Waarom niet zelf geld maken, net als de banken dat doen.

EuroStaete, het melkgeld, de Boerenleenbank en Boerenruilbank

Nu 1 liter melk in de winkels goedkoper is dan 1 liter cola en flessenwater
hebben de veehouders een probleem, dat uit de wereld moet worden geholpen.

EuroStaete helpt alle Europese veehouders met dit probleem.

Door:

  • te proberen met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2009 per liter melk 50,0 eurocent vanaf de boerderij door de melkfabrieken uit te laten betalen. Als nevenargument geldt, dat als bankiers met mismanagement miljoenen euro's aan bonussen krijgen en mogen houden, dat veehouders wel een paar centen per liter melk is gegund. Als hoofdargument wordt aangedragen, dat vanzelfsprekend de kosten van de melkproductie moeten worden gedekt en een geringe winst voor de toekomst noodzakelijk is.
  • vervolgens te zorgen dat alle hypotheken met een rentepercentage van 3 procent of meer versneld worden afgelost.
  • onder elkaar renteloze leningen kunnen worden verstrekt, waarmee de boerderijen in stand kunnen worden gehouden of kunnen worden uitgebreid.
  • vrije energie voor iedereen voor elkaar zien te krijgen.
  • het afschaffen van de Nederlandse productschappen, als volgende stap, die de inkomens van de veehouders moeten doen toenemen. Met behulp van transparantie is namelijk aan te tonen, dat bestuurders van de productschappen vooral het eigen belang dienen en niet voor hun achterban op komen.
  • met terugwerkende kracht leugenvrije rechtelijke uitspraken te eisen, die mede tot gevolg hebben, dat o.a. veehouders, bijv. bij onteigeningen, vaker van de veelal gewetenloze lage en hoge overheden winnen.

Pas als uitgebreid naar de waarheid rondom de huidige melk- en geldsystemen is gezocht, kan gefundeerd kritiek op beide worden geleverd met de voorwaarde om met aanmerkelijk betere alternatieven te komen.

Inleiding

Eerst wordt in het kort aangetoond dat de overheid, het Productschap Zuivel, LTO en de zuivelfabrieken de veehouders miljarden euro's aan melkgeld niet hebben uitbetaald.

Vervolgens wordt aangetoond dat banken, als vanzelfsprekend al het geld van de veehouders aftroggelen als niet wordt ingegrepen. EuroStaete helpt de veehouders mee door voor hen een onderling leen- en ruilsysteem op te zetten waarmee de veehouders miljarden euroís kunnen uitsparen.

De schuldenlasten van de boeren zijn groot en een aanzienlijk deel van hen leeft onder de bijstandsnorm. De producties en arbeidsdruk zijn hoog en worden tot ongekende hoogten en efficiŽnties opgejaagd. Deze vorm van landbouw kan alleen overleven met gestreste boerengezinnen, kunstmest, duur veevoeder, chemicaliŽn en dierenleed, terwijl het geld maar naar de banken blijft vloeien. Deze situatie is onthoudbaar en moet anders leidend tot meer plezier en menselijkheid in de agrarische sector en de toekomst en perspectieven voor onze jeugd weer vanzelfsprekend zijn.

Melkgeldfraude

Vanaf 1996 tot aan april 2004 hebben in Nederland het Productschap Zuivel, de melkfabrieken, LTO en het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij bewust en met voorbedachten rade, meer dan 6 miljard euro melkgeld niet aan de Nederlandse veehouders uitbetaald, waar deze veehouders volgens Europese wet en regelgeving recht op hadden.

Dezelfde onrechtmatige procedure speelde zich in geheel Europa af en gaat het om vele tientallen miljarden euroís, die deze veehouders onrechtmatig zijn ontnomen en iedereen zwijgt.

Voornamelijk in deze periode, doch ook ervoor en zeer zeker erna zijn door banken meerdere veehouders failliet gemaakt en hebben tot nu toe alle veehouders hoofdzakelijk en alleen voor de banken en de overheden gewerkt.

Het eindresultaat is dat de banken de boerderijen grotendeels bezitten en het meest en het snelst verdienen als de veehouders failliet gaan. Dat lijkt onlogisch, maar het systeem werkt zo. Subtiel doch genadeloos.

