Persbericht: Hersenmanipulatie door politie en Zorginstellingen
GGZ-Buiten-Amstel, Assertive Community Treatment (ACT) en Justitie en Farma-industrie

Zaandam, december 2007

Geachte medeburgers

Ik wil graag contact met u, om een aantal zeer ernstige misstanden die door en met medeweten van politiekorps Zaanstreek/Waterland en Justitie en een aantal psychiaters worden uitgevoerd.

Politie Zaanstreek/Waterland is met nieuwe zorgexperimenten bezig op een kwetsbare groep burgers met uiteenlopende problemen in samenwerking met Justitie, om deze groep kwetsbare burgers 24 uur per dag in de gaten te houden en te volgen d.m.v.mind control?technieken. De manier waarop dat gebeurd is discutabel en absoluut onmenselijk en heeft tot vele zelfdodingen in zorginstellingen geleid, en wordt nu gebruikt op mensen die gewoon nog in de maatschappij meedraaien met levensgevaarlijke resultaten als gevolg.

Ik heb daar helaas meerdere voorbeelden van onderzocht en de uitslagen zijn erg zorgbarend. Ook heeft dit tot veel Psychische opnames geleid, omdat mensen stemmen gingen horen in hun hoofd, ingebracht door een ondeskundig politiekorps in samenwerking met justitie, overigens zonder toestemming en tegen de wil in van deze uitgekozen kwetsbare groep burgers.

Er worden momenteel levensgevaarlijke experimenten met burgers uitgevoerd. D.m.v. mind control praktijken die in Amerika overigens al jaren aan de gang zijn, maar wegens de walgelijk ingrijpende en vernederende manier van doen, liever uit de publiciteit gehouden wordt. Heel ingrijpend en heel onmenselijk, en dat gebruikt de overheid in Nederland om inzicht te krijgen en onderzoek te doen naar wat er in een mens omgaat en hoe die dingen beleeft. Dit heeft in veel gevallen tot su颿ides geleid en tot volledig doorgedraaide burgers. Over de effecten op de lange termijn nog maar niet gesproken.

Ik ben zelf naar aanleiding van mijn rapportage die ik naar het ministerie van Binnenlandse zaken , Inspectie van de gezondheidszorg, vele gemeenten en burgemeesters van o.a. Zaanstad en Amsterdam, meerdere malen in een isoleercel gegooid door uitlokking door politie- en justitie personeel , die mij hebben bedreigd, ge飊timideerd, afgeluisterd, privacy geschonden, afgetapt, ingebroken, geestelijk mishandeld, gechanteerd en valse verklaringen tegen mij hebben laten opzetten, om maar eens duidelijk te maken, dat ik deze rapportage die echt waar is niet naar buiten mag laten uitlekken.

Deze krankzinnige strijd met politie en justitie duurt nu al 3 (!) volle jaren. Ik heb alle bewijzen dat deze technieken ook mogelijk zijn en hoe dat in zijn werking gaat door de overheid. Overtuig U van mijn rapportage. Wellicht bent U bereid, mij te helpen om deze misstanden d.m.v. mind control hersenscan technieken door een falend experimenterend politie zorgkorps, onder leiding van de meldkamer van politie Zaanstreek/Waterland tot op de bodem uit te zoeken en om dit tot een maatschappelijke discussie te leiden.

Deze discutabele vorm van privacy schending en zorgexperimenten en de buitengewoon onmenselijke aanpak van mijzelf, door politie en justitie dat 24 uur per dag doorgaat, ook tijdens sex, douchen, priv閗westies, priv?aangelegenheden en ~ie aangelegenheden wordt op een zeer laffe, ingrijpende, vernederende, provocerende en ondeskundige manier uitgevoerd. Door een overheidsorgaan die zo volledige inzage heeft in het priv?leven van deze kwetsbare groep burgers. Mij is tijdens verhoren door de politiekorpsleiding gezegd dat er voor dit politiekorps geen regels of wetten meer geldt als ik deze rapportage bekend maak.

Afwachtend op uw reactie teken ik.

