De Vrijheidsparade en EuroStaete

 

“Besteders aller landen verenigt U”

waren de laatste woorden van Willem de Jong toen hij in de Kerstnacht van 1953 in de armen van zijn kleinzoon Sjef stierf en daarmee zijn dagboeken en die van zijn vader aan Sjef overdroeg. Hiermee kwam 180 jaar eigen onderzoek over de economie in het bezit van Sjef, die later op een economisch onderwerp promoveerde en daarna het boek “Voer voor Economen” schreef.

Klik voor een grotere figuur

 

In dit boek over 300 jaar economie wordt tussen de regels door de kroptheorie van de Barnevelder kippen uitgelegd. In deze kroptheorie zou de Barneveldse hen (in de praktijk is (zijn) het vooral een haan (hanen)) volgens EuroStaete als goed/slecht voorbeeld kunnen dienen voor de handelwijze, waarmee de huidige aandeelhouders, directeuren en bankiers zich buiten alle porties verrijken. Na extra lekker voer als toevoeging op het beschikbaar assortiment in de kippenren te hebben gegooid, verjoeg de Barneveldse hen, hoog geadeld in pikorde met goddelijk recht alle andere kippen en haan zo agressie als mogelijk door ze al rennend op de kop te pikken. Daarna at zij geheel alleen in rust het lekkers op.

 

De overige kippen keken daarbij op eerbiedige afstand toe en zij mochten pas mee eten nadat de Barneveldse hen meer dan verzadigd was. Hierbij werd haar krop en niet haar hersenpan de beperkende factor. De magen en vooral de “ogen” van de aandeelhouders, directeuren en bankiers hoog verheerlijkt in maatschappelijk aanzien en gelijk de Barneveldse hen goddelijk verheven, zijn vele malen groter dan een krop en hersenpan van een kip, de reden dat zij eindeloos blijven plunderen.


Volgens de kroptheorie zou alles in de economie een grens/limiet bezitten, doch voor bovengenoemd graaien en snaaien gaat deze theorie niet op. De pikorde hier is meerdere orders groter, dan de kroptheorie kan behappen, bevatten en kan verteren. De maatschappelijk hoog verheerlijkten zitten niet met dit graaien en snaaien in hun maag. Dat daardoor wereldwijd meer dan 1 miljard mensen honger lijdt, ligt niet aan hen maar aan hun niet goddelijke ondergeschikten.

Klik voor een grotere figuur

Een andere opmerkingen van Willem als grondlegger van deze kroptheorie was, dat geld niet jongt de mens wel. Hiermee werd de invloed van de rente op ons huidige systeem bekritiseerd. Ook vond hij dat de economie het best thuis vanaf de keukentafel kon worden bedreven en niet zoals nu achterbaks in achterkamers achter gesloten deuren.

Worden de doelen aan de keukentafel niet gehaald dan kunnen de beleidsmakers via de zijdeuren van de keukens worden afgevoerd. Thans krijg je deze falende beleidsmakers niet weg en promoveren zij veelal als beloning voor hun falen naar hogere functies, waarmee zij nog meer schade aan kunnen richten, dan ooit te voren.

Daarnaast meldde Willem dat de organisatietechnologie van onderaf met discipline en veel geduld instrumenten zijn tot buitenparlementaire invloed. Gezien de enorme kloof tussen de burger en de huidige politiek de enige weg voor de burger maatschappelijk enkele (kleine) verbeteringen zien te bereiken. Eenheid maakt samen macht, vandaar dat Willem vlak voor zijn laatste zucht iedereen tot eenheid opriep om gezamenlijk de wereld te verbeteren.


Een Vrijheidsparade vanuit alle maatschappelijke, sociale, economische, juridische problemen, misstanden of om welke andere oorzaken en omstandigheden dan ook ontstaan, gezamenlijk opgezet met als doel voor deze slachtoffers de krachten te bundelen zou volgens Willem meer invloed uitoefenen, dan elk individu afzonderlijk.

 

Alle tegenpartijen weten dit en zij hebben als hoofddoel hiertegen verdeel en heers omdat zij de kracht en macht van de massa kennen en vrezen. Wij moeten als eerste doel ons bundelen en pas daarmee alle andere doelen van de slachtoffers nastreven.

