huishoudboekje van Nederland alleen intern niet op orde door de crisis die de bankiers en andere financiele instellingen hebben veroorzaakt. Onze handels - en kapitaalbalans is overigens positief, maar ons land heeft een flinke aderlating moeten incasseren met verliezen in het buitenland. Weet u overigens dat de islamitische banken helemaal geen last hebben gehad van een financiele crisis, alleen maar van de gevolgen daarvan door een economische crisis. Ho ezou dat nu komen? Kunnen wij daarvan iets leren.

  Ik heb de Europese Commissie gevraagd om de schuldenproblematiek van de 27 EU-landen op een rij te zetten, en dan blijkt dat Nederland als een van de hoog ontwikkelde economieen heel goed scoort op de ladder. Dat sommige nieuwe EU-staten een lagere schuldquote hebben komt omdat daar de inflatie alle staatsschulden is weg geerodeerd door inflatie. Zodra zij toetreden tot de muntunie zal ook daar de staatschuld vanwege de noodzak tot financieren en het Verdrag van Maastricht sterk gaan stijgen, hetgeen de facto nauwelijks een probleem vormt, behalve als het tot een probleem wordt gemaakt, zoals in Griekenland, Ierland en Spanje, maar geheel onnodig ook bij ons. De pensioenfondsen hebben de staatschuld zelfs dringend nodig voor stabiliteit van het spaargeld, mits de staat geen excessieve geldschepping door de systeembanken en centrale bank toestaat.

  Nemen we de Amerikaanse staatsschuld bij de kop dan is die fors hoger dan bij ons met bijna 100% BBP, Itali?120% en die van Nederland 68%. Maar kijken we naar Japan dat zien we een staatsschuldquote van 218%, of bijna drie keer zo hoog als die bij ons per hoofd van de bevolking. Ik kan u adviseren de bezuinigingsroes van uw CDA wat meer in de context van het Jubeljaar en het Evangelie van Marcus 10 te gaan zien. De dreiging van werk en baanverlies wordt dan een stuk minder. De Bijbel leert in Mattheüs 20 ook hoe je sociale zekerheid en werk kunt combineren. Kom eens bijpraten op het symposium!


 • Frans Weekers

  Staatssecretaris van Financien

  Uw visie op de staatsschuld is wel bekend. Een standaard VVD-verhaal. Ook u bent voorstander van het snijden in de uitgaven en duidelijk minder in het laten stijgen van de inkomsten. De vraag die nooit gesteld wordt is: Wat kost het de staatskas aan uitgaven voor wachtgelden en uitkeringen, naast inkomstenverlies uit winstbelasting van bedrijven en BTW-opbrengsten? En dat afgezet tegen de bezuinigingsbedragen die u meent te kunnen incasseren? Lastige vragen hoor, vooral als het resultaat daarvan negatief is. De ervaring leert, zoals bij de Europese parlementsverkiezingen is gebleken, dat politici geen flauw benul hebben van wat geld nu eigenlijk is, waar het vandaan komt en wie het aanmaakt, en aan wie eventueel de rente moet worden betaald. Allemaal mist, zoals in een Zembla-uitzending over de omschakeling naar de euro duidelijk werd.

  Er zijn lezingen gegeven o.a. bij de Nulpunt Energie groep die verhelderend kunnen werken. In elk geval is geld iets anders dan 99,99% van de bevolking weet en of geleerd heeft op school en universiteit. Arrogant h? Daarom is het voor u onontkoombaar om met ons op het symposium van gedachte te wisselen over hoe de zaken anders te bezien en de euro niet meer te zien als een harde munt, maar als instrument. Het geld heeft drie onverenigbare eigenschappen. Namelijk: waarde (voor stabiliteit), liquiditeit (betalingsverkeer) en schatvormer (sparen). U kunt op de site een verhandeling lezen van wijlen dr. W.P Roelofs die als Keynes-kenner een heldere visie had op ons geldsysteem.


