De Grondwet van EuroStaete

Iedereen is en blijft gelijkwaardig

IN DE OVERTUIGING dat EuroStaete, na bittere ervaringenen uit noodzaak opgericht, vanwege een ongelijke strijd tegen frauderende Nederlandse en Duitse ambtenaren, op de ingeslagen weg van beschaving, vooruitgang en welvaart wil voortgaan, voor het goed van al zijn uitwoners, met name de meest kwetsbaren en de meest behoeftigen; dat EuroStaete een land wil worden dat openstaat voor cultuur, kennis en maatschappelijke vooruitgang; en dat EuroStaete het democratische en transparante karakter van zijn openbare leven wil verdiepen en zich wil beijveren voor vrede, rechtvaardigheid en solidariteit in de wereld;

GEÏNSPIREERD door de culturele, religieuze en humanistische tradities van alle uitwoners, die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van de universele waarden van de onschendbare en onvervreemdbare rechten van de mens en van vrijheid, democratie en blijvende gelijkheid;

IN HET VERTROUWEN dat de uitwoners van EuroStaete, onverminderd trots op hun identiteit en hun nationale geschiedenis, vastbesloten zijn hun oude tegenstellingen te overwinnen, en, steeds hechter verenigd, vorm te geven aan hun gemeenschappelijke lotsbestemming met EuroStaete als een gelijkwaardige staat, gelijk aan alle andere staten onder hen;

ER VAST VAN OVERTUIGD dat EuroStaete, "In verscheidenheid omringd", de uitwoners de beste kansen biedt om, onder eerbiediging van eenieders rechten en in het besef van de verantwoordelijkheden jegens de toekomstige generaties en de aarde, voort te gaan met de grootse onderneming die van EuroStaete bij uitstek een onbegrensde ruimte maakt waar alle uitwoners gestalte kunnen geven aan hun aspiraties;

VASTBESLOTEN voort te bouwen op de verworvenheden van de Verdragen tot oprichting van de Universele Rechten van de Mens;

DE WAARDEN waarop EuroStaete berust, zijn blijvende eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en blijvende eerbiediging van de mensenrechten, waaronder met name de rechten van personen die tot minderheden behoren. Deze waarden heeft EuroStaete gemeen in een globale samenleving die gekenmerkt wordt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van vrouwen en mannen;

DE  DOELSTELLINGEN van EuroStaete zijn de vrede, waarden, normen en het welzijn van haar uitwoners te bevorderen. EuroStaete biedt zijn uitwoners een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht zonder grenzen en een globale markt waarin de mededinging vrij en onvervalst is. EuroStaete zet zich in voor de duurzame ontwikkeling van de wereld, op basis van een evenwichtige economische groei en prijsstabiliteit, een sociale markteconomie met een groot concurrentievermogen die gericht is op volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang en van een hoog niveau van bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu. EuroStaete bevordert wetenschappelijke en technische vooruitgang. EuroStaete bestrijdt met kracht sociale uitsluiting en discriminatie en bevordert als hoofddoel sociale rechtvaardigheid en bescherming, de gelijkheid van vrouwen en mannen, de solidariteit tussen generaties, de bescherming van de rechten van het kind, de seksuele geaardheid en huidskleur. Iedereen is en blijft hierbij gelijk. EuroStaete bevordert de economische, sociale en territoriale samenhang en de solidariteit tussen alle landen van de wereld. Geen één land daarbij uitgesloten. EuroStaete eerbiedigt de rijke verscheidenheid aan cultuur en taal van de wereld en ziet toe op de instandhouding en de ontwikkeling van het Wereld Cultureel Erfgoed. In de betrekkingen met de rest van de wereld handhaaft EuroStaete haar waarden en belangen en zet zich ervoor in. EuroStaete draagt bij tot de vrede, de veiligheid, de duurzame ontwikkeling van de aarde, de solidariteit en het wederzijds respect tussen de volkeren, de vrije en eerlijke handel, de absolute uitbanning van armoede en de bescherming van de mensenrechten, in het bijzonder de rechten van het kind, alsook tot de strikte eerbiediging en ontwikkeling van het internationaal recht, met inbegrip van de inachtneming van de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties. EuroStaete streeft deze doelstellingen met alle middelen na, op basis van de bevoegdheden die EuroStaete daartoe in de Grondwet zijn toegedeeld;

DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN EN DE RECHTEN VAN DE MENS zijn het vrije verkeer van personen, diensten, goederen en kapitaal over de gehele wereld en de vrijheid van vestiging die overeenkomstig de Grondwet door en binnen EuroStaete worden gewaarborgd. Binnen het toepassingsgebied van de Grondwet en onverminderd de bijzondere bepalingen ervan, is iedere discriminatie op grond van nationaliteit, geaardheid, huidskleur, gedachtengang, mening, politiek, geloof en geslacht verboden;