Met eenheid valt dus meer en sneller iets te verbeteren

De Vrijheidsparade en EuroStaete bundelen voor dat doel de krachten door er voor te zorgen dat het Internet voor alle uitwoners vrij en altijd toegankelijk blijft. Op deze wijze kunnen wij elkaar altijd blijven bereiken en kunnen wij altijd de waarheid blijven verkondigen. Zolang de waarheid wordt gesproken, geschreven en daarna op Internet wordt gepubliceerd is volgens de Grondwet van EuroStaete geen sprake van smaad en wordt de waarheid in de vorm van het standaard veroordelen van de brenger van de slechte boodschap niet vervolgd.

EuroStaete plant daarvoor op 23 oktober 2010 op de dag van zijn bevrijding een antenne voor het Internet, zodat daarmee alle uitwoners waar ook ter wereld onbeperkt informatie gebaseerd op de waarheid op Internet kunnen blijven zetten en dit hier ook onbeperkt op kunnen laten staan. Deze antenne komt  symbolisch op een prominente plaats op EuroStaete te staan bijv. tot vlak boven of in de illegaal aangelegde waterleiding van de NAM bv.

Bentham, Solon, democratie en het sociaal kapitalisme

Geld verdienen mag als een zo’n groot mogelijke groep uitwoners hier voordeel mee behaalt. Verrijkt een kleine groep mensen of een enkeling zich ten koste van velen, dan is er sprake van asociaal kapitalisme, dat moet worden verbannen.

Met het grootste gelukprincipe van Bentham gaan de winsten naar een zo groot mogelijke groep uitwoners. Dit principe wil EuroStaete in samenhang met het geldsysteem van Silvio Gesell, het WIR systeem en renteloze leningen voor bedrijven, leugenvrije rechtelijke uitspraken, gratis vrije energie, basisinkomen en de aanpak van Solon namelijk het eenmalig kwijtschelden van alle schulden bij alle uitwoners promoten.

 

De kerngedachte van Bentham is dat het handelen van individuen, bedrijven en de overheid het grootst mogelijke geluk voor een zo groot mogelijke groep mensen tot gevolg moet hebben. Ook de wetgeving, het uitvoeren en controleren van de wet dienen in de ogen van Bentham haar grondslag te vinden in dit uitgangspunt en heeft het aldus een sociale functie.

Bentham vond het Brits rechtssysteem sterk verouderd en in hoge mate onrechtvaardig. Willekeur tierde daar welig, tegen hoge kosten en veel tijd. Bentham drong aan ook dit falend rechtssysteem te verbeteren. Hetzelfde wil EuroStaete met het enorm falend rechtssysteem in Nederland

Zelfverrijking is uit den boze

De aandeelhouders van oliemaatschappijen, banken en multinationals krijgen per jaar honderden miljarden euro’s dividend uitbetaald. Tot deze groep behoort ook onze koningin als groot aandeelhoudster van Shell, ABN-AMRO, DNB, Unilever, Billiton en andere multinationals. Wat zij met deze vele miljarden euro’s dividend per jaar doet als derde op de ranglijst van de Bilderberggroep is niet duidelijk. In ieder geval betaalt zij daarvoor geen belasting. Hoeveel miljoenen uitwoners in Afrika zouden per jaar wel niet van de totale hoeveelheid aan dividend kunnen eten en hiermee een goed bestaan kunnen opbouwen?

Regeringen moeten volgens het beginsel van Bentham streven naar het optimaliseren van het geluk van hun onderdanen.

De Bilderberggroep, goddelijk ver verheven boven alle regeringen, streeft onzichtbaar en onaantastbaar via hun nieuwe wereldorde uitsluitend en alleen ter verheerlijking van hun eigen elite, en pikt daarvoor al het geld en bezittingen van de uitwoners in, zodat zij economische slaven blijven en alleen dat doen wat hen wordt opgedragen, werken en daarna sterven, zodat het de maatschappij (van de elite) niet teveel geld kost. Het innen van rente op geleend geld maakt de lener het snelst een economische slaaf van dit systeem de reden dat rente, zelfs veel te veel rente door hun banken wordt geïnd. Hierbij komt zoveel geld aan rente bij deze elite binnen, dat hier niets anders mee wordt gedaan dan dit geld te vernietigen. Door het wereldwijd vernietigen van honderden miljarden euro’s rente per dag blijft het locale geld schaars en de meute onder economische controle. Eén ochtend geen rente te hoeven vernietigen zou tot gevolg hebben, dat geheel Afrika een week geen honger hoeft te lijden. Hier is de Bilderberggroep niet op uit.

