De regels en voorwaarden op EuroStaete

Statuten EuroStaete World Trade Centre

hieronder verder vermeld als EuroStaete-WTC.

Heden, 1 mei 2010 zijn deze statuten door EuroStaete goedgekeurd.

Definities:

1. Met de term EuroStaete-WTC-rekening wordt bedoeld een administratief systeem waar bijgehouden wordt hoeveel geld een lid van een ander lid krijgt dan wel aan uitgeeft.

2. Met de term EuroStaete-WTC-saldo wordt bedoeld de totaal optelling van alle verdiensten en betalingen van een lid in EuroStaete-WTC op zijn EuroStaete-WTC-rekening.

3. Onder de term schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan: per post, telegraaf, telex, telefax, e-mail, PDF-bestand of via enig ander telecommunicatiemiddel dat in staat is geschreven tekst over te brengen.

Naam

artikel 1
De administratieve bank als onderdeel van de Barterbank van EuroStaete op basis van het WIR principe draagt de naam: EuroStaete-WTC.

Zetel

artikel 2
Zij heeft haar zetel te EuroStaete.

Doel

Artikel 3
EuroStaete-WTC stelt zich ten doel het door middel van diensten en goederenruil netwerkleden met elkaar in contact te brengen en daarmee het sociale en economische welzijn in de wereld te bevorderen. Daarnaast wil EuroStaete-WTC een bijdrage leveren aan het voorkomen van onnodige milieuvervuiling onder andere door hergebruik van goederen. EuroStaete-WTC stelt zich tevens ten doel te groeien tot een internationale bank met een onbeperkt aantal leden.


MIDDELEN

EuroStaete-WTC tracht deze doelen te bereiken door:
1. Het aanbieden van een handelsnetwerk waar aangesloten leden goederen en diensten met elkaar tegen de interne verrekeneenheid, de "GuldenMark" genaamd, kunnen verhandelen.
3. Het beheren van een website waarin leden elkaar op de hoogte brengen van hun vraag en aanbod.
4. Het periodiek verzorgen van ontmoetingsmomenten voor leden.
5. Het samenwerken met andere banken en instellingen die gelijke doelstellingen als in artikel 3 van de statuten zijn omschreven nastreven.
6. Het verrichten van alle overige activiteiten die door EuroStaete als dienstig worden beoordeeld.

DUUR

Artikel 4
1. EuroStaete-WTC is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar van EuroStaete-WTC loopt van één januari tot en met éénendertig december van elk jaar.

Lidmaatschap

Artikel 5

 1. a. EuroStaete-WTC kent twee soorten leden:
 1. Gewone leden;

 2. Zakelijke leden;
  • Een Gewoon lid is een natuurlijk persoon die voldoet aan alle eisen van gewoon lidmaatschap zoals beschreven in het huishoudelijk reglement.
  • Een Zakelijk lid is een rechtspersoon of een natuurlijk persoon die bedrijfsmatig als lid aangesloten is bij EuroStaete-WTC en voldoet aan alle eisen van bedrijfslidmaatschap zoals beschreven in het huishoudelijk reglement.
  • Een lid onderschrijft door zijn lidmaatschap impliciet de doelstelling van EuroStaete-WTC.
  • Rechten en plichten en aanvang en einde van het lidmaatschap worden, voor zover niet bepaald in deze statuten, geregeld in het huishoudelijk reglement.

  Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij EuroStaete hebben aangemeld en door EuroStaete als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door EuroStaete afgegeven verklaring.
  Ingeval van niet-toelating door EuroStaete kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
 3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.

Donateurs

Artikel 6
Naast leden kent EuroStaete-WTC donateurs. Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die EuroStaete-WTC met giften in geld of in natura bijstaan. Organen van EuroStaete-WTC
Artikel 7

EuroStaete-WTC kent verschillende organen, te weten:
1. het bestuur;
2. de Raad van Advies, hierna te noemen: "RVA";
3. de algemene ledenvergadering.