Een groene ecologische corridor voor aaneengesloten natuurgebieden in Europa; en hete grond voor woningbouw of industrie zijn daarnaast vanzelfsprekende aanleidingen voor de banken, projectontwikkelaars en overheden om deze veehouders ook alles af te pakken wat zij bezitten.

Wat hebben de banken, overheden en veehouders moeten doen om het zover te laten komen?

De veehouders werken zeven dagen in de week met regelmatig werkdagen van 15 uur of meer. Daarbij hebben zij geen tijd om zich over het melkgeld druk te maken. Dit besteden zij onder supervisie van de overheid uit aan het Productschap Zuivel en het LTO die hen om het grote geld en andere belangen misleiden (zie boven) c.q. niet voldoende behartigen.

In grote tegenstelling tot deze 50 tot 80 werkuren per week zijn de banken alleen tijdens kantooruren beperkt open en daarbuiten nooit bereikbaar tenzij men failliet gaat. Dan hangen zij dag en nacht om je heen.

De overheden creŽerden daarbij zoveel wet en regelgeving zonder sociale waarden en normen dat normaal ondernemerschap door deze bureaucratie bijna niet meer mogelijk is.
Het uitrijden van mest is hier maar een voorbeeld van.

Voor hun bedrijfsvoering leenden de veehouders geld van de banken met als onderpand een gedeelte of de gehele boerderij. In deze hypotheekakte kwam te staan, dat wanneer de hypotheek niet kan worden afgelost de banken het onderpand mogen verkopen, zodat daarmee het (meeste) geld kan worden binnengehaald.

Wat de banken daarbij niet aan de veehouders vertelden, is het feit, dat zij zelf het geleende geld uit niets mogen creŽren, als hier maar een onderpand tegenover staat. Het enige wat de banken hier voor moeten doen is te controleren of wel voldoende onderpand aanwezig is om daarna via de computer op een paar knoppen te drukken, zodat het nieuwe geld er is. Het nieuwe geld, dat in een paar seconden uit het niets is gecreŽerd, staat dan op uw rekening. Voor dit nieuwe geld moeten de veehouders nu 20-30 jaar lang dag en nacht werken om het dubbel en dwars met rente terug te betalen.

Wat de banken daarbij niet aan de veehouders vertelden, is het feit, dat door de rente die de veehouders moeten betalen zij het geleende bedrag twee, drie of zelfs viermaal terug moeten betalen.

Als voorbeeld een lening van 100.000 euro tegen een rente van 7% en een looptijd van 30 jaar. Daarvoor moet maandelijks zoveel worden betaald totdat in totaal ruim 300.000 euro is overgemaakt. Voor deze lening van 100.000 euro betaalt men dus 200.000 euro extra aan rente. Deze extra 200.000 euro aan rente krijgt men niet van de banken en deze centen moeten van andere mensen en bedrijven komen, die verlies hebben geleden of failliet zijn gegaan. Op deze wijze worden geldschaarste en hevige concurrentie gecreŽerd. Ieder werkt en strijdt om naast de aflossing vooral aan geld voor de rente te komen.
Voor deze rente kan men ook een nieuwe lening afsluiten waarmee de strop door de banken sneller wordt aangehaald. Het meest wat men aan de bank betaalt is dus rente!

Voor deze 200.000 euro aan rente hoeft de bank ook niets te doen, dan alleen maar maandelijks te controleren of de centen binnen zijn gekomen. Deze controle vindt nu elektronisch plaats.

Wat de banken daarbij niet aan de veehouders vertelden, is het feit, dat zij een groot personeelsbestand en goede vriendjes, zoals advocaten, curatoren, deurwaarders, rechters en notarissen hebben, die eveneens zeer veel aan deze hypotheken verdienen. Vooral als de veehouder de hypotheek niet meer kan aflossen.

Gedwongen verkoop van het onderpand met een restschuld bij de bank levert de bank en zijn vriendjes namelijk het meeste geld op. Het eindresultaat is dat de veehouders alles kwijt zijn waar zij veelal inclusief familieleden 20-30 jaar of soms generaties lang dag en nacht voor hebben gewerkt.