 

De Vereniging Eigen Huis zet nu ook vraagtekens bij de grote rentemarge bij hypotheken, nu de banken extreem goedkoop geld kunnen lenen. In alle landen om ons heen is de hypotheekrente veel lager, waardoor vastgesteld kan worden dat van kartelafspraken sprake is. Ook de Staat der Nederlanden leent op de kapitaalmarkt op dit moment miljarden tegen 0,4 tot 0,5 procent rente. Herfinanciering van de staatsschuld lost een miljardenprobleem op wat betreft de VVD-bezuinigingen die dan helemaal niet nodig zijn. We moeten daarvoor natuurlijk openbaar over ons geldsysteem kunnen discussiëren. Wil men dat bij de pers en in de politiek? Vast niet!

 

De vraag is hoe wij van deze Bilderberg-organisatie op legale wijze een kip zonder kop en krop kunnen maken? Wie pikt het niet langer en doet hier iets aan? Bij succes gaat onze welvaart en het welzijn met sprongen vooruit. Bekijk alleen maar de honderden wetten die onze laatste twee ministers van Justitie Hirsch Ballin en Donner de laatste jaren in het nadeel van de burgers hebben veranderd, als grote voorbereiding op de nieuwe wereldorde, waar zij beiden fanatiek mee bezig (moeten) zijn.

 

Het woord moeten staat hier tussen haakjes omdat beide personen vanuit pedofiele en seksuele achtergronden en/of om andere redenen met behulp van chantage of goede vooruitzichten in de nieuwe wereldorde wel eens “gedwongen” zijn deze honderden ongunstige maatregelen voor de burgers te moeten nemen. De tijd zal dit uitwijzen.

 

Enkele supermarkten en tussenhandelaren en aandeelhouders, verdienen miljarden euro’s aan agrarische producten en buiten hiermee miljoenen uitwoners en honderdduizenden boeren uit. Hun arrogantie en het streven naar macht en geld is zo groot dat zij voor een paar centen meer winst liever de melk uit Zimbabwe halen, dan hun eigen lokale boeren in hun levensonderhoud te steunen. Daarbij weten zij dat een miljard Afrikanen, waaronder miljoenen Zimbabwanen honger lijden en vele tienduizenden Europese boeren doelbewust failliet worden gemaakt. Dat interesseert deze aandeelhouders geen biet. De reden voor het verhogen van hun eigen winsten moeten frequent de inkoopprijzen volgens het principe van de Barneveldse hen worden verlaagd. Pik, pik, graai en snaai. Binnen is binnen, daarna mag pas een ander iets verdienen.

Onderdrukking van boeren gebeurt al duizenden jaren, terwijl deze uitbuiters niet beseffen, dat een land alleen tot bloei en welvaart kan komen, als iedereen het goed heeft.

In 594 voor Christus werd Solon in Athene als leider met onbeperkte macht gekozen om de grote sociale problemen, die daar heersten op te lossen. De adel daar bezat de grond en alle politieke rechten, terwijl kleine boeren tot een soort horigen of zelfs tot schuldslaven waren vervallen. Oproer onder de boeren ontstond toen bleek, dat schuldslaven aan het buitenland verkocht meer geld opleverden dan in eigenland en dus naar het buitenland werden afgevoerd. Solon bracht nieuwe wetten tot stand. Alle schulden met grond of persoon als onderpand werden eenmalig gedelgd. Voortaan was het verboden personen als onderpand te geven en de slaven werden uit het buitenland teruggekocht. Ter verbetering van de economie werden vakbekwame emigranten aangetrokken. In de Bijbel is het Jubeljaar ook voorbeeld van wijsheid. (Leviticus 25:1-26:46)

 

In de olijventeelt werd een kwaliteitsexport artikel gezocht en kwamen er nieuwe agrarische bestaansmogelijkheden. De handel kreeg een extra impuls door lichtere munten te introduceren. Op politiek gebied kreeg ook de vierde klasse (dagloners) rechten, zoals het recht op volkvergaderingen. Athene kwam daarna in enorme bloei en de Atheners eren Solon als grondlegger van de democratie tot in lengte van jaren. Thans wordt hij als een van hun zeven wijzen beschouwd.

 

Als men anno 2010 naar de agrarische sector kijkt dan is in die 2616 jaar niet veel veranderd. Alle agrariërs zijn nu de economische slaven van de banken en hun overheid en zij worden door een handje vol supermarkten en tussenhandelaren gigantisch uitgebuit. Stel maar eens de vraag: Wat kost een fles Cola van een liter tegen een liter melk in de winkel? Beide ongeveer evenveel. Maar wat kost het om Cola te maken (3 cent) en wat kost het om melk te produceren? (45 cent) Wie profiteert en wie is hier de slaaf?

