Home

De vier banken van EuroStaete

Centrale Bank EuroStaete

Bartersbank

Vermogensbank

Handelsbank

De vier typen banken van EuroStaete, de Centrale Bank EuroStaete (CBE) en de Barters-, Handels- en Vermogensbanken die, in afwijking van de overige in het buitenland gevestigde banken, een strikt sociale doelstelling beogen en in praktijk brengen, werken allen volgens het beginsel van Silvio Gestell, zie verderop. Alle drie de subbanken kennen een volledig bankgeheimen en alle drie de subbanken opereren volledig onafhankelijk van elkaar.

De CBE is de centrale bank, die de andere banken binnen het aandachtsgebied van EuroStaete controleert. De CBE houdt daarbij de stabiliteit van de munt - de guldenmark - en de werkwijze van de Bartersbank (ruilbank), Vermogensbank (een instelling waar rekeninghouders financieelvermogen kunnen deponeren met commercieel doel hiermee projecten te financieren) en de Handelsbank (waarmee handel wordt bedreven) in de gaten. Hierbij ontstaat een aantrekkelijke mogelijkheid om vermogen, dat ooit bij vererving zal worden overgedragen aan rechthebbenden fiscaalvrij te vrijwaren, maar wel maatschappelijk in winstgevende projecten actief te laten zijn. Op deze wijze kan dan meer vermogen worden opgebouwd. EuroStaete kent namelijk geen belastingdienst en dito aanslagen. EuroStaete is net als het Vaticaan, Andorra, Lichtenstein e.a., een land, dat geen of bijna geen belastingheffing kent. De reden daarvan is, dat mensen een hekel hebben aan het betalen van belastingen op dat wat ze hebben vergaard. Hekel aan belasting is evenwel niet het leidmotief om belastingvrijdom te hanteren.

De munt die EuroStaete in omloop brengt is genoemd: de GuldenMark (guldenmark, afgekort GM). De guldenmark heeft statutair een sociale functie, naast die van een economische.

EuroStaete heeft uiteraard inkomsten nodig, die ontvangen moeten worden uit economische en monetaire bronnen. De eerste bron is het slaan van een unieke genummerde penning van 50 GM en 100 GM, die door de EuroStaete Bank wordt uitgegeven. Deze munt wordt in brons, zilver en goud in alle talen van de wereld uitgegeven. Deze munt kan als beperkt betalingsmiddel worden gebruikt. Alle overige waarden uitgedrukt in GM zijn administratief en op dezelfde wijze georganiseerd, als bij alle banken in de wereld. Internet is hierbij het medium waarbij het barters-, handels- en vermogensverkeer plaats zullen vinden. De uitwoners van EuroStaete zijn gerechtigd een GM-rekening aan te houden waar tegoeden worden geadministreerd. Andere bronnen van inkomsten zijn omzetprovisie, waardecorrecties, reclame en participatie in projecten.

Zoals eerder vermeld heeft het financiële systeem een belastingvrije en een nadrukkelijke sociale functie, anders dan bij andere in het buitenland gevestigde banken. Het doel is niet kapitalistisch en evenmin socialistisch of communistisch. Het functionele doel is financieel vermogen in de ruimste zin maatschappelijk actief te laten zijn, zodat welvaart en welzijn elkaar kunnen versterken onder condities van sociale rechtvaardigheid. De vraag rijst dan: Hoe?

EuroStaete volgt de doelstellingen van haar statuut en de beginselen van Silvio Gesell om door middel van een relatieve gestuurde geldontwaarding t.o.v. andere munten in de wereld voldoende inkomsten te genereren met het aanhouden van monetaire valutareserves in andere munten, dan die van EuroStaete zelf. Dit impliceert, dat statische financiële vermogens per definitie onderhevig zijn aan 'slijtage' ofwel 'erosie' met een vast percentage per jaar. Dit wordt gedaan, omdat alles in de wereld aan slijtage en veroudering onderhevig is en daardoor dient ook de munt van een land op een of andere manier waardevermindering te ondergaan. Dit lijkt een negatief aspect van de guldenmark, maar is dat bij nadere beschouwing niet.

Al eerder in de geschiedenis is een voorbeeld van de effecten van slijtage, of afwaardering van de circulatiemunt uitgeprobeerd met zeer positieve gevolgen voor de werkgelegenheid en welvaart voor een gemeenschap, die een dergelijk systeem hanteert. In het Oostenrijkse plaatsje Wörgl is in 1932 een dergelijk systeem toegepast, wat de hoge werkloosheid in zeer korte tijd sterk liet dalen, omdat het circulatiegeld (dat is iets anders dan financieel vermogen) de functie van ruilmiddel weer terugkreeg. Ook de middenstand voer wel bij deze aanpak.
Zo zien de uitwoners van EuroStaete hier een oplossing voor internationale economische ontwikkeling met drastische vermindering van werkloosheid en armoede.