 • Fred Teeven

  Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

 • Als staatssecretaris hebt u een grote verantwoordelijkheid voor o.a. de gesloten inrichtingen waarin zelfs heel jonge kinderen worden ingesloten, die wat hun gedrag betreft niet handelbaar zijn door wat voor onstandigheden dan ook. Dat is ontoelaatbaar. Daarnaast heeft uw ministerie een controlerende rol bij de jeugdzorg waar nog niet in beeld is gebracht wat bij de katholieke kerk naar buiten is gekomen: het seksueel misbruik in pleeggezinnen en instellingen als Harreveld. Er zijn veel signalen dat ook daar het topje van de ijsberg zichtbaar begint te worden. Daarnaast is het vreemd dat veel hulpverleningsorganisaties een dependance hebben op de Antillen, waarvoor geen andere verklaring kan worden gevonden dan een fiscale, om het onevenredig grote aantal stichtingen ter plaatse te kunnen verklaren. U kunt dit symposium dan ook niet missen.

  Uw voorgangster mr. N. Albayrak is ingelicht geweest over de wanpraktijken die advocaten kunnen uitoefenen, waarvan onlangs bij TROS-opgelicht er een werd ontmaskerd. Het is deze oplichter die samen met zijn inmiddels gevluchte compaan in de rechtsgang door de zittende magistratuur gedoogde juridische terreur uitoefent met toegestane misleiding van de rechters op rij. Daardoor is dwalend een dwangsom verbeurd van 55.000 euro incl. kosten, waaronder vier gezinnen nu zuchten met een beslag op hun inkomen. Inmiddels is nu al 24.000 euro geroofd van die vier gezinnen, waartegen de rechters kennelijk niets kunnen doen, ondanks het feit dat de ene meester in de rechten naar het buitenland is uitgeweken na het plotseling inleveren van zijn toga; en de tweede meester in de rechten geschorst is wegens oplichting en zelf de toga heeft ingeleverd om strafrechtelijke consequenties te kunnen ontlopen.

  Het is verbijsterend te ervaren hoe rechters zich al dan niet met opzet laten misleiden, omdat ergens bij de SDN een groot antecedentenregister is geplaatst door de inmiddels overleden drs. N.C. Burhoven Jaspers die zelf slachtoffers is geweest van kromme rechtspraak en ontneming van zijn advocaat, door met name de oud-president van de rechtbank te Den Haag, die ook voorzitter is geweest van de Raad voor de Rechtspraak. Deze mr. Bert van Delden zorgde ervoor dat geen jurisprudentie mag ontstaan waarbij het strafbaar wordt dat advocaten liegen tegen de rechter en die bewust misleiden. Zij mogen straffeloos dossiers vervalsen en meineed en karaktermoord plegen in civiele rechtsprocedures met het doel om te winnen en dwangsommen te kunnen incasseren. Hier het citaat van de de hoofddocent aan de Universiteit van Leiden:

  In het boek: "Kwade Zaken? De moraal van het juridisch beroep" (Ars Aequi Libri 2006), bespreekt Dr. Hendrik Kaptijn, hoofddocent aan de universiteit van Leiden, de verloedering van de (tucht) rechtspraak.

  Op pag. 179 staat: "Als het uitkomt wordt tuchtrecht met strafrecht gelijk gesteld, maar de wezenlijke openbaarheid van strafrechtspraak geldt weer niet voor het tuchtrecht. Tuchtrechterlijke waarheidsplicht is 'n wassen neus, steeds officieler gesanctioneerd door 'criminalisering' van tuchtrechtspleging. In de strafvordering gelden de waarheidsplichten immers niet.

  De consequentie is dat de advocaat in de rechtszaal is toegestaan te liegen, beledigen, verdraaien, meineed- en karaktermoord te plegen tegenover de wederpartij, waartegen heftig geprotesteerd wordt. Immers volgens de gedragsregels heeft de advocaat een grote vrijheid in het presenteren van argumenten. Dat argumenten niet hetzelfde zijn als feiten, daaraan wordt gemakshalve voorbijgegaan. Dit in het belang van clienten. Dat een dergelijke geperverteerde beroepshouding ook in strijd is met de gedragsregels 30 en met art. 21 Rv is voor de advocaat niet van belang. Het gaat om het winnen met alle middelen rechtens en onrechtens."