Bedenkt hierbij nogmaals, dat bij het verstrekken van het geleende geld de bank niets had en nu in het bezit komt van het onderpand (grond of boerderij), veel rente heeft ontvangen en nog een restschuld kan vorderen, waaraan ook wordt verdiend. Zijn vriendjes hebben daarnaast de nodige onkostenvergoedingen binnen gekregen in een orde van grootte, dat hier nooit voor kan worden gemolken om dit te kunnen betalen. Veel van deze vriendjes plegen hierbij de nodige fraude of zij drukken daarbij geld achterover waar de veehouder geen inzage in krijgt. De veehouder kon namelijk de hypotheek niet betalen en hij wordt als omgekeerde wereld daarvoor dus flink uitgemolken.
En de gemeenschap en politici beschouwen dit als de gewoonste zaak van de wereld.

Wat de banken daarbij niet aan de veehouders vertelden, is het feit, dat zij ook een groot personeelsbestand hebben om met hun te gemakkelijk verdiend geld luchthandel te verrichten in aandelen, opties, hypotheken, derivaten en een groot aantal andere zelfverzonnen producten, waarmee velen in de bankwereld enorm, zelfs astronomisch veel geld hebben verdiend en nog verdienen. Dit grote geldgraaien en bedriegen door de bankiers liep dermate uit de hand, dat de overheden met totaal duizenden miljarden euroís bij moesten springen met geld, dat eveneens uit het niets is gecreŽerd. Dit geld staat nu als staatschuld in de boeken alwaar de banken rente voor ontvangen en ook hier flink aan verdienen.

Voor dit grote geldgraaien en bedriegen moesten schuldigen worden aangewezen, die werden gevonden in de vorm van personen, die hun hypotheken niet meer op konden brengen. Zij kregen hierbij eveneens de schuld van de huidige geldcrisis, het omvallen van sommige banken en het gevaar voor het instorten van de banksystemen te zijn, wat door het inpompen van nieuw gecreŽerd geld door de overheden is voorkomen. Maar wel met een rentedragende tientallen miljarden hogere staatsschuld waarover opnieuw rente moet worden betaald, maar aan wie komt die rente uiteindelijk ten goedeÖ?? En wie moet die rente betalen en hoe Ö??
De ware schuldigen, de bankiers bleven buiten beeld en gaan thans gewoon verder met het binnenhalen van nog grotere bonussen dan voorheen.

Na de financiŽle hulp van onze overheden met duizenden miljarden euroís aan steun bleef het huidige corrupte banksysteem in tact, hetgeen ook moest, daar enkele zeer rijken hier zoveel geld aan verdienden, dat zij van gekkigheid niet meer weten, wat zij met dit geld moeten doen, dan te zorgen dat er minder mensen op de wereld komen. Oorlogen, voedselschaarste, rampen en infecties zijn hiervan het gevolg.

Wat de banken daarbij ook niet aan de veehouders vertelden, is het feit, dat in elk product of dienst die men koopt integraal 20-60% rente zit verwerkt, dat ook naar de banken vloeit. Voor uitleg van deze cumulatieve rente wordt naar deze link verwezen.

Bekijk hiervoor uw brood.
De akkerbouwer verkoopt het graan aan de molenaar die hier meel van maakt. Dit meel gat naar de bakker die voor de groothandel hier brood van bakt. Dit brood wordt wederom via transport naar vele winkels gebracht alwaar het door de winkeliers wordt verkocht. Iedere schakel heeft een of meerdere hypotheken die in het graan, meel en brood worden verrekend. Hierdoor wordt uw brood minstens een maal zo duurder dan zonder rente.

Wat de banken daarbij ook niet aan de veehouders vertelden, is het feit, dat door de rente op renteberekeningen, die jaarlijks plaats vinden alle schulden exponentieel groeien als men niet maandelijks een behoorlijk bedrag aflost. Deze exponentiŽle rentegroei kan dermate toenemen, dat al het geld op onze wereld niet meer toereikend is om de totale schuld af te kunnen lossen.

Rente op rente staat daarnaast altijd nuttige vooruitgangen in de weg vooral als de terugverdientijd meer dan twee jaar is. Dit is bijna altijd het geval.

