Beste uitwoners van EuroStaete,

NatuurWet, einde slavernij, hun slechte ordervolgers, beerputten en wij mensen hebben gewonnen.

Als meest verborgen, meest onderdrukt en meest misbruikt rechtssysteem op onze Aarde staat de NatuurWet, Ons Menselijk NatuurRecht gebaseerd op ons Spiritueel Systeem van het bewustzijn van Goed en Fout, als een niet door de mensen, bedrijven en parasieten gemaakt rechtssysteem zeer, zeer ver verheven boven alle aardse rechtssystemen, die wel door bedrijven en vooral de Parasieten zijn gemaakt en derogeert de NatuurWet hiermee aan (gaat voor, staat boven) alle verboden, geboden, wetten, rechtsregels, regels, verbindingen, contracten, overeenkomsten, traktaten, mandaten en wat dan ook, ooit door bedrijven en/of parasieten op onze Aarde gemaakt.
Hier staat duidelijk, dat bedrijven en parasieten maar niet de mens de huidige wetten op onze aarde hebben gemaakt.

Parasieten zijn hierbij aardse- alswel buitenaardse wezens, die in de hogere regionen van de te vele machtspyramiden op onze eigen Aarde voorkomen en volledig ten koste van de Mens en Mensheid opereren.
Besef dat thans de meeste van deze buitenaardse parasieten van onze eigen Aarde zijn verdwenen en dat wij nu noch eind september 2022 (hoofdzakelijk en eigenlijk alleen) te doen hebben met klonen van voorheen "belangrijke" personen, die geen ziel en empathie hebben. Dat laatste is te merken door afwezigheid van menselijke emoties, als zij plots worden geconfroteerd met hun nieuwe leugens, bedrog of nog grotere ellende, die zij vanuit hogere hand te weeg moeten brengen.

Deze slechte ordervolgers kunnen wij via de NatuurWet tot inzicht brengen of daarna via schromelijke recidiverende schendingen van de Universele Mensenrechten in samenhang met de NatuurWet vervolgen. De mens vervolgt hierbij zelf de overtreders.
Een tribuanaal voor de mensen, door de mensen en alleen met de mensen via een jury van 6 mannen en 6 vrouwen, zonder menselijke wet- en regelgeving, want die kan niet als mens tegen de mens worden gebruikt, in samenhang met de NatuurWet en de 18 geboden van de Scheppers zijn deze overtreders te vervolgen.

Met andere woorden in het kader van Goed en Fout is de NatuurWet in het gehele heelal het meest belangrijke niet door mensen gemaakt wetsysteem, over Goed en Fout, dat niet te vervangen, niet te veranderen of te omzeilen is en je deze erft bij je geboorte. Door het ontwikkelen van je eigen bewustzijn met de NatuutWet via het weten en vooral te willen weten wat Goed is, ontwikkel je hiermee een betere ziel en geest, die om je zelf, maar vooral om andere mensen geven door goed voor hen, de natuur en het heelal te zorgen.
Daarbij helpt de Natuurwet bij het creŽren van nieuwe goede dingen, net zoals onze Scheppers doen, waarmee de zielsbewuwstzijn wordt verhoogd.

Onze NatuurWet geeft op simpele wijze al onze rechten van de mens terug, die wij nooit hebben verloren en altijd in ons bezit waren, doch ons toch zijn afgepakt.

De parasieten hebben deze NatuurWet voor ons verborgen, onderdrukt en vooral gigantisch misbruikt en nu eisen wij onze rechten weer op door te melden, dat wij Mensen met Vrije Wil en Vrije Keus zijn. Meer is niet nodig om weer soevereine mensen te worden.
Ik WIL en IK KIES om MENS te zijn en te blijven, zie in deze de Universele NatuurWet.

Meld vervolgens vanwege derogatie de NatuurWet in je betoog of verweer en je bent en blijft een Mens van vlees, bloed, ziel en geest. Hiermee ben je in samenhang met je Vrije Wil en Vrije Keus onaantastbaar voor alle wetten op onze aarde, die door de bedrijven en parasieten zijn gemaakt.

Aan het misbruik van de NatuurWet komt eind 2022 een eind, omdat wij als Licht van het Duister hebben gewonnen. Wij gaan dan naar een nieuwe samenleving, waarbij de onderdrukking van de mens nooit meer voor kan komen en de mensen op Gelijkwaardige wijze in Harmonie voor, door en met Elkaar en voor alles in de natuur en omgeving gaan zorgen.
Hierbij hebben wij via de Waarheid het Duister in het Licht gezet en daar kunnen zij niet tegen. Daarbij is er maar ťťn Waarheid, die uit het verleden en heden nooit kan worden veranderd.

De mens wordt weer mens en gedraagt zich weer als mens, is het doel. Een ander doel is, zoveel als mogelijk is, ordervolgers tot inzicht en inkeer te brengen, zodat zij gezamnelijk met ons van een nieuw gouden tijdperk kunnen genieten, die er aan komt.

In de NatuurWet gebaseerd op het vermogen van intelligente wezens om te beoordelen wat goed of fout is, zijn alle mensen gelijkwaardig aan elkaar met het doel voor elkaar te zorgen, om elkaar te geven en om elkaar geen schade te berokkenen. Hiermee worden alle menselijke ordervolgers aangespoord vanaf hun inkeer geen medemensen meer schade te berokkenen door goed te doen.

Fout hierbij is, bij iets of iemand in het universum schade te veroorzaken, zoals stelen, liegen, bedriegen of vernielen en veel meer.

De NatuurWet behandelt dus alle mensen in gelijke omstandigheden gelijkwaardig.

