Beste uitwoners,

Wie wil deze sector Reizen verder uitbouwen tot een volwaardige website, waarbij diverse reizen en reisverslagen worden gepresenteerd? Neem hiervoor contact op met dhr R.M. Brockhus via zijn e-mailadres.

EuroStaete groeit dermate hard, dat enige structuur en afspraken noodzakelijk zijn, zodat alle doelstellingen, die wij gezamenlijk willen verwezenlijken, in goede banen worden geleid. Met deze structuur en afspraken weet iedereen waar hij/zij aan toe is, recht op heeft en waar inspanningen voor worden geleverd. Niet gevraagd wordt achter alle doelstellingen van EuroStaete te staan, doch wel met hart en ziel voor minimaal twee te gaan.

De doelstellingen van EuroStaete zijn werken aan:

  • een betere wereld dan de huidige,
  • een eerlijke verdeling van onze enorme rijkdommen,
  • het ontwikkeling van nieuwe projecten,
  • het overbrengen van kennis,
  • leugenvrije rechtelijke uitspraken en geschriften,
  • juridische ondersteuning voor hen die hier om vragen.

Altijd moet daarbij in ogenschouw worden genomen, dat: iedereen gelijkwaardig is en blijft. Deze gelijkwaardigheid houdt in, dat EuroStaete naar een samenleving streeft, waarbij iedereen verzekerd is van de meest basale levensbehoeften. Bij het verwezenlijken van deze doelen mag best winst worden gemaakt, doch deze winst mag niet ten koste gaan van miljarden mensen, zoals nu in de wereld het geval is. Het voorstel is om alle bezigheden van EuroStaete in sectoren op te splitsen, waarbij vanuit redelijk zelfstandige eenheden een zeer breed scala aan activiteiten kan worden ontwikkeld, die met behulp van synergie elkaar versterken.

De definitie van een sector hier is: een groep van personen met gelijke bedoelingen of belangen, die daartoe en als zodanig een lichaam vormen, zoals een groep, club, vereniging of gezelschap. Een sector in EuroStaete bevat al die facetten van het lichaam, die nodig zijn om sturing en ruling te geven aan het verwezenlijken van het thema en de doelstelling(en).

Eindverantwoordelijke van een sector is een coördinator. Hij/zij wordt door de uitwoners bij meerderheid van stemmen naar voren gedragen zonder op een kandidatenlijst te hebben gestaan of een geschikte persoon meldt zichzelf aan. De coördinator is de enige leidinggevende functionaris binnen de sector. Hij/zij is belast met het opzetten en instandhouden van zijn sector, het geven van adviezen, het vervullen van taken richting EuroStaete en hij/zij draagt zorg dat zijn/haar sector aan de doelstelling(en) voldoet. Hij/zij kan daarbij allerlei taken delegeren.

Elk sector heeft een naar eigen inzicht in te richten subdomein in EuroStaete en een eigen e-mailadres. Deze sub-website, die rechtstreeks is te bereiken, bevat veel achtergrondinformatie over het hoofdthema. Dit naar inzicht van de coördinatoren o.a. door het aandragen en aanreiken van gegevens van de uitwoners.

Voldoet een sub-website niet aan de gestelde doeleinden, dit schriftelijk vastgesteld door drievierde deel van alle coördinatoren, dan moet de sub-website worden aangepast, zodat deze wel aan de gestelde eisen voldoet. Blijft de betreffende coördinator in gebreke, dan verandert de voorzitter de website persoonlijk. Hoe gaat het vormen van een sector in zijn werk?

Stel nieuwe duurzame en dus goedkopere energiesystemen moeten in kaart worden gebracht, om hiermee een zichzelf voorziene samenleving op te kunnen bouwen. Hiervoor kan een sector worden opgericht met bijv. de naam: nieuwe energiesystemen, of alternatieve replica horloges energiesystemen naast de reeds bestaande sector vrije energie. Voor dit oprichten zijn 10 uitwoners nodig, die dit bij EuroStaete via een e-mail aankaarten. Voor deze sectoren moeten daarna coördinatoren worden gevonden.

Alle ruim 6 miljard uitwoners van EuroStaete kunnen tot een bepaalde datum hiervoor via e-mail gemotiveerd geschikte kandidaten bij EuroStaete aandragen, die als potentieel coördinator van deze sector deze kar kunnen trekken. De beste kandidaat wordt dan in stilte vanuit EuroStaete de vraag gesteld deze zware taak op zich te willen nemen. Geschikte kandidaten kunnen zichzelf ook aanmelden.

Is de kandidaat daartoe bereid, dan wordt hij voor onbepaalde tijd voor deze taak aangesteld, tot het moment, dat meer dan 500 uitwoners melden, dat zij unaniem een betere kandidaat hebben, die replica horloges de sector gaat leiden. Op dat moment vindt onherroepelijk via EuroStaete stuivertje wisseling plaats. De nieuwe kandidaat treedt dan in functie van de huidige. Deze aanpak zorgt dat de coördinator alert blijft, hetgeen gunstig is voor alle uitwoners.

Alle stappen in deze procedure zijn en blijven transparant, doch geschieden met de nodige omzichtigheid om alle mensen, die kandidaat zijn gesteld of coördinator zijn in waarde te laten. Per slot is en blijft iedereen gelijkwaardig. Leiding geven aan een sector is geen sinecure. Coördinatoren worden daarvoor vanuit EuroStaete dan ook belastingvrij beloond. EuroStaete kent namelijk geen belastingheffing. De vergoedingen voor deze werkzaamheden komen uit de projecten en het GuldenMark-systeem.

Het aantal sectoren in EuroStaete is onbeperkt, waarbij zorg wordt gedragen overlap te voorkomen. Hoe komen de uitwoners aan een sector?

Simpel door hiervoor een voorstel bij EuroStaete in te dienen. Consensus vanuit een groep 10 uitwoners bepaalt of zo抧 sector relevant is. De aangestelde coördinator van die sector draagt, daarna zorg voor de inhoud en voortgang van die sector. Voor de bank, munten en projecten gelden bovenstaande afspraken niet. Volg voor informatie hiervoor deze hyperlinken.

Om snel enige structuur aan EuroStaete te geven worden de sectoren voorgesteld, die rechts op de webpagina staan gepresenteerd. Zit uw sector hier niet bij, zoek dan negen medestanders en een coördinator op en meldt de nieuwe sector aan EuroStaete. Via deze rechterkant kan van de ene sector naar de andere worden overgeschakeld, waarbij dan links de belangrijkste documenten in deze sector zijn aan te klikken.

Linksboven staan de verschillende talen waarin EuroStaete informatie aan wil dragen. Hij/zij die artikelen in een bepaalde taal wil publiceren kan zich hiervoor eveneens bij EuroStaete aanmelden. Het e-mailadres hiervoor is Mail to Eurostaete.eu.

Home Info

Disclaimer Free counter and web stats