De bron van inkomsten voor EuroStaete bestaat dus uit de waardevermeerdering van buitenlandse valuta t.o.v. de guldenmark van ca. 1% per jaar van het ingelegde vermogen bij de Vermogensbank. Alleen deze Vermogensbank van EuroStaete, waar actieve reserves worden beheerd, moet per maand een vast percentage worden afdragen van 0,08% aan het ministerie van Financiën over het totale vermogen, dat is toevertrouwd. Dit, om zo de doelstelling van sociale, maatschappelijke en economische activering te stimuleren; zoals is gebleken goed te kunnen functioneren in het stadje Wörgl. De Handelsbank van EuroStaete int alleen een omzetprovisie, die te vergelijken is met de Tobintax voor flitskapitaal, namelijk 2 promille.

Werken met geld en niet voor geld daar ligt het rendement voor statische en inerte spaargelden. Geld kan bij EuroStaete alleen rendement opleveren wanneer het wordt geïnvesteerd in economische activiteiten (projecten), c.q. productie van goederen en diensten. Dus niet afwachtend een keer per jaar een rentepercentage ontvangen van een bank- of spaarinstelling.
Een pensioenfonds bijvoorbeeld heeft een duidelijk andere opzet dan een gewone spaarinstelling bij commerciële banken. De financiële middelen die bij de commerciële bank in EuroStaete worden gedeponeerd worden, daarom ook aangewend om investeringen te (laten) doen in economisch minder ontwikkelde gebieden. Het zwaartepunt ligt hierbij in het oosten of ten oosten van de Europese Unie.

De Bartersbank geeft elke uitwoners eenmalig een bepaald bedrag, dat geheel naar eigen inzicht mag worden besteed. Hierbij geldt op is op en eenmalig is eenmalig. Precies op de verjaardag van de uitwoners wordt eveneens een vast bedrag uitgekeerd. Ook dit geld is voor de onderlinge ruilhandel. EuroStaete haalt hierbij inkomsten uit de reclame van de participerende bedrijven.

Het doel van alle banken binnen EuroStaete is niet om aandeelhouders te gerieven en hen een arbeidsloos inkomen te verschaffen, maar om het sociale en economisch rendement zo hoog mogelijk te laten zijn. Ideologisch en maatschappelijk verantwoord. Deze bijzondere houding ten aanzien van geld en de macht, die met geld kan worden uitgeoefend, is in tegenstelling tot vrijwel alle banken in het buitenland, behalve misschien de Triodosbank in Zeist en microkredietbanken elders in de wereld, het hoofddoel, het beheer van geld en vermogen, conform de gedachtegang van Silvio Gesell.

Silvio Gesell, een Belgische Duitser, noemde zich wereldburger, omdat hij vond, dat de aarde aan alle mensen gelijk toebehoort, zonder onderscheid naar ras, geslacht, stand, vermogen of godsdienst. Zijn economische opvattingen steunen daarbij op het menselijke eigenbelang, dat hij een gezonde, natuurlijke aandrang noemt. Daarom noemt hij zijn economische plan ook natuurlijk, dit in tegenstelling tot Karl Marx, die een verbetering van de menselijke natuur wenste (bron Wikipedia).
Het nastreven van het eigenbelang moet gebeuren onder een vrije, eerlijke concurrentie met gelijke kansen voor eenieder. Daarvoor moeten wel alle voorrechten worden afgeschaft. Dit is al in EuroStaete het geval, iedereen is en blijft daar gelijk (artikel 1 Grondwet EuroStaete). De meest begaafden of de meest actieven zouden dan wel een hoger inkomen verwerven, maar wel zonder onrechtmatige of onverdiende interest, bodem- en woekerrente. De minder geslaagden zouden om te beginnen, dan ook geen lasten voor interesten, bodemrente, woeker- en wurghypotheken moeten dragen. Het grootste deel van de huizenhuur en huizenbezit bestaat bijvoorbeeld uit dat soort onrechtmatige lasten. Daarnaast moeten voor de echte behoeftigen genoeg middelen ter beschikking gesteld worden.
Eén en ander heeft Gesell kunnen waarnemen in Argentinië. De Spaanse koloniale macht was eigenlijk enkel geïnteresseerd in het zilver, dat daar te vinden is. Vanaf 1853 kwam er een liberale grondwet, die het land opende voor vrije inwijking. De invoering van de goudstandaard in 1870 leidde opnieuw tot crisis en deflatie. Anno 2007 geldt in Nederland hetzelfde, hier draait het alleen om het zeer grote geld verdienen (graaien), dat door een zeer exclusieve groep wordt opgepot. De handel of de warenomloop kan stilvallen als de mensen geld oppotten.
Deze vaststellingen brachten Gesell tot de conclusie, dat een gelijkmatige omloopsnelheid van het geld een belangrijke voorwaarde is voor een crisisvrije economie. Geld mag alleen als ruilmiddel dienen en niet als spaarmiddel.