  Het aantal rechtszaken zou daardoor met meer dan de helft kunnen afnemen, waardoor grote negatieve consequenties te verwachten zijn voor de inkomens van advocaten, juristen, rechters, raadsheren en griffiers. Maar ook bij rechters- of raadsheer-plaatsvervangers als notarissen, burgemeesters, professoren en anderen die tot de functie tegen betaling worden toegelaten. Oud-raadsheer dr. W. Wedzinga heeft er wat onthullingen over gedaan waarvoor hij stevig heeft moeten boeten. De omerta prevaleert bij de ivoren toren, maar evengoed in de Tweede Kamer zoals fractievoorzitter van de PvdA Job Cohen blijkbaar ook koestert gezien zijn zwijgen. Het parlement blijkt omgedoopt te zijn tot 'Silentium'.


 • Halbe Zijlstra

  Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Het onderwijs is iets voor de lange en zeer lange termijn. Het voor de verkiezingen hard roepen dat het onderwijs beter moet en meer geprivatiseerd, omdat dat een verbetering zou inhouden, betekent niet dat daar zelfs binnen een kabinetsperiode merkbare resultaten kunnen worden verwacht. Behalve dan dat er meer geld geinvesteerd moet worden, wat in schril contrast staat met de 18 miljard inkrimping van de staatsuitgaven. Er is geprobeerd om ook de studenten wat verder te laten kijken dan de neus lang is en het steeds maar smeken om meer centjes. Maar vooral om de bron van de financiering van de maatschappelijke infrastructuur, waartoe onderwijs ongetwijfeld behoort, te onderzoeken. Geld komt namelijk wel degelijk uit de lucht vallen als je weet hoe het geldsystem werkt. Dat moet overigens wel met mate en gewogen gebeuren, juist m.b.t. de liquiditeitsbehoefte van voornamelijk het bedrijfsleven. Banken spelen daarbij een cruciaele rol, vandaar de wereldwijde steunoperaties voor de met bonussen beladen bankiers.

  Vraag het De Nederlandsche Bank, enkele economen bij universiteiten (misschien drie die het snappen) en anders zelf maar eens op zoek gaan naar al die bronnen van geld waar de miljarden over de hele wereld vandaan zijn gekomen die de staatsschuld wereldwijd hebben doen oplopen. Vele biljoenen dollars en euro's zijn er bijgedrukt, zonder inflatie te veroorzaken; en zelfs om deflatie te voorkomen, zoals in de dertiger jaren van de vorige eeuw. Het Palingoproer in Amsterdam kostte toen enkele mensen het leven die protesteerden tegen de gaarkeukens van Colijn.


 • Joop Atsma

  Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

  Milieu is er Nederland in overvloed van grens tot grens en alles boven en onder de grond. We hebben veel te maken met het milieu buiten onze grenzen. De CO2-uitstoot is daar een van; en de vervuiling van de Sargasso-zee niet minder. Wat op Europees niveau speelt is de aangifte van wetsovertredingen van Nederland m.b.t. de diffuse vergiftiging van het milieu, waarbij ons land alle wetten en regelingen tot aan de Raad van State die negeert, ontwijkt, vervalst en klokkenluiders het leven zuur maakt om aan de consequenties daarvan de ontkomen. Indachtig de uitspraak van oud-premier Balkenende: Wij zijn wel verantwoordelijk, maar niet aansprakelijk (om de schade te vergoeden, red.). Kent u deze informatie?

  Een helder overzicht van hoe Nederland omgaat met de milieuwetten kunt u zien op de verzamelpagina over wolmanzouten als conserveringsstof voor hout. De gevolgen van diffuse verspreiding van arseen zuur en chroom-VI zijn de directe bronnen voor een explosie van kanker die nu al ernstige vormen bij o.a. jeugdigen beginnen aan te nemen. Zie de documentatie en het archief van Het Echte Nieuws u komt toch ook naar het symposium? u krijgt daar een schitterende en goedkope oplossing voor de sanering van vervuilde grond voor een groot deel van de 600.000 plaatsen waar chloorverbindingen en koolwaterstoffen als verontreiniging in de bodem zitten, die nu heel duur en langdurig moeten worden gesaneerd.