Rente als woeker van veel kwaad leidt daarnaast tot enorme prestatiedrukken en hevige concurrentie. Het dwingt continue meer te produceren ten koste van de wereld. Geld en rente overheersen daarbij alles ten koste van de mens en natuur.

Rente op rente vreet de wereld nog sneller op en is nooit te handhaven, zodat het geldsysteem keer op keer moet instorten. Dit is een wiskundig gegeven en de praktijk staaft dit keer op keer. De ene crisis volgt hierbij de ander op.

Rente op rente eist verder een jaarlijkse groei die groter moet zijn de inflatie anders stort het systeem eveneens in elkaar. Laat het instorten!

Het huidige geldsysteem berustend op het maken van schulden en gebaseerd op rente zit zo in elkaar dat het geld altijd van arm naar rijk stroomt. De rijken worden hierbij rijker en de armen armer. Dit geld gaat daarbij hoofdzakelijk naar enkelingen, die vanwege het vele geld dat zij al bezitten hier niets meer mee kunnen doen dan het te vernietigen, zodat de geldschaarste en het economische slavensysteem blijven bestaan.

Willen wij deze gekte veranderen, dan moeten wij met een ander geldsysteem zonder rente komen.

EuroStaete heeft dit renteloos geldsysteem.

Door met elkaar van elkaar renteloos geld te lenen en te ruilen zonder bij leningen nieuw geld te creŽren worden alle geldleningen voor meer dan de helft goedkoper. De helft van de werktijd hoeft dan niet meer aan het verdienen van de rente te worden besteed en kan men of minder gaan werken of het geld aan andere dingen uitgeven. Tussenvormen zijn ook mogelijk.

De stress en het risico dat bij het even niet kunnen betalen de eigenaar alles kwijt raakt is eveneens niet meer aan de orde. Niet winstgevende projecten kunnen nu ook van de grond komen als hier maar renteloos geld voor kan worden gevonden. Er is genoeg geld op de wereld aanwezig.

Hoe zetten wij zoín leensysteem met elkaar op?

Daarvoor gaan wij naar het spel: Monopoly. Om dit spel te kunnen spelen heeft men geld nodig, dat aan het begin aan alle spelers wordt uitgedeeld. Hierbij krijgt elke speler evenveel geld. Elke speler gaat daarna met dit geld straten, huizen en hotels kopen en ontvangt of betaalt belasting en huur. De bedragen, die men over en weer uitwisselt gaan buiten de bank om. Ook de bank moet zo nu en dan meespelen door gelden uit te geven bijv. als men langs Start komt of door boetes, belastingen en huur op te eisen. Veelal vervult een van de medespelers de taak van de bank. Bij elke rondgang langs Start wordt nieuw geld gecreŽerd. Jaarlijks krijgt elke ondernemer ook een klein vast bedrag, dat wordt gecreŽerd. Weliswaar op zo'n wijze dat elk moment bekend is hoeveel geld in omloop is.

Op dezelfde wijze wordt de Boerenruilbank opgezet.

De Boerenruilbank van EuroStaete geeft elk bedrijf bij start eenmalig een vast bedrag in GuldenMarken (GM) en daarna elk jaar een kleine toelage van 1,25% van het vaste bedrag.

Met deze GM kunnen de leden onbeperkt onder elkaar spullen en diensten kopen tot de GMís bij iemand op zijn. Op=Op en niemand kan en mag in GM rood staan.
Heeft men geen GM meer, dan kunnen deze via euroís worden gekocht tegen een omruilratio van 100 euro geeft 105 GM.
Omgekeerd kan men ook GM inruilen voor euroís tot het totaal bedrag, dat ooit door dezelfde rechtspersoon aan euroís naar GM is omgeruild met een maximum van 1000 euroís per dag of contractuele overeenkomst. De inruilratio hier is dat 100 GM ingeruild 95 euro opleveren. Per transactie van GM naar euro's worden daarnaast 5% transactiekosten in euroís in rekening gebracht. Men kan ook spullen voor GM verkopen of diensten in GM laten uitbetalen om aan GM te komen.