Bestuur

Artikel 8

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. Het bestuur kan uit meer dan drie natuurlijke personen bestaan. Indien de stemmen staken beslist te voorzitter.
  Het aantal bestuursleden zal worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
  Het bestuur zal in de uitvoering van haar taken worden bijgestaan door een kerngroep van minimaal drie en maximaal elf Gewone leden en Zakelijke leden.
 2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van EuroStaete-WTC, zij moeten voldoen aan alle eisen van Gewoon lidmaatschap en gedurende minimaal drie maanden werkzaamheden voor EuroStaete-WTC hebben verricht.
  De RVA brengt advies uit over de nieuw te benoemen bestuursleden.
  De bestuurders worden benoemd door algemene ledenvergadering uit een voordracht voor elke vacature, op te maken door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering.
  De algemene ledenvergadering kan aan een voordracht het bindend karakter ontnemen bij een besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het aantal stemmen uitmaken dat in een voltallige vergadering van de algemene ledenvergadering kan worden uitgebracht. De algemene ledenvergadering is vrij in de benoeming ingeval aan de voordracht het bindend karakter werd ontnomen en voorts indien de voordracht niet uiterlijk drie maanden na het ontstaan van de vacature aan de algemene ledenvergadering werd medegedeeld.
 3. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.
  Bestuursleden worden geacht minimaal vier uur per week beschikbaar te zijn voor EuroStaete-WTC.
 4. Een lid van het bestuur defungeert:
  • door zijn overlijden;
  • door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
  • door zijn aftreden;
  • door zijn toetreding tot de RVA;
  • door ontslag hem verleend.
 5. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
 6. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 12 tot en met 15 zoveel mogelijk van toepassing. Wanneer op de bestuursvergadering geen voltallig bestuur aanwezig is kunnen geen besluiten worden genomen, met uitzondering van besluiten die dagelijkse handelingen betreffen en voor besluiten die betrekking hebben op aankopen die een waarde van minder dan éénhonderd euro (€ 100,00) betreffen.
Artikel 9
 1. het bestuur is belast met de dagelijkse leiding van EuroStaete-WTC en het bestuur vertegenwoordigt EuroStaete-WTC in en buiten rechte.
 2. het bestuur is bevoegd één of meer derden te belasten met de daadwerkelijke uitvoering van alle uitvoerende werkzaamheden van EuroStaete-WTC.
 3. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.
 4. Voor het aangaan van langlopende verplichtingen dient het bestuur vooraf toestemming te verkrijgen van de algemene ledenvergadering.
 5. Voor aankopen of verkopen die een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00) te boven gaan dient het bestuur vooraf toestemming te verkrijgen van de algemene ledenvergadering.
 6. Wanneer het bestuur, in afwijking van het in de leden 4 en 5 van dit artikel bepaalde, zonder toestemming van de algemene ledenvergadering overgaat tot het aangaan van langlopende verplichtingen of aan- of verkopen i.e. een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00) te boven gaan, dan zijn de bestuursleden persoonlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de uit de bedoelde rechtshandeling voortvloeiende verplichtingen.