Fred Grauf, Zuidervaart 101, 1504 BG Zaandam, 06-10950998

Hoogachtend,
Fred Grauf
Zuidervaart 101 1504 BG Zaandam 06-10950998

GEVAARLIJKE ZORGEXPERIMENTEN
DOOR POLITIE
ZAANSTREEK/WATERLAND

Privacy schending, Machtsmisbruik, Geestelijke marteling. Deze Rapportage is naar aanleiding van de nieuwe omstreden werkwijze van de politie. Politie Zaanstreek/Waterland experimenteert met levensgevaarlijke Mind Control zorg experimenten. De overheid heeft besloten vanwege het falende huidige politiebeleid om de criminaliteit en overlast terug te dringen, tot een levensgevaarlijk experimenteel ingrijpend nieuw volgproject. Dit project is inmiddels goedgekeurd door Minister Ernst Hirsch Ballin, maar er is al uitvoerig mee ge離perimenteerd door diverse politie korpsen en de uitslagen zijn onrustbarend, maar worden toch gewoon uitgevoerd.

De nieuwe aanpak gaat voorbij aan de traditionele tegenstelling tussen hard en zacht straffen, volgens de beperkte visie van Hirsch Ballin. Straf en preventie worden samengevoegd, stelt Hirsch Ballin. Hirsch Ballin wil zogenaamde "lastpakken"(ook elke hardwerkende burger) op een ongenadig ingrijpende manier te pakken nemen, om overlast zo volledig de kop in te drukken. Deze nieuwe aanpak dat doet denken aan een science fiction film, maakt onderdeel uit van de nieuwe computergestuurde politiezorg.

Met de nieuwste computer technieken is de politie in staat om lastpakken 24 uur per dag in de gaten te houden, om zo inzicht te krijgen in het priv閘even van de overlastbezorger. Dat gebeurt door middel van "Mind Control" computer technieken die de politie korpsen in staat stelt om gedachten te kunnen lezen en om personen 24 uur per dag te kunnen volgen en observeren en nog ingrijpender, zo nodig via hun gesproken woord te corrigeren.

Ter beschikking staan van de computergestuurde politiezorg houdt wel in, dat 24 uur per dag de privacy van deze personen wordt geschonden. Politieagenten kunnen zelfs een abonnement nemen om hun eigen "lastpost" in de gaten te houden via internet. Opvallend is het hoge aantal zelfdodingen de afgelopen tijd en de vele personen die opeens last hebben van stemmen in hun hoofd.

Het Utrechts Medisch Centrum, het UMC, afdeling Psychiatrie, gespecialiseerd in schizofrenie en Psychiatrie heeft geconstateerd en gepubliceerd, dat gezonde mensen met een goede baan en goede sociale contactuele eigenschappen, plots last kregen van vreemde stemmen in hun hoofd.

Dat vreemde stemmen in je hoofd horen natuurlijk als bijzonder onaangenaam wordt ervaren en als je je vrienden verteld, dat je stemmen in je hoofd hoort, al gauw voor gek wordt verklaard, begin je toch wel aan je verstand te twijfelen en je je afvraagt of je schizofreen begint te worden. Gelukkig heeft het UMC, gespecialiseerd in het onderzoek naar wat er in de hersenen omgaat, via hersenscans en MRI scans, een grootscheeps onderzoek gedaan naar mensen die stemmen horen in hun hoofd, onder leiding van hoogleraar en afdelingshoofd Rene Kalm, masterstudent neuro-science Marinka Wildeman, psychiater Iris Sommer, medisch bioloog Thomas Rietkerk, neuropsycholoog Kelly Diederen, masterstudent neuro-science Antoin de Weijer en psychiater Marco Boks. Gezocht werd naar "gezonde stemmenhoorders" die psychisch gezond zijn. Uit hun onderzoek bleek dat deze normale mensen toch echt stemmen hoorden en dat is voor deze groep mensen een uitkomst omdat ze echt aan hun verstand begonnen te twijfelen. UMC heeft nu aangetoond dat er echt stemmen werden gehoord, maar waar komen die dan zo plotseling vandaan?

De politie korpsen beschikken nu over de nieuwste computerapparatuur die dat veroorzaakt. De politie korpsen kunnen via deze nieuwe apparatuur gedachten van elk mens lezen en mensen volgen en zo nodig ingrijpen waar zij dat nodig achten!!! Bizar? Bestaat niet? Onzin? Dus niet! Het blijkt zelfs vrij eenvoudig, elk mens waar dan ook ter wereld te volgen, te bespieden en zo nodig via gesproken woord, (die dus echt bestaat) te intimideren, chanteren, of af te luisteren!!! Hoe werkt dat dan? Elk mens heeft zijn of haar specifieke eigenschappen, het zgn. DNA. Tot zover niets nieuws, DNA is zelfs als officieel bewijslast door de rechtbank goedgekeurd.