 

Voor de regent van EuroStaete die naast Solon (de Tweede) is opgegroeid en via hem als boerenzoon naar de HBS werd gestuurd, is het een voorrecht om anno 2010 de wetten van de Solon de Eerste te mogen herhalen door welvaart en welzijn aan alle uitwoners waar ook ter wereld aan te bieden. Dit moet wereldwijd omdat alle uitwoners van EuroStaete gelijkwaardig zijn en blijven. Mondiaal derogeert dit principe altijd boven een locale aanpak. Dat maakt de aanpak lastiger doch niet minder haalbaar. Mondiaal zijn wij met meer uitwoners dan locaal en halen wij de laatste vijf woorden in de oproep van Willem de Jong aan: “Besteders aller landen verenigt U”, dan hebben wij geen andere keus dan de problemen mondiaal aan te pakken.

 

Solon was de bijnaam van mijn geschiedenisleraar (dhr W. van den Heuvel) op de HBS te Coevorden. Democratie stond bij Van den Heuvel hoog in het vaandel, vandaar dat hij de grote Solon als grondlegger van de democratie uitgebreid tijdens zijn geschiedenislessen behandelde en verheerlijkte. De redenen dat hij daardoor op school de bijnaam ‘Solon’ kreeg. Een aanzet tot verbetering van onze democratie is het idee van Kamerzetel 151 zoals beschreven op www.sdnl.nl/kamerzetel-151.htm.

 

Hier neemt EuroStaete de taken van de beide grote Solons over en vraagt het zich af wat er zal gebeuren als een paar van die oude maatregelen van Solon de Eerste opnieuw worden ingevoerd? Een van deze maatregelen is alle schulden van de uitwoners eenmalig kwijt te schelden. De andere is een goede prijs voor kwaliteitsproducten af te spreken, waarbij in elke productietak of tussenstap ongeveer evenveel winst wordt gemaakt.

 

De derde maatregel is renteloze leningen uit te schijven, o.a. door via elkaar geld te lenen. De vierde is bedrijven via een ruilsysteem onderling handel te laten bedrijven zonder dat hier voor de financiering rente moet worden betaald. Het grote voorbeeld hier is het Zwitserse WIR systeem ( Wirtschafsring).

 

De vijfde maatregel is iedereen een basisinkomen te garanderen, zodat tijd vrijgemaakt kan worden om zichzelf te ontwikkelen of projecten op te kunnen zetten die (op langer termijn) maatschappelijk voordeel opleveren. Vanwege het huidige enorme winstbejag op de korte termijn zijn dergelijke projecten en initiatieven niet mogelijk en schaadt het door afwezigheid onze welvaart en welzijn.

Vanzelfsprekend moet de rechtelijke macht verwijzend naar de Nederlandse Grondwet leugenvrije uitspraken uitbrengen. Dat zij dat niet doet is te staven aan de meer dan twintig rechtelijke uitspraken van de regent van EuroStaete waarin een of meer doelbewuste en met voorbedachte rade rechtelijke leugens in te vinden zijn. Eerdaags zullen deze rechtelijke leugens moeten worden aangepast. Het wachten is hierop.

 

Met behulp van de Vrijheidsparade en EuroStaete zou bijv. kunnen worden geëist, dat met terugwerkende kracht vanaf 1950, alle rechterlijke uitspraken leugenvrij moeten worden gemaakt, zo niet, deze anders volledig nietig zijn.

Kwijting van alle schulden waaronder alle hypotheken

Door allereerst te kijken wie met deze maatregel wordt benadeeld vraagt u zich na het beantwoorden van deze vraag af waarom deze simpele maatregel niet meteen wordt uitgevoerd. Stelt u zich deze vraag dan is dat al een grote stap in de goede richting, doch veruit de meesten van u stellen zich deze vraag niet en betalen gewoon rente en aflossing alsof het vanzelfsprekend is. Indoctrinatie via onderwijs, pers en politiek.

 

De reden dat deze kleine stap van kwijting van alle schulden niet wordt uitgevoerd zit dus o.a. gebakken in uw goddelijke verheerlijking van de (centrale) banken die in het bezit zijn van slechts een paar aandeelhouders. Een hoofdaandeelhouder bezit hierbij meer dan de helft van alle centrale banken op de wereld. Gelijk de Barneveldse kippen kijken wij allen lijdelijk toe hoe een kleine elite onze welvaart en welzijn plundert en ten gronde richt. Nadat niets meer over is en het veel te laat is komen wij pas in actie.