Omdat elke mens voor de NatuurWet gelijkwaardig aan elkaar is, kan geen mens aan een ander mens extra rechten geven, afpakken of verplichtingen opleggen. Niemand kan hiermee meer of minder mens worden. Niemand.

Daarnaast kunnen mensen op basis van gelijkwaardigheid in harmonie afspraken, verplichtingen, overeenkomsten en dergelijke met elkaar maken zonder elkaar te schaden. Dit zijn handelingen van mens tot mens.

Als derde belangrijk punt in de NatuurWet is het gegeven, dat de mens eigendommen bezit, die het moet verdedigen, als in strijd met de Natuurwet wordt gehandeld, zoals het afpakken van je eigen lichaam, kinderen, uw huis, auto en dergelijke.

In de natuur zie je in het dierenrijk dit recht duidelijk om je heen, als je bekijkt hoe ouders hun jongen en territorium beschermen met zelfs gevaar voor eigen leven. Dit eigendomsrecht en zijn verdediging en vele andere zaken zijn thans de mensen afgepakt.

Om bovenstaande NatuurWet goed te regelen hebben de Scheppers (Onze Vader/Moeder, die overal zijn) de Bron, God, Allah of welke naam je wilt geven, de mens de onaantastbare niet vervreemdbare rechten van Vrije Wil en Vrije Keus gegeven.

Nogmaals, omdat het belangrijk is: met behulp van de NatuurWet, de Vrije Wil en Vrije Keus kan de mens afspraken, verplichten en dergelijke op basis van Gelijkwaardigheid in Harmonie met andere mensen aan gaan. Van mens tot mens.

Voor foute wezens handelend in strijd met de NatuurWet zijn deze Gelijkwaardigheid, Harmonie, Vrije Keus en Vrije Wil van mens tot mens handelend grote problemen geweest, die zij heel eenvoudig hebben omzeild en nu zijn alle mensen op onze aarde hun slaven.
Ja hier staat duidelijk, alle mensen op onze aarde zijn slaven van hun systeem.

Foute wezens kwamen daarbij op het simpele idee om vlak na de geboorte van een mens drie bedrijven (3 trusts)en een boekhouder (strooman) voor deze mens op te richten, om hiermee van deze mens via de natuurlijke persoon bedrijven te maken en om daarmee de mens voor dood te kunnen verklaren, zodat daarna alleen via bedrijven met de bedrijven van de niet meer bestaande mens kan worden gehandeld. De geheime boekhouder regelde daarbij in het geniep alle financiele zaken van deze "menselijke" bedrijven, die soms in de miljoenen per mens kunnen oplopen. De mens moest hiervan de schulden betalen via o.a. inkomstenbelasting en hypotheken.

Vervolgens maakten zij van alle overheidsorganisaties ťn aanverwante zaken op de gehele wereld ook bedrijven en creŽerden zij 60 tot 80 miljoen wet- en regelgevingen, waarbij de ďmenselijkeĒ bedrijven eenzijdig moesten gehoorzamen aan hun roverheidsbedrijven en multinationalsmaffia, waaronder de banken en kerken veelal met behulp van hun slechte ordervolgers, als grote bewakers van deze wetten en verplichtingen om hiermee het slavensysteem in stand te houden.
Deze gigantische hoeveelheid wetten zijn ons door bedrijven en parasieten eenzijdig opgelegd, van bedrijf tot bedrijf, zonder harmonie en zonder menselijke gelijkwaardigheid, derhalve volledig in strijd met de NatuurWet.

Bedrijven handelden nu met bedrijven en in dit systeem paste geen mens en de mens kwam hier dan niet in voor. De mens deed daarna nergens aan mee, omdat deze mens dood werd verklaard via het Cestui Que Vie systeem, zie verderop.
De mens was en bleef dood, alleen zijn bedrijven moesten daarna onderdanig handelen met de bedrijven van de banksters, roverheid en grote maffia bedrijven, met hulp van slechte ordervolgers.

Met de Universele Rechten van de Mens kreeg deze mens in het slavensysteem het recht (doch altijd de verplichting) om voor het gerecht als natuurlijk persoon op te mogen (betekent altijd moeten) treden.
Bij weigering werd hij/zij als toonbeeld voor anderen gigantisch gestraft.
De keus als mens voor het gerecht op te mogen treden in de positie van mens was echter nooit aanwezig, derhalve bleef de natuurlijke persoon, als enige mogelijkheid over en werd de mens daarmee automatisch ook de slaaf van het rechtssysteem, waarmee het gerecht alles deed wat zij nodig achtte, om het slavensysteem in stand te houden, zoals veelvuldig grof liegen, flink bedriegen, veel stelen en veel dreigen, naast vooral het compleet negeren van de waarheid.
Voor elke slechte daad jegens de mens kregen deze slechte ordervolgers via de geniepige boekhouder flink uitbetaald met geld uit de trusten van de mens.
Dit slavensysteem stond symbool voor de hele wereld.

Het gehele justitiesysteem op onze aarde bestond als voorbeeld uit bedrijven, waarbij de rechters door middel van een eed moesten gehoorzamen aan de paus en koning en daarmee moesten zij verplicht de natuurlijke persoon zo met leugens en bedrog mishandelen, dat hij/zij het niet door had als slaaf zonder rechten te worden vernederd, uitgebuit en daarmee vaak psychisch, economisch en/of fysiek werd vermoord.