Voor hersenen geldt hetzelfde. Ieder mens wordt omgeven door een magnetisch veld en heeft een unieke elektromagnetische identiteit. Samen met de overheid beschikt de politie over geavanceerde apparatuur waarmee deze identiteit op afstand kan worden herkend-(zowel in elektrische apparatuur als in organische dragers van elektrische stroompjes, mensen dus). De apparatuur die dat mogelijk replica horloges maakt schijnt al sinds de jaren 50 in ontwikkeling te zijn, en is nu zo door ontwikkeld dat het door de buitengewoon matig presterende politiediensten gebruikt wordt om gedachten te traceren en te lezen, maar ook gegevens in te brengen in de gedachten van de achteloze burger, waardoor de achteloze burger "stemmen hoort" en gaat twijfelen aan z'n verstand.

Het is makkelijk te bedenken wat voor misbruik de dubieuze politiediensten in Nederland, die alleen maar presteren moet, hiervan maakt. Burgers kunnen gevolgd worden en overal getraceerd, hun hersenen kunnen overal ter wereld gelezen worden zonder dat daar een zender of ontvanger voor nodig is, het is zo dat dit kan gebeuren zonder dat je dit in de gaten hebt, puur alleen door de magnetische DNA hersenactiviteit (die dus bij elk mens verschillend is) te ontvangen door dit totaal doorgedraaide privacy overtredende intimiderende overheidsorgaan.

Het zal het politiekorps van Zaanstreek/Waterland niet zijn, die (mede door het slecht opgeleide, onbeschofte, arrogante, zelfoverschattende, omstreden karakter van het korps) als eerste misbruik maakt van dit alles privacy replica horloges schendende experimentele project. Denk aan de absurde verhoormethoden van verdachten waar politiekorps Zaanstreek/Waterland vreselijk mee onderuit ging, door de absurd intimiderende manier waarop dat plaats vond. Je werd letterlijk geestelijk gemarteld, uitgeput en zo tot een bekentenis gedwongen!

Uit bronnen binnen hun eigen korps heb ik vernomen dat de graad om bij iemand zijn leven binnen te glippen wel erg laag ligt, te laag!! Wanneer de ondeskundige korpsleiding die gevoed wordt door nog dommere politieagenten, het idee heeft dat er iets niet bij je in orde is, of je wordt verdacht van een strafbaar feit, is dat al genoeg reden om deze persoon te volgen in zijn doen en laten, met alle privacy rechten die je volledig ontnomen wordt. Nog erger wordt replica horloges het wanneer je die stemmen gaat horen die door een zeer ondeskundig, amateuristisch, zelfoverschattend, omstreden politie-zorgkorps wordt ingebracht, die informatie hebben verkregen waar je uiterst discreet mee dient om te gaan. Gebleken is ook dat machtsmisbruik wordt gebruikt om mensen te intimideren,wanneer het korps de situatie niet goed aan kan. Wellicht zal enige psychische bijstand voor dit politiekorps enige verlichting geven, zodat zij betere hulp in de toekomst kunnen garanderen.

Ook zet ik vraagtekens bij de duur van deze behandeling en privacy schendende hulp. Het is zo dat er een persoon is die deze vorm van geestelijke marteling al 3 jaar ondergaat. Het is zo dat deze vorm van krankzinnige privacyschending, averechts effect heeft, en mensen zelfs tot zeer gevaarlijke dodelijke projectielen kan maken. Ik heb meerdere slachtoffers gesproken die onder politie replica horloges toezicht staan, en zijn ingescand met deze nieuwe hulptechnieken die daar blijvende psychische schade van hebben ondervonden. Het is zo dat deze krankzinnige vorm van begeleiding, door niet goed opgeleid politiepersoneel zoals is gebeurd door Politie Zaanstreek/Waterland, mensen tot vreselijke agressie aanzet en tot levensgevaarlijke situaties leidt.

Legio voorbeelden zijn er al in de pers geweest van totaal uit hun bol gaande personen, die voorheen nooit voor enige echte overlast hebben gezorgd. Als dan de oorzaak bij deze gevaarlijke therapie ligt dan moet toch heroverwogen worden of dit wel echt werkt, en of er zich niet nog meer politiekorpsen zich schuldig maken aan dit twijfelachtige project. Een onafhankelijke commissie zal dan deze nieuwe vorm van zorg door de politiediensten goed moeten doorlichten, te beginnen bij het politiekorps Zaanstreek/Waterland.