Alles in de natuur is vergankelijk, alleen het geld schijnt aan die vergankelijkheid onttrokken te zijn. Ook het resultaat van menselijke arbeidskracht, zal roesten of bederven, alleen het geld niet.
De huidige geldbezitter kan dus rustig afwachten en niets doen, tot men hem genoeg “interest” geeft. Dit is funest voor de economie.
Als de geldomloop stilvalt, wordt ook de economische kringloop verstoord.
Geld moest dus volgens Gesell vrijgemaakt worden en daarom ook de vergankelijkheid van de dingen weerspiegelen. Dat noemde hij vrij-geld (Freigeld), dat naar zijn inschatting jaarlijks enkele procenten aan waarde zou moeten inboeten, niet als inflatie maar op een georganiseerde manier. Gesell dacht aan papiergeld met coupons, die op bepaalde vervaldagen letterlijk zouden vervallen. Op rekeningengeld kan een “minwaarde” geboekt worden. De bezitter van het geld zal het dan niet meer zo gemakkelijk oppotten. EuroStaete doet het elektronisch via ICT.

Geld moet rollen; het moet de mensen dienen, niet beheersen en bezeren.
De hoogte van de interest bestaat volgens Gesell uit drie componenten. In de eerste plaats een soort oerinterest van twee tot drie procent, een onrechtvaardige meerwaarde, die hij wil laten wegnemen. Daarbovenop komen de inflatie- en risicocomponenten, die het normale gevolg zijn van de marktwerking, maar die in een stabiele economie ook zouden verminderen, naarmate inflatie en kredietrisico verminderen. Ook het algemene prijsniveau zou verminderen, omdat alle prijzen belast worden met een interestcomponent.

Tegen de hoofdstroom van de toenmalige economen in, is hij dus ook tegenstander van de goudstandaard en het aanhouden van goudvoorraden door de nationale banken. In samenhang daarmee stelde hij ook een internationale valuta-associatie voor. Thans is deze goudenwaarborg niet meer aan de orde, daar er meer geld over de wereld stroomt dan door goud kan worden gedekt.
Het was Gesell niet gegund twee jaar na zijn overlijden enkele geslaagde, maar beperkte experimenten met zijn vrij-geld te beleven, met name in Schwanenkirchen in Beieren (Duitsland) en in Wörgl in Tirol (Oostenrijk). Ook het eiland Norderney kende een gelijkaardige vrij-geldactie. De acties werden echter verboden omdat de nationale banken het monopolie op de gelduitgave wilden behouden. Deze strijd tegen EuroStaete zal ook in Europa plaats vinden, waarbij de geschiedenis zich herhaalt en alleen het grote kapitaal zal overwinnen, tenzij alle uitwoners hier tegen in verweer komen.

De bekende econoom John Maynard Keynes noemde het anti-marxistische socialisme van Gesell een belangrijke inspiratiebron voor zijn geldtheorie. De wereld zou volgens Keynes meer van Gesell kunnen leren, dan van Marx. Bij de onderhandelingen in 1944 in Bretton Woods stelde Keynes een soort vrij-geld voor, namelijk een internationale munt, Bancor genoemd, die alleen voor het betalingsverkeer (tussen centrale banken) zou mogen dienen.

Ook de Nederlandse econoom Jan Tinbergen stond erg positief tegenover Gesells markteconomie zonder kapitalisme.
Hedendaagse voorstellen over basisinkomen sluiten aan bij zijn gedachte over de moederrente. Hij geniet dus ook in groene kringen enige hernieuwde belangstelling, niet alleen omdat zijn vrije economie vrij zou zijn van uitbuiting en interest, maar daardoor precies ook vrij zou zijn van groeidwang. Met groeidwang wordt bedoeld de ingebouwde en door de interest veroorzaakte noodzaak om voortdurend en op eender welke manier te groeien, een groei zonder dewelke de economie in een crisis geraakt. Zonder die groeidwang zou de economie zich vrij kunnen ontwikkelen, mogelijk in een richting, die meer rekening houdt met de ecologische schaarste.