Was de slaaf hierbij te slim en kende hij/zij het systeem, dan kwam de rechter na beraad terug in de rechtszaal en werd de slaaf, die bij terugkeer van de rechter automatisch nu een ding was geworden, zonder dit te weten, nu via het zeerecht veroordeeld, waarbij de kaptein in de vorm van deze rechter eenzijdig oordeelde altijd in het voordeel van de roverheid, grote maffia bedrijven, kerk en vooral de banksters en deze rechter via de trust hier aan verdiende.
Deze rechters en daarnaast de meeste andere hoog opgeleide slechte ordervolgers waren door de paus compleet immuun gemaakt voor elke soms niet te bedenken, doch degelijk bestaande wrede misdaden, waarbij miljoenen kinderen voortijdig het leven lieten.

Als de pasgeborene niet binnen 7 jaar na geboorte meldde, dat hij/zij nog leefde, werd via het Cestui Que Vie systeem van de paus en koning de mens voor dood verklaard en kon de mens ook hier als enige optie voor de natuurlijk rechtspersoon kiezen om hiermee als slaaf voor de parasieten door het leven te gaan. Bij de dood van de slaaf eiste de paus de ziel van de mens via een trust op en verdiende daar goed aan.

De eerste trust van de pasgeborene hield in dat de natuurlijke rechtspersoon (lees slaaf) eigendom werd van het landgoed of land alwaar hij/zij op aarde kwam. Kwam hij/zij in een land terecht, dan werd hij/zij automatisch een burger zonder mensenrechten, gelijk de natuurlijke persoon. Burgers en natuurlijke personen kregen daarbij nooit de rechten van de mens terug.
Dat is nu afgelopen via de NatuurWet. Zij waren en bleven mensen en worden het nu weer. Mens van vlees, bloed, ziel en geest.

De andere trust hield in dat de slaaf geen bezittingen had en geen eigen kinderen, want die waren van de landheer of het land. De reden dat jeugdzorg als bedrijf van het bedrijf de roverstaat een bedrijf is, die met gemak je eigen kinderen van jouw als bedrijf af kan pakken voor groot gewin en dat doet.

De vorige alineaís zijn bewust in de verleden tijd geschreven, omdat de paus wijlen Franciscus II op 15-8-2011 het Cestui Que Vie systeem heeft opgeheven. Hiermee verviel het wereldwijde slavensysteem en zijn wij geen slaven meer van de kerk, bank en staat.
Alleen de hoger opgeleide slechte ordervolgers op onze aarde doen net of zij van niets weten en handhaven het zeer foute Cestui Que Vie systeem, alsof hun neuzen bloeden en vooral van niets willen weten, omdat hun wereld is ingestord en "gewoon" met het oude doorgaan, dat zo gewoon niet is, doch zij ontkomen hierbij nooit aan de NatuurWet.

Nogmaals, de foute wezens hebben bedrijven gemaakt van de Mens en Alle overheidsinstanties en gemeenschappelijk instellingen, stichtingen en humanitaire organisaties, die via een gigantisch aantal regels de mensen met behulp van: leugens, bedrog, fraude, corruptie, collusie, moorden, oorlogen, verkrachtingen, misbruiken en veel, veel meer kwaad en fout, de mensen geld aftroggelen in de vorm van belastingen, boetes, accijnzen, verplichtingen en rechten om daarmee de mensen te kunnen laten doen wat zij denken dat goed voor hun eigen macht, status en portemonnee is.

Als laatste doel willen deze aardse parasieten de gehele aarde bezitten en vele nutteloze slaven opruimen, omdat zij denken, dat het alleen maar opeters en geen mensen zijn.

Om bovenstaand gigantisch fout systeem van slavernij, volledig in strijd met de NatuurWet, in stand te houden heb je ordervolgers nodig, die uitvoeren wat zij krijgen opgedragen.

Zonder deze ordervolgers kunnen deze parasieten niets, helemaal niets en is er geen slavernij meer. Realiseer dit en het volgend feit. Zonder soldaten is geen oorlog mogelijk.

Nu geldt voor de NatuurWet, als Natuurconstante, dat als iets fout is, dit nooit in goed kan worden omgezet, hoeveel anderen beweren, dat het nu goed is. Fout blijft Fout en Goed blijft Goed.

Derhalve zijn alle acties, die uit het foute slavensysteem Cestui Que Vie voortvloeien, fout en kunnen deze acties zelfs niet door pausen en koningen, die het system hebben bedacht en door rechters, advocaten, deurwaarders, officieren van justitie, griffiers, notarissen, politici, ministers, eerste en tweede kamerleden, politie en vooral de media met hun grove leugens recht worden gepraat. Hierbij is het aantal en het soort, dat beweert, dat fout nu goed wordt en goed is, volledig onbelangrijk.
Voor de Universele, onaantastbare, niet vervreemdbare, overal aanwezige, niet door mensen gemaakte NatuurWet bij de geboorte gekregen, blijft: fout is fout en goed is goed. Dit is een natuurlijke constante.

De maat van een goede of foute actie bepaalt de mate van reactie van de NatuurWet op deze actie, die in het bewustzijn van de uitvoerder wordt opgeslagen in de vorm van een zielsverbetering of zielsverslechtering.

In de 5de dimensie alwaar wij als aardebewoners binnenkort naar toe gaan, komt fout bijna niet meer voor en krijgen wij hiermee een samenleving (maatschappij, gemeenschap, organisatie) van overvloed, voorspoed, geluk, gezondheid, vrede, harmonie en veel welvaart via het opdoen van nieuwe kennis en door het scheppen van nieuwe dingen.

Nu moeten wij op aarde van deze foute dingen af en dat gaat het snelst als alle ordervolgers tot inkeer komen en zij niet meer in strijd met de NatuurWet handelen. Op deze wijze hebben de parasieten geen macht en invloed meer op ons als Mens.