Vol afschuw las ik al een artikel van Hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie, Bernard Welten over zijn ongelofelijke trots dat hij van Nederland een volledige politiestaat wil maken, ik citeer letterlijk zijn woorden: "Wij vergelijken ons werk met de Spielberg-sciencefiction film: Minority Report"."de Nederlandse politie wil de controle op de hoofdinfrastructuren intensiveren om de mobiliteit van het kwaad te beperken en het tijdig te herkennen," door op wegennet, vaarwater, luchthavens en communicatienetwerken replica horloges VIRTUELE TOEGANGSPOORTEN (!) te realiseren. Welten stelt in de nota Politie in ontwikkeling;"De IGP (Informatie Gestuurde Politiezorg); "Dit moet een intelligent systeem van computers en camera's worden dat alles en iedereen controleert". Dit is letterlijk geciteerd uit een wetenschappelijk maandblad waar Welten de politiejoker uithangt en vol trots uitlegt wat de burger in de toekomst nog meer voor privacy schendende ellende te wachten staat.

Mijn inziens leeft Welten in zijn eigen virtuele wereld en gaat hij met de raad van politie hoofdcommissarissen volledig voorbij aan alle regels ten aanzien van privacy, en dat allemaal betaald van ons belastingsgeld om zo door een slecht begeleid en presterend politie orgaan overal gevolgd ,begluurd en zo nodig aangepakt te worden. Vreselijke gedachte: Hoeveel geld je ook investeert, wanneer deze staat je lot is, valt er weinig te winnen.

Uit navraag bij politiekorps Zaanstreek/Waterland, waar ik Hulpofficier van Justitie Klaas Staal, Officier van dienst Kees Kroon, meldkamerpersoneel Justus, Margriet, Sjaan, Petra, Chantal, Theo, Vincent, Evert, Brigadier Jan Schaap, korpschef Gerard Huize van Rhenen en een aantal hoofdagenten heb gesproken, blijkt dat ik nogal uiteenlopende verklaringen heb gekregen met betrekking op dit nieuwe privacy schendende project. Ik doe zelf al 12 jaar onderzoek naar het politiebeleid in de Zaanstreek, en wat mij opvalt is dat de politie eerst toegeeft dat ze met deze zorgmethodes bezig zijn. Vervolgens confronteerde ik het Zaanse politiekorps met mijn slechte bevindingen over hun zogenaamde volgproject en ontkennen ze in elke taal dat zij zich schuldig maken aan dit project!

Hoogst merkwaardig, de politie heeft mij verzekerd dat zij niets van volgprojecten weten, nog van deze nieuwe vorm van zorghulp. Vreemd dat ik dat dan wel alle informatie van o.a. Bernard Welten die zo trots over zijn nieuwe gevestigde orde spreekt, vermeld in verschillende bladen kan lezen. Vreemd dat de burger eerder wordt ingelicht dan de politie korpsen zelf. Of verbergen ze daar op de replica horloges Guishof te Zaandijk iets wat we niet mogen weten en breng ik hun project in gevaar? Feit is wel dat er momenteel een heleboel staat te veranderen bij de politiediensten en als die al in het geheim op onschuldige achteloze burgers hebben ge離perimenteerd, vind ik dit toch wel heel erg. (zeker gezien de manier waarop burgers 24 uur per dag bekeken en bespot kan worden, zelfs tijdens sex, werk, priv閗westies en familie aangelegenheden.)

Daarom zal er een onafhankelijke commissie in het leven geroepen moeten worden om dit Politiekorps Zaanstreek/Waterland door te lichten en onderzoek te moeten doen naar het functioneren van de korpsleiding en zo nodig deze onder curatele te moeten zetten om hun geloofwaardigheid nog te behouden en vooral het vertrouwen van de achteloze burger terug te winnen zodat burgers en politie weer respect voor elkaar kunnen opbrengen.

Heeft U vragen of wilt U informatie en bewijs van AL het gerapporteerde, neemt U dan contact op met;

Fred Grauf
Zuidervaart 101
1504 bg Zaandam

Onderstaande informatie is van belang om experimenten met de geest wetenDisclaimer  Free counter and web stats