Geld dat u leent komt uit het niets, en zijn de banken bijna allemaal in particulier bezit. Bij wet is geregeld, dat zij geld uit het niets mogen creëren, als u daar een schuldverklaring met dekking tegenover stelt. Geen kredietwaardigheid, dan krijgt u geen geld. Gelooft u het feit niet dat banken uit het niets geld creëren? Bekijk dan de video: “Geld door Schuld” of  “Das Geld”.

 

In de video Das Geld wordt u duidelijk gemaakt dat u binnen tien stappen een economische slaaf van de bank bent geworden en voor meer dan de helft van uw tijd moet werken om alleen al de rente van uw lening te kunnen betalen. Daarna moet u nog werken om de echte lening af te lossen. Lukken deze aflossingen niet, dan pakt de bank, die daarvoor zelf géén geld had, u alles af tot u de “schulden” aan de bank, die daarvoor niet bestonden volledig heeft gecompenseerd.

 

De rente die u voor uw schuld aan de bank betaalde, die daarvoor zelf niets aan kapitaal bezat, gaat voor een klein gedeelte naar bank zelf om hiermee de rente voor de spaartegoeden te kunnen betalen. Een groot gedeelte is winst voor de bank en het meeste geld wordt vernietigd. Op deze wijze blijft het geld op de markt schaars en blijft u hiervoor te hoge percentages rente betalen. Het geld en rentesysteem houden u hierbij in hun macht.

 

Door het niet terug betalen van uw schulden of hypotheek aan de banken zou u deze instelling kunnen benadelen. Doch besef nogmaals, dat zij bij het verstrekken van een hypotheek aan u de bank niet meer deed dan een korte kredietovereenkomst te lezen en vervolgens in de computer in te typen dat u geld voor krediet heeft gekregen. Daarna heeft de bank geen onkosten meer aan u dan elke maand elektronisch te laten bekijken of u de aflossing en de rente wel hebt betaald.

 

Krijgt de bank zijn geld niet terug dan kan beredeneerd worden dat de bank voor die tijd geen geld had en nu dan ook geen geld terugkrijgt. Netto is het bedrag voor de bank dus nul en heeft de bank geen winst en geen verlies geleden. Betaalt u wel terug dan maakt de bank winst en moet daarna de bank het teveel aan geld vernietigen, zoals bij de aflossing van een hypotheek altijd gebeurt. Dit wereldwijd vernietigen van geld bespaart u de bank door niet af te lossen.

 

Achter de schermen zijn het weinig personen die door het aflossen minder geld verdienen. Enkelen die al zoveel geld hebben verdiend dat zij meer dan 90% van alle aardse bezittingen in handen hebben, die worden hier buiten beschouwing gelaten. Wie zijn die megarijken die bij een totale kwijting iets minder geld krijgen dan waar zij denken recht op te hebben? Dat zijn die rijken die meer dood geld op de banken hebben dan zij aan schuld bezitten en dus meer rente ontvangen dan zij uitgeven.

 

Dat kunnen de megarijken zijn omdat alle anderen meer rente betalen dan dat zij via de banken ontvangen. Bekijk hierbij het feit dat in elk product dat men koopt gemiddeld ongeveer 40% rente is verborgen. Voordat men deze rente heeft verdisconteerd en durft te beweren dat men dan meer van de bank ontvangt dan men totaal aan rente uitgeeft, dan moet bij hen het betreffende banksaldo meer dan voldoende zijn om ons over hen geen zorgen te hoeven maken.

 

Met die rijken en superrijken hoeft geen rekening te worden gehouden omdat zij na een totale kwijting even rijk blijven als voorheen.

Concluderend heeft de grote massa aan uitwoners enorm veel voordeel aan een eenmalige kwijting van hun schulden en hypotheken. Daarna vaart de gehele maatschappij enorm er wel bij via de extra bestedingsbedragen.

Dus deze kwijting zo snel mogelijk uitvoeren en via de Vrijheidsparade en EuroStaete hier een hot item van maken is het adagium.

 

Iedere uitwoner die denkt iets nieuws voor EuroStaete te hebben kan contact opnemen via e-mail
eurostaete@eurostaete.eu of info@eurostaete.eu of via invulformulieren met EuroStaete.

Home Muntstelsel van EuroStaete