Fout blijft Fout voor de NatuurWet.

Voor de NatuurWet doe je pas iets fout, als je een actie uitvoert, die in strijd met deze wet is, zoals schade aan iets of iemand toebrengen. De NatuurWet reageert hierop door de foute actie te registreren in het bewustzijn van de uitvoerder, wiens bewustzijn later bij incarnatie wordt beoordeeld voor een volgende stap richting bewustzijnsverhoging of -verlaging. Hoe lager dit bewustzijn van goed naar fout wordt des te meer hij/zij met het fout te maken krijgt om hiervan te moeten leren tot het weet wat goed is en hier naar gaat handelen.

Met foute acties jegens de NatuurWet verkrijgen wij verschillende soorten slechte ordervolgers.

Het bijvoeglijk bijnaamwoord ďslechteĒ heeft hier de betekenis van flink fout, soms corrupt tot in het bot (dus dieper dan op het bod), omdat hun handelingen (acties) gigantisch veel schade en leed aan de natuur, heelal en medemens berokkenen en al 6000 jaar lang en misschien nog veel langer enorm, enorm veel schade hebben berokkend.

De soorten slechte ordervolgers in het slavensysteem, thans op de gehele wereld aanwezig (in hoofdlijnen) beginnend met foute ordervolgers.

Foute ordervolgers
De grootste groep ordervolgers bestaat uit foute ordervolgers, de zwijgende massa, die alles gelooft wat de kerk, staat, media en school hen vertelt en daarmee niet alleen met kleine leugens maar vooral met grote leugens worden bedrogen. Soms op een dermate doorzichtige wijze, dat een klein kind het door heeft. Zij niet.
Daarnaast vragen kleine kinderen vaak: waarom en waarom dan? Zij nooit.
Fout hierbij is, dat zij de kleine en vooral grote leugens niet willen doorzien en dat zij zichzelf en vooral anderen hiermee schade berokkenen. Want met deze kortzichtigheid als grote groep houden zij namelijk het slavensysteem instand. Hopelijk wordt een groot gedeelte van deze groep wakker, komen zij tot inkeer en gaan zij mee naar onze gouden toekomst.

De slechterikken in het kader van de NatuurWet komen nu aan de beurt. Ook hier is de hoop, dat zij optijd tot inkeer komen.

De pausen en koningen hebben met behulp van hun advocaten en hun zeer corrupte BAR het foute Cestui Que Vie en het slavensysteem op papier gezet en via deze geschriften vindt nog geen handeling in strijd met de NatuurWet plaats.

Pas als slechte ordervolgers deze acties uitvoeren, zijn de pausen en koningen mede schuldig aan deze acties, maar minder schuldig, dan de uitvoerders in de functie van slechte ordervolgers. Deze slechte ordervolgers, die de daadwerkelijke acties uitvoeren, zijn door hun actieve foute acties voor de NatuurWet het meest schuldig. Zij creŽeren immers de meeste schade, als maat voor de NatuurWet.

Nogmaals, omdat dit belangrijk is: waarom minder en het meest schuldig zijn aan een actie in het kader van de NatuurWet?

De primaire acties van de pausen en koningen, het op schrift stellen van regels, leiden niet tot schades. Pas via de daadwerkelijke acties van slechte ordervolgers zijn schades jegens de mensen ontstaan.

Hierbij had deze slechte ordervolger met behulp van zijn/haar geweten zich eerst af moeten vragen, of dit bevel wel een goed bevel was.

Bij een goed bevel/opdracht/order past een goede actie richting de NatuurWet, die hier richting bewustzijnverbetering goed op reageert.

Bij een foute order blijft deze actie altijd, altijd in strijd met de NatuurWet.

In geval van een foute actie kan hij/zij bewust of onbewust hebben nagelaten te bekijken en te onderzoeken of de order goed of fout was. Dit creŽert twee situaties.

Onbewust omdat hij/zij de omvang en de juiste gegevens rondom de slechte order niet kon vinden, omdat die informatie toen nog niet voor handen was. Deze situatie komt nu bijna niet meer voor, omdat via internet bijna alles over goed en fout rondom een onderwerp is te vinden.
Bij twijfel kan men daarnaast zeer veel vragen stellen. Daarbij zijn nu wereldwijd overal experts op bepaalde gebieden aanwezig, te vinden en te benaderen.

Realiseer daarbij, dat de complotdenkers, compleetdenkers en wappies, ondanks de gigantische onderdukkingen en tegenwerkingen van de kerken, roverheden, big techs, privť banken, grote maffia bedrijven, zoals de NATO, VN, FED, ECB, AMA, FDA, NWO, WHO, UN, WEF, CIA, IRS, belastingdienst, justitie, politie, EU, Unesco, CDC, RIVM, TNO, Google, Microsoft, Twitter, Facebook, Apple, media en duizenden ťn duizenden andere oraganisties, families, gezinnen, vrienden en buren in bijna alles voor soms meer dan 100% gelijk hebben gekregen en zij daarbij zeer ver in de tijd vooruit zijn om met hun boodschappen de slechte ordervolgers wakker te willen maken met als doel weer een goed mens te worden.
Echter, anno 2022 komt zoveel corruptie in elke wetenschap, religie, banken, overheden, alle overheidsorganisatie en bijna alle andere bedrijven op de wereld boven water, dat deze beerput op springen staat.

Enkele Beerputten

Zo opent zo'n beerput vragen als voorbeeld van een te ondernemen zoekactie op internet op, zoals: waarom krijgt niemand in Nederland enige schade vergoeding op basis van de NatuurWet, als zoveel bewijsbare schade met de echte veroorzakers voorhanden is?