Raad van Advies

Artikel 10

 1. De RVA heeft als functie een klankbord voor het bestuur te zijn en deze met raad en daad bij te staan en als een bewaarplaats van kennis voor het bestuur te zijn. Leden van de RVA kunnen aan het bestuur, gezamenlijk of individueel, gevraagd of ongevraagd advies geven over alle onderwerpen, inclusief het functioneren van het bestuur.
 2. Leden van de RVA worden benoemd door de algemene ledenvergadering. De RVA bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden. Leden van de RVA worden benoemd voor een periode van vijf jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De leden van de RVA treden af volgens een door de RVA op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend lid van de RVA is onmiddellijk herbenoembaar.
  De RVA wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan.
 3. Een lid van de RVA defungeert:
  • door zijn overlijden;
  • door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
  • door zijn aftreden;
  • door zijn toetreding tot het bestuur;
  • door ontslag hem verleend door de RVA.
  Een besluit tot ontslag als in dit lid bedoeld kan slechts worden genomen in een vergadering van de RVA waarin alle leden van de RVA, met uitzondering van het lid wiens ontslag aan de orde is, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
 4. In de RVA kunnen alleen natuurlijke personen zitting nemen. Deze behoeven geen lid van EuroStaete-WTC te zijn. Lidmaatschap van de RVA is onverenigbaar met de functie van bestuurslid.
 5. Bij voorkeur is minstens één lid van de RVA een Gewoon lid van EuroStaete-WTC.
 6. De RVA komt tenminste éénmaal per jaar bijeen. De RVA kan op eigen gezag een ledenvergadering bijeenroepen op de wijze zoals omschreven in artikel 13.
 7. Wanneer het zittend bestuur tezamen met de algemene ledenvergadering van mening is dat de RVA niet functioneert dan kan zij aan RVA verzoeken terug te treden en/of de RVA ontslaan.
  Gemeenschappelijk vergadering van het bestuur en de RVA
Artikel 11
 1. Tenminste éénmaal per jaar komen het bestuur en de RVA in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid.
 2. Tot het bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het bestuur en de RVA gelijkelijk bevoegd.
 3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuursleden en leden van de RVA in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door het in leeftijd oudste aanwezige lid van het bestuur. Algemene ledenvergaderingen
Artikel 12
De algemene ledenvergaderingen worden in Europa gehouden.
Artikel 13
 1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.
 2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden of van de RVA is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek.
  Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van een e-mail-bericht aan alle leden. Deze verzoekers kunnen alsdan anderen dan de bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
 3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijke mededeling via een e-mail-bericht aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen.
  Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
  Artikel 14
 1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de donateurs alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd.
  Een geschorst lid heeft toegang tot dat deel van de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.
 2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
 3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.
 4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden.
 5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
Artikel 15
 1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid.
  Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend.
  Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
  Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.
 4. De algemene ledenvergadering kan werkgroepen, bestaande uit leden van EuroStaete-WTC erkennen. Erkende werkgroepen hebben het recht om advies uit te brengen over nieuw te benoemen bestuursleden. Een werkgroep wordt erkend voor de duur van één jaar. De erkende werkgroepen brengen tijdens vergaderingen van de algemene ledenvergadering mondeling of schriftelijk verslag uit. Erkenning van een werkgroep kan na afloop van een jaar direct worden verlengd door een besluit van de algemene ledenvergadering.
 5. De werkgroepen voeren de dagelijkse werkzaamheden van EuroStaete-WTC uit. De samenwerking tussen EuroStaete en de werkgroepen wordt geregeld in het huishoudelijk reglement.
Contributie
Artikel 16
 1. Elk lid is verplicht jaarlijks een contributie in euro's te betalen. Elk lid is daarnaast verplicht een EuroStaete-WTC contributie te betalen.
 2. Het bestuur stelt jaarlijks voor het komende EuroStaete-WTC jaar de contributie in euro's en in Guldenmarken vast. Als het bestuur een contributie wil vaststellen die meer dan tien procent (10%) afwijkt van de contributie voor het vorige EuroStaete-WTC jaar dan moet het bestuur hierover vooraf advies vragen aan de algemene ledenvergadering.
  Statutenwijziging
Artikel 17
 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
 3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 4. De statutenwijziging treedt in werking nadat de notulen van de vergadering door de leden zijn goedgekeurd.
  Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
 5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
 6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, op de website van EuroStaete te presenteren.
Jaarverslag
Artikel 18
 1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in EuroStaete-WTC en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over.
  Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen.
 2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant, dan benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
 3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van EuroStaete-WTC te geven.
 4. De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.
 5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van EuroStaete-WTC door een deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
Ontbinding en vereffening
Artikel 20
 1. Het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van EuroStaete-WTC.
 2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van EuroStaete-WTC.
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 4. Na de ontbinding blijft EuroStaete-WTC voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
  In stukken en aankondigingen die van EuroStaete-WTC uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
 5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.
 6. De boeken en bescheiden van de ontbonden EuroStaete-WTC moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.
  Het Huishoudelijk Reglement
Artikel 21
 1. EuroStaete-WTC kent naast deze statuten een huishoudelijk reglement, hierna te noemen: "Reglement". Het reglement regelt nader de verplichtingen van de leden en verder alles wat de huishouding van EuroStaete-WTC betreft.
  Het reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of onderhavige statuten.
 2. Voorstellen tot wijziging van het reglement moeten uitgaan van het bestuur of ten minste drie leden van de algemene ledenvergadering. Over wijziging in het reglement beslist de algemene ledenvergadering.
 3. Voorstellen tot wijziging van het reglement welke consequenties hebben voor overeenkomsten met derden belast met daadwerkelijk uitvoering van werkzaamheden van EuroStaete-WTC zoals bedoeld in artikel 8. kunnen niet worden aangenomen zonder nadrukkelijke toestemming van die derden.
 4. Een besluit tot wijziging van het reglement kan worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen. Bij het staken van de stemmen beslist de stem van de voorzitter van het bestuur.
Slotbepaling

Artikel 22
Aan de algemene ledenvergadering komen in EuroStaete-WTC alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

Slot
Waarvan akte is verleden te EuroStaete op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De verschenen personen zijn bij EuroStaete bekend. De identiteit van de verschenen personen is door EuroStaete aan de hand van een daartoe bestemd document vastgesteld.
De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht.
De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en met de inhoud in te stemmen.

De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen personen en vervolgens door EuroStaete.

Iedere uitwoner die denkt iets anders te willen beweren, kan dit via e-mail bij EuroStaete indienen.
eurostaete@eurostaete.eu of info@eurostaete.eu of via invulformulieren contact met ons opnemen.

Home