De Boerenruilbank van EuroStaete houdt alle transacties bij en vraagt in euro's hiervoor een kleine vergoeding over het totale transactiebedrag. Ook moet eenmalig een bedrag in euroís aan inleggeld worden betaald, waarmee EuroStaete in eerste instantie het bankpersoneel betaalt. Daarna worden zij vanuit de transactiekosten betaald.

Voor elke GM die onderling wordt verhandeld houdt een of beide partijen euroís in eigen portemonnee, die voor andere dingen kunnen worden aangewend. Bijvoorbeeld voor het versneld aflossen van rentedragende hypotheken.
Voorbeelden van hoe het systeem werkt worden hier weergegeven.
Des te meer en des te sneller men onderling in GM handelt des te meer euroís worden uitgespaard voor andere doeleinden is de opzet van het ruilsysteem van EuroStaete. Dit principe is afgekeken van de WIR in Zwitserland.

Daarnaast is elke transactie via GM belastingvrij en hoeft alleen maar BTW te worden betaald als het eindproduct in euroís betaald het GM ruilsysteem verlaat. Deze BTW moet volgens wet en regelgeving aan het land waarin deze handeling plaats vindt rechtstreeks aan dit land worden overgedragen. Hier bemoeit EuroStaete zich niet mee en legt hier ook geen verantwoording voor af. Het betalen van BTW is een zaak van de bedrijven en landen zelf.

EuroStaete meldt hier nogmaals dat, als volgens de wet en regelgeving BTW in een land moet worden betaald de betreffende partijen, dat zelf daar moeten regelen. Bij onderling handelen hoeven geen belasting en BTW aan elkaar te worden overgedragen.

Het gehele handel- en betalingssysteem in EuroStaete is compleet belastingvrij en dat blijft ook zo. Door de inkomsten in EuroStaete niet via belastingen binnen te krijgen kan EuroStaete nooit het predicaat Belastingparadijs krijgen en kan EuroStaete dus een bankgeheim garanderen. De reden dat stringent wordt zorg gedragen geen belasting te gaan heffen. EuroStaete als land kent overigens wel een omzetprovisie en een vermogensforfait, die beiden elders nader worden toegelicht.

Renteloze leningen vanuit de Boerenleenbank

Personen en bedrijven die geld in projecten of ander bedrijven willen investeren om op langer termijn hiermee hun centen te laten groeien uit beleggingen met rendement, kunnen via de wet en regelgeving van EuroStaete onderling overeenkomsten met elkaar afsluiten, om dit te regelen. Deze gelden worden renteloos aan bedrijven en projecten ter beschikking gesteld en moeten door goede bedrijfsvoering op langer termijn rendement opleveren. Ook deze transacties gaan geheel belastingvrij en onder strikt bankgeheim via EuroStaete.
Nogmaals EuroStaete garandeert hierbij het bankgeheim.
Met de inhoud van deze overeenkomsten heeft EuroStaete geen bemoeienis en wil deze ook niet hebben. De inhoud van de overeenkomsten is aan de betreffende partijen, die deze overeenkomst op grond van wet en regelgeving met elkaar afsluiten. Het enige criterium vanuit EuroStaete aan deze overeenkomsten gesteld is, dat de leningen renteloos gedurende een groot aantal jaren moeten worden afgesloten.

Melkgeld

Mocht om welke redenen het melkgeld voor de veehouders niet 50 cent per liter melk vanaf de boerderij opleveren, dan komt EuroStaete met het voorstel alle Europese veehouders via het Boerenleen en Boerenruilsysteem mee te willen helpen in het overleven. Gezien hun penibele omstandigheden krijgen alle aangesloten en deelnemende veehouders van het eerste uur goedkopere tarieven dan gebruikelijk is.

Deze tarieven liggen de eerste 10 jaar vast en daarna stijgen deze nooit met meer dan 3% per jaar. Het inleggeld wordt eenmalig 100-500 euro per veehouder, afhankelijk van de situatie waarin men verkeert. Elke gemolken koe komt hierbij neer op 1 euro met een minimum van 100 euro en een maximum van 500 euro. Hiervoor krijgt hij/zij 10.000 GM op de handelsrekening voor directe investering en 30.000 GM in leenvorm (krediet), dat renteloos in 40 jaar aan EuroStaete terug moet worden betaald. Jaarlijks op de verjaardag van de inschrijving krijgt elke veehouder 500 GM, gefinancierd uit de opbrengsten van EuroStaete als land.