Waarom krijgt niemand in Nederland enige schadevergoeding en alleen een bak geld, als je moet zwijgen? Het bonnetje van Teeven is hier een voorbeeld van.

Waar zijn de ruim 1650 kinderen gebleven van ouders, die buiten hun schuld problemen kregen met de roverheid vanwege hun subsidie-aanvragen, alwaar zij recht op hadden?

Waar zijn de 1400 levende kinderen gebleven, die uit de tunnels onder Den Haag zijn gehaald?

Nu de grond onder het Zandvoort circuit van de gemeente blijft is het de vraag of het grote tunnelsysteem onder dit circuit toegankelijk wordt voor het publiek, om daarmee te laten zien wat aldaar met kinderen is gebeurd en waar onder anderen onze belastingcenten naar toe zijn gegaan?

Waar zijn de vele, vele honderden miljarden euro's per jaar aan belastingontwijkingen van de rijken vanuit Nederland naar toe gegaan, waarbij omgerekend met bijvoorbeeld een zeer laag belastingpercentage van 25% voor deze grootverdieners elk mens in Nederland zo'n 10.000 euro netto belasting per mens minder hoeft te betalen? (25% van 670 miljard is ongeveer 170 miljard.)
Voor een gezin van vier personen komt dat neer op 40.000 euro netto minder belasting per gezin per jaar, wat een veel groter bedrag is dan het modaal bruto jaarlijks inkomen van 35.000 euro voor dit gezin.

Met andere woorden: geen enkel gezin met minder dan modaal tot ver boven modaalinkomen in Nederland zou bij het beperkt belasten van de belastingvrije routes enige belasting hoeven te betalen.
Dan hebben wij het in Nederland over het allergrootst aantal gezinnen, die nu het minst verdienen en veelal naar de voedselbanken en bijstand moeten om te bedelen, met het gevaar hun kinderen daarbij te verliezen. Hierbij neemt het aantal voedselbanken schrikbarend toe.

Die paar gigantische rijken houden dan na 25% belastinbetaling als voorbeeld per jaar ruim 500 miljard euro netto over, hierbij alleen berekend voor het kleine Nederland. Netto, ja netto na 25% belastingbetaling, wat zij niet hoeven te doen. ,
Deze 500 miljard euro is veel meer als de helft van ons bruto nationaalproduct van 800 miljard in 2013, die wij als alle Nederlanders samen aan elkaar en met alle bedrijven en instanties erbij besteden en dan hebben wij het over ruim 17 miljoen mensen en een paar miljoen bedrijven ten opzichte van een handje vol super, super rijken, die veel, veel rijker zijn, dan onze aller rijkste miljardairs.
In pricipe hebben zij deze ruim 670 miljard belastingontwijkingen per jaar van alleen uit Nederland niet nodig, omdat zij uit andere landen nog veel meer geld en alle inkomstenbelastingen verkrijgen.

Naar deze paar super rijke voornamelijk voorheen buitenaardse parasieten gaat met behulp van aardse parasieten en vooral hoog opgeleide slechte ordervolgers wereldwijd al het belastinggeld uit inkomsten en al het belastingvrij geld naar toe, met als doel, dit geld bij de slaven weg te zuigen en vooral tegen de slaven te misbruiken. Niet alleen om deze slaven daarmee te onderdrukken, doch vooral om deze slaven via angst en chaos uit te roeien.
Deze buitenaardse parasieten leven niet van geld, maar moeten leven van de energie opgewekt uit de angst van de mensen.
Hun doel hierbij is de mensen als hun slaven nog meer schulden en schuldgevoelens aan te smeren, dan voorheen.

De hoog opgeleide slechte ordervolgers met voorkennis en parate informatie rondom dit slavensysteem zijn als voorbeeld dag en nacht bezig deze superrijken in deze voorziening van angst en chaos te plezieren. Zie daarvoor de continue belastingvoordelen voor de grote bedrijven, die in bezit van die paar super rijken zijn, tegenover de alsmaar de groeiende belastingverhogingen en extra soorten belastingen voor de slaven. Nu zijn de ChristenUnie en D66(6) bezig met belasting op pakketjes post. De FarizeeŽrs.

Realiseer daarbij, dat met de NatuurWet de mens nooit door een mens en een bedrijf gedwongen kan worden belasting te moeten betalen, omdat alle mensen gelijkwaardig zijn en jegens bedrijven heeft een mens in het kader van de NatuurWet geen enkele verplichting, als hij/zij dat niet Wil of niet voor Kiest.

Voldoende informatie op internet is aanwezig om deze paar vragen naar waarheid te kunnen beantwoorden.
Daarnaast hebben wij als mensen nog miljoenen andere vragen romdom de miljarden leugens, die ons zijn verteld en zijn opgespeld.
Zo ook nogmaaals de verborgen feiten dat: je als mens geen belasting aan een mens en bedrijf kunt betalen en de mens alleen met een gelijkwaardige mens overeenkomsten af kan sluiten en niet met bedrijven.

Bovenstaand overziend: onbewust thans een order uitvoeren door te melden, dat de uitvoerder van deze actie onbewust van niets wist, is bijna niet meer mogelijk, blijft over het bewust niet willen weten van informatie, die niet welgevallig is.