 • Paul de Krom

  Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Het Jeugdwerk-Garantieplan loopt uit de hand, stelde de Werklozenbond in utrecht

  Ook bij het JWG toont het ministerie van Sociale Zaken geen begrip voor de realiteit. En trouwens de Tweede Kamer ook niet. Want bij de Eerste Kamer ligt een wijzigingsvoorstel voor de JWG-wet. Een gedeelte daarvan is desastreus voor jongeren en schiet zijn doel volkomen voorbij. Het is algemeen bekend dat met name in grote steden veel JWG-ers in het wachtbestand zitten. Dat is nu in de vier grote steden al zo'n 45%. In Utrecht zijn dat er nu zo'n 250. Die jongeren hebben wel een contract, maar geen werk. In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld om de uitvoeringsinstanties geen geld meer te geven voor jongeren die langer dan 3 maanden in het wachtbestand zitten. Verwacht wordt dat deze wet per 1 augustus of 1 september ingaat.

  Als deze wet ingaat hebben de uitvoeringsorganisaties onvoldoende geld om het loon van deze jongeren uit te betalen. Jongeren die zich netjes aan alle afspraken hebben gehouden kunnen niet ontslagen worden. Maar niet alle jongeren zijn al in staat zich keurig aan alle afspraken te houden. Door deze dreigende wetgeving worden jongeren om het minste of geringste ontslagen. Niet alleen jongeren in het wachtbestand maar ook jongeren op de werkplek. Een paar keer te laat op 't werk of afspraak, dan volgt al gauw ontslag. Zelfs studeren tijdens het wachtbestand, eigen initiatief en zelf betaald, kan reden zijn voor ontslag. Die jongeren worden verwijtbaar werkloos, en kunnen tegen het ontslag geen beroep aantekenen. En daarom krijgen ze drie maanden helemaal geen rooie rotcent uitkering. Waar deze jongeren dan van moeten leven bekijken ze zelf maar. Want het is eigen schuld dikke bult.

  Ook in Utrecht lopen er nu jongeren rond met honger. Die zwerven van bed naar bed, van tafel naar tafel. Jongeren die niet weten hoelang ze het nog volhouden om niet te stelen. Jongeren die maar gaan stelen. En dat zullen er in de toekomst hoe langer hoe meer worden als deze wetgeving wordt aangenomen....*****


 • Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner

  Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Oud-minister Klink werd een oplossing geboden om de bezuinigingen van 20 procent op de zorg te vermijden. De minister was een goedgelovig man die denkt dat de staatsschuld gelijkwaardig is aan particuliere schuld. Datzelfde geloof hebben ook zijn collega's en staatssecretarissen die vanwege dit geloof geen vragen stellen. Zouden de ministers, Kamerleden en journalisten vragen willen en mogen stellen over een oplossing om elke bezuiniging te kunnen voorkomen? Dan zou de moderne Hansje Brinker ook vandaag zijn vinger in het gat in de dijk steken om het land in dit geval van overbodige en schadelijke bezuinigingen te redden. Hansje Brinker kreeg een koekje als beloning voor het redden van het land. Bekijk het optreden van de minister in Het Bonte Paard in Laren en anderen !

  Een klemmende vraag: waarom worden alternatieve geneesmiddelen met de Europese regelgeving in de ban gedaan? En mogen o.a. homeopathische middelen straks bij wet worden verboden, hoewel veel mensen baat hebben bij die behandelmethoden! Een actuele affaire rond het kankerbestrijdende natuurproduct Flaraxin werd in de afgelopen week in Belgi? in beslag genomen, omdat de reguliere gezondheidszorg een dergelijk goedkoop en effectief middel te bedreigend acht voor de continuiteit van het medische systeem.


   

 • Iedere uitwoner die denkt iets anders te willen beweren, kan dit via e-mail bij EuroStaete indienen.
  eurostaete@eurostaete.eu of info@eurostaete.eu of via invulformulieren contact met ons opnemen.

  Home Aanmelden als lid Informatie - Symposium Website

  Disclaimer Free counter and web stats