Elke veehouder kan maar ťťn keer worden ingeschreven. Als controle hierop worden het BSN, BTW nummer, DB nummer en nog een paar gegevens gevraagd. Heeft deze veehouder meerdere bedrijven of maatschappen dan geldt ook deze restrictie. Ieder bedrijf wordt apart behandeld, gefinancierd en geadministreerd als lid/deelnemer aan het systeem op de soevereine staat EuroStaete.
Hij/zij mag daarna zelf geheel vrij bepalen aan welk bedrijf, maatschap, dienst of product de GM worden besteed.

Elk lid van een maatschap wordt als een zelfstandige rechtspersoon beschouwd.

Voorst wordt gemeld dat elke veehouder persoonlijk maar een keer de vaste bijdrage krijgt en dat bij enige fraude alle GM met onmiddellijke ingang voor eeuwig door EuroStaete wordt ingenomen, zodat voor hem/haar geen handel meer via dit systeem mogelijk is. Daarnaast wordt vanwege fraude een rechtszaak tegen hem, haar of maatschap in gang gezet.

Elke veehouder die bij EuroStaete is ingeschreven kan ook gebruik maken van het renteloze lenen. Hierbij geldt dat alleen geld dat voor het lenen wordt aangeboden en op de EuroStaeteís Boerenleenbank staat renteloos kan worden uitgeleend. Alle leden kunnen hiervoor geld op de Boerenleenbank storten. Voor dit geld wordt geen rente betaald.
Met dit geld moet men zelf actief bij personen die geld nodig hebben aankloppen om het te kunnen investeren in economische activiteit. Dat levert sneller rendement op dan het geld op de bank te laten staan, waarover een stilstandheffing moet worden afgestaan. Geld moet net als alle andere zaken in de wereld Ďslijtení, dus in waarde verminderen wanneer er niets mee gedaan wordt. Het geld moet namelijk rollen. Laat het dus rollen. Het onderling renteloos aan elkaar lenen loopt daarom ook via de EuroStaete Boerenleenbank.

Geldschepping via kredieten vindt niet via de Boerenleenbank plaats.

Iedereen krijgt volledige inzage in zijn/haar geldtransacties, die te allen tijde kunnen worden ingezien. Deze transacties zijn niet door anderen in te zien omdat het bankgeheim in EuroStaete heilig is.   

De administratie van EuroStaete is in Duitsland gevestigd en is voor hulp en andere geldzaken 7 dagen in de week van 9.00 uur ís morgens tot 21.00 uur Ďs avonds telefonisch bereikbaar, terwijl via software en internet alle geldtransactie real-time zijn in te zien. EuroStaete garandeert voor deze softwaredienst een beschikbaarheidgraad van 99,995%.

Alle post gaat via e-mail en bij uitzondering met de fax.

Op de website van www.eurostaete.eu en www.eurostaete.eu/biz komen de nieuwsfeiten en recente ontwikkelingen over resp. algemene en geldzaken te staan.

De website van de www.eurodtaete.eu/ruilen/index-ruilen.htm staat altijd open voor het onderling ruilen van producten en diensten. Denk hierbij aan het onderling handelen in GM.

Heeft men producten die men wil verkopen dan kunnen die gratis via www.eurostaete.eu/ruilen/index-ruilen.htm te koop worden aangeboden. Denk hierbij ook aan het onderling handelen in GM dat euroís uitspaart.

Reclame kan ook via EuroStaete worden gemaakt. Neem hiervoor contact op met de Administratie van EuroStaete in Duitsland, neem hiervoor een van onderstaande e-mailadressen. Voor reclame biedt EuroStaete compleet ingerichte websites aan en is het daarnaast behulpzaam in het op- en voortzetten van deze website.

Elke uitwoner die denkt iets nieuws voor EuroStaete te hebben kan contact opnemen via e-mail
eurostaete@eurostaete.eu, of info@eurostaete.eu, of door de invulformulieren met EuroStaete.

Home Muntstelsel van EuroStaete