Bewust kan hij/zij de wel beschikbare kennis niet tot zich nemen, omdat hem/haar dat niet goed uitkomt, als bijvoorbeeld daarmee zijn/haar wereld even instort, als de omvang van het slechte wordt begrepen of wordt aangevoeld. Daarom wil hij/zij bewust deze waarheid niet weten.
Soms en veelal is dit zeer te begrijpen, omdat de corruptie om ons heen zo diepgaand, zo intensief, zo veelzijdig, zo gigantisch, zo enorm en bijna alles omvattend is, dat men door de bomen het bos niet meer ziet, alleen nog maar corruptie, vooral als men wakker is geworden.
Deze situaties worden via het bewustzijn meegenomen richting de Natuurwet en aldaar gecompenseerd conform de omstandigheden.

Het doelbewust niet willen weten of een order goed of fout is, is wel een extra verwijt vanuit de NatuurWet richting de ziel.
Ik heb het niet geweten is verwijtbaar, omdat thans zoveel kennis via internet voorhanden is, doch ik wil het niet weten, is een nog groter verwijt.
Begrijpelijk is de gigantische chaos van fraude rondom ons heen, waarbij de vele slechte ordervolgers er alles aan doen, om met duizenden soms miljoenen jaren aan ervaringen, bij de mens veel angst te doen willen opwekken voor de parasieten, die hier van moeten leven.

Bewust de kennis van de slechte order tot zich nemen wetend, dat deze volledig fout is en zonder enig geweten deze uitvoeren, is een andere extra fout richting de NatuurWet. Deze situatie geldt voor de meesten met hoge functies in onze maatschappij, die thans pas op die plaats of in die positie komen, als zij met het foute meedoen en hier goed voor worden betaald en door de zeer slechte ordersgevers, die hierarchisch boven hen staan worden gewaardeerd, maar niet door ons.

Macht, geld, status en functie verzachten niet hun geweten en besmeuren vanwege hun voorkennis en parate kennis extra hun ziel, waarbij velen zielig en vrijwel zielloos zijn en -blijven.
Zij hebben de meeste kennis van het foute systeem paraat en zorgen door hun handelen en het nalaten van handelen, dat hiermee een groot aantal soorten slechte ordervolgers hun voorbeeld en opdrachten volgen, er naar luisteren en vooral naar handelen, waarbij dan de meeste schade wordt aangericht.
Het grote voorbeeld heeft hierbij namelijk gezegd, dat het zo moet en zonder bewust na te denken, terwijl zij weten dat het fout is, voeren zij deze order uit.

De genietende slechte ordervolgers
Daarnaast hebben wij slechte ordervolgers, die genieten van het aandoen van schade aan anderen en met genoegen overal een extra schepje bij op doen of een tikje als extra foute actie uitdelen. Velen hiervan zijn narcisten, psychopaten en/of hebben sexuele afwijkingen, sommigen, doch in aantal zeer velen gebruiken niet genoeg van hun verstand om hiermee na te denken.

Als voorbeeld een agent, die via zijn/haar baas de rust en orde moet handhaven bij een vreedzame betoging, die even, soms zeer lang en vaak extra hard uitslaat naar vreedzame betogers, dan zit deze agent qua de NatuurWet flink fout tot in het bot. Dus fouter dan op het bot.
Ook zijn/haar naaste collegaís doen volop met deze foute actie mee, omdat zij vanuit hun beroepsethiek hun collega niet tot de orde roepen. Velen helpen zelfs deze tikuitdeler met extra meppen richting onschuldigen, die weerloos op de grond liggen of van achteren worden geslagen.
Soms wordt daarbij een hond en een paard gebruikt. Het zijn niet de hond en paard, die de NatuurWet overtreden. Allereerst de tikkende agent, dan zijn/haar naast collegaís, die volop fout mee doen en daarna de opdrachtgever met het doorgeven van een melding van hogerop om er flink op los te slaan. Hogerop is daarnaast eveneens flink fout, want zij weten, dat zij de juiste slechte ordervolgers op verschillende locaties en geledingen, zoals de foute media, hebben opgesteld, die tot foute acties leiden en daarmee de mensen laten lijden.

Deze agent(e) en zijn/haar collegaís kunnen via internet alle relevante kennis tot zich nemen om uit te zoeken of het bevel (opdracht/order) van de baas goed of fout is. Daarnaast weten zij dan via de NatuurWet, want die zijn zij dan tegengekomen, dat alle mensen gelijkwaardig zijn en blijven en dat zij geen baas maar een leidinggevende hebben, die ook naar hen moet luisteren en niet alleen naar hogerop. Ook weten zij nu, dat alles omtrend de slavernij in strijd is en blijft met de NatuurWet.

In harmonie zouden zij gezamenlijk het bevel met hun leidinggevenden, die gelijkwaardig aan hen is, hebben kunnen bespreken. Daarnaast en daarbij hebben zij op grond van hun Vrije Wil en Vrije Keus af kunnen zien de foute opdracht vanuit de slavernij uit te voeren.

De extra klap, die door de tikkende agent(e) werd uitgedeeld, klopt volgens de NatuurWet van geen klap en het klopt dat deze laffe klap als extra klap wordt aangerekend richting bewustzijnverlaging, waarbij zijn/haar bewustzijnverhoging een flinke tik oploopt. De klap, die de mens in de vorm van pijn voelt, komt hierbij van alle kanten aan.

Bevel is volgens de NatuurWet geen bevel. Ik heb het niet geweten, geldt thans niet meer. Van zelfverdediging is veelal geen sprake bij vreedzame protesten. Daarnaast is protesteren een recht waar men als mens recht op heeft, ook via de NatuurWet en IK WIL en IK KIES hiervoor.

Bij deze vreedzame protesten liggen bij toeval in de buurt losse stenen klaar en verschijnen uit het niets, maar wel in de buurt van de politie, relschoppers, die betaald krijgen rellen, angst en chaos te schoppen en dit met plezier doen. Dit rellen en chaos creŽeren is als het ware hun lust, leven en levensonderhoud, want het betaalt goed. Via nieuwe angst en chaos leven de buitenaaardse parasieten hier eveneens van.

Ja, deze relschoppers zijn eveneens zeer slechte ordervolgers van een uiterst onprofessioneel laag bij de grond soort, vandaar de stenen en het op de grond knuppelen van onschuldigen. Veelal te dom om kennis van goed en kwaad tot zich te nemen.
De slechte ordervolgers bij het bedrijf openbaar ministerie, dat in Nederland de meeste criminele acties verdoezelt ťn uitvoert, sturen deze relschoppers in opdracht en gedekt vanuit hogere hand, aan.
Hun zeer hoge opdrachtgever en financier is volgens de NatuurWet wel degelijk mede schuldig aan deze ernstige foute acties.

Vrije WIL en Vrije KEUS
Het is daarnaast meest opmerkelijk en zeer merkwaardig, dat de mens met Vrije Keus en Vrije Wil, voor het mogen demonstreren, bij een roverheidsbedrijf alwaar, op basis van democratie nooit voor is gekozen, een vergunning moet aanvragen, die bij onwilligheid van dit bedrijf altijd wordt verboden, als dit roverheidsbedrijf de demonstratie niet zint.
Staat dit roverheidsbedrijf met veel tegenzin deze demonstratie toe, dan zijn de meppende en stenengebruikende slechte ordervolgers op diverse strategische plaatsen, in samenhang met de liegende en bedriegende media aanwezig.

De top van de slechte ordervolgers
Aan de top van deze slechte ordervolgers en opstellers wereldwijd bekeken, zoals pauzen, koningen, presidenten, politici, minister presidenten, ministers, eerste en tweede kamerleden, burgermeesters, advocaten, meesters in rechten, rechters, officieren van justitie, griffiers, notarissen, hoge ambtenaren, hoogleraren, hoge militairen, directeuren van grote firmaís, ziekenhuizen en universiteiten, bankiers, redacteuren en een scala aan aanverwante beroepen, waarmee men hoofdzakelijk, vooral of alleen maar bezig is om de mens als slaaf te misbruiken, (zie in deze de jeugd en kinderhoek), zitten in het geval van ons slavensysteem nog buitenaardse wezens en aardse miljardairs, als aanstuurders en afpersers, veelal via sexuele en satanische omstandigheden, die door afwezigheid van een ziel er op uit zijn angst te creŽren, zodat zij deze energie aan kunnen wenden voor hun eigen functioneren. Hoe meer angst en chaos des te meer energie zij kunnen oogsten en des te beter zij zich manifesteren. De reden dat veel hoger opgeleide slechte ordervolgers in opdracht (of via chantage verplicht) voor hen zeer veel angst en chaos moeten creŽeren en dat doen. Velen zonder enige wroeging.

De Covid plandemie is daarbij een voorbeeld van angst en chaos creŽeren, volledig gebaseerd op corruptie van zeer hoog (zie de beroepen in eerste zin van de vorige alinea) tot laag, zoals prikkers en BOA's in het klakkeloos opvolgen van orders. Allen zijn via de NatuurWet door hun acties flink schuldig aan het daadwerkelijk toebrengen van schade en dood aan de medemens.

Het vernietigen van gehele planeten en zonnestelsels is hierbij voor de buitenaardse parasieten geen uitzondering. Mars en Maldek zijn voorbeelden van planeten naast onze deur, die zij compleet hebben vernietigd.

P.S. Tijdens het schrijven van dit document waren het niet meer de buitenaardse wezens maar de top van de Khazarische maffia, die bezig was de gehele aarde te vernietigen, via de ring van vuur rondom de gehele Stille Oceaan, door middel van gecreŽerde vulkaanuitbarstingen, explosies en tsunamies van water, het vernietigen van alle software wereldwijd in elke apparaat vanuit de evenaar, het creŽeren van een zonneflits, het versprieden van lepra vanuit Praag de wereld over, het maken van metalische mist in de lucht om de aarde af te koelen vanuit Frankrijk, het activeren van demonen vanuit de Hydrian Muur in Engeland, het activeren van dodelijke 5G signalen, het sturen van een astroid richting aarde, het activeren van reptielen en het veroorzaken van iets onbekends in Nederland en een paar andere dingen in Amerika. Beluister hiervoor deze link KIM & SUNNY 28-8-2022.

Gelukkig heeft Kimberly Goguen met haar Universal Protection Unit (UPU) deze catatrofe kunnen voorkomen. Deze UPU bestaat uit 100.000 verschillende wezens, waarbij 60% van humanoide afkomst is en waarbij Kimberly Goguen de enige vertegenwoordigster van de Aarde is.

Op 11-8-2016 heeft Kimberly Goguen een overeenkomst met deze UPU afgesloten, waarbij de soevereiniteiten van de Aarde (SOL3) en haar mensen werden erkend en worden beschermd, zie de link To the Heart of the Matter . Deze UPU heeft daarbij alle slechte ordervolgers rondom de apocalypse van de Khazarische maffia rond 25/26 augustus 2022 voor goed uitgeschakeld.

Begin september 2022 heeft deze UPU samen met Kimberly Goguen er voor gezorgd dat de laatste ruim 8000 buitenaardse parasieten onze Aarde hebben moeten verlaten en dat hebben gedaan. Blijven op onze Aarde over de miljoenen ziellozen, die zich vanwege het verhogen van de trillingen op onze Aarde zich straks niet meer prettig op onze aarde voelen en op vrijwillege basis ervoor kiezen naar andere planeten te gaan, die dezelfde lage frequenties hebben als zij.
Zeer belangrijk voor alle andere slechte ordervolgers van het slavensysteem met wel een ziel en en geweten, is te realiseren, dat deze Aardse Khazarische maffia zelf veilig op de maan en Aarde eind augustus en begin september 2022 bezig was om ook hen op onze Aarde te vermoorden. Voor deze moordenaars volgt u de orders op en bent u medeplichtig, tenzij u zich optijd bekeert.

In deze ambiance opereren wij eind september 2022 op onze moeder Aarde, waarbij zij zich als onze Moeder nu in een nieuw deel van het heelal beweegt, die de Aarde hogere energiefrequenties toestuurt, waardoor de Aarde sneller gaat vibreren (trillen). Hiermee vibreert de hele natuur van de Aarde mee, mits zij hier gevoelig voor zijn en dat is bijna alles op onze Aarde behalve een paar veelal zielloze wezens en klonen, die de verhoogde frequenties enorm vervelend vinden, omdat zij geen energie meer via de angst en chaos van de mens krijgen en zij hiermee te weinig levensenergie voor hen zelf ontvangen. Nogmaals, zij zullen daarom op vrijwillige wijze onze aarde verlaten of via de dood op een andere planeet reÔncarneren. De meeste buitenaardse ziellozen zijn al verdwenen.

Wij als mensen van vlees, bloed, ziel en geest kunnen deze levensenergie van de natuur, het heelal en Moeder Aarde oppikken en mee gaan vibreren, zodat wij via onze Vrije Keus, Vrije Wil en goed gedrag richting de 5de dimensie transformeren. Thans bevinden wij ons in de vierde bijna vijfde dimensie.

Het proces van de Aarde waarbij zij nog hoger dan thans de vierde dimensie gaat vibreren is niet te stoppen en hiermee komen wij mensen van vlees, bloed, ziel en geest in de vijfde dimensie terecht en moeten wij gezamenlijk een nieuwe maatschappij opzetten, zonder te veel foute dingen uit het verleden mee te nemen, waarmee wij door enorme schade en schande veel hebben geleerd. Zo nooit meer.

Het is overduidelijk, dat bepaalde aardse slechte ordervolgers, die thans het foute slavensysteem in stand willen houden om redenen van levensbehoud, levensenergie, macht, geld, status, aanzien, corruptie en vooral domheid niet verder te willen kijken dan hun neus lang is, voor de keus komen te staan goed of fout te blijven doen, want op een bepaald moment komt voor iedereen de beoordeling en de consequenties van de foute acties, die de Natuurwet nooit vergeet.
Pas bij inkeer naar het goede kan de weg naar een hogere dimensie worden gevolgd. Anders moet hij/zij elders en niet op onze Aarde leren tot het weet wat goed en fout is, om daarna goed te gaan doen.

Waar blijven de paar aardse parasieten en hun klonen zonder de slechte ordervolgers, als wij als mensen vele miljoenen ordervolgers kunnen bekeren nu goed te gaan doen. Door hen bewust te laten worden zich weer als mens te gaan gedragen door: voor, door en met elkaar te gaan zorgen, via genegenheid, respect, behulpzaamheid, eerlijkheid en oprechtheid, dan krijgen de paar aardse parasieten en hun klonen geen enkel grip meer op de mens.

Het Universele recht om mens te zijn hebben wij nog steeds via de NatuurWet, alleen moeten velen nog bewust worden, dat wij als Mensen dit met elkaar en voor elkaar in de huidige en de nieuwe maatschappij op basis van Eenheid moeten gaan doen.

Kennis en hulp is hier overal voor de ordervolgers in voldoende mate aanwezig om het tij te keren.

Beter op tijd gekeerd, dan in zijn geheel verdwaald en zich niet meer thuis voelen op onze Aarde, die richting de 5de dimensie gaat vibreren. Een proces ook vanuit de natuur dat niet te stoppen valt.

Veel beroepen zijn in de nieuwe maatschappij nooit meer nodig, omdat zij in de derde dimensie alleen maar bezig zijn geweest om ons als mensen in het slavensysteem te houden. Wat hebben zij ons daarmee een leed veroorzaakt.

Volgens de NatuurWet kan een mens op basis van gelijkwaardigheid een andere mens niet beoordelen en veroordelen, wel vergeven. Het zij hun vergeven, als zij tot inkeer komen en de NatuurWet niet meer onderdrukken en misbruiken.
De ziellozen en klonen, die niet willen stoppen met hun fouten jegens de NatuurWet, de Mens en Mensheid kunnen wij via tribunalen wel ter verantwoording roepen.

Alle mensen op onze Aarde met ziel en een objectief geweten, kom tot inzicht, verenig U, zodat wij als eenheid en als ťťn familie richting de nieuwe Aarde, Wereld en hogere dimensies gaan.

Voor goede informatie over de Natural Law om hiermee tot inkeer te komen, wordt verwezen naar de website van Mark Passio Natural Law

Hierbij meldt Mark Passio, dat voor een goed functioneerde maatschappij maar twee geboden nodig zijn naast een goed objectief moraal. Gij zult niet stelen en wat Gij niet wilt, dat U geschiedt, doe dat ook bij een ander niet.

Geen 60 tot 80 miljoen wetten, die thans op aarde in strijd met de NatuurWet en door gebrek aan moraal en wettenloosheid worden toegepast.
Deze wetten zijn vanwege deze wettenloosheid andermaal niet meer nodig.
Een nieuwe Wereld, Aarde en dimensies gaan daarbij voor u open. Verenig U.

Met vriendelijke groet,

Dr G.J.J. Beukeveld
EuroStaete