Het principe van Belgische/Duitse Silvio Gesell is zoals vermeld in de praktijk met succes o.a. uitgeoefend in Wörgl en vindt nu zijn navolging in EuroStaete. EuroStaete liggend in het centrum van het werelddeel Europa streeft een sociaal banksysteem na. Elke uitwoner, die dit principe van Silvio Gesell nastreeft kan een EuroStaete Handels of Vermogensbank onder supervisie van de CBE oprichten en beheren. Hierbij moet gelden dat het geld voor ons werkt en wij niet werken voor het geld.

Volgens H. de Bruin (www.tomaatnet.nl) kan het beginsel van Gesell alleen goed draaien in een economie met bederfelijke goederen. Anno 2000 is het volgens hem slimmer de goederen even onbederfelijk te maken als het geld.

Wat nu de beste oplossing voor EuroStaete is wordt aan deskundige overgelaten, waarbij geldt dat elke uitwoners onder voorwaarden door EuroStaete opgesteld een Vermogens of Handelsbank onder supervisie van CBE kan oprichten en beheren.

Hiervoor kan via eurostaete@eurostaete.eu contact met CBE worden opgenomen, door het via e-mail inleveren van een visienota en bedrijfsplan ook kan dit via een invulformulier.

Wij nodigen weldenkende mensen uit om adviezen te geven om de sociale en economische op- en uitbouw van EuroStaete zo goed mogelijk te laten verlopen. Hieronder vindt een aanzet daartoe.

Bartersbank
De Bartersbank wordt opgezet om locaal onderlinge uitwisseling van diensten en handel te bevorderen. De onderlinge betalingen vinden hierbij met behulp van twee beveiligde USB sticks en aangepaste software plaats. Het is een ruilsysteem, dat al het economisch ruilverkeer via GM laat lopen. Via deze bank krijgt elke uitwoner eenmalig een behoorlijk startkapitaal, waarmee geheel naar eigen inzicht onderling en met participerende bedrijven, die de locale munt onderschrijven, transacties kunnen worden uitgevoerd. Elke uitwoner is daarbij geheel vrij in het besteden van zijn kapitaal. Op elke verjaardag krijgt de uitwoner een bedrag van EuroStaete op zijn/haar Bartersbanknummer bijgeschreven. Door onderling diensten voor elkaar uit te voeren kan een uitwoner geld verdienen of uitgeven. Hierbij geldt 25 GM als uurloon, een standaard, die ook in de projecten wordt doorberekend.

Rood staan op een Bartersrekening is niet mogelijk. Geen geld op de Bartersrekening, dan kunnen geen diensten en goederen worden gekocht en moet door het uitvoeren van werk eerst een kapitaal worden opgebouwd of vanuit een andere banken geld worden bijgestort. Op is OP wordt hier nadrukkelijk vermeld om krokodillentranen bij verkeerd besteed geld te voorkomen. Geen beroep kan in deze bij EuroStaete worden gedaan. Persoonlijke leningen en hypotheken worden namelijk niet aan particulieren verstrekt. De uitwoners kunnen dit soort zaken onderling wel met elkaar regelen.

Bij elke fraude met dit locaal ruilsysteem wordt de fraudeur voor altijd uit het Bartersbanksysteem verwijderd en worden alle tegoeden verbeurd verklaard.

Vermogensbank
De Vermogensbank beheert actief geld van particulieren door hiermee op een 1 op 1 basis projecten mee uit te voeren. De projecten krijgen hierbij rentevrij geld ter beschikking met als doelstelling zo snel als mogelijk is winst te maken. Een gedeelte van deze winst gaat na rato aandelen naar de beheerders en naar EuroStaete. Hiervoor komt elk project, rolex replica horloges dat door een commissie is goedgekeurd in aanmerking voor een lening te komen opgestart met een aandelenpakket van 10.000 gelijke aandelen. De helft van deze aandelen koopt de projecthouder. De andere helft komt uit de Vermogensbank, waarbij EuroStaete altijd 300 aandelen neemt. Elke vermogenshouder kan zelf naar eigen inzicht bepalen hoeveel en welke aandelen hij/zij van een project wil hebben. EuroStaete draagt hierbij de projecten aan en laat deze projecten door een onafhankelijke commissie op kredietwaardigheid en kans van slagen beoordelen. Bij groen licht kunnen de vermogensbezitters hierop inschrijven tot aan hun bij de bank ingelegd bedrag. Elke maand wordt verslag van het project bij EuroStaete  in de vorm van een standaard formulier ingediend, zodat de aandeelhouders de voortgang kunnen volgen. Indien gewenst kunnen deze aandeelhouders het project begeleiden en/of besturen.

Handelsbank
Op deze bank vinden de normale geldtransacties plaats, zoals bij een gewone bank.

Home