BINNEN DE BETREKKINGEN TUSSEN EUROSTAETE EN DE WERELD eerbiedigt EuroStaete de gelijkheid van alle landen in de wereld voor de Grondwet, alsmede hun nationale identiteit, die besloten ligt in hun politieke en constitutionele basisstructuren, waaronder die voor regionaal en lokaal zelfbestuur, daarbij altijd strevend naar gelijkheid van alle en dan ook alle uitwoners waar ook ter wereld. EuroStaete eerbiedigt de essentiële staatsfuncties, met name de verdediging van de territoriale integriteit van de staat, de handhaving van de openbare orde en de bescherming van de nationale veiligheid, zolang alle uitwoners gelijk worden behandeld. Gelijke behandeling van alle uitwoners derogeert hierbij aan de soeverinteit van elke staat. Krachtens het beginsel van loyale samenwerking respecteren EuroStaete en de wereld elkaar en steunen zij elkaar bij de vervulling van de taken die uit de Grondwet voortvloeien, zodat alle uitwoners gelijk worden behandeld. De wereld treft daarvoor alle algemene en bijzondere maatregelen die geschikt zijn om de nakoming van de uit de Grondwet of uit de handelingen van alle aanwezige instellingen in EuroStaete voortvloeiende verplichtingen te verzekeren. De wereld vergemakkelijkt de vervulling van de taak van EuroStaete en onthouden zich van alle maatregelen die de verwezenlijking van de doelstellingen van EuroStaete in gevaar kunnen brengen;

DE RECHTEN VAN EUROSTAETE , die EuroStaete bij de uitoefening van de zijn toegedeelde bevoegdheden vast heeft gesteld, hebben een gelijk recht als die van alle staten van de wereld.

RECHTSPRESOONLIJKHEID. EuroStaete bezit rechtspersoonlijkheid. 

DE SYMBOLEN VAN EUROSTAETE zijn de vlag van EuroStaete die  een cirkel van twaalf gouden sterren op een blauw veld met daarin een grote ster voorstelt, symboliserend EuroStaete liggend midden in Europa; de hymne van EuroStaete is ontleend aan de "Ode aan de Vreugde" uit de negende symfonie van Ludwig van Beethoven. Het devies van EuroStaete luidt: "In verscheidenheid verenigd".; de munt van EuroStaete is de GuldenMark; de "Dag van EuroStaete" wordt op 24 januari in EuroStaete gevierd, beginnend op 24 januari 2008 als tweede verjaardag van EuroStaete. 

ERKENNINIG GRONDRECHTEN. EuroStaete erkent de rechten, vrijheden en beginselen die zijn vastgelegd in het Handvest van de grondrechten van de Verenigde Naties. EuroStaete respecteert het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. De grondrechten, zoals zij worden gewaarborgd door het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en zoals zij voortvloeien uit de constitutionele tradities die de lidstaten van Europa gemeen hebben, maken als algemene beginselen deel uit van het recht van de EuroStaete. 

HET BURGERSCHAP VAN EUROSTAETE.  Iedere uitwoner van EuroStaete kan het burgerschap van EuroStaete verkrijgen. Het burgerschap van EuroStaete staat naast het nationale burgerschap en treedt niet in de plaats daarvan, doch vult haar waar nodig is aan. Met name dan, wanneer de ongelijkheid van een uitwoner in het gedrang komt. De burgers van de EuroStaete genieten de rechten en hebben de plichten, die bij de Grondwet zijn bepaald. Zij hebben het recht zich vrij op het grondgebied van EuroStaete te verplaatsen en er vrij tot onbepaalde tijd te verblijven. Vestiging in EuroStaete is gezien de beperkte ruimte niet mogelijk. Virtuele vestigingen in EuroStaete kunnen worden aangevraagd en deze aanvraag is voor elke burger van EuroStaete mogelijk. Het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen geldt voor alle burgers van EuroStaete, waarbij elke burger met één stem kan kiezen en elke burger van EuroStaete kan worden.gekozen. Het recht op bescherming van de diplomatieke en consulaire instanties is in EuroStaete, in tegenstelling tot die van de Europese Unie, absoluut niet aan de orde en is ten strengste verboden. Macht corrumpeert nu eenmaal en dit moet worden uitgesloten. Het recht om verzoekschriften tot EuroStatee te richten en zich tot de EuroStaete ombudsman te wenden staat voor alle burgers van EuroStaete open, alsook zich in een van de talen van de Europese Unie tot de instellingen en de adviesorganen van de EuroStaete te richten en in die taal antwoord te krijgen. Deze rechten worden uitgeoefend onder de voorwaarden en binnen de mogelijkheden van EuroStaete;  enzovoort enzovoort.

Iedere uitwoner die denkt hier iets mee te kunnen doen kan contact opnemen via e-mail
eurostaete@eurostaete.eu of info@eurostaete.eu of via invulformulieren met EuroStaete.